21 Ebrill 2021

Helo Bawb

Gobeithio bo pawb yn iawn. Dyma ni’n cysylltu eto gyda’r diweddaraf o Fro Edern am fod cymaint yn digwydd ac yn newid o ddydd i ddydd ar hyn o bryd.

Dyddiadau Pwysig

HMS Dydd Iau 6 Mai

Cofiwch fod HMS gyda ni ar ddiwrnod yr etholiad, sef dydd Iau 6 Mai, felly ni fydd ysgol i’r disgyblion a bydd staff yn derbyn hyfforddiant ar drefniadau’r holl asesiadau sydd ar y gweill ar gyfer plant hynaf yr ysgol.

HMS Dydd Llun 7 Mehefin

Nawr bod darlun cliriach gennym o’r hyn sydd yn wynebu ein staff o ran marcio, safoni, cymedroli a graddio’r asesiadau, yn ogystal â’r holl waith gweinyddol sydd angen ei baratoi ar gyfer CBAC, rydym wedi penderfynu y byddwn yn cynnal y diwrnod HMS olaf ar ddydd Llun 7 Mehefin, sef y dydd Llun cyntaf ar ôl y Sulgwyn. Yn ystod yr wythnos hon mae angen i ni fewnbynnu’r graddau terfynol ar gyfer holl disgyblion blwyddyn 11,12 a 13, felly dyma’r adeg orau i ni gynnal y diwrnod. Bydd y disgyblion yn dychwelyd ar ôl y Sulgwyn ar ddydd Mawrth 8 Mehefin.

Blwyddyn 11

Mae asesiadau blwyddyn 11 yn mynd yn eu blaenau’n ddidrafferth, a’r mwyafrif helaeth yn gweithio’n galed iawn ar hyn o bryd. Hoffwn eich atgoffa fod presenoldeb a phrydlondeb yn allweddol am fod asesiadau’n cael eu cynnal bob dydd. Mae ad-drefnu asesiadau’n drafferthus am fod amserlen lawn gan bob disgybl, a gallai hyn olygu asesiadau amser cinio neu ar ôl ysgol. Cofiwch fod y manylion a’r dyddiadau ar app ClassCharts eich plentyn o dan ‘Homework’.

Bydd gwersi blwyddyn 11 yn parhau tan y Sulgwyn, sef dydd Gwener 28 Mai, ac ar yr adeg hon fe ddylai’r holl dystiolaeth ar gyfer CBAC fod gennym i’w asesu. Yn ystod yr wythnos olaf cyn y Sulgwyn, rydyn ni’n gobeithio cynnal gwasanaeth er mwyn ffarwelio’n iawn gyda’r disgyblion.

Bydd blwyddyn 11 yn dychwelyd ar gyfer wythnos flasu ar gyfer y Chweched, pan fydd cyfle iddynt samplu gwahanol wersi Lefel A a chael profiad o fod yn ddisgybl yn y Chweched, gan ddefnyddio’r lolfa, eu caffi eu hunain a’r gym. Ein bwriad ar hyn o bryd yw cynnal yr wythnos hon yn dechrau ar ddydd Llun 28 Mehefin. Byddant yn cofrestru eu dewis o bynciau gyda ni ar ddiwedd yr wythnos.

Blwyddyn 12

Mae blwyddyn 12 wedi ymateb yn wych i’r asesiadau ac mae’r mwyafrif helaeth yn gweithio’n ddiwyd. Bydd amser y disgyblion ym mlwyddyn 12 yn dod i ben adeg y Sulgwyn, sef dydd Gwener 28 Mai, oherwydd ar yr adeg hon fe ddylai’r holl dystiolaeth ar gyfer CBAC fod gennym i’w asesu. Wedi’r wythnos o hanner tymor, bydd wythnos ychwanegol o wyliau gan ddisgyblion blwyddyn 12, cyn iddynt ddychwelyd yn llawn amser i ddilyn eu cyrsiau Lefel A ar ddydd Llun 14 Mehefin. Yn ystod wythnos 28 Mehefin, rydyn ni’n rhyddhau’r amserlen er mwyn i flwyddyn 12 gael cyfle i wneud wythnos o brofiad gwaith, a dychwelyd yr wythnos ganlynol. Bydd Miss Land a Mrs Rhys-Roberts ar gael dros yr wythnos nesaf i helpu’r disgyblion nad ydynt yn gallu trefnu’u lleoliad eu hunain. Mae’r profiad gwaith yn orfodol a rhaid iddo fod yn gysylltiedig gyda chynlluniau’r dyfodol a cheisiadau prifysgol, fel bod modd i’r wybodaeth fynd ar y ffurflenni UCAS. Ni chaniateir i ddisgyblion weithio shiffts yn ystod y dydd yn Costa a McDonalds ayb yn ystod yr wythnos o brofiad gwaith.

Blwyddyn 13

Mae amser blwyddyn 13 ym Mro Edern yn dirwyn i ben, ac mae’r mwyafrif helaeth yn gweithio’n galed yn y cyfnod olaf hwn. Mae’r amser i wneud eu penderfyniadau terfynol am eu lleoliadau prifysgol yn dynesu, ac fe hoffwn eu hannog i drafod y penderfyniadau hyn gyda Miss Land cyn clicio’n derfynol ar wefan UCAS.

Fel y blynyddoedd eraill, erbyn y Sulgwyn fe ddylai’r holl dystiolaeth ar gyfer CBAC fod gennym i’w asesu, felly bydd gwersi blwyddyn 13 yn dod i ben ar 28 Mai. Rydyn ni’n edrych ymlaen at geisio trefnu dathliad COVID-saff ar gyfer blwyddyn 13 yn yr wythnos olaf!

Polisi Asesu Terfynol

Rydym yn falch i fedru cyhoeddi’r fersiwn derfynol o’n polisi asesu ar gyfer disgyblion blwyddyn 11, 12 a 13 a’u rhieni. Fel esboniais cyn y Pasg, roedd angen i ni, fel pob ysgol arall, anfon ein polisi at CBAC er mwyn iddo gael ei wirio. Mae CBAC wedi ymateb erbyn hyn, ac felly gallwn gyhoeddi’r fersiwn derfynol i chi fel rhieni. Am fod y polisi bellach yn derfynol, rydyn ni hefyd wedi cyfieithu’r cwbl i’r Saesneg:

Polisi Asesu Bro Edern – Cymraeg

Bro Edern Assessment Policy – English

Mae’r polisïau hyn, ynghyd â’r holl bolisïau fesul pwnc ar ein gwefan Asesiadau 2021:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/asesiadau2021broedern/hafan

Amser Ychwanegol

Cofiwch fod hawl gan rai disgyblion i gael amser ychwanegol. A wnewch chi wirio’n ddyddiol gyda’ch plentyn eu bod yn dewis derbyn y trefniadau hyn? Mae rhai disgyblion yn gwrthod yr amser ychwanegol, er bod hawl ganddynt iddo. Ar adeg yr asesiad mae’r amser i drafod hwn. Bydd yn rhy hwyr pan ddaw’r canlyniadau. Rydyn ni’n awyddus bod pob disgybl yn cael y cyfle i lwyddo. Cofiwch gysylltu gyda phennaeth blwyddyn eich plentyn os oes unrhyw gonsyrn am hyn.

Canlyniadau bl 11, 12 a 13

Fel y gwyddoch, bydd y canlyniadau terfynol yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst, ond bydd canlyniadau “dros dro” disgyblion blwyddyn 11, 12 a 13 yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Llun 14 Mehefin. Y canlyniadau dros dro yw’r canlyniadau y mae’r ysgol wedi eu mewnbynnu ar gyfer CBAC. Maen nhw “dros dro” nes y cyhoeddiad terfynol gan CBAC yn yr haf. Mae’r trefniadau’n hollol wahanol eleni, am fod modd i ddisgyblion a rhieni ofyn am adolygiad o’r radd. Hoffwn wneud rhieni’n glir o’r llinell amser o amgylch y canlyniadau:

  • 14 Mehefin – Graddau’n cael eu rhannu gyda’r disgyblion – disgyblion angen dod i’r ysgol i gasglu eu canlyniadau – amseroedd i’w cadarnhau
  • 16 Mehefin – Dyddiad olaf y gall y disgybl / rhieni ofyn am gopi o’r “Cofnod Gwneud Penderfyniad” gan yr ysgol, er mwyn gweld sut ddaeth yr ysgol at y radd derfynol
  • 23 Mehefin – Dyddiad cau i’r disgyblion / rhieni ofyn i’r ysgol adolygu’r radd mewn unrhyw bwnc
  • 29 Mehefin – Pob adolygiad gradd wedi adrodd nôl i’r teuluoedd
  • 30 Mehefin – Bro Edern angen cyflwyno’r graddau dros dro i CBAC drwy eu mewnbynnu ar eu gwefan canlyniadau

Profion Llif Unffordd (Lateral Flow Tests) bl 7,8,9

Mae’r llywodraeth bellach wedi newid y drefn ar gyfer Profion Llif Unffordd, sef bod pob disgybl, o flwyddyn 7+ bellach i dderbyn cyflenwad o brofion, nid dim ond disgyblion blwyddyn 10+. Mae hyn, unwaith eto, yn rhan o’r ymgyrch fawr i rwystro lledaeniad COVID-19. Mae’r profion hyn ar gyfer disgyblion sydd heb symtomau, er mwyn ceisio darganfod achosion asymptomatic o COVID-19 yn y gymuned. Golyga hyn y bydd bocs glas o brofion yn dychwelyd adref gyda disgyblion blwyddyn 7,8,9 erbyn diwedd yr wythnos. Rydym yn gofyn i chi wneud y prawf gyda’ch plentyn y peth cyntaf ar fore dydd Sul, ac un arall ar ddydd Mercher. Fel arall, gallwch ddewis dydd Llun a dydd Iau.

Dyma’r ffurflen ganiatâd ar gyfer y profion hyn: https://forms.gle/FTLU9VRqymBFYN5J6 Mae angen llenwi ffurflen ar gyfer pob disgybl – gan gynnwys os nad ydych chi’n rhoi caniatâd – gan nodi eich bod yn bwriadu dychwelyd y bocs glas i’r ysgol.

Mae’r holl fanylion am y profion, gan gynnwys fideos a dogfennaeth, ar ein blog blaenorol, pan dderbyniodd bl 10-13 eu bocsys. Darllenwch y manylion yn ofalus:

Yn un yw’r drefn ar gyfer disgyblion blwyddyn 7-13 i gael bocsys pellach o brofion – mae angen eu casglu gan Miss Sawyer yn y swyddfa (nid y dderbynfa). Anfonwch eich plentyn yno amser egwyl. Mae’r swyddfa ar bwys y canopi, gyferbyn â Chaffi Ikea, ac ar bwys swyddfa Miss James.

Gwisg Ysgol

Bob blwyddyn rhwng y Pasg a hanner tymor yr Hydref, mae croeso i ddisgyblion Bro Edern wisgo shorts swyddogol Bro Edern sydd ar gael o YC Sports gyda logo’r ysgol ar y goes. Nid y shorts Add Gorff yw’r rhain, maen nhw’n “shorts ffurfiol” sy’n edrych yn smart.

Fel y gwyddoch, os oes gwers Add Gorff neu ymarfer gan eich plentyn yn ystod y dydd, yna maen nhw i ddod i’r ysgol mewn cit Add Gorff swyddogol yr ysgol, am nad oes modd newid. Rhaid cofio deodorant roll on – rydyn ni wedi cymryd sawl chwistrell mewn gan ddisgyblion yr wythnos hon am eu bod yn peryglu iechyd disgyblion eraill. Hefyd ni chaniateir chwistrell persawr nac aftershave – mae rhai disgyblion yn cerdded o amgylch gyda photeli gwydr yn eu bagiau – mae hyn yn ddamwain yn yr arfaeth.

Ar hyn o bryd mae rhai disgyblion yn edrych yn flêr am eu bod yn gwisgo hanner gwisg ysgol a hanner cit Add Gorff. Un neu’r llall, os gwelwch yn dda, yn dibynnu ar yr amserlen Add Gorff. Ni chaniateir joggers neu leggings a thrainers gyda thop y wisg ysgol.

Gwisg ysgol i gyd

NEU

Cit Add Gorff i gyd

Ni chaniateir chwaith dopiau megis hoodies, gilets, topiau chwaraeon o wahanol frandiau drud a siwmperi eraill. Mae angen siwmper ysgol ar ddisgyblion. Ac mae cot angen bod yn got. Nid yw defnydd jersi yn got, nid yw unrhyw beth sy’n ymdebygu i shellsuit yn got nac ychwaith unrhyw beth sydd heb freichiau. Nid cotiau yw’r rhain, felly ni chaniateir iddynt fod yn yr ysgol.

Carwn eich atgoffa ni chaniateir modrwyon, brechledau na mwclis. Un pâr o glustdlysau fel y llun a ganiateir yn unig. Nid ydym ychwaith yn caniatáu lliw ar yr ewinedd, nac ewinedd ffug.

Wrth i’r siopau esgidiau ail agor, mae cyfle i sicrhau hefyd fod pawb yn dilyn y rheolau o ran esgidiau ysgol. Ni chaniateir trainers fel rhan o’r wisg, a rhaid i esgidiau fod yn lledr i gyd, neu’n edrych fel lledr.

Esgidiau addas:

Nid yw’r rhain yn addas:

Hoodies Gadael ar gyfer Blwyddyn 11 a 13

Unwaith eto, mae un o rieni’r ysgol yn garedig iawn yn trefnu hoodies gadael ar gyfer disgyblion blwyddyn 11 a 13. Mae’r rhain yn opsiynol, ac yn cael eu trefnu gan rieni. Nid ydynt yn rhan o’r wisg ysgol na’r wisg Add Gorff, felly maent ar gael mewn gwahanol liwiau. Byddant yn cael eu harchebu ddiwedd Ebrill felly bydd angen cysylltu’n fuan gyda Mrs Becci Lewis-Evans ar 07908 799210. Gallwch drefnu gyda hi sut i dalu – cost pob hoodie yw £20.

Yr Antur i Amlwch

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi dechrau ar eu taith i Amlwch! Rydw i wedi gwneud 50 milltir ar fy meic yn barod. Mae’r manylion llawn yn y blog diwethaf:

Mae’r tabl ar grŵp Strava newydd Bro Edern yn edrych yn ddiddorol heddiw – gydag un athro, un disgybl blwyddyn 7 ac un rhiant ar ben y gynghrair ar hyn o bryd! Mae cyfle i bawb lwyddo!

Cofiwch y linc i ymuno gyda’r grŵp Bro Edern ar Strava: https://www.strava.com/clubs/broedern 

A dyma’r linc i’r daenlen, er mwyn i chi gyd fedru cofnodi fesul diwrnod ar iPad neu Chromebook y disgyblion: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taAduf2YZSkhF-s2I8RYWrWfkpHbnqBpp81wJz7c8ZA/copy

Mae’r ystadegau terfynol mewn o Bererindod Dewi Sant. Mae’n amlwg fod disgyblion o bob oed (a staff) wedi cymryd rhan – cofiwch fod mwy o ddisgyblion yn is yn yr ysgol, dyna pam mae’r niferoedd yn fwy!

Mae’n ddiddorol gweld sut mae pawb wedi mesur …

Ac mae hefyd yn ddiddorol gweld mai mynd am yr aur wnaeth y mwyafrif helaeth, gan gwblhau’r holl bellter eu hunain:

Gyda’r tywydd yn gwella, gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o ddisgyblion yn elwa o’r awyr iach, gan fynd ar yr Antur i Amlwch!

Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth unwaith eto.

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: