Achosion COVID-19 Cases

***Bilingual blog – please scroll down for English***

Helo Bawb

Gobeithio eich bod yn iawn ac yn cadw’n ddiogel. Diweddariad cyflym i chi o Fro Edern.

Achosion Positif

Gallwn gadarnhau ar ôl wythnos gyntaf y tymor fod 24 o ddisgyblion, un athro ac un cynorthwy-ydd ym Mro Edern wedi profi’n bositif dros yr wythnos diwethaf, ers i’r ysgol ailddechrau. Mae’r achosion positif wedi’u gwasgaru’n weddol o hafal ar draws blynyddoedd yr ysgol. Mae rhai disgyblion eraill yn disgwyl am ganlyniad prawf ar hyn o bryd, ar ôl derbyn canlyniad LFT positif. Mae’n debyg fod 430 o achosion newydd yng Nghaerdydd i gyd heddiw.

Yn amlwg, mae’r rheolau ar gyfer hunanynysu wedi newid ers dechrau Awst, felly’n gyfreithiol, nid oes angen i bron neb hunanynysu bellach, ond yn amlwg, mae pobl sy’n derbyn canlyniad PCR positif angen hunanynysu fel o’r blaen. Petaen ni’n dilyn yr hen reolau ac yn mesur yn erbyn ein cynlluniau eistedd, byddai dwsinau o ddisgyblion i ffwrdd o’r ysgol erbyn hyn, am eu bod wedi derbyn gwersi o fewn 2m i’r 24 disgybl positif.

Hunanynysu?

Er gwaetha’r newid cyfreithiol, gofynnwn i chi ystyried yn ddwys cyn anfon disgybl sy’n byw yn yr un tŷ â pherson sydd wedi derbyn canlyniad positif, i’r ysgol. Mae hyn yn golygu disgyblion gyda rhieni neu frodyr a chwiorydd positif ayb, sef cysylltiadau agos. Mae gennym staff a oedd yn flaenorol yn cysgodi, ac mae gennym ddisgyblion sydd yn fregus eu hiechyd.

Os oes achos positif yn eich cartref, rydyn ni’n gofyn yn garedig i chi, felly, gadw eich plentyn i ffwrdd o’r ysgol am y cyfnod hunanynysu. Os ydych chi’n dewis anwybyddu’r argymhelliad yma, bydd angen i’ch plentyn gymryd prawf PCR (yr un swyddogol) ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ar ôl canlyniad positif y person sy’n gyswllt agos, er mwyn sicrhau nad ydynt yn cario’r feirws.

Os yw eich plentyn yn y Chweched, dros 18 ac heb dderbyn dau ddôs o’r brechlyn, yna byddan nhw angen hunanynysu am 10 niwrnod, fel o’r blaen.

Gweithdrefnau Bro Edern

Yn yr ysgol, rydyn ni’n parhau fel o’r blaen i wneud popeth allwn ni er mwyn amddiffyn holl deulu Bro Edern:

 • system un ffordd
 • mygydau yn y coridorau ac mewn llefydd canolog
 • mygydau ar y bysiau ysgol
 • golchi dwylo ar ddechrau’r dydd
 • diheintio dwylo yn ystod y dydd
 • diheintio byrddau a chadeiriau rhwng defnyddwyr
 • pellter cymdeithasol gorfodol o 2m i staff
 • pellter cymdeithasol i ddisgyblion pan fo hynny’n bosibl
 • profion LFT ddwywaith yr wythnos i staff a disgyblion

Profion LFT

Allwn ni ddim pwysleisio ddigon pa mor bwysig yw hi i chi fel teuluoedd barhau i brofi eich plant gyda’r profion LFT yn y bocsys glas ddwywaith yr wythnos. Os nad ydych wedi gwneud hyn o’r blaen, nawr yw’r amser i ddechrau. Mae nifer o deuluoedd wedi darganfod ar hyd yr wythnos diwethaf fod eu plentyn yn bositif, er nad ydynt ar y pryd yn dangos unrhyw symtomau. Wedi cael prawf PCR mae nifer ohonynt yn hwyrach wedi dechrau teimlo’n sâl. Mae hwn yn gam pwysig tuag at geisio lleihau lledaeniad COVID-19. Mae bocsys sbâr yn y swyddfa.

Dysgu Byw

Os yw eich plentyn gartref oherwydd rhesymau COVID-19, mae darpariaeth dysgu byw’r ysgol yn parhau o hyd. Dyma ein canllawiau diweddaraf, gan gynnwys yr amseroedd y dylai eich plentyn ymuno â phob gwers:

Parcio

Mae’r cwynion gan y cymdogion wedi dechrau’n barod. Plîs wnewch chi fod yn ystyriol wrth barcio yng nghyffiniau’r ysgol a dilyn Rheolau’r Ffordd Fawr yn ofalus. Peidiwch â blocio dreifs y cymdogion, oherwydd mae’n golygu nad ydynt yn gallu gadael y tŷ. Hoffwn eich atgoffa ei bod yn anghyfreithlon parcio ar linellau melyn dwbl ac mae’n bosibl i chi dderbyn 3 phwynt ar eich trwydded am barcio ar zigzags. Mae hyn oll yn medru bod yn wirioneddol beryglus i gerddwyr a gyrwyr eraill yn yr ardal.

Noson Wybodaeth i rieni bl 13

Mae Miss Land yn edrych ymlaen at weld rhieni bl 13 ar-lein nos yfory (nos Fawrth 14 Medi) er mwyn i chi fedru derbyn gwybodaeth am bob math o bethau pwysig – cyrsiau bl 13, arholiadau, adolygu, dewis prifysgolion, ffurflenni UCAS ayb.

Bydd y cyfarfod Cymraeg am 5:30pm:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U0NDU1OWEtYWY3MC00YWM1LWIxZDAtYjZhOGE1YmM3OWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

A’r cyfarfod Saesneg am 6pm:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiOTE5ZDYtYmIzZC00YTUxLWJlOGUtMDgxNjE0ZDlhNjdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dyna ni am heno!

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

++++++++++

English Blog

Hello Everyone

I hope that you are all well and keeping safe and sound. A quick update from Bro Edern.

Positive Cases

We can confirm after the first week of the new term that 24 pupils, one teacher and one learning assistant in Bro Edern have tested positive since the beginning of term. The positive cases are spread fairly evenly across the school’s different year groups. Some other pupils are currently awaiting results, having received a positive LFT result. According to the stats, there are 430 new cases in the whole of Cardiff today.

As you know, the rules for self-isolation have changed since the beginning of August, so legally, hardly anyone must self isolate these days. Clearly, people with a positive PCR result need to self-isolate, as before. If we currently followed the old rules and measured against our seating plans, we would have dozens of pupils away from school, because these pupils will have received lessons within 2m of the 24 positive pupils.

Self isolation?

Despite the legal change, we ask you to consider very carefully before sending a pupil living in the same household as anyone who has tested positive, to school. This means that pupils with positive parents or positive siblings etc. who are close contacts, should stay at home. We have staff who were previously shielding and we have pupils who are clinically vulnerable.

If there is a positive case in your home, we kindly ask you to keep your child away from school for the self-isolation period. If you choose to ignore this recommendation and continue to send them to school, your child will need to take a PCR test (the official one, not a LFT test) on day 2 and day 8 after the close contact’s positive result, to make sure they are not carrying the virus.

If your child is in the sixth form, is over 18 and is not double jabbed, they will need to self isolate for 10 days as a close contact, just as before.

Bro Edern Procedures

At school, we continue to do all we can to protect the whole Bro Edern family:

 • one way system
 • masks in corridors and communal areas
 • masks on school buses
 • hand washing at the start of the day
 • hand disinfection during the day
 • disinfection of tables and chairs between users
 • compulsory 2m social distancing for staff
 • social distancing for pupils, where possible
 • twice weekly LFT tests for staff and pupils

LFT Tests

We cannot stress enough how important it is for you, as families, to continue testing your children twice a week with the LFT kits in the blue boxes. If you have not done this before, now is the time to start. Many families have discovered during the last week that their child is positive, although they did not have any symptoms at the time. After a PCR test, many of them started feeling ill some time later. These LFT tests are an important step towards trying to reduce the spread of COVID-19. There are spare boxes in the office.

Online Learning

If your child is at home for COVID-19 reasons, the school’s live learning provision continues once again. Here are our latest guidelines, including the times your child should join each lesson:

Parking

Unfortunately, complaints by our neighbours have already started. Please be considerate when parking in the vicinity of the school and always follow the Highway Code carefully. Please don’t block neighbours’ driveways, as it means that they cannot leave the house. I would like to remind you that parking on double yellow lines is illegal, and you can receive 3 points on your licence for parking on zigzags. Careless parking can be very dangerous for pedestrians and other drivers in the area.

Information Evening for Year 13 Parents

Miss Land is looking forward to seeing year 13 parents online tomorrow night (Tuesday 14 September) so that you can receive information about all sorts of important things – year 13 courses, exams, revision, choosing universities, UCAS forms etc.

The meeting in Welsh is at 5:30pm:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U0NDU1OWEtYWY3MC00YWM1LWIxZDAtYjZhOGE1YmM3OWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

And the meeting in English is at 6pm:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiOTE5ZDYtYmIzZC00YTUxLWJlOGUtMDgxNjE0ZDlhNjdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

That’s it for tonight!

Best wishes

Iwan Pritchard
Headteacher

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: