Chromebooks Bl 7

Bilingual Blog – English below

Helo Bawb!

Gobeithio bod eich plentyn yn setlo mewn yn dda ym mlwyddyn 7.

Fel y gwyddoch o’r blog haf a anfonwyd ymlaen atoch (gobeithio!) gan ysgol gynradd eich plentyn ar ddechrau gwyliau’r haf, bydd eich plentyn yn derbyn eu Chromebook ysgol nos Iau yma.

Dyma’r dyfyniad o flog yr haf:

Fel y gwyddoch mae’n siwr, mae Bro Edern yn ysgol arloesi digidol 1:1 sydd wedi gweithio gydag un ddyfais i bob disgybl ers 2013. Rydym ni’n disgwyl i Chromebooks blwyddyn 7 gyrraedd o’r sir reit ar ddechrau mis Medi, felly bydd noson i rieni gasglu’r Chromebooks ar nos Iau 9 Medi 2021. Unwaith i’ch plentyn ddechrau ym Mro Edern, byddwn yn anfon cytundebau ar gyfer disgyblion a rhieni a bydd angen cyfrannu tuag at yr yswiriant. Byddwch yn derbyn y Chromebook am ddim ond byddwch angen talu £50 tuag at yr yswiriant mewn taliad neu randaliadau ar ParentPay. Bydd hyn yn cael ei osod i fyny i chi ym mis Medi. Ni fydd modd i chi gasglu’r Chromebook oni bai bod popeth wedi cael ei gyflawni, sef y cytundebau i gyd a’r taliad cychwynnol o leiafswm o £10 ar gyfer yr yswiriant. Eleni, bydd y rhieni angen dod â chasyn trwchus sy’n amddiffyn y Chromebook i’r cyfarfod gyda nhw, er mwyn mynd â’r Chromebook adref. Bydd yn rhaid i’r disgyblion gario’r Chromebook yn y casyn hwn bob amser. Bydd manylion llawn am y casyn sydd angen yn dilyn ddechrau mis Medi pan fyddwn yn gweld union faint a model y Chromebooks.

Os nad yw rhieni newydd yn gyfarwydd â gwaith digidol Bro Edern, dyma’r adroddiad arfer dda yn sgil ymweliad Estyn yn 2017: 

Adroddiad Arfer Dda Bro Edern – Estyn 2017

A dyma’r adroddiad oedd yn y Western Mail, yn sôn am y ffaith i ni ymddangos ar restr #EdTech50 o’r ysgolion sy’n gwneud y defnydd gorau o dechnoleg mewn ysgolion ledled Prydain:

Erthygl #EdTech50

Dyma’r ychwanegiad at y blog a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf:

Gallwn bellach gadarnhau y bydd disgyblion blwyddyn 7 yn derbyn Chromebook Lenovo 100e 2il genhedlaeth. Mae’n mesur 29cm x 20.5cm sef hefyd 11.6 modfedd x 8 modfedd. Mae’r sgrîn yn 11.6 modfedd. Sicrhewch eich bod yn prynu casyn trwchus cyn y noson casglu Chromebooks, sef nos Iau nesaf 9 Medi. Mae angen protective sleeve case gyda zip, os gwelwch yn dda. 

Er mwyn helpu rhieni i weld pa fath o gasyn sydd angen, gellir gweld rhai enghreifftiau addas yma – ond yn amlwg does dim angen prynu un o Amazon: https://www.amazon.co.uk/s?k=lenovo+100e+chromebook+sleeve+case

Mae angen double checio’r union faint cyn prynu – eich cyfrifoldeb chi yw darllen y print mân. Ni ellir rhyddhau Chromebooks onibai bod rhieni’n dod â chasyn addas i’r cyfarfod. Bydd cytundebau’r Chromebooks a manylion llawn am y cyfarfod yn dilyn erbyn dechrau wythnos nesaf. 

Trefniadau nos Iau:

Gellir casglu Chromebook eich plentyn rhwng 3:30pm a 6pm o dderbynfa’r ysgol. Bydd angen ciwio gyda phellter cymdeithasol, os gwelwch yn dda. Noder, os gwelwch yn dda, ein bod yn disgwyl ciw hir yn syth ar ddiwedd y diwrnod ysgol, felly dylech ystyried hyn yn eich trefniadau.

Er mwyn derbyn Chromebook eich plentyn nos Iau, mae angen i bob un o’r canlynol fod yn eu lle:

 1. Cytundeb Chromebook Rhieni wedi llenwi:
  https://forms.gle/ZTLLxTLZn7LvApsR6
 2. Cytundeb Chromebook Disgybl wedi llenwi: https://forms.gle/Yp1vdGRmeN6R8p7A7
 3. Cytundeb Dysgu Byw Rhieni wedi llenwi:
  https://forms.gle/iZvRqP69aS8ujCLA8
 4. Cytundeb Dysgu Byw Disgybl wedi llenwi:
  https://forms.gle/C7rUjeaEg5RJAqNr7
 5. Taliad o rhwng £5 a £50 ar ParentPay – £50 yw cost llawn yr yswiriant. Gallwch dalu mewn rhandaliadau neu un taliad o £50. Nid oes angen talu am y Chromebook ei hunan.
 6. Casyn Protective Sleeve addas – rhaid dangos hwn yn y cyfarfod, wrth gasglu’r Chromebook – gweler uchod am y mesuriadau

Mae’r rhain yn ddyfeisiau drud, felly rwy’n sicr y byddwch yn deall na fyddwn yn rhyddhau’r Chromebooks nos Iau onibai bod pob pwynt wedi cael ei gyflawni.

Bydd y Cyfeillion (PTA) yn cynnal eu Swap Siop os hoffech edrych am wisg ysgol ail law addas nos Iau.

Bydd Mr Gary Ellis – sef Pennaeth Blwyddyn 7 ac aelodau eraill o’r tîm arwain ar gael am sgwrs.

Os oes unrhyw ymholiadau pellach yn y cyfamser, cysylltwch da chi gyda Mr Ellis drwy e-bost: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Edrych ymlaen at eich gweld nos Iau.

Iwan Pritchard
Pennaeth

English Version:

Hello Everyone!

I hope that your child has settled well into Bro Edern.

As you already know from the summer blog that was sent on to you (we hope!) by your child’s primary school at the beginning of the summer holidays, your child will receive their school Chromebook on Thursday evening this week.

This was the summer blog:

As many of you probably know, Bro Edern is a 1: 1 digital pioneer school, working with one device per pupil since 2013. We expect the new year 7 Chromebooks to arrive from the county right at the beginning of September, therefore we are arranging an evening for parents to collect the Chromebooks on Thursday 9 September 2021. Once your child starts at Bro Edern, we will send out contracts for pupils and parents and you will need to contribute towards the insurance. You will receive the Chromebook free of charge, but you will need to pay £50 towards the insurance, as one payment or in instalments on ParentPay. This will be set up for you in September. You will not be able to collect the Chromebook unless all contracts have been completed, and the initial minimum payment of £10 has been paid. This year, parents will also need to bring a padded protective case to the meeting in order for the Chromebook to leave the premises. Pupils will have to carry the Chromebook around in this case at all times. Information about the exact size of the case needed will follow in September, once we see the actual size and model of this year’s Chromebooks.

If new parents are not familiar with Bro Edern’s digital work, here is the good practice report following Estyn’s visit in 2017:

Bro Edern’s Best Practice Report – Estyn 2017

And here is the report that appeared in the Western Mail, following our appearance on the #EdTech50 list of schools who make the best use of technology across the UK:

#EdTech50 Article

This was the addition to the blog last week:

We can now confirm that year 7 pupils will receive a 2nd generation Lenovo 100e Chromebook. It measures 29cm x 20.5cm, which is also 11.6 inches x 8 inches. The screen is 11.6 inches. Please make sure that you buy a thick sleeve case before the Chromebook collection night, which is next Thursday 9 September. A protective sleeve case with a zip is required, please.

In order to help parents to get an idea of what is required, some suitable examples can be found here – but they clearly do not need to be bought from Amazon: https://www.amazon.co.uk/s?k=lenovo+100e+chromebook+sleeve+case 

You need to double check the sizing before you buy – it is your responsibility to read the small print. Chromebooks cannot be issued unless parents bring a suitable case to the meeting. Chromebook contracts and full details of the meeting will follow by the beginning of next week. 

These are Thursday’s arrangements:

Your child’s Chromebook can be collected by a parent between 3:30 and 6pm from the school reception. Please form a queue with social distancing. Please note that we expect a long queue at the end of the school day, therefore you should bear this in mind with your arrangements.

In order to receive your child’s Chromebook on Thursday, each of these needs to be in place:

 1. Parental Chromebook contract completed:
  https://forms.gle/ZTLLxTLZn7LvApsR6
 2. Pupil Chromebook contract completed:
  https://forms.gle/Yp1vdGRmeN6R8p7A7
 3. Parental online learning contract completed:
  https://forms.gle/iZvRqP69aS8ujCLA8
 4. Pupil online learning contract completed:
  https://forms.gle/C7rUjeaEg5RJAqNr7
 5. Insurance payment of between £5 and £50 on ParentPay – £50 is the full cost. You can pay in installments or as a one-off payment of £50. There is no need to pay for the Chromebook itself.
 6. Suitable Protective Sleeve case – see full details above for sizings – this MUST be shown in the meeting, as you collect the Chromebook

These are very expensive devices, so I’m sure that you will understand that unless all 6 points have been covered, we will not issue the Chromebook on Thursday.

The Cyfeillion (PTA) will also be holding their Swap Shop if you would like to have a look for suitable second hand uniform on Thursday.

Mr Gary Ellis and other members of the senior leadership team will be available for a chat.

Any queries in the meantime, please contact Mr Ellis by e-mail: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Looking forward to seeing you on Thursday evening.

Iwan Pritchard
Headteacher

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: