Canlyniadau 2021

Helo Bawb

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Mae wedi bod yn gyfnod prysur yma ym Mro Edern gydag wythnos lawn o asesu, safoni, cymedroli a chofnodi graddau disgyblion blwyddyn 11, 12 a 13 ers hanner tymor. Unwaith eto hoffwn ddiolch i’r staff am eu gwaith caled dan derfyn amser tynn yn gweinyddu broses gymhleth sy’n newydd i ni gyd. Mae’r adrannau wedi treulio oriau maith a dyddiau di-ben-draw’n ceisio sicrhau tegwch i holl ddisgyblion Bro Edern. Rydym yn gobeithio’n fawr y bydd pawb yn teimlo eu bod wedi derbyn y graddau y maen nhw’n eu haeddu yn yr wythnos i ddod. 

Canlyniadau

Enw’r canlyniadau a fydd yn cael eu cyhoeddi yw “graddau rhagarweiniol” (provisional grades). Bydd y canlyniadau’n cael eu cadarnhau’n derfynol ar y diwrnodau canlyniadau swyddogol ym mis Awst. Nodwch, os gwelwch yn dda nad oes disgwyl gweld llawer o ganlyniadau’n newid ledled Cymru, rhwng nawr ac Awst. 

Dyma’r amserlen ar gyfer cyhoeddi’r canlyniadau ym Mro Edern:

 • Blwyddyn 13: Dydd Mawrth 15 Mehefin 9 – 10am
 • Blwyddyn 12: Dydd Mawrth 15 Mehefin 10 – 11am
 • Blwyddyn 11: Dydd Mercher 16 Mehefin 9 – 10:30am 

Bydd y canlyniadau ar gael i’r disgyblion eu casglu o’r neuadd. Yn anffodus, ni fydd modd i rieni ddod mewn i’r neuadd gyda’u plentyn, ond mae croeso i chi aros y tu allan. Os nad yw’r disgybl ar gael, a bod rhiant angen casglu’r canlyniadau ar ran eu plentyn, yna caniateir un oedolyn yn y neuadd i gasglu’r canlyniadau ar gyfer pob disgybl. Bydd system un ffordd yn y neuadd a bydd angen gwisgo mwgwd. 

***** Mae angen dychwelyd unrhyw lyfrau sy’n perthyn i’r ysgol e.e. gwerslyfrau neu nofelau. Hefyd, yn ôl ein rhestr ni, mae ambell i iPad ysgol yn dal i fod gan ddisgyblion. Dylid dychwelyd popeth i’r ysgol ar ddiwrnod y canlyniadau.

Canlyniadau Cyrsiau Partneriaeth

Mae ysgolion wedi gorfod rhoi eu trefniadau eu hunain at ei gilydd ar gyfer cyhoeddi canlyniadau, felly eleni mae canlyniadau gwahanol ysgolion yng Nghymru’n cael eu cyhoeddi ar wahanol ddyddiau. Os yw eich plentyn yn gwneud cwrs partneriaeth, dyma ddyddiadau’r canlyniadau ar gyfer y ddwy ysgol arall:

 • Glantaf: dydd Mercher 16 Mehefin
 • Plasmawr: dydd Mercher 23 Mehefin

Mae croeso i’r disgyblion partneriaeth gasglu eu canlyniadau o’r ysgol ddysgu (Glantaf / Plasmawr) ar y diwrnod a nodir uchod neu os nad yw hynny’n ymarferol, gellir eu casglu o Fro Edern ar yr un diwrnod. 

Cysylltwch â Miss Land os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach. 

Canlyniadau Cymwysterau o Loegr

Mae rhai o’n cymwysterau’n cael eu rheoleiddio gan Ofqual yn Lloegr (nid Cymwysterau Cymru) a/neu’n cael eu gosod gan fyrddau arholi yn Lloegr. Nid yw Lloegr yn cyhoeddi canlyniadau’n gynnar fel Cymru eleni. Mae canlyniadau unrhyw gymwysterau Lloegr yn cael eu cyhoeddi ar y diwrnod canlyniadau arferol, felly golyga hyn na fyddant ar gael nes y diwrnod canlyniadau swyddogol, sef 10 Awst (Chweched) neu 12 Awst (TGAU). Rydyn ni’n deall y bydd hyn yn rhwystredig i’n disgyblion, am na fydd darlun cyfan o’u canlyniadau ganddynt, ond mae’r trefniadau ar gyfer cymwysterau Lloegr yn hollol wahanol i Gymru eleni. 

Gallaf gadarnhau mai dyma’r cymwysterau sydd yn deillio o Loegr, ac felly ni fydd y canlyniadau hyn yn cael eu cyhoeddi tan fis Awst: 

Blwyddyn 11:

 • Adeiladwaith Lefel 1 a 2
 • Gwallt a Harddwch

Cyrsiau’r Chweched:

 • BTEC Chwaraeon
 • Technoleg Cerdd
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Peirianneg Lefel 2
 • Gwyddor Feddygol
 • Busnes Galwedigaethol
 • Troseddeg
 • Twristiaeth
 • Gwyddor Bwyd a Maeth

Clinig Cefnogi

Mae’r ysgol wedi trefnu clinic cefnogi ar gyfer disgyblion sy’n awyddus i drafod eu canlyniadau a’u camau nesaf. Cynhelir y Clinic Cefnogi fore dydd Iau wythnos nesaf, 17 Mehefin. Bydd Mr Voyle, Miss Land a Mrs Rhys-Roberts ar gael i siarad gyda disgyblion a’u rhieni, yn ogystal â Dylan Evans (Gyrfa Cymru), Charlie Owen (Mentor Ieuenctid) a Matthew Lewis (Mentor Ieuenctid). 

Cynhelir y sesiynau yn y neuadd, a bydd angen bwcio slot amser drwy ddefnyddio’r ffurflen hon, er mwyn cyfyngu ar nifer y bobl sydd yn y neuadd ar yr un pryd: 

Cofnod Gwneud Penderfyniad

Os yw disgybl yn anhapus ac angen mwy o fanylion am y broses o benderfynu ar radd rhyw bwnc penodol, yna bydd modd gwneud cais am y Cofnod Gwneud Penderfyniad. Bydd manylion llawn am hyn, ynghyd â linc perthnasol, yn yr amlen gyda’r canlyniadau. Y dyddiad cau i wneud cais am y Cofnod Gwneud Penderfyniad yw 12pm amser cinio ddydd Gwener 18 Mehefin. Ni ellir prosesu ceisiadau hwyr.

Os yw eich plentyn yn dilyn cwrs partneriaeth ym Mhlasmawr neu Glantaf, bydd angen cysylltu gyda’r ysgol ddysgu er mwyn gwneud cais am y Cofnod Gwneud Penderfyniad y cwrs partneriaeth, a dilyn prosesau’r ysgol honno. 

Gofyn am adolygiad o radd

Yn dilyn gweld y Cofnod Gwneud Penderfyniad, efallai y bydd ambell ddisgybl yn parhau i fod yn anfodlon gyda’u gradd mewn pwnc penodol. Mae CBAC wedi gosod trefn arbennig yn ei lle ar gyfer y camau nesaf. Mae’r broses hon angen digwydd ar bapur, ar y ffurflenni swyddogol. 

Rhaid i’r disgyblion gydsynio’n ysgrifenedig cyn cynnal unrhyw adolygiad o radd, oherwydd mae CBAC yn pwysleisio y gallai’r radd ragarweiniol fynd i lawr, fynd i fyny neu aros yr un peth â chanolfan sy’n cynnal adolygiad. 

Dim ond ar sail gyfyng o sefyllfaoedd penodol y gellir gofyn i’r ysgol adolygu unrhyw radd.

Dyma’r wybodaeth swyddogol o ddogfennaeth CBAC. Fel y gwelwch, dim ond 3 rheswm gwahanol sydd ar gyfer gofyn am adolygiad o radd:

 • Gwall gweinyddol gan y ganolfan: Rhagwelir y bydd gwallau gweinyddol wedi’u cywiro yn ystod adolygiad canolfannau. Os yw’r dysgwr o’r farn bod gwall gweinyddol yn bodoli o hyd, bydd CBAC yn trafod y dystiolaeth gan ystyried p’un a ddigwyddodd gwall ai peidio.
 • Gwall gweithdrefnol: Bydd CBAC yn gwerthuso p’un a ddilynodd y ganolfan y weithdrefn (polisi/cynllun asesu’r ganolfan) y mae’r dysgwr yn ei herio. Gwneir hyn ar sail y wybodaeth y bydd y dysgwr wedi’i darparu. Nid yw’r ffaith bod y dysgwr yn anghytuno â chynnwys gweithdrefn yn rheswm dros apelio. Canolbwyntio ar sut cafodd y weithdrefn ei gweithredu y mae apêl.
 • Gradd afresymol: bydd CBAC yn ystyried cofnod gwneud penderfyniadau’r dysgwr a thystiolaeth berthynol ac yn penderfynu a yw’r radd yn rhesymol. Dim ond os yw’r radd ymhell y tu hwnt i arffiniau barn academaidd resymol y caiff ei hystyried yn afresymol. Ni fyddai’r dystiolaeth yn rhesymol yn gallu cefnogi’r radd a ddyfarnwyd. Ni fydd yr apêl yn ystyried gradd amgen a gyflwynir gan y dysgwr na ph’un a yw gradd amgen yn rhesymol. Gan fod natur unrhyw radd a bennir gan ganolfannau yn gyfannol, bydd yr adolygwr yn gwneud unrhyw benderfyniadau gan ddefnyddio dull cyfannol tebyg. Ni fydd yr adolygwr yn ailfarcio asesiadau unigol. Bydd yr adolygwr yn ystyried tystiolaeth asesu’r dysgwr yn ei chyfanrwydd i benderfynu a yw’r radd gyffredinol yn rhesymol ai peidio.

Bydd y broses o ofyn am adolygiad o’r radd yn dechrau gyda’r disgybl yn casglu’r ffurflen briodol o dderbynfa’r ysgol. 

Trefniadau Blwyddyn 12

Bydd blwyddyn 12 yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, y diwrnod cyn eu canlyniadau. Fore dydd Llun gwers 1 mae gwasanaeth pwysig iawn ar gyfer disgyblion blwyddyn 12, yn amlinellu’r holl drefniadau ar gyfer y misoedd nesaf, gan gynnwys trefniadau UCAS a pharatoi ar gyfer blwyddyn 13. Ddydd Mercher nesaf (16 Mehefin) bydd disgyblion blwyddyn 12 yn treulio diwrnod mewn cynhadledd ar-lein a fydd yn eu galluogi i ymweld yn rhithiol â gwahanol golegau a phrifysgolion a darganfod mwy am brentisiaethau. Bydd y disgyblion yn mynd ar-lein o gartref am y dydd oherwydd bydd hyn yn eu galluogi i deilwra’r diwrnod i’w cynlluniau personol. Bydd Miss Land yn rhyddhau’r wybodaeth derfynol fore dydd Llun yn y gwasanaeth. Mae’n hanfodol fod pawb yn bresennol yn y gwasanaeth ar-lein a bydd y manylion cysylltu mewn e-bost gan Miss Land. 

Fel y gwyddoch, oherwydd y tarfu a fu ar addysg blwyddyn 12 eleni, a’r trefniadau amgen ar gyfer yr arholiadau AS diweddar, nid yw marciau blwyddyn 12 yn cyfri o gwbl ym mlwyddyn 13. Mae gwersi blwyddyn 13 yn dechrau ddydd Llun a golyga hyn y bydd ein disgyblion yn dechrau gyda llechen lân, gyda chyfle i brofi’u hunain o dan yr amodau arholiad arferol yn haf 2022. 

Diolch

Mae wedi bod yn gyfnod astrus i’n disgyblion sydd mewn blynyddoedd arholiad a hoffwn ddiolch i chi fel rhieni am fynychu’r holl gyfarfodydd ar-lein wrth i ni weithio drwy’r trefniadau asesu diweddaraf a oedd yn newid yn gyson ar un adeg. Diolch hefyd am gefnogi eich plentyn, a’r ysgol, bob cam o’r ffordd unwaith eto. Mae’r cyfan bron ar ben …

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

One thought on “Canlyniadau 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: