10 Gorffennaf 2021

Helo Bawb

Sut mae? Gobeithio bo pawb yn iawn. Am wythnos brysur arall! Diolch byth mai ond un wythnos o’r flwyddyn ysgol hon sydd i fynd. Teg dweud bod pawb wedi cael llond bol erbyn hyn! Dyma’r diweddaraf o Fro Edern … 

Achosion Positif

Fel y gwyddoch, mae’n siwr, rydyn ni wedi gorfod anfon sawl carfan o ddisgyblion adref ar hyd yr wythnos a hanner diwethaf. Yn anffodus, rydw i a’r 2m stick of doom wedi bod yn brysur iawn. 

Dyma’r manylion: 

Diwedd wythnos diwethaf – disgybl blwyddyn 8 yn bositif, felly criw o ddisgyblion o’i gwersi’n gorfod hunanynysu.

Dydd Llun – disgybl blwyddyn 12 wedi profi’n bositif, ond neb angen hunanynysu am ei bod eisoes i ffwrdd o’r ysgol ers tipyn.

Dydd Llun – 2 ddisgybl blwyddyn 8 wedi profi’n bositif, ond neb angen hunanynysu am eu bod eisoes i ffwrdd o’r ysgol ers tipyn.

Dydd Mawrth – disgybl blwyddyn 7 wedi profi’n bositif, felly criw o ddisgyblion o’i wersi, yn ogystal â llawr waelod y bws 812 angen hunanynysu.

Dydd Mercher – clywed bod disgybl blwyddyn 10 yn bositif, ar ôl datblygu symtomau nos Sul. Roedd mwy na 48 awr ers y cyswllt diwethaf, felly neb angen hunanynysu. Roedd 48 awr yn mynd â ni nôl i nos Wener.

Dydd Iau – disgybl blwyddyn 7 a oedd wedi cael ei anfon adref ddydd Mawrth wedi profi’n bositif ar ôl dangos symtomau’n syth ar ôl mynd adref, felly’r criw disgyblion bl 7 o ddydd Mawrth nawr angen hunanynysu am ddiwrnod ychwanegol, a 7 disgybl ychwanegol o flwyddyn 7 nawr angen hunanynysu am eu bod yn gysylltiadau i’r ail ddisgybl.

Dydd Iau – disgybl blwyddyn 10 wedi profi’n bositif, felly criw o ddisgyblion o’i gwersi’n gorfod hunanynysu

Dydd Gwener – wedi clywed am 8pm nos Iau nad yw’r awdurdodau’n derbyn y ffaith ein bod wedi cyfri 48 awr union yn achos dydd Mercher, felly mae angen i gysylltiadau’r disgybl ar ddydd Gwener 2 Gorffennaf hefyd hunanynysu. Y disgyblion hyn wedi cael eu hanfon adref fore dydd Gwener, sef cysylltiadau gwersi’r disgybl a llawr waelod y bws 810. Mae wythnos wedi pasio, felly dim ond 3 diwrnod sydd ar ôl iddynt hunanynysu.

Hoffwn ddiolch o waelod calon i’r rhieni sydd wedi derbyn y newyddion mor raslon a chasglu’u plant yn syth o’r ysgol ar hyd yr wythnos. Rydych chi gyd wedi gwneud pethau gymaint yn haws i ni. 

Symtomau

Os oes unrhyw symtomau COVID-19 gan eich plentyn yn yr wythnos olaf, a wnewch chi eu cadw o’r ysgol a threfnu prawf yn syth yn Stadiwm Dinas Caerdydd iddynt? Mae’r niferoedd yn codi’n gyflym yng Nghaerdydd a thu hwnt i’r brifddinas, ac mae dyletswydd arnom i gyd i gadw pawb yn saff. Mae hi dal yn bosibl bod yn sâl iawn er gwaetha’r ffaith fod llawer o bobl bellach wedi derbyn dau frechiad. Os oes amheuaeth – prawf amdani. Mae’r manylion i gyd yma:

Gwefan Llywodraeth Cymru

Profion Llif Unffordd (LFT)

Cofiwch barhau i wneud y rhain ddwywaith yr wythnos gyda’ch plentyn yr wythnos nesaf, ac eto cyn dychwelyd ym mis Medi. Os oes angen mwy o brofion arnoch, mae stoc o focsys glas gan Miss Sawyer yn y brif swyddfa (nid y dderbynfa). 

Trefniadau’r Wythnos Olaf

Mae’r wythnos olaf ar y gorwel, ac roedd gennym bob math o gynlluniau ar y gweill. Fodd bynnag, rydyn ni wedi penderfynu canslo’r gweithgareddau er mwyn cadw’r disgyblion yn saff yn eu swigod ac yn eu cynlluniau eistedd arferol. Mae hwn er mwyn ceisio amddiffyn pawb a cheisio diogelu gwyliau haf teuluoedd Bro Edern. Hefyd, nid yw’r tywydd yn argoeli’n wych ar gyfer dydd Llun. Mae’r tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 16 Gorffennaf – mae’r ddau ddiwrnod yr wythnos ganlynol yn ddiwrnodau HMS sydd wedi cael eu cwblhau gan staff fel pedair sesiwn hwyrnos ym mis Medi a Hydref.

Yn y pen draw, rydym ni wedi penderfynu mai’r unig weithgaredd fydd yn digwydd fydd ein mabolgampau. Bydd cael bod yn yr awyr iach yn gwneud lles i bawb yr wythnos nesaf! Bydd y mabolgampau’n digwydd ddydd Mawrth a Mercher ar ein caeau ni, fesul blwyddyn ar y tro, ac yn y swigod dosbarth. Ni fydd hi’n bosibl i rieni fynychu oherwydd rheolau COVID. Bydd pob blwyddyn yn derbyn naill ai bore neu bnawn o fabolgampau ar un o’r diwrnodau. Mae angen i BAWB ddod i’r ysgol mewn cit Add Gorff ddydd Mawrth a Mercher, ond hefyd mae angen llyfrau ac offer pob gwers. Hefyd, cofiwch bacio deodorant roll on yn y bag! Ni chaniateir chwistrell o gwbl. Gall disgyblion naill ai wisgo top Add Gorff swyddogol Bro Edern, neu liw eu llys, sef Gwyrdd = Hafren, Coch = Rhymni, Glas = Taf. 

Dyma’r pethau sydd angen i chi a’ch plentyn wybod am y mabolgampau:

 • Bydd y mabolgampau’n cael eu rhedeg fel gwers Add Gorff arferol. Nid Olympics fydd y rhain! 
 • Bydd pawb yn cystadlu ym mhob camp, fel sy’n digwydd mewn gwersi Add Gorff arferol. 
 • Bydd disgyblion yn cylchdroi o amgylch gwahanol weithgareddau mewn swigod. 
 • Bydd 8 grŵp ym mhob blwyddyn (4 grŵp o ferched/ 4 grŵp o fechgyn), ar feysydd gwahanol yn ystod y dydd e.e. grŵp 1 naid uchel, grŵp 2 gwaywffon ayb. 
 • Bydd y bechgyn a’r merched ar wahân wrth gystadlu.
 • Does neb yn gwylio pobl yn cystadlu, heblaw am y criw bach o ddisgyblion yn y grŵp – bydd pob grwp yn fach a phob disgybl gyda ffrindiau. O ran hynny, bydd hwn fel Olympics Tokyo 2021 – dim torf! 
 • Nid oes angen i ddisgyblion fod yn gystadleuol o fewn eu grwpiau. Mae croeso i unrhyw ddarpar Colin Jackson fynd fel y gwynt, ond i bawb arall, cymryd rhan sy’n bwysig.
 • Mae pob disgybl yn ennill pwyntiau llys am gymryd rhan. 
 • Cyfranogiad ac ymdrech sy’n bwysig – a #joio 

Canlyniadau’r Eisteddfod

Yn ystod yr wythnos i ddod, rydyn ni’n edrych mlaen yn fawr at glywed pwy fu’n fuddugol yng nghystadlaethau’r Eisteddfod. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi i ddisgyblion yn ystod yr wythnos, a chadwch chi fel rhieni olwg ar ein trydariadau @BroEdern 

Gwersi’r wythnos nesaf

Ar weddill y dyddiau yr wythnos nesaf bydd gwersi arferol yn digwydd a bydd gwersi byw ar gyfer y disgyblion sydd yn y tŷ. Diolch i chi am eich amynedd gyda’r gwersi byw yr wythnos hon – mae llawer o staff wedi bod yn hunanynysu am iddynt gael ping ar yr app, felly mae llawer o athrawon cyflenwi wedi bod yn yr ysgol yn eu lle. Hefyd mae llawer o staff wedi bod ynghlwm wrth y ddau ddiwrnod pontio, pan ddaeth holl ddisgyblion blwyddyn 6 y clwstwr i’r ysgol ddydd Mercher a dydd Iau. Rydyn ni wedi trio darparu cymaint o wersi byw â phosibl yr wythnos hon, ond mae hi wedi bod yn anodd! 

Trefniadau Blwyddyn 12

Mae cyfnod blwyddyn 12 ym Mro Edern ar fin dod i ben am eleni, ond mae un wythnos hynod bwysig ar ôl. Wythnos nesaf, bydd blwyddyn 12 yn dilyn amserlen ychydig yn wahanol i’r arfer. Mae nifer o gyfarfodydd wedi’u trefnu gydag ymwelwyr allanol, felly mae Miss Land yn atgoffa pawb y bydd angen cadw’r camera ymlaen drwy’r cyflwyniad. Hefyd hoffai Miss Land atgoffa pawb ei bod yn HANFODOL fod PAWB yn darllen POB e-bost yn rheolaidd. Dyma’r brif ffordd o gyfathrebu gwybodaeth rhwng Miss Land a’r Chweched. 

Dydd Llun – ar-lein o gartref

9am – Cyflwyniad ar-lein gan Brifysgol De Cymru i helpu disgyblion ymhellach gydag UCAS / Datganiad Personol. Mae’r myfyrwyr eisoes wedi derbyn llawer o gefnogaeth i’w helpu wrth ysgrifennu’u datganiad personol ar e-bost a Google Classroom. Mae’r myfyrwyr hefyd wedi derbyn fideo sy’n eu tywys trwy’r broses o sut i ddechrau’r ffurflen gais. Mae ‘buzzword’ arbennig wedi’i rannu gyda phawb hefyd fydd yn sicrhau fod pob ffurflen yn cael ei chysylltu gyda chyfrif UCAS yr ysgol. Mae’r holl wybodaeth am yr uchod wedi’i anfon at blwyddyn 12 ar e-bost dros yr wythnosau diwethaf.

11am – Cyflwyniad ar-lein gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn cynnwys gwybodaeth bwysig i bawb.

Bydd Miss Land yn rhannu’r lincs Google Meet gyda’r flwyddyn ar e-bost fore Llun. Wedi’r ail gyfarfod, bydd cyfle i bawb barhau gyda’u gwaith UCAS am weddill y dydd.

Dydd Mawrth – ar-lein o gartref 

9am – Gwasanaeth yng ngofal Mr Alan Williams. Gweddill y diwrnod – parhau gyda gwaith UCAS. 

Bydd ambell un yn dod i’r ysgol i gwblhau eu gwaith Bac erbyn 11am. Bydd y trefniadau hyn wedi’u gwneud gyda’r teuluoedd perthnasol ddydd Llun.

Dydd Mercher – yn yr ysgol 

Gwersi arferol i fl.12 yn yr ysgol

Dydd Iau – angen dod i’r ysgol erbyn 11:45am 

Hyfforddiant UNDOD i bawb yn brydlon yn y Lolfa am 11:45 – bydd Miss Land yn cofrestru pawb

Dydd Gwener – yn y tŷ

Diwrnod darllen /ymchwil /  parhau gyda gwaith UCAS / #joio

Gwobr Dug Caeredin

Mae Mr Cai Milsom yn cymryd cyfrifoldeb am Wobr Dug Caeredin yn y flwyddyn academaidd newydd, fel rhan o’i rôl newydd fel ein Cydlynydd Allgyrsiol. Dwy neges bwysig heddiw:

Disgyblion sydd eisoes wedi cofrestru a thalu a dechrau’r wobr – bydd y gweithgareddau’n parhau yn yr hydref, dan oruchwyliaeth Mr Milsom. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ato. 

Disgyblion blwyddyn 9 – mae unrhyw un sydd yn awyddus i ddechrau’r wobr yn y flwyddyn newydd angen cwblhau ffurflen gais Gwobr Dug Caeredin erbyn Dydd Mawrth sef 13 Gorffennaf. Mae’r disgyblion wedi clywed yr holl fanylion yn yr ysgol ac mae popeth ar eu Google Classroom. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Mr Milsom. 

Mis Medi

Bydd blog arall cyn yr haf, ond dyma rai manylion pwysig cychwynnol am y flwyddyn nesaf:

 • Iau 2 Medi – Diwrnod HMS
 • Gwener 3 Medi – Blwyddyn 7 a 12 yn unig yn dychwelyd i’r ysgol
 • Llun 6 Medi – Pawb yn dychwelyd i’r ysgol
 • Nos Iau 23 Medi – Noson Rieni Blwyddyn 13
 • Gwener 24 Medi – Colorfoto’n tynnu lluniau
 • 23-31 Hydref – Hanner Tymor
 • Llun 6 Rhagfyr – Diwrnod HMS Clwstwr
 • Gwener 17 Rhagfyr – Diwrnod olaf cyn y Nadolig

2022

 • Dydd Llun 3 Ionawr – Gŵyl y Banc
 • Dydd Mawrth 4 Ionawr – Diwrnod HMS
 • Dydd Mercher 5 Ionawr – Diwrnod cyntaf nôl i bawb ar ôl y Nadolig
 • 19-27 Chwefror – Hanner Tymor
 • 9-24 Ebrill – Gwyliau’r Pasg
 • Llun 2 Mai – Gŵyl y Banc
 • 28 Mai – 5 Mehefin – Hanner Tymor y Sulgwyn
 • Gwener 24 Mehefin – Diwrnod HMS Clwstwr
 • Mercher 20 Gorffennaf – Diwrnod olaf y flwyddyn
 • Iau 21 Gorffennaf – HMS i staff
 • Gwener 22 Gorffennaf – Dyma’r diwrnod rydyn ni wedi penderfynu cymryd fel Gŵyl y Banc ar gyfer y Jiwbili – mae ysgolion yn gallu dewis eu dyddiad, oherwydd mae’r Jiwbili go iawn yn ystod gwyliau’r Sulgwyn.

Mae dyddiad diwrnod HMS pellach i ddilyn, unwaith i ni dderbyn amserlenni arholiadau gan CBAC. Nid yw’r rhain eto wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer 2022. 

Pontio

Diolch i bawb a gefnogodd y gweithgareddau Pontio yr wythnos hon. Rwy’n deall bod blwyddyn 6 wedi cael deuddydd difyr ym Mro Edern. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eu croesawu go iawn i Fro Edern ym mis Medi. 

Gobeithio bod rhieni blwyddyn 6 wedi gweld y cyfarfod i rieni’n ddefnyddiol nos Iau. Mae copi o sleidiau’r cyfarfod i’w gweld ar ein gwefan Pontio:

pontio.broedern.cymru

Os oes gennych blant ym mlwyddyn 5, cofiwch fod cyfarfod gwybodaeth am Fro Edern ar-lein ar gyfer rhieni blwyddyn 5 nos Lun yma, sef y 12fed am 5:30pm yn y Gymraeg: https://bit.ly/3xpzqox ac am 6:30 yn Saesneg: https://bit.ly/36m4ytg 

Ewros Bro Edern

Llongyfarchiadau enfawr i Wlad Pwyl, sef 8Taf1 ar ennill Ewros Bro Edern. Yn y rownd derfynol curon nhw Croatia, sef 8Taf2. Mae llwyth o ddisgyblion wedi bod yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth boblogaidd hon ers wythnosau yn ystod yr awr ginio. Yr wythnos nesaf rydyn ni’n edrych ymlaen at weld rownd derfynol blwyddyn 7. O leiaf bydd Cymru’n ymddangos yn rownd derfynol Ewros Bro Edern! 

Dyma fuddugwyr blwyddyn 8, sef Gwlad Pwyl neu 8Taf1:

Prosiect Ieithoedd Blwyddyn 7

Efallai y cofiwch fod disgyblion blwyddyn 7 yn mynd i fod yn rhan o brosiect cyffrous gyda Phrifysgol Caerdydd, dan arweiniad Mrs Tirion Jones yn yr Adran Saesneg. Dyma’r cais olaf i chi fel rhieni i lenwi’r ffurflen ganiatâd. Dyma gopi o’r llythyr unwaith eto:

https://docs.google.com/document/d/1Yw7dI-rD1idoRqbkduJ3N7j8U4UpEm8uWSVHA–5izI/view

Dyma’r ffurflen ganiatâd yn y Gymraeg:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MEu3vWiVVki9vwZ1l3j8vLP3_vVN0gtBuV8sVRX3RXtUN1NPWTBHT1o1Rjk1OFZNVkE2Sk5TQklaUi4u

Dyma’r ffurflen ganiatâd a fideo’n esbonio’r prosiect yn y Saesneg:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQngJKmcL1xaccB1kSSgp2mPwaVE6BRq25xkAU4VcG3sXRsA/viewform

Y Cyfeillion a’r Swap Siop

Diolch yn fawr i’r Cyfeillion (PTA) sydd wedi bod yn brysur yn sefydlu ein Swap Siop poblogaidd ar gyfer gwisg ysgol ail law. Mae llawer o fynd wedi bod ar y wisg – felly apêl gan Mrs Frost – os oes gennych unrhyw hen wisg ysgol yn y tŷ, a wnewch chi ei glirio mas y penwythnos hwn? Anfonwch unrhyw wisg mewn ati drwy law eich plentyn, neu ollyngwch unrhyw beth yn y dderbynfa. Yn benodol mae’r Swap Siop yn brin o grysau polo blwyddyn 7-9 (y rhai gwyrdd), siwmperi ysgol a hoodies allgyrsiol. 

Cynhelir cyfarfod olaf y flwyddyn o’r Cyfeillion nos Lun yma am 6pm – croeso i bawb! Dyma’r manylion i chi gysylltu gyda’r cyfarfod: 

https://us04web.zoom.us/j/77137447765?pwd=MjdUVWJNamx4aE5pdzhLN2NIODllUT09

Meeting ID: 771 3744 7765
Passcode: zNm2Tf

Mae dros £500 bellach wedi’i godi gan rieni’r ysgol ar ran y Cyfeillion drwy ddefnyddio’r app EasyFundraising. Cofiwch, da chi, ddefnyddio’r app bach defnyddiol hwn bob tro y byddwch yn siopa ar-lein, a diolch i bawb sydd yn gwneud hynny eisoes. Mae’n costio dim i chi. 

Cofiwch am gyfrif Twitter y Cyfeillion. Gallwch ddilyn eu trydariadau yma: @CyfeillionBroEd 

A dyna ni am heddiw. Bydd blog arall ar gyfer diwedd y tymor gyda manylion pellach am weithgareddau dros yr haf, canlyniadau swyddogol a mwy o drefniadau mis Medi. 

Diolch i chi, fel arfer, am eich cefnogaeth barhaus i ni yma ym Mro Edern. 

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: