Haf 2021

+++++ Diweddariad 2 Medi +++++

Profion LFT

Mae canllawiau diweddaraf y llywodraeth yn nodi y dylai pob disgybl ac aelod o staff gymryd prawf llif unffordd (LFT) cyn dychwelyd i’r ysgol eleni, ac yna ddwywaith yr wythnos wedi hynny, er mwyn rheoli lledaeniad COVID-19. Diolch i chi ymlaen llaw am helpu i gadw teulu Bro Edern i gyd yn saff. Mae bocsys glas ar gael i’w casglu o’r dderbynfa yfory rhwng 8 a 4 os hoffai unrhyw alw mewn i gasglu un. Does dim angen i rieni blwyddyn 7 a 12 boeni heno os nad oes gennych brawf wrth law, oherwydd bydd blwyddyn 7 a 12 yn derbyn rhai yn yr ysgol yfory (dydd Gwener). 

Manylion y llywodraeth – mae ateb i bob cwestiwn yma:

https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

Swap Shop

Bydd y Swap Shop ar gael ar gyfer unrhyw banics funud olaf ar iard yr ysgol bnawn yfory (dydd Gwener 3 Medi) rhwng 3:30 a 4:30pm er mwyn i chi gasglu gwisg ysgol ail law. Rydyn ni’n ymwybodol fod problemau stoc gydag ambell ddilledyn yn YC Sports, felly dyma ddatrysiad syml i’n teuluoedd. Diolch i’r Cyfeillion am drefnu hwn ar fyr rybudd. 

Blwyddyn 7

Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at groesawu blwyddyn 7 i Fro Edern yfory ac yn eich annog i gyd i gael noson dda o gwsg heno. Does dim angen poeni. Ym Mro Edern gallwn ddatrys (bron) popeth! Mae’r tiwtoriaid dosbarth yn edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â’r disgyblion o dan eu gofal. 

Gallwn bellach gadarnhau y bydd disgyblion blwyddyn 7 yn derbyn Chromebook Lenovo 100e 2il genhedlaeth. Mae’n mesur 29cm x 20.5cm sef hefyd 11.6 modfedd x 8 modfedd. Mae’r sgrîn yn 11.6 modfedd. Sicrhewch eich bod yn prynu casyn trwchus cyn y noson casglu Chromebooks, sef nos Iau nesaf 9 Medi. Mae angen protective sleeve case gyda zip, os gwelwch yn dda. 

Gweler y blog llawn isod am fwy o fanylion am Chromebooks blwyddyn 7. 

Er mwyn helpu rhieni i weld pa fath o gasyn sydd angen, gellir gweld rhai enghreifftiau addas yma – ond yn amlwg does dim angen prynu un o Amazon: https://www.amazon.co.uk/s?k=lenovo+100e+chromebook+sleeve+case

Mae angen double checio’r union faint cyn prynu – eich cyfrifoldeb chi yw darllen y print mân. Ni ellir rhyddhau Chromebooks onibai bod rhieni’n dod â chasyn addas i’r cyfarfod. Bydd cytundebau’r Chromebooks a manylion llawn am y cyfarfod yn dilyn erbyn dechrau wythnos nesaf. 

Bwydlen y Ffreutur

Er gwybodaeth, dyma’r arlwy ar gyfer yr wythnos nesaf o ran Pryd y Dydd. Pysgod a sglods fydd ar gael yfory, fel arfer ar ddydd Gwener! Hefyd mae pizza, tatws pob, panini, rholiau selsig, steak bakes, calzone, brechdanau, salad, rholiau, cwcis, myffins ayb ar gael yn ddyddiol. Mae manylion pellach am y ffreutur ac am ddisgyblion sy’n derbyn cinio am ddim yn y blog llawn isod. 

Dydd Llun 6ed
Spaghetti Bolognese a Bara Garlleg
Bolognese Llysieuol a Bara Garlleg (v)

Dydd Mawrth 7fed
Byrgyrs Cig Eidion gyda thatws â pherlysiau
Byrgyrs Llysieuol gyda thatws â pherlysiau (v)

Dydd Mercher 8fed
Cyri Cyw Iâr Tsieineaidd gyda reis llysiau
Cyri Quorn Tsieineaidd gyda reis llysiau (v)

Dydd Iau 9fed
Burrito Cig Eidion a Salsa Tomato Poeth, Reis a Ffa
Burrito Llysieuol a Salsa Tomato Poeth, Reis a Ffa (v)

Dydd Gwener 10fed
Pysgod a Sglods gyda ffa pob, saws cyri neu ddim byd!

+++++ Blog yr Haf – 17 Gorffennaf +++++

Annwyl Bawb

Gobeithio bod pawb yn iawn. Blog HIR IAWN heddiw – llawer o drefniadau a diweddariadau i chi ar ddiwedd blwyddyn! Mae’r lluniau, y fideos a’r hwyl reit ar ddiwedd y blog – cadwch fynd!

Anodd credu bod blwyddyn arall ar ben. Flwyddyn nôl roedden ni wedi croesawu disgyblion nôl am dair wythnos olaf y flwyddyn. Eleni rydyn ni wedi bod ar daith sydd wedi bod yn flwyddyn o ddysgu, addysgu, dysgu byw, hunanynysu a chyfnodau clo amrywiol ac hoffwn ddiolch yn ddiffuant i chi fel teuluoedd am ddod gyda ni bob cam o’r ffordd. Ni fyddai wedi bod yn bosibl heb eich cefnogaeth lwyr, ac rwy’n ymwybodol ein bod wedi anfon rhai cyfarwyddiadau gwirion ar hyd yr amser – dim pyjamas mewn gwersi, dim anifeiliaid anwes mewn gwersi … ond mae’r holl drefniadau rhyfedd wedi golygu ein bod wedi gallu parhau i roi gwersi di-dor o safon i’n disgyblion, er gwaethaf pawb a phopeth. Mae athrawon Bro Edern bellach ar wyliau. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am eu holl waith eleni, ar ddiwedd blwyddyn hollol wallgof. Ar ben y cyfnodau dysgu byw a disgyblion mewn a mas yn hunanynysu, roedd goresgyn holl gymhlethdodau’r cyfnod asesiadau’n dipyn o her. Ond, mae’r flwyddyn ar ben, o’r diwedd! Gorffennodd pawb – yn ddisgyblion ac athrawon – gyda’i gilydd ddoe. Gwnaethon ni 4 noson hwyrnos ym mis Medi a Hydref diwethaf, yn paratoi ar gyfer unrhyw ddysgu byw ar-lein a allai godi – diolch byth i ni wneud hynny! Mae pawb nawr angen brêc!

Disgybl Positif

Diolch i’n rhieni unwaith eto am bob cydweithrediad yr wythnos hon, ar ôl i ddisgybl blwyddyn 8 dderbyn prawf LFT positif, ac yna prawf PCR positif, ar ôl bod yn yr ysgol ddydd Mawrth. Rydyn ni’n flin bod angen i griw o ddisgyblion blwyddyn 8 hunanynysu ar gyfer cyfnod cyntaf gwyliau’r haf. 

Adroddiadau ar ClassCharts

Rwy’n gwybod bod llawer ohonoch wedi darganfod adroddiad eich plentyn ar ClassCharts erbyn hyn. Mae’r adroddiadau hyn angen cael eu hanfon fesul un gan y swyddfa, felly mae’r broses wedi cymryd drwy’r wythnos, gan ddechrau gyda blwyddyn 12, yna 10, 9, 8 a chyrraedd blwyddyn 7 ddydd Gwener. Mae’r adroddiad wedi cael ei anfon i adran ‘Announcements’ ClassCharts, i gyfrif pob disgybl ac i gyfrif y rhiant. Os ydych chi a’ch plentyn wedi cael eich logio mas o ClassCharts, bydd angen i chi gysylltu gyda Mr Gary Ellis – gweler gwaelod y blog. Ni fydd Mr Ellis yn medru ymateb yn syth – mae e nawr ar wyliau. 

Canlyniadau Arholiadau

Er i’n disgyblion dderbyn eu canlyniadau eisoes, mae’r canlyniadau swyddogol gan CBAC yn cyrraedd ym mis Awst. Yn amlwg, nid yw disgyblion eto wedi derbyn canlyniadau eu cymwysterau sy’n cael eu rheoleiddio yn Lloegr, felly mae hynny i ddod ar gyfer rhai disgyblion. 

Noder bod angen i’r canlynol fod yn eu lle cyn i’r disgyblion fedru derbyn eu canlyniadau swyddogol:

 • Dyledion y ffreutur wedi’u clirio drwy ParentPay
 • Pob iPad ysgol wedi dychwelyd – a’r cables / plygiau os ydyn nhw dal yn gweithio
 • Pob llyfr ysgol – o unrhyw flwyddyn – wedi dychwelyd i’r ysgol – amnest llwyr – no questions asked! 

Dydd Mawrth 10 Awst 
***8:30 – 10:00am – Canlyniadau Blwyddyn 13 (mae embargo ar y canlyniadau tan 8:30)
10:00 – 11:00am – Canlyniadau Blwyddyn 12

Bydd Clinig Cefnogi ar gyfer y cyfnodau hyn lle bydd disgyblion yn gallu cael cyngor ac unrhyw gymorth gydag UCAS a phrifysgolion. 

Dydd Iau 12 Awst 
8:30am – 10:00am – Canlyniadau Blwyddyn 11

Manylion am Adolygu Canlyniadau Cymwysterau Lloegr

Yn amlwg, ar gyfer y canlyniadau sydd wedi cael eu hachredu yn Lloegr, bydd proses o adolygu’r radd, yn union fel canlyniadau Cymru. Y mater brys yw canlyniadau blwyddyn 13, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu parhau gyda’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Bydd y Cofnod Gwneud Penderfyniad ar gyfer cymwysterau Lloegr (yn unig) yn yr amlen ganlyniadau. Mae’r ffenest ar gyfer derbyn Cofnod Gwneud Penderfyniadau cymwysterau Cymru wedi hen gau. Os yw disgybl blwyddyn 13 yn dymuno adolygiad o’r radd gan yr ysgol, bydd angen e-bostio Mr Arwel Jones AJones@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk erbyn 12pm canol dydd ar ddydd Iau 12 Awst. Bydd unrhyw apeliadau blwyddyn 13 yn cael eu prosesu’n syth, er tegwch i’r disgyblion, sydd o bosibl â llefydd prifysgol yn y fantol. Bydd disgyblion yn cael clywed canlyniad yr adolygiad erbyn nos Wener 13 Awst. 

Ar gyfer disgyblion blwyddyn 11 a 12, bydd Cofnod Gwneud Penderfyniad ar gyfer cymwysterau Lloegr hefyd yn yr amlenni canlyniadau. Os yw disgybl yn penderfynu gofyn am adolygiad o’r radd bydd angen e-bostio Mrs Mererid Thomas ein Swyddog Arholiadau MThomas@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk erbyn canol dydd 7 Medi. Byddwn yn prosesu unrhyw geisiadau yn y flwyddyn ysgol newydd. 

Dyddiadau 2021

Dyma rai dyddiadau cychwynnol ar eich cyfer ar gyfer y flwyddyn i ddod: 

 • Iau 2 Medi – Diwrnod HMS
 • Gwener 3 Medi – Blwyddyn 7 a 12 yn unig yn dychwelyd i’r ysgol
 • Llun 6 Medi – Pawb yn dychwelyd i’r ysgol
 • Nos Iau 9 Medi – Noson i rieni Blwyddyn 7 ddod i gasglu Chromebooks
 • Nos Lun 14 Medi – Cyfarfod Gwybodaeth ar gyfer rhieni Blwyddyn 13 ar-lein
 • Mercher 22 Medi – Colorfoto’n tynnu lluniau (blynyddoedd 7, 9, 11 a 13) – dyddiad wedi newid ers y blog diwethaf
 • Nos Iau 7 Hydref – Noson Rieni Blwyddyn 13 ar-lein
 • Nos Iau 21 Hydref – Noson Rieni Fugeiliol Blwyddyn 7 gyda’r tiwtor dosbarth ar-lein
 • 23-31 Hydref – Hanner Tymor
 • Llun 6 Rhagfyr – Diwrnod HMS Clwstwr
 • Gwener 17 Rhagfyr – Diwrnod olaf cyn y Nadolig

2022

 • Dydd Llun 3 Ionawr – Gŵyl y Banc
 • Dydd Mawrth 4 Ionawr – Diwrnod HMS
 • Dydd Mercher 5 Ionawr – Diwrnod cyntaf nôl i bawb ar ôl y Nadolig
 • 19-27 Chwefror – Hanner Tymor
 • 9-24 Ebrill – Gwyliau’r Pasg
 • Llun 2 Mai – Gŵyl y Banc
 • 28 Mai – 5 Mehefin – Hanner Tymor y Sulgwyn
 • Gwener 24 Mehefin – Diwrnod HMS Clwstwr
 • Mercher 20 Gorffennaf – Diwrnod olaf y flwyddyn
 • Iau 21 Gorffennaf – HMS i staff
 • Gwener 22 Gorffennaf – Dyma’r diwrnod rydyn ni wedi penderfynu cymryd fel Gŵyl y Banc ar gyfer y Jiwbili – mae ysgolion yn gallu dewis eu dyddiad, oherwydd mae’r Jiwbili go iawn yn ystod gwyliau’r Sulgwyn.

Mae dyddiad Diwrnod HMS pellach i ddilyn, unwaith i ni dderbyn amserlenni arholiadau gan CBAC. Nid yw’r rhain eto wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer 2022. Byddwn yn cyhoeddi calendr i rieni ym mis Medi, yn y gobaith y bydd modd i ni ei ddilyn eleni!

Croesawu Blwyddyn 7

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu blwyddyn 7 atom ym mis Medi. Mae Mr Gary Ellis, sef pennaeth blwyddyn 7, wedi bod yn brysur yn ymateb i rieni sydd wedi ysgrifennu ato’n holi am ddosbarth eu plentyn ym mis Medi. Mae e nawr wedi cwblhau ei holl ymatebion at rieni. Os daw unrhyw ymholiadau pellach, bydd e’n ceisio delio gyda nhw wythnos nesaf. Wedi hynny, ni fydd ganddo fynediad at ei gyfrif e-bost tan ddiwedd mis Awst. 

Mae athrawon cofrestru blwyddyn 7 ym mis Medi’n griw brwdfrydig sy’n edrych ymlaen at groesawu eu dosbarthiadau newydd:

 • 7 Hafren 1 – Mr Robbie Donovan – athro Saesneg
 • 7 Hafren 2 – Miss Ela Rowlands – athrawes Daearyddiaeth
 • 7 Rhymni 1 – Miss Amy Nicholls – athrawes Addysg Gorfforol
 • 7 Rhymni 2 – Mr Dewi Thomas – athro Technoleg
 • 7 Taf 1 – Miss Grace Goode – athrawes Sgiliau
 • 7 Taf 2 – Mrs Haf Matthews – athrawes Busnes

Os oedd unrhyw un wedi methu’r cyfarfod ar gyfer rhieni blwyddyn 6 – mae’r recordiad yma:

Mae’r holl fanylion pwysig i rieni blwyddyn 6 ar ein gwefan Pontio:

Chromebooks Blwyddyn 7

Fel y gwyddoch mae’n siwr, mae Bro Edern yn ysgol arloesi digidol 1:1 sydd wedi gweithio gydag un ddyfais i bob disgybl ers 2013. Rydym ni’n disgwyl i Chromebooks blwyddyn 7 gyrraedd o’r sir reit ar ddechrau mis Medi, felly bydd noson i rieni gasglu’r Chromebooks ar nos Iau 9 Medi 2021. Unwaith i’ch plentyn ddechrau ym Mro Edern, byddwn yn anfon cytundebau ar gyfer disgyblion a rhieni a bydd angen cyfrannu tuag at yr yswiriant. Byddwch yn derbyn y Chromebook am ddim ond byddwch angen talu £50 tuag at yr yswiriant mewn taliad neu randaliadau ar ParentPay. Bydd hyn yn cael ei osod i fyny i chi ym mis Medi. Ni fydd modd i chi gasglu’r Chromebook oni bai bod popeth wedi cael ei gyflawni, sef y cytundebau i gyd a’r taliad cychwynnol o leiafswm o £10 ar gyfer yr yswiriant. Eleni, bydd y rhieni angen dod â chasyn trwchus sy’n amddiffyn y Chromebook i’r cyfarfod gyda nhw, er mwyn mynd â’r Chromebook adref. Bydd yn rhaid i’r disgyblion gario’r Chromebook yn y casyn hwn bob amser. Bydd manylion llawn am y casyn sydd angen yn dilyn ddechrau mis Medi pan fyddwn yn gweld union faint a model y Chromebooks.

Os nad yw rhieni newydd yn gyfarwydd â gwaith digidol Bro Edern, dyma’r adroddiad arfer dda yn sgil ymweliad Estyn yn 2017: 

A dyma’r adroddiad oedd yn y Western Mail, yn sôn am y ffaith i ni ymddangos ar restr #EdTech50 o’r ysgolion sy’n gwneud y defnydd gorau o dechnoleg mewn ysgolion ledled Prydain:

Trefniadau COVID-19 yr ysgol ym mis Medi

Diolch yn fawr iawn i chi am ein cynorthwyo i sicrhau fod y disgyblion yn dilyn y drefn ar gyfer COVID eleni; rydyn ni’n gwerthfawrogi’n fawr ein bod wedi cael cydweithrediad gan bob disgybl wrth ddilyn y rheolau. Mae llawer o sôn wedi bod am lacio rheolau COVID Cymru yn ddiweddar. Yn ymarferol, mewn ysgolion, nid oes cymaint â hynny o newid erbyn mis Medi. Y prif newid yw nad oes angen gwisgo mwgwd drwy’r adeg mewn gwersi. 

I bob pwrpas, mae’r canllawiau newydd gan y llywodraeth yn dod â ni at yr hyn rydyn ni wedi’i wneud ym Mro Edern drwy’r flwyddyn, sef mesur ac olrhain cysylltiadau yn hytrach nag anfon pawb mewn dosbarth neu swigen adref. 

Os oes disgybl yn profi’n bositif ar gyfer COVID-19 yna, yn ôl y canllawiau ar hyn o bryd, bydd cysylltiadau agos y disgybl yn parhau i orfod hunan ynysu. Bydd y 2m stick of doom felly’n parhau i orfod cael ei ddefnyddio yn y flwyddyn newydd er mwyn olrhain cysylltiadau. Bydd yn bwysig iawn fod disgyblion felly’n parhau i ddilyn cynlluniau eistedd yn eu gwersi.

Cynlluniau Eistedd

Byddwn yn cadw cofnod o’r cynlluniau eistedd ar ClassCharts unwaith eto. Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, bydd y cadeiriau yn wynebu’r un ffordd. Bydd o leiaf 2m rhwng desg yr athro a’r disgyblion. Wrth gyrraedd gwers, bydd disgyblion yn diheintio’u dwylo. Mae croeso i ddisgyblion ddod â’u potel eu hunain, os ydyn nhw’n dymuno. Yn yr un modd, er mwyn ceisio lleihau lledaeniad y feirws bydd angen parhau gyda’r broses o olchi dwylo ar ôl cyrraedd yr ysgol yn y bore, a diheintio dwylo’n rheolaidd yn ystod y dydd.

Diheintio

Mae cyfrifoldeb ar bob ysgol i barhau i geisio lleihau lledaeniad y feirws. Oherwydd hyn, ar ddiwedd gwersi, bydd disgyblion yn parhau i gynorthwyo’u hathrawon drwy fod yn rhan o’r broses o ddiheintio’r gadair a’r bwrdd ble maen nhw wedi bod yn eistedd yn ystod y wers. Dyma yw’r canllawiau ar gyfer disgyblion sy’n newid dosbarthiadau o hyd.

Tai bach 

Byddwn yn parhau i ddefnyddio toiledau penodol ar gyfer blynyddoedd penodol. Bydd arwyddion clir ar y drysau er mwyn i ddisgyblion ddeall ble maen nhw angen mynd. 

System un ffordd

Bydd y system un ffordd o amgylch yr ysgol yn parhau er mwyn lleihau ar y tagfeydd yn yr adeilad. Ni fydd bellach angen i ddisgyblion wisgo mwgwd ar bob achlysur mewn gwers. Er hynny, bydd angen i ddisgyblion barhau i wisgo mygydau ar y coridorau, wrth giwio yn y ffreutur, ac os y byddant o fewn 2 fetr i aelod o staff. Bydd staff hefyd yn gwisgo mwgwd os ydynt yn dod i gynorthwyo disgybl ac o fewn 2 fetr i’r disgybl.

Dechrau a diwedd y dydd

Ni fydd unrhyw newid i ddechrau a diwedd y dydd gan fod nifer o’n disgyblion yn teithio i’r ysgol ar fws. Bydd yr ysgol yn agored o 7:00am ymlaen bob bore a gall eich plentyn, os nad yw’n dal bws ysgol, gyrraedd Bro Edern unrhyw bryd o’r amser yma ymlaen.

Rydyn ni’n disgwyl mwy o ganllawiau newydd erbyn mis Medi a byddwn yn eich diweddaru bryd hynny. 

Offer

Mae canllawiau’r llywodraeth yn parhau i esbonio nad yw disgyblion yn cael rhannu unrhyw offer sydd heb ei ddiheintio. Golyga hyn ei bod yn hanfodol fod eich plentyn yn dod â chas pensil i’r ysgol bob dydd. Ar hyn o bryd, buasai hefyd o gymorth petai PrittStick neu debyg ganddynt. Mae’r rhestr offer angenrheidiol ar gyfer y cas pensil yma: 

Gwersi Add Gorff

Mae iechyd a lles ein disgyblion yn bwysig i ni, ac mae eu cadw’n heini’n flaenoriaeth i’r Adran Addysg Gorfforol. Byddwn yn dychwelyd at yr un drefn y flwyddyn nesaf am na fydd modd defnyddio’r ystafelloedd newid o hyd. Yn arferol, bydd disgyblion angen gwisgo gwisg ysgol lawn ‘r ysgol, gan gynnwys siwmperi ysgol ac esgidiau ysgol duon lledr. Ond, os oes gwers Addysg Gorfforol y diwrnod hwnnw, yna bydd angen dod i’r ysgol yng nghit Add Gorff swyddogol yr ysgol am na fydd modd newid. Bydd mwyafrif y gwersi y tu allan, felly byddai hoodie allgyrsiol yr ysgol yn syniad da. Bydd disgyblion angen cofio dod â deodorant roll-on gyda nhw ar gyfer diwedd gwersi Add Gorff. *****Cofiwch na chaniateir defnyddio deodorant aerosol ar dir yr ysgol bellach, er mwyn i ni amddiffyn iechyd pawb ar y safle. Cofiwch bacio deodorant roll on yn y bag. Bydd unrhyw aerosol ar safle’r ysgol yn cael eu cadw. 

Gwisg

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwisg ysgol braf, sydd yn gallu edrych mor smart. Fodd bynnag, dros yr wythnosau diwethaf cyn yr haf, mae rhai disgyblion wedi edrych yn flêr am eu bod yn gwisgo hanner gwisg ysgol a hanner cit Add Gorff. Un neu’r llall, os gwelwch yn dda, yn dibynnu ar yr amserlen Add Gorff. Ni chaniateir joggers neu leggings a thrainers gyda thop y wisg ysgol.

Gwisg ysgol i gyd

NEU

Cit Add Gorff i gyd (diwrnodau Add Gorff yn unig)

Ni chaniateir chwaith dopiau megis hoodies, gilets, topiau chwaraeon o wahanol frandiau drud a siwmperi eraill. Mae angen siwmper ysgol ar ddisgyblion. Ac mae cot angen bod yn got. Nid yw defnydd jersi yn got, nid yw unrhyw beth sy’n ymdebygu i shellsuit yn got nac ychwaith unrhyw beth sydd heb freichiau. Nid cotiau yw’r rhain, felly ni chaniateir iddynt fod yn yr ysgol.

Carwn eich atgoffa ni chaniateir modrwyon, brechledau na mwclis. Un pâr o glustdlysau fel y llun a ganiateir yn unig. Nid ydym ychwaith yn caniatáu lliw ar yr ewinedd, nac ewinedd ffug.

Nawr bod siopau esgidiau wedi ail agor, mae cyfle i sicrhau hefyd fod pawb yn dilyn y rheolau o ran esgidiau ysgol. Ni chaniateir trainers fel rhan o’r wisg, a rhaid i esgidiau fod yn lledr i gyd, neu’n edrych fel lledr.

Esgidiau addas:

Nid yw’r rhain yn addas:

Setiau Blwyddyn 8 a 9

Os yw eich plentyn wedi bod ym mlwyddyn 7 ac 8, dylsech fod wedi derbyn llythyr ar neges destun yr wythnos hon, yn amlinellu’r trefniadau setio ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae disgyblion wedi derbyn eu hamserlen ar ddiwedd y tymor, felly dylai pethau fod yn egulrach i chi nawr. 

Y Ffreutur

Ym mis Medi, bydd y ffreutur ar agor rhwng 8:00 a 8:30am ar gyfer brecwast ac yna eto amser cinio. Ar hyn o bryd, ni all y ffreutur agor amser egwyl. Noder nad yw’r ffreutur yn derbyn arian o gwbl – mae pawb yn talu drwy eu bawd. Mae rhieni’n talu drwy ParentPay ac ni chaniateir i ddisgyblion fynd i ddyled. Os nad oes digon o arian ar y cyfrif, yna ni fydd eich plentyn yn cael ei fwydo. Noder y gall gymryd hyd at 24 awr i’r arian setlo ar y cyfrif ParentPay, felly rydyn ni’n awgrymu bod rhieni’n gosod larwm wythnosol i’w hunain ar eu ffôn ar ddydd Sadwrn er mwyn i’r arian gael digon o amser i gyrraedd y cyfrif. Mae’r ffreutur yn cael ei redeg gan y sir fel busnes. Ni chaiff ei redeg gan yr ysgol.

Dyma syniad i chi o’r math o fwydydd a fydd ar gael amser brecwast ym mis Medi: 

 • Tost 37c
 • Crumpet 37c
 • Bagel 81c
 • Jam 17c
 • Ffrwyth – Afal / Oren 40c
 • Sudd mewn carton 69c
 • Potel o ddŵr 83c

Amser cinio mae pryd y dydd yn costio £3.05 ac mae hwn yn cynnwys diod. Hefyd mae bwydydd heblaw am bryd y dydd ar gael e.e. potiau pasta, pizza, panini, tatws drwy’u crwyn am wahanol brisiau. 

Prydau Ysgol am Ddim

Os yw eich plentyn yn hawlio prydau ysgol am ddim, byddant yn derbyn £3.05 y dydd yn awtomatig ar gyfrif eu bawd. Mae hwn yn caniatáu iddynt gael pryd y dydd, neu rywbeth arall o’u dewis. 

O fis Medi, mae trefniant newydd ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 yn unig, wrth iddynt drosglwyddo o sefyllfa yn y cynradd ble roedd ganddynt fynediad at Glwb Brecwast am ddim. Bydd disgyblion Blwyddyn 7 sy’n hawlio prydau ysgol am ddim yn derbyn £1 ar eu cyfrif i’w wario ar frecwast rhwng 8 a 8:30am. Mae’r £1 yn gorfod cael ei wario ar frecwast ac mae’n diflannu o’r cyfrif ar ddiwedd y cyfnod brecwast – ni fydd ar gael i’w wario’n hwyrach yn y dydd. Os yw eich plentyn yn hwyr am ba reswm bynnag, yn anffodus ni fydd modd iddynt dderbyn eu brecwast am ddim. Os hoffai eich plentyn wario mwy na £1 amser brecwast, yna bydd hi’n bosibl iddynt wario rhan o’u harian cinio ar eu brecwast. Fodd bynnag, mae hynny’n golygu na fydd ganddynt ddigon o arian i gael Pryd y Dydd amser cinio, a bydd angen iddynt ddewis rhywbeth rhatach. 

I grynhoi – blwyddyn 7 yn unig – gellir defnyddio’r £1 + arian cinio amser brecwast – NI ELLIR defnyddio arian brecwast amser cinio.

Os nad ydych chi’n derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, ond mae gennych hawl iddynt, mae modd gwneud cais i’r sir:

Amseroedd Cinio

Oherwydd y rheolau pellter cymdeithasol sy’n parhau, bydd angen amser cinio gwahanol ar gyfer disgyblion, er mwyn lleihau ar y niferoedd sy’n crwydro’r safle ac yn mynd i’r ffreutur. Y bwriad, felly, yw parhau i rannu gwers 4 yn ddau, gyda disgyblion blwyddyn 8 a 9 yn dilyn y drefn gwers 1, 2, 3, cinio, 4, 5, 6. Bydd eu cinio am 11:53am. Bydd disgyblion blwyddyn 7,10 ac 11 yn dilyn y drefn 1, 2, 3 ,4, cinio, 5, 6, felly bydd eu cinio nhw am 12:46pm.

Bydd disgyblion sy’n dod â phecyn cinio’n parhau i fwyta’n syth yn ystafell ddosbarth gwers 4 gydag athro/awes gwers 4 ac ni fyddant yn rhan o giw y ffreutur. Ni all bwyd adael yr ystafell ddosbarth dan sylw na’r ffreutur. Rhaid i fwyd y ffreutur gael ei fwyta yn y ffreutur a brechdanau a phecynnau bwyd o gartref gael eu bwyta yn yr ystafelloedd dosbarth priodol. Ni chaiff criwiau o ffrindiau ffreutur / brechdanau fwyta gyda’i gilydd ond gallant gwrdd yn syth wedi bwyta. Mae’n hanfodol nad yw disgyblion yn bwyta wrth grwydro – byddwn ni’n wynebu llygod mawr, gwylanod a llwynogod! 

Clwb Gwaith Cartref

Bydd y Clwb Gwaith Cartref yn parhau ym mis Medi, ond oherwydd yr angen i ni gadw blynyddoedd ar wahân, dim ond un noson yr wythnos all disgyblion o bob blwyddyn fynychu’r clwb ar hyn o bryd. 

 • Blwyddyn 7 Nos Lun tan 5pm
 • Blwyddyn 8 Nos Fawrth tan 5pm
 • Blwyddyn 9 Nos Fercher tan 5pm
 • Blwyddyn 10 Nos Iau tan 5pm
 • Blwyddyn 11 Nos Wener tan 4:30pm

Mae’r Clwb Gwaith Cartref yn cael ei arolygu gan yr Anogwyr Dysgu a bydd mynediad llawn at rwydwaith yr ysgol gan y disgyblion sy’n mynychu. 

Allgyrsiol

Bydd gweithgareddau allgyrsiol yn parhau ym mis Medi, ond unwaith eto bydd angen i ni gadw disgyblion o wahanol flynyddoedd ar wahân. Cewch fwy o wybodaeth ym mis Medi. 

Bysiau

Bydd yr un bysiau’n parhau y flwyddyn nesaf: 810, 811, 812 ac 815. Mae route yr 815 wedi ymestyn a dylai hwn fod o gymorth nawr i ddisgyblion dalgylch Glan Morfa. 

Dyma’r union neges gan y sir:

It will pick up on South Park Road by Grosvenor Square bus stop and then up Muirton Road, Tweedsmuir Road and Pengam Road to Rover Way picking up at local bus stops on the way. It will then stop picking up pupils as it travels to St Mellons to pick up pupils. The section of the route marked with a dotted line will not officially be picking up pupils. NAT haven’t finalised the pick up times yet so I don’t know what time pick up in Splott and Tremorfa will be just yet but it will be approx. 20 minutes before St Mellons so about 7:20am would be a good guesstimate.

Her yr Haf

Unwaith eto eleni, rydyn ni’n cynnal Her yr Haf, sef ein her ddarllen flynyddol. Cafodd llawer o ddisgyblion gryn dipyn o hwyl ar yr her y llynedd, gan ennill talebau Joe’s i wario ar hufen iâ. Wrth i’ch plentyn gwblhau eu llyfr diweddaraf, gofynnwn i chi nodi’r manylion yma: 

Mae gan ddisgyblion blwyddyn 6 siart i’w llenwi ac mae eu hathrawon cofrestru’n edrych ymlaen yn fawr at gasglu’r rhain ar ddiwrnod cyntaf y tymor ym mis Medi – cofiwch eu pacio ar y dydd Gwener cyntaf! Os ydych chi wedi colli’ch siart neu dyw e ddim wedi ymddangos o fag ysgol eich plentyn, dyma gopi i chi weld:

Mae gan lyfrgelloedd Caerdydd gasgliad gwych o lyfrau yn y Gymraeg a’r Saesneg ac hefyd eLyfrau y gellir eu defnyddio ar-lein. Mae defnyddio llyfrgell yn rhad ac am ddim, unwaith y byddwch wedi cofrestru. Mae’r holl fanylion am lyfrgelloedd Caerdydd ar gael yma – nodwch fod rheolau COVID yn golygu bod angen trefnu slot ymlaen llaw i ymweld:

Siop Cant a Mil

Os am brynu llyfrau Cymraeg, yna cofiwch am y casgliad eang sydd gan Siop Cant a Mil, 100 Whitchurch Road. Nid ydynt ar agor ar ddydd Sul na dydd Llun, ond bob diwrnod arall maen nhw ar agor rhwng 9:30am a 5:30pm. Eu gwefan yw https://cantamil.com eu rhif yw 029 2021 2474 neu e-bostiwch jo@cantamil.com

Cofiwch drydar llun i @BroEdern gyda’r hashnod #HerYrHafBE … #joio 

Y llynedd llwyddodd Leisa ac Elin i ddod i’r brig – dyma nhw gyda’u talebau! 

Antur i Amlwch 

Ers dydd Mercher mae’r Antur i Amlwch ar ben yn swyddogol, ond yn amlwg mae croeso i chi a’ch plant barhau dros yr haf os nad ydych eto wedi cwblhau’r pellter. Fe gofiwch mai’r dasg oedd cerdded, rhedeg neu seiclo’r 282km neu’r 175 milltir i Amlwch ers y Pasg. 

Erbyn hyn, mae angen i ni weld pwy sydd wedi cwblhau’r her er mwyn eu llongyfarch ym mis Medi. Mae nifer o staff yn bwriadu gorffen y milltiroedd dros yr haf am fod y cyfnod diweddar dros yr asesiadau wedi bod mor brysur. Unwaith i’ch plentyn gwblhau’r km neu’r milltiroedd yna llenwch y ffurflen a’i hanfon nôl atom:

Rydyn ni’n clywed bod Steffan King o 7Hafren2 wedi cwblhau 1,030 milltir ar ei feic fel rhan o’r her – mae wedi cyrraedd Amlwch sawl gwaith! Sgwn i a oes unrhyw un, gan gynnwys staff yr Adran Add Gorff wedi gwneud pellter tebyg? Llongyfarchiadau enfawr i ti ar dy gamp, Steffan! 

Hen wisg ysgol a boots

Wrth brynu gwisg neu boots rygbi newydd dros yr haf, cais i chi beidio â thaflu’r hen rai. Mae’r Cyfeillion yn casglu gwisg ail law – dewch ag unrhyw ddillad drwy law eich plentyn ar Mrs Frost neu i’r dderbynfa. Hefyd, mae’r Adran Add Gorff yn casgu hen boots rygbi / pêl-droed. Anfonwch nhw mewn at Mr Milsom ym mis Medi, os gwelwch yn dda. 

Newidiadau Staffio

Nid oes llawer o fynd a dod eleni, ond hoffem ddiolch i rai aelodau o staff sy’n gadael.

Mae Miss Jane Davies yn y swyddfa’n ymddeol yr haf hwn. Ymunodd Jane gyda ni ym mis Medi 2013 felly mae hi wedi bod yn rhan hanfodol o dwf Bro Edern ers i ni gyrraedd ein safle barhaol. Mawr yw ein diolch am bopeth mae hi wedi’i wneud dros deulu Bro Edern ar hyd y blynyddoedd. Ymddeoliad hapus! 

Mae Mr Gruffydd Davies (Maths) yn ddychwelyd i’w filltir sgwâr, felly pob hwyl yn Ysgol Gyfun Llangynwyd. Mae Mrs Victoria Edwards (Maths a Dyniaethau), sydd wedi bod ar gytundeb blwyddyn, yn dychwelyd i fyd actio, felly gobeithiwn ei gweld nôl ar S4C ac ar lwyfan cyn hir, gyda chyfnodau nôl gyda ni’n cyflenwi, gobeithio. Mae Miss Megan Sawyer yn y swyddfa’n symud ymlaen i weithio gyda Legal and General – diolch iddi am ddeilio gan nifer o faterion allweddol gan gynnwys y profion COVID yn y bocsys glas! Mae Mr Harri Jones, sydd wedi bod yn llenwi yn yr Adran Wyddoniaeth yn dychwelyd i’w astudiaethau meddygol. Pob hwyl iddyn nhw i gyd. 

Mae rhai o’n cynorthwy-wyr ADY hefyd yn ein gadael. Mae Iwan James a Ieuan Priday, y ddau’n gyn-ddisgyblion, wedi gorffen eu blwyddyn o saib ac maen nhw bellach ar fin dechrau yn y brifysgol. Diolch i chi, bois am y flwyddyn ychwanegol ym Mro Edern. Hefyd mae Suan John a Tom Ellis yn ein gadael ar ôl cyfnod yn gweithio’n agos iawn gyda rhai o ddisgyblion y Cwtsh. Diolch i chi i gyd. 

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu rhai staff newydd ym mis Medi:

 • Esther Jenkins (Mathemateg)
 • Amy Matthews (Mathemateg)
 • Dylan Morgan (Swyddog Rygbi)
 • Gwen Hern (Swyddog Gweinyddol)
 • Siân Davies yn symud o’r dderbynfa i fod yn swyddog presenoldeb. 

Gŵyl yr Haf

Er gwaethaf pawb a phopeth, dros yr wythnos diwethaf, llwyddon ni i gynnal Eisteddfod rithiol, Mabolgampau mewn swigod a chynnig profiadau gwerthfawr i’n disgyblion yn y broses. 

Canlyniadau’r Mabolgampau:

 • 🥇1af 🔴 Rhymni 396
 • 🥈2il 🟢 Hafren 376
 • 🥉3ydd 🔵 Taf 349

Roedd sawl disgybl wedi serennu yn ystod yr wythnos, ond Mathew Thomas oedd yr unigolyn yn y mabolgampau a enillodd y mwyaf o bwyntiau, sef 36 pwynt unigol i lys Hafren! Ardderchog Mathew! 

Eisteddfod

Diolch i bawb a gystadlodd yn yr Eisteddfod rithiol. Mae’r disgyblion hynny sydd wedi cwblhau llawer o dasgau gwaith cartref wedi gwneud y gwahaniaeth i’w llysoedd unwaith eto. Mae Eisteddfodau Ysgol bob amser yn cael eu hennill a’u colli gyda’r gwaith cartref! 

Canlyniad Terfynol yr Eisteddfod:

 • 🥇1af 🟢 Hafren 1171
 • 🥈2il 🔵 Taf 1165
 • 🥉3ydd 🔴 Rhymni 873

Yr wythnos hon roedd hi’n braf gweld rhywun yn eistedd unwaith eto yn y gadair hardd a gynlluniwyd dros y cyfnod clo cyntaf gan Mrs Bethan Frost, gan ddefnyddio taith yr Afon Rhymni, sy’n llifo i’r môr yn lleol, fel ei hysbrydoliaeth. Llongyfarchiadau i Martha Isaac o flwyddyn 10 ar ei champ! Yn y Tlws Saesneg, Laani-Bleu Mann o flwyddyn 12 oedd yn fuddugol, felly llongyfarchiadau iddi hi hefyd ar ennill tipyn o glod gan y beirniad. 

Mae modd i chi ddal lan gyda gweithgarwch eisteddfodol yr wythnos drwy wylio’r gyfres hon o fideos: 

Wedi i chi wrando ar y beirniadaethau, gwnewch yn siwr eich bod yn gwrando ar Jake Collins o flwyddyn 12 gyda’i berfformiad buddugol ar gyfer Tlws y Cerddor. Mae’r datganiad piano hwn yn wych:

A dyma’r canlyniad terfynol a gyhoeddwyd i ddisgyblion ddydd Gwener:

Felly, dyma ganlyniadau terfynol Gŵyl yr Haf, unwaith i ni gyfuno marciau’r Eisteddfod a’r Mabolgampau:

 • 🥇1af 🟢 Hafren 1547
 • 🥈2il 🔵 Taf 1514
 • 🥉3ydd 🔴 Rhymni 1269

Canlyniadau’r Ewros

Ar ôl i Wlad Pwyl neu 8Taf1 ennill Ewros blwyddyn 8 yr wythnos diwethaf, tro Blwyddyn 7 oedd hi yr wythnos hon. Er i Gymru, sef 7Hafren2, gyrraedd rownd derfynol Ewros Blwyddyn 7 yma ym Mro Edern, roedd y canlyniad yr un peth â’r Ewros go iawn, gyda’r Eidal yn fuddugol. Doedd dim angen amser ychwanegol na chiciau o’r smotyn ym Mro Edern, enillodd yr Eidal, sef 7Rhymni2 o 3-1. Fel y gwelwch, mae Azzurri Bro Edern yn gwisgo coch, sef lliw llys Rhymni, a Chymru mewn gwyrdd, sef lliw llys Hafren. Llongyfarchiadau mawr! 

Canlyniadau F1

Mae llawer o fwrlwm wedi bod yn y Bloc Technoleg, wrth i’n timau F1 fod yn rasio’u ceir yn rownd derfynol Cymru yn y gystadleuaeth F1 i ysgolion. Llongyfarchiadau enfawr i’r tri thîm a’u hathro Mr Dewi Thomas. Mae wedi bod yn dipyn o waith cynllunio, ac mae pawb o Fro Edern wedi cyrraedd rownd derfynol Prydain yn y flwyddyn academaidd newydd. 

Os oes gennych chi awr a hanner i sbario, mae werth i chi wylio’r rhaglen swyddogol:

Uchafbwyntiau Bro Edern yn y fideo uchod:

 • 6’00″ mae cyflwyniad i’r timau
 • 44’30” mae ein timau Imperium a Hypernova yn rasio yn erbyn ei gilydd
 • 1:26’00” mae ein tîm Astra yn rasio 

Etholiad Prif Ddisgyblion

Yn dilyn yr etholiad diweddar, pleser yw cyhoeddi mai ein prif swyddogion am y flwyddyn i ddod yw Gwion Rhisiart, Molly Spivey a Rhys Thomas. Eu dirprwyon fydd Glesni Beasley a Laani-Bleu Mann. Diolch iddyn nhw i gyd ymlaen llaw am eu gwaith yn cefnogi pob math o weithgarwch yma ym Mro Edern. 

Cysylltu

Gyda phawb yn newid blwyddyn, dyma gyfle i’ch atgoffa o sut i gysylltu gyda phennaeth blwyddyn newydd eich plentyn. Mae pob cyfeiriad ym Mro Edern yn gorffen gyda @ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

 • Blwyddyn 7 – Mr Gary Ellis – GEllis@
 • Blwyddyn 8 – Mr Kerry Lerwill – KLerwill@
 • Blwyddyn 9 – Mr Steffan Jones – SJones@
 • Blwyddyn 10 – Mrs Lowri Loader – LLoader@
 • Blwyddyn 11 – Miss Bethan Yapp – BYapp@
 • Blwyddyn 12 a 13 – Miss Nia Land – NLand@
 • Ymholiadau cyffredinol – post@

Diolch

Diolch i chi am eich holl amynedd yn darllen yr holl fanylion hyn, ond mae’n siwr eich bod yn cytuno bod llawer, unwaith eto, wedi digwydd yn ddiweddar ym Mro Edern a’i bod yn bwysig fod ein cynlluniau ar gyfer mis Medi’n eglur i bawb. Diolch unwaith eto i chi am eich cefnogaeth ddiamod dros flwyddyn sydd wedi bod yn hynod heriol i ni fel ysgol, ac i chi fel teuluoedd.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu disgyblion Bro Edern yn ôl i’r ysgol ym mis Medi a’u gweld yn elwa’n llawn o bob cyfle i lwyddo gyda’r addysg wych sydd gennym fel ysgol i’w gynnig iddynt. 

Pob dymuniad da i chi dros yr haf – joiwch yr haul!

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

One thought on “Haf 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: