Hanner Tymor y Sulgwyn

Helo Bawb

Sut mae? Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Dyma hanner tymor arall ar ben a phawb yn edrych ymlaen yn eiddgar at wythnos o wyliau haeddiannol. Does dim blog wedi bod am rai wythnosau gan fod pawb yma wedi bod mor brysur. Mae blog heddiw yn hir – diolch i chi ymlaen llaw am eich amser a’ch amynedd! Mae wedi bod yn gyfnod trwm iawn i flwyddyn 11,12 a 13 a’u hathrawon ond mae’r asesiadau bellach i gyd ar ben a’r disgyblion, o leiaf, yn cael cyfle i ymlacio. Rhaid canmol yr holl ddisgyblion am ymateb mor wych i’r asesiadau – mae wedi bod yn gyfnod heriol ond mae’r disgyblion wedi wynebu’r holl beth gydag agwedd bositif ac rydyn ni’n gobeithio y byddant yn cael eu haeddiant pan fydd yr holl farcio, safoni, cymedroli a graddio ar ben. 

Diwrnod HMS

Cofiwch fod y diwrnod cyntaf ar ôl hanner tymor yn ddiwrnod HMS, sef dydd Llun 7 Mehefin. Yn ystod y diwrnod hwn bydd y staff i gyd yn gweithio yn eu hadrannau’n marcio, safoni, cymedroli a graddio gwaith blwyddyn 11, 12 a 13. Hefyd mae angen i ni gwblhau mynydd o waith papur i gyd-fynd â’r gwaith. Dyma’r diwrnod HMS olaf sy’n tarfu ar rediad y tymor am eleni. Byddwn i gyd yn gorffen ar gyfer yr haf ar ddydd Gwener 16 Gorffennaf am fod y dydd Llun a’r dydd Mawrth olaf eisoes wedi cael eu cwblhau fel 4 o hwyrnosau ym mis Medi ac Hydref. 

Blwyddyn 13

Mae cyfnod blwyddyn 13 ym Mro Edern wedi dod i ben, ac roeddem yn hynod falch i’w gweld yn ôl yn yr ysgol ddoe ar gyfer eu gwasanaeth olaf un gyda Miss Land. Dyma griw hyfryd o ddisgyblion sydd wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr yn ystod eu hamser ym Mro Edern. Rydyn ni’n flin fod eu hamser yn y Chweched wedi bod yn gyfnod mor rhyfedd. Bydd colled ar eu holau. 

Dyma fideo’r staff, gyda rhai wynebau nad ydym wedi’u gweld ers blwyddyn neu ddwy:

Ac rydyn ni hefyd wedi mwynhau’n fawr gweld fideo disgyblion blwyddyn 13 – diolch iddyn nhw am eu gwaith a’u hiwmor unigryw:

Er na fyddant yn ddisgyblion swyddogol ym Mro Edern lawer hirach, mae lle pwysig i ddisgyblion blwyddyn 13 fel rhan o Deulu Bro Edern ac mae’n bwysig eu bod yn cadw mewn cysylltiad gyda’r ysgol, yn enwedig os allwn ni fod o gymorth. 

Mwynhewch luniau’r diwrnod olaf:

Cyllid Myfyrwyr

Rydyn ni wedi derbyn y cyflwyniadau hyn o Brifysgol Bangor, sy’n esbonio llawer o bethau pwysig am gyllid myfyrwyr. Rydyn ni’n argymell bod rhieni blwyddyn 12 a 13 yn eu darllen yn ofalus. 

Fersiwn Gymraeg:
https://www.bangor.ac.uk/sites/default/files/2020-12/Arweiniad-Cyllid-Myfyrwyr-2021_2.pdf
Fersiwn Saesneg: https://drive.google.com/file/d/1v242G67hqB5nYw9smmVnCrZ8CKt2r89W/view?usp=sharing

Disgyblion CACHE

Mae’r gwersi a’r trefniadau lleoliad yn parhau i flwyddyn 12 a 13 nes iddynt orffen y cwrs a’r cymhwyster gofal plant poblogaidd hwn. Bydd Miss Land a Miss Alice James yn trefnu dathliad i ddisgyblion bl 13 y cwrs CACHE ar ddiwedd y cwrs. Maen nhw’n haeddu pob clod am eu gwaith caled a’u hymroddiad i’r cwrs. 

Blwyddyn 12

Mae blwyddyn 12 hefyd wedi bod yn gweithio’n ddiwyd iawn ar gyfer eu hasesiadau AS ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y gwaith caled yn gosod sylfaen ar gyfer eu blwyddyn olaf ym Mro Edern. Rhaid llongyfarch blwyddyn 12 am eu gwaith caled a’u hagwedd bositif dros yr hanner tymor diwethaf. 

Bydd blwyddyn 12 yn dychwelyd i’r ysgol i ddechrau gwersi blwyddyn 13 yn yr ail wythnos ar ôl hanner tymor, sef dydd Llun 14 Mehefin, pan fydd hi’n wythnos 1 ar eu hamserlen. 

Mae gwersi partneriaeth yn ailgychwyn yn yr ysgolion eraill hefyd, gyda thacsis wedi cael eu trefnu ar gyfer wythnos 2, 3 a 5 o’r hanner tymor nesaf.  

Ar ddydd Mercher 16 Mehefin, mae Miss Land wedi trefnu y bydd pob disgybl ym mlwyddyn 12 yn mynychu’r University and Apprenticeship UK Fair. Yn anochel, mae’n digwydd ar-lein, felly golyga hyn y bydd disgyblion angen aros gartref am y dydd er mwyn mynychu sesiynau mewn prifysgolion sydd o ddiddordeb iddyn nhw’n bersonol. Bydd hyn yn galluogi pawb ym mlwyddyn 12 i ddechrau ymchwilio ar gyfer eu ffurflen UCAS a phenderfynu’n derfynol ar eu dewis o 5 cwrs er mwyn dechrau drafftio datganiad personol UCAS cyn yr haf. Bydd trafodaethau a chyflwyniadau gan wahanol brifysgolion am y broses UCAS yn y gwasanaethau rhwng nawr a’r haf, felly mae’n hanfodol fod pawb yn bresennol yn y rhain. 

Profiad Gwaith Blwyddyn 12

Yn ystod wythnos 4 ar ôl hanner tymor, sef yr wythnos yn dechrau 28 Mehefin, bydd pawb o flwyddyn 12 yn mynd ar brofiad gwaith am wythnos. Mae’r disgyblion yn gwybod hyn ers amser ac fe ddylent fod wedi trefnu lleoliadau erbyn hyn. Pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol ar 14/6, bydd Miss Land yn casglu’r holl wybodaeth am leoliadau profiad gwaith y flwyddyn er mwyn i’r ysgol drefnu ymweliadau gan staff yn ystod yr wythnos. Nid oes rhaid gwneud wythnos gyfan mewn un lleoliad. Gellir trefnu 5 diwrnod mewn 5 lleoliad gwahanol er mwyn cael ystod o brofiadau, os yw hynny’n fwy ymarferol. Dylai’r lleoliadau profiad gwaith fod yn gysylltiedig gyda chynlluniau’r dyfodol. Ni all disgyblion weithio shifftiau ychwanegol yn McDonalds, Costa ayb. Os oes unrhyw broblem gyda threfnu lleoliadau, mae angen cysylltu gyda Miss Land.  

Mae Miss Land yn e-bostio gwybodaeth yn gyson i ddisgyblion y Chweched, felly mae’n hanfodol eu bod yn gwirio’u cyfrif e-bost ysgol yn rheolaidd. 

Blwyddyn 11

Hoffwn hefyd longyfarch blwyddyn 11 ar eu hagwedd bositif tuag at yr asesiadau diweddar. Mae’r criw sy’n dod i’r ffreutur yn ddyddiol wedi bod mewn hwyliau da a gwn fod nifer ohonynt wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn paratoi ar gyfer yr asesiadau. Mae gwersi blwyddyn 11 hefyd wedi dirwyn i ben gyda diwedd yr asesiadau a hoffwn ddiolch i Mr Voyle am y gwasanaeth ffarwelio a drefnwyd ar gyfer blwyddyn 11. Roedd hi’n wych gweld yr holl hen luniau o ddisgyblion blwyddyn 11 ar eu taith drwy’r ysgol. 

Rhieni blwyddyn 11 – gweler y neges isod am Swap Shop dillad newydd ar gyfer Bro Edern, cyn i chi daflu gwisg ysgol eich plentyn!

Colofnau Opsiwn Blwyddyn 11 ar gyfer y Chweched

Mae colofnau opsiwn yr ysgol yn barod ers peth amser, ond roeddem yn awyddus i flaenoriaethu’r asesiadau fel bod modd i ddisgyblion ganolbwyntio’n llawn ar flwyddyn 11 cyn dechrau meddwl am opsiynau’r flwyddyn nesaf. 

Dyma’r colofnau i chi gael gweld: 

Gwersi Blasu’r Chweched

Mae gwersi blasu’r Chweched wedi cael eu trefnu ar gyfer blwyddyn 11, felly dyma’r holl drefniadau i chi mewn un lle. Mae wythnos o wersi blasu (28 Mehefin ymlaen) ar gyfer y cyrsiau a ddysgir ym Mro Edern, a bydd modd blasu’r cyrsiau partneriaeth a ddysgir ym Mhlasmawr a Glantaf ar y dydd Gwener blaenorol. 

Dydd Gwener 25 Mehefin – Cyrsiau Partneriaeth

Bydd sesiynau blasu pynciau partneriaeth y Chweched sy’n cael eu cynnal ym Mhlasmawr a Glantaf yn cael eu cynnal ar-lein ar Microsoft Teams. Mae’r lincs ar gyfer y sesiynau i ddilyn. 

Cyrsiau Partneriaeth a gynhelir ym Mhlasmawr:

 • Tech Cerdd
 • Sbaeneg
 • Gwasanaethau Cyhoeddus 
 • Tech Gwyb
 • Celf: Graffeg

Cyrsiau Partneriaeth a gynhelir yng Nglantaf:

 • Cerddoriaeth
 • Twristiaeth
 • Gwleidyddiaeth

28 Mehefin ymlaen: Wythnos Flasu Chweched Bro Edern ar gyfer Blwyddyn 11

Cynhelir wythnos gyfan o wersi ym Mro Edern fel bod modd i ddisgyblion blwyddyn 11 arbrofi gyda gwahanol gyfuniadau o bynciau a ddysgir ym Mro Edern, defnyddio Lolfa’r Chweched a’r gym. Bydd y gwersi’n digwydd mewn dosbarthiadau go iawn gyda staff Bro Edern a bydd un diwrnod ar gyfer pob colofn opsiwn. 

Dyma’r manylion i chi o ba wersi sydd pryd:

Os oes unrhyw ymholiadau pellach, yna cofiwch gysylltu gyda Miss Land. 

Canlyniadau

Gallwn gadarnhau y bydd canlyniadau dros dro’r disgyblion (y rhai sydd yn cael eu cyhoeddi gan yr ysgol) yn cael eu cyhoeddi ganol fis Mehefin. Bydd y canlyniadau terfynol yn cael eu cyhoeddi ar 10 Awst (Chweched) a 12 Awst (blwyddyn 11). Rhagwelir mai’r canlyniadau dros dro fydd canlyniadau terfynol y mwyafrif helaeth o ddisgyblion yng Nghymru. Bydd y canlyniadau terfynol dim ond yn wahanol os yw’r radd wedi cael ei hadolygu a’i newid gan y byrddau arholi. Rhagwelir mai prin iawn fydd yr achosion hynny ledled Cymru. 

Bydd disgyblion angen dod i’r ysgol er mwyn casglu’r canlyniadau. 

Dyma fydd y drefn:

 • Blwyddyn 13: Dydd Mawrth 15 Mehefin 9 – 10am
 • Blwyddyn 12: Dydd Mawrth 15 Mehefin 10 – 11am
 • Blwyddyn 11: Dydd Mercher 16 Mehefin 9 – 10:30am 

Ar ddydd Iau 17 Mehefin bydd clinic cefnogi ar gyfer disgyblion sydd angen cyngor am eu camau nesaf. 

Amserlen Blwyddyn 7,8,9,10 a 12

Ar ddydd Llun 21 Mehefin, bydd yr holl ysgol yn symud i amserlen newydd, wrth i flwyddyn 9 ddechrau’u cyrsiau TGAU newydd sbon a chael blas ar flwyddyn 10 cyn yr haf. Mae hyn yn hwyrach nag arfer wrth i ni orfod canolbwyntio ar asesiadau mewnol blwyddyn 11, 12 a 13 eleni. Bydd yr amserlen newydd yn ymddangos ar ClassCharts. Fel o’r blaen, os oes unrhyw broblem gyda chi gyda’ch cyfrif ClassCharts, yna cysylltwch gyda Mr Ellis.

Amser Cinio Blwyddyn 7,8,9,10

Ers dydd Mercher, rydyn ni wedi newid y drefn gyda’r amseroedd cinio, wrth i asesiadau blwyddyn 11 ddirwyn i ben. Oherwydd rheoliadau COVID-19, mae dal yn amhosibl i bawb gael cinio’r un pryd.

O dan y drefn newydd, mae amser cinio blwyddyn 7 wedi newid, fel mai ond 2 wers sydd ganddynt yn y prynhawn am weddill y tymor. 

 • 11:53am amser cinio blwyddyn 8 a 9 – patrwm gwersi: 1,2,3 cinio 4,5,6
 • 12:46pm amser cinio blwyddyn 7 a 10 – patrwm gwersi: 1,2,3,4 cinio 5,6

Dyledion Cinio

A wnewch chi sicrhau nad yw cyfrif cinio eich plentyn yn mynd i ddyled ar ParentPay, os gwelwch yn dda? Rywsut, mae rhai cyfrifon mewn dyled, gan gynnwys disgyblion blwyddyn 11 a 13. A wnewch chi glirio’r ddyled cyn gynted ag y bo modd? 

Mae’n siwr eich bod wedi sylweddoli bod pris Pryd y Dydd (sy’n cynnwys diod) wedi cynyddu ers 3 Mai. 

 • Cynradd £2.60
 • Uwchradd £3.05

Prydau Ysgol Am Ddim a Chymorth i Brynu Gwisg Ysgol

Mae teuluoedd ar incwm isel ar draws Caerdydd yn cael eu hannog gan y sir i wirio a ydynt yn gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim i’w plant. 

Gyda llawer o deuluoedd yn wynebu anawsterau a phryderon ariannol oherwydd effaith barhaus y pandemig ar gyflogaeth ac incwm pobl, mae’r Cyngor yn awyddus i sicrhau bod pawb sydd â hawl i gael cymorth yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. 

Yn ogystal â Phrydau Ysgol am Ddim, mae cymorth ychwanegol bellach ar gael i deuluoedd brynu gwisg ysgol gyda’r Grant Datblygu Disgyblion yn cael ei ymestyn i gynnwys mwy o grwpiau blwyddyn nag erioed o’r blaen. 

Gall teuluoedd â phlant yn y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, Blwyddyn 5, Blynyddoedd 7 i 11 wneud cais am gyllid i helpu i brynu’r wisg sydd ei angen arnynt ar gyfer yr ysgol. Gall teuluoedd hawlio £125 y plentyn a £200 os yw eu plentyn ym Mlwyddyn 7.  

Mae’r estyniad i gynnwys mwy o grwpiau blwyddyn ar gyfer y flwyddyn academaidd hon yn unig ac mae gan rieni tan 30 Mehefin 2021 i wneud cais. Dim ond un grant y plentyn y flwyddyn a ganiateir felly ni fydd teuluoedd sydd eisoes wedi derbyn cyllid ar gyfer y flwyddyn ysgol hon yn gallu hawlio eto. 

I weld a ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu’r Grant Datblygu Disgyblion, ewch i: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Cymorth-Ariannol/Prydau-ysgol-am-ddim/Pages/default.aspx

Ydych chi’n meddwl y gallai rhywun rydych chi’n ei adnabod fod yn gymwys neu a yw’ch rôl gyda’r Cyngor yn dod â chi i gysylltiad â theuluoedd a allai ddefnyddio’r cymorth ychwanegol hwn? Anogwch unrhyw un a allai fod â hawl i’r cymorth hwn wirio a ydynt yn gymwys.  Siaradwch â’r Llinell Gyngor ar 029 2087 1071 i gael rhagor o wybodaeth.

Profion Llif Unffordd

Diolch i chi fel teuluoedd am barhau i ddefnyddio’r profion llif un ffordd er mwyn diogelu pawb o deulu Bro Edern. Mae’r bocsys glas 3 phrawf wedi rhedeg allan, felly bydd y bocsys nesaf a ddosberthir yn cynnwys 7 prawf, felly’n para 3 wythnos a hanner. Dylai hyn fod yn haws i chi! Mae’r bocsys 7 prawf cyntaf wedi cyrraedd adref ddoe. 

Swap Shop y Cyfeillion

Rydym yn dechrau ‘siop cyfnewid’ dillad yn yr ysgol ar gyfer cyflenwi gwisg ysgol ail law. Hoffwn ddiolch i Mrs Frost yn yr Adran Dechnoleg am ei brwdfrydedd gyda’r Cyfeillion ac am ymgymryd gyda’r trefniadau. Mae nifer ohonoch chi fel rhieni wedi codi’r ffaith bod llawer o wastraff tecstilau bob blwyddyn. Mae hyn yn arbennig o wir eleni gan fod yr ysgol wedi bod ar gau am gyfnod hir, felly mae tipyn o wisg ysgol sydd braidd wedi cael ei gwisgo ac felly’n edrych yn newydd sbon.

 Hoffai’r Cyfeillion, felly, wahodd unrhyw riant sydd â gwisg ysgol sbâr i’w ddanfon drwy law eich plentyn at Mrs Frost yn ystafell T1 neu ei ollwng yn y dderbynfa. Bydd grŵp o rieni wedyn yn golchi pob dilledyn ac yn eu sortio a’u pecynnu ar gyfer eu trosglwyddo i gartref newydd. Bydd y ‘siop cyfnewid’ yna ar agor i ddisgyblion gasglu gwisg amser cinio dydd Mercher bob wythnos ac i rieni gasglu gwisg ar ôl ysgol ddydd Mercher rhwng 3:40 a 4:30pm. Bydd y stondin wedi’i leoli y tu allan i ystafell T1 yn y coridor. Nid ydym yn codi tâl am y wisg ond rydym yn gofyn am rodd tuag at y Cyfeillion er mwyn golchi a sortio’r dillad. Os nad oes gennych unrhyw beth i’w gyfnewid, yna peidiwch â phoeni, oherwydd mae croeso i chi gasglu dillad o hyd, a rhoi cyfraniad i’r Cyfeillion.

I ddechrau, ein blaenoriaeth yw derbyn siwmperi, cardigans a chrysau polo’r ysgol, neu dopiau a hoodies addysg gorfforol. Unwaith i ni dderbyn stoc o ddillad, bydd y siop yn gallu agor yn yr ail wythnos ar ôl hanner tymor. Isod mae ffurflen archebu i’w llenwi er mwyn hwyluso trosglwyddo dillad i’ch plentyn amser cinio.

Ffurflen Archebu: https://forms.gle/jkizUf5KXt2r2bgh9

Gwisg Ysgol

Mae’r swap shop newydd yma’n gam newydd wrth i ni geisio cefnogi teuluoedd Bro Edern a dylai hyn ei gwneud yn haws i bawb fynychu’r ysgol yn y wisg briodol bob amser. Cofiwch mai wisg ysgol neu git Add Gorff yw’r drefn – nid hanner a hanner. Gellir ond gwisgo cit Add Gorff ar ddiwrnodau pan mae Add Gorff! 

Rydyn ni wedi casglu tipyn o emwaith gan ddisgyblion yn ddiweddar, felly hoffwn eich atgoffa nad yw modrwyon / breichledau / mwclis ayb yn cael eu caniatau. Un pâr bach o styds plaen yn unig a ganiateir yn y clustiau. 

Boots Add Gorff

Yn sgil y neges am y Swap Shop newydd, buasai’r Adran Add Gorff hefyd yn gwerthfawrogi unrhyw boots rygbi / pêl-droed nad ydych bellach eu hangen – rhai sy’n rhy fach i aelodau eich teulu. Dylsent gael eu hanfon i’r ysgol at Mr Milsom. 

Ewinedd

Cofiwch nad ydym yn caniatau unrhyw ewinedd ffug na lliw ar yr ewinedd. Mae angen sicrhau fod unrhyw olion o ewinedd ffansi’n diflannu cyn dychwelyd i’r ysgol ar ol hanner tymor. 

Mabolgampau

Roedden ni wedi ystyried cynnal mabolgampau yn Lecwydd eleni, ond wedi darllen yr holl gyfarwyddiadau COVID-19 yn fanwl ar gyfer y math hwn o ddigwyddiad, yn anffodus y penderfyniad yw nad yw cynnal digwyddiad ar y raddfa hon yn ymarferol bosibl eleni. 

Ewros 2021

O’r diwedd bydd Cymru’n cystadlu yn yr Ewros, wedi i’r gystadleuaeth gael ei chanslo’r flwyddyn ddiwethaf. Er mwyn dathlu’r bencampwriaeth hon, byddwn yn cynnal Ewros Bro Edern, gyda’r gwahanol ddosbarthiadau ym mlwyddyn 7 ac 8 yn cynrychioli’r gwahanol wledydd yn y gystadleuaeth. Byddwn yn cynnal y gemau grŵp ar yr un diwrnod (neu mor agos â phosibl) at y gemau grŵp go iawn. Byddwn yn tynnu’r enwau o’r het er mwyn gweld pa ddosbarthiadau cofrestru yw pa wledydd. 

Er mwyn cefnogi ymgyrch “Gwisgwch Goch i Gymru” Ysbyty Felindre, byddwn yn gwisgo coch i gefnogi Cymru tra’n codi arian i guro cancr. Gofynnwn yn garedig i’n disgyblion ddod i’r ysgol mewn coch ar ddydd Gwener 11 Mehefin, sef diwrnod cyntaf yr Ewros, yn barod i gefnogi Cymru yn eu gêm gyntaf ar y dydd Sadwrn yn erbyn y Swistir. Gofynnwn am gyfraniad o £1 tuag at ymgyrch Felindre drwy ParentPay. 

Cymdogion

Yn anffodus, mae lefel y cwynion gan ein cymdogion wedi cynyddu’n ddiweddar. Rwy’n credu bod hyn o ganlyniad i’r ffaith fod llawer o rieni’n dewis peidio â rhoi eu plentyn ar y bws ar hyn o bryd, Rydyn ni’n deall eich pryderon, ac yn deall yn iawn pam fyddai nifer ohonoch yn dewis gyrru eich plentyn i’r ysgol. Fodd bynnag, mae hyn wedi cynyddu’r lefelau traffig yn yr ardal yn sylweddol ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol. Y prif gwyn yw cwynion am barcio, gyda rhieni’n gyson yn blocio dreifiau tai cyfagos, yn enwedig wrth aros i gasglu’u plant yn y prynhawn. A wnewch chi sicrhau nad ydych yn blocio unrhyw ddreif o hyn allan, os gwelwch yn dda? 

Yn sgil trafodaethau gyda rhai o’r trigolion lleol, rydyn ni hefyd wedi cael cwynion am rai disgyblion yn mynd mewn i erddi’r cymdogion yn hollol ddiangen ac mae nifer o gwynion am ddisgyblion yn taflu sbwriel, gan gynnwys yn uniongyrchol i mewn i erddi. Mae’n debyg fod nifer o fygydau’n cael eu diosg a’u taflu ar ddiwedd y dydd. Nid yw hyn yn dderbyniol. Buaswn yn ddiolchgar iawn petai pob rhiant yn cael gair gyda’u plentyn am y ffaith nad yw taflu sbwriel yn dderbyniol mewn cymdeithas wâr. 

Brechiadau HPV

Mae gohebiaeth a ffurflenni caniatâd am frechiadau HPV wedi cael eu hanfon i bawb ym mlwyddyn 8, ac ambell ddisgybl blwyddyn 9 a 10 nad ydynt wedi derbyn brechiad HPV yn y gorffennol. Bydd y disgyblion yn cael eu brechu ar yr 28 Mehefin yn y gampfa. Os nad ydych eto wedi dychwelyd y ffurflen ganiatâd, mae ei angen ar frys ar ôl yr hanner tymor. Mae’r awdurdod iechyd yn aros am y ffurflenni er mwyn iddyn nhw fedru archebu yr union nifer o frechlynnau. Ffurflen bapur o’r awdurdod iechyd oedd hon – cysylltwch gyda’r swyddfa os oes problem neu os yw’r ffurflen ar goll. 

Prosiect Ieithoedd Blwyddyn 7

Mae disgyblion blwyddyn 7 yn mynd i fod yn rhan o brosiect cyffrous gyda Phrifysgol Caerdydd, dan arweiniad Mrs Tirion Jones yn yr Adran Saesneg. Mae neges gan Mrs Jones wedi cael ei hanfon at bawb drwy neges destun. A wnewch chi sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflen ganiatâd? Am mai prosiect ymchwil prifysgol yw hwn, mae’n rhaid cael caniatâd pob rhiant. Os nad ydych yn rhoi caniatâd, bydd eich plentyn dal yn cymryd rhan yn y prosiect ond ni fydd y brifysgol yn medru defnyddio gwaith a data eich plentyn fel tystiolaeth. Dyma gopi o’r llythyr unwaith eto:

https://docs.google.com/document/d/1Yw7dI-rD1idoRqbkduJ3N7j8U4UpEm8uWSVHA–5izI/edit?usp=sharing

Dyma’r ffurflen ganiatâd yn y Gymraeg: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MEu3vWiVVki9vwZ1l3j8vLP3_vVN0gtBuV8sVRX3RXtUN1NPWTBHT1o1Rjk1OFZNVkE2Sk5TQklaUi4u

Dyma’r ffurflen ganiatâd a fideo’n esbonio’r prosiect yn y Saesneg:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQngJKmcL1xaccB1kSSgp2mPwaVE6BRq25xkAU4VcG3sXRsA/viewform

Cwricwlwm y Clwstwr

Mae’r gwaith gyda’r Cwricwlwm i Gymru ar gyfer Clwstwr Bro Edern yn dod yn ei flaen yn dda am ein bod yn cwrdd yn wythnosol gyda’n cydweithwyr yn yr ysgolion cynradd. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r disgyblion o flwyddyn 11, 12 a 13 a ddaeth i mewn i’r ysgol ar ddiwrnod cyntaf eu rhyddid er mwyn bod yn rhan o weithgor a oedd yn trafod cynlluniau Clwstwr Bro Edern ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Mae llawer iawn o benderfyniadau i’w gwneud, ac roedd barn a mewnbwn yn disgyblion yn ddadlennol ac yn ddefnyddiol iawn. 

Antur i Amlwch

Braf yw clywed am gynnydd staff a disgyblion ar eu ffordd i Amlwch. Mae 7 wythnos ar ôl er mwyn cwblhau’r 282km neu 175 milltir. Gyda’r tywydd yn gwella, dylai fod lawer haws i ni gyd fynd allan i gwblhau’r pellter!

Yn syml, dyma’r Antur i Amlwch:

 • cerdded, rhedeg neu seiclo 175 milltir, 282 km neu am 59 awr – dewiswch UN o’r rhain er mwyn cadw cofnod
 • gorffen dydd Mercher olaf tymor yr haf, sef 14 Gorffennaf
 • 🥇Her Aur: Disgyblion unigol i gwblhau’r pellter i gyd i Amlwch
 • 🥈Her Arian: 2 ddisgybl neu 2 aelod o’r teulu i rannu’r pellter, sef cerdded 30 munud yn hytrach nag awr bob tro, ac adio’r cwbl at ei gilydd
 • 🥉Her Efydd: 3 disgybl neu 3 aelod o’r teulu i rannu’r pellter, sef cerdded 20 munud yn hytrach nag awr bob tro, ac adio’r cwbl at ei gilydd

Gall disgyblion gadw cofnod o’r pellteroedd ar wahanol appiau ffôn megis Strava neu Health, neu gallant lenwi’r daenlen hon fesul diwrnod: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taAduf2YZSkhF-s2I8RYWrWfkpHbnqBpp81wJz7c8ZA/copy

Rydyn ni wedi gosod Bro Edern fel clwb ar Strava. Gall disgyblion a rhieni ymuno gan ddefnyddio’r linc yma: https://www.strava.com/clubs/broedern Mae disgyblion angen bod yn 13 er mwyn ymuno gyda Strava. Byddwn yn derbyn fod unrhyw geisiadau ymaelodi gyda’r grŵp yn cyrraedd am fod disgyblion wedi derbyn sêl bendith rhieni er mwyn ymuno gyda Strava yn y lle cyntaf.

Cŵn yr Heddlu

Daeth Chester a Jake, dau o gŵn yr heddlu i’r ysgol yn ddiweddar, er mwyn cwrdd â disgyblion blwyddyn 7 ac er mwyn i’n disgyblion ddeall mwy am swyddogaeth y cŵn o fewn Heddlu De Cymru. Cafodd y cŵn gyfle i grwydro’r ysgol ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu gweld eto ym Mro Edern cyn hir. 

Canu yn Tafwyl

Roedd y Tafwyl rhithiol yn llwyddiant mawr eto eleni, ac un o’r uchafbwyntiau’n sicr oedd gweld disgyblion o ysgolion ledled Caerdydd yn perfformio gyda rhai o sêr y West End. Llongyfarchiadau i Eiriana ac Alys, sef cynrychiolwyr Bro Edern yn y gân ‘Sa neb fel ti: 

https://amam.cymru/tafwyl/sa-neb-fel-ti

Rhestr Chwarae

Mae’n hen bryd i ni ailddarganfod tiwns yr haf, nawr bod y tywydd yn gwella o’r diwedd. Dylai’r rhain lonni eich hanner tymor: 

Cysylltu gyda’r Ysgol

Carwn eich atgoffa mai drwy Bennaeth Blwyddyn eich plentyn y dylid cysylltu gyda’r ysgol. Mae nifer gynyddol o rieni’n ffonio’r dderbynfa ac yn gofyn i gael eu trosglwyddo i siarad yn uniongyrchol gydag athrawon pwnc. Mae’r athrawon hyn yn dysgu drwy’r dydd, felly yn anffodus nid ydynt ar gael, a dyma’r rheswm pam mai’r Pennaeth Blwyddyn yw eich man cyswllt cyntaf. Cofiwch hefyd fod amserlen ddysgu gan y Penaethiaid Blwyddyn, felly nid ydynt bob amser ar gael i siarad gyda rhieni. Oherwydd hyn, e-bostio’r Pennaeth Blwyddyn yw’r drefn yma ym Mro Edern. Diolch i chi am eich dealltwriaeth gyda hyn. Dyma’r manylion cyswllt ar gyfer tymor yr haf: 

 • Blwyddyn 7: Mr Gary Ellis GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
 • Blwyddyn 8: Mr Kerry Lerwill KLerwill@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
 • Blwyddyn 9: Mr Steffan Jones SJones@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
 • Blwyddyn 10: Miss Bethan Yapp BYapp@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
 • Blwyddyn 11: Mr Huw Voyle HVoyle@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
 • Chweched: Miss Nia Land NLand@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Fel y gwelwch o’r holl ddiweddariadau, mae wedi bod yn gyfnod prysur, ac mae cyfnod prysur arall i ddod rhwng nawr a’r haf. Ond unwaith eto, hoffwn ddiolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth barhaus o bopeth a wnawn ym Mro Edern. Gobeithio y bydd modd i chi fwynhau rhywfaint o lonydd dros yr hanner tymor.

Pob hwyl

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

2 sylw ar “Hanner Tymor y Sulgwyn

 1. A fydd modd i rieni Bl6 sy’n dod lan ym mis Medi fanteisio ar y Siop Ddilad?
  Nhw sy’n wynebu y gost drymaf o ddarparu yr holl wisg ar gyfer eu plentyn.

  Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: