1 Gorffennaf // 1 July 2021

BILINGUAL BLOG – English below

Annwyl Bawb

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Dyma’r diweddaraf o Fro Edern. Roedden ni wedi gobeithio goroesi tan ddiwedd y tymor heb fawr o gyffro, ond yn anffodus ni fydd hynny’n bosibl. Daeth y 2m stick of doom allan heddiw am y tro cyntaf ers sbel. Fel y gwyddoch, mae’r niferoedd o achosion COVID-19 yn cynyddu unwaith eto, ac mae nifer fawr o ddisgyblion mewn ysgolion eraill yng Nghaerdydd eisoes yn hunanynysu. Mae achosion bellach wedi cyrraedd Bro Edern. Mae wedi bod yn ddiwrnod prysur … 

Athro Positif

Mae aelod o staff wedi profi’n bositif (LFT yna PCR) am COVID-19. Mae hwn yn effeithio ar wersi, ond hefyd ar griw o bedwar bachgen ym mlwyddyn 10, sydd bellach angen hunanynysu am 10 diwrnod. Anfonwyd y disgyblion adref y bore ma a hoffwn ddiolch i’r rhieni am eu cydweithrediad parod wrth gasglu eu plant. Dylsai rhieni’r 4 bachgen fod wedi derbyn neges destun gyda’r llythyr sy’n esbonio manylion yr hunanynysu. Gallwn nawr gadarnhau y bydd angen i’r pedwar bachgen hunanynysu am 10 niwrnod tan nos Wener 9 Gorffennaf, gan ddychwelyd i’r ysgol ar ddydd Llun 12 Gorffennaf. Fodd bynnag, gallant adael y tŷ o ddydd Sadwrn 10fed ymlaen. 

Ping positif ar yr app

Mae 2 athro pellach wedi derbyn ping positif ar app COVID y llywodraeth neithiwr am eu bod wedi bod o fewn cyrraedd i rywun positif y tu allan i’r ysgol. Bydd yr athrawon hyn nawr yn hunanynysu, gan ddilyn cyfarwyddyd yr app. Byddant yn trefnu eu gwersi o’r tŷ, er mwyn ceisio lleihau ar y tarfu ar addysg ein disgyblion. 

Prawf LFT Positif

Mae disgybl blwyddyn 8 wedi cael prawf llif unffordd (LFT) positif neithiwr. Mae’r teulu wedi cysylltu’n syth gyda’r ysgol ac wedi trefnu profion PCR ar gyfer y teulu heddiw. Diolch iddynt am eu cydweithrediad parod. Nid yw canlyniad y prawf PCR eto wedi cyrraedd, ond yn y cyfamser, rydyn ni wedi gorfod anfon 40 o ddisgyblion a oedd yn gysylltiadau agos i’r disgybl adref o’r ysgol i hunanynysu. Aethon ni o amgylch pob dosbarth ble roedd y disgybl wedi bod, gan fesur y 2m allweddol yn erbyn y cynlluniau eistedd. Diolch hefyd i rieni’r 40 disgybl a ymatebodd mor gyflym y bore ma. Unwaith i ni gael cadarnhad o’r canlyniad byddwn yn rhoi gwybod i rieni’r disgyblion sydd yn hunanynysu. 

Profion Llif Unffordd LFT

Oherwydd y cynnydd yn y niferoedd, byddwn yn dosbarthu bocsys glas newydd o brofion llif unffordd i bawb yfory. Rydyn ni’n credu y bydd y mwyafrif wedi rhedeg mas o brofion erbyn hyn. Mae’n helpu i amddiffyn holl deulu Bro Edern os yw pawb yn gwneud y profion yn rheolaidd, ddwywaith yr wythnos. Bydd y bocsys glas ym magiau disgyblion nos yfory. Mae cyfarwyddiadau llawn yn y bocsys. 

Diolch i chi unwaith eto am eich cydweithrediad parod wrth gefnogi’r ysgol. 

Iwan Pritchard
Pennaeth

English Blog

Dear All

I hope that you’re all well. Here is the latest from Bro Edern. We had hoped to survive quietly until the end of term, but unfortunately this is no longer a possibility. The 2m stick of doom came out today for the first time in a while. As you know, the numbers of COVID-19 cases are increasing again, and a large number of pupils in other Cardiff schools are already self-isolating. Cases have now reached Bro Edern. It has been a busy day…

Positive Teacher

A member of staff has tested positive (LFT then PCR) for COVID-19. This affects lessons, but also a group of 4 boys in year 10 who now need to self-isolate for 10 days. The pupils were sent home this morning and I would like to thank their parents for their willing co-operation in collecting their children quickly. The parents of the 4 boys should have received a text message from school with a letter explaining the details of the self-isolation. We can now confirm that these four boys will need to self-isolate for 10 days until Friday 9 July, returning to school on Monday 12 July. However, they can leave the house from Saturday 10th.

Positive Ping on the app

A further two teachers have received a positive ping on the government’s COVID app last night, because they have been within reach of someone positive outside school. These teachers will now need to self-isolate, following the app’s instructions. They will organise their lessons from home, to try to minimise disruption to our pupils’ learning.

Positive LFT Test

A year 8 pupil recorded a positive lateral flow test (LFT) last night. The family has contacted the school immediately and they have arranged PCR tests for the family today. I would like to thank the family for their willing co-operation. The result of the PCR test has not yet arrived, but in the meantime we needed to send 40 pupils, who were close contacts of the pupil, home from school to self-isolate. Today we went around each classroom where the pupil had attended lessons, measuring the critical 2m against all seating plans. Once we have confirmation of the outcome of the latest test, we will inform the parents of the self-isolating pupils.

Lateral Flow Tests

Due to the increase in numbers, we will be issuing new blue boxes of lateral flow tests to everyone, once again tomorrow. We believe that the vast majority will have run out of tests by now. It will help protect the whole Bro Edern family if everyone takes the tests regularly, twice a week. The blue boxes will be in pupils’ bags tomorrow night. Full instructions are in the boxes.

Thank you once again for your willing co-operation in supporting the school.

Iwan Pritchard
Headteacher

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: