16 Ebrill 2021

Helo Bawb

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Mae’r wythnos gyntaf nôl wedi hedfan! Mae wedi bod yn braf cael yr holl ddisgyblion yn ôl yn yr ysgol o’r diwedd.

Ffreutur

Mae Pryd y Dydd yn dychwelyd yr wythnos nesaf. Mae’n costio £2.95 gan gynnwys diod. Dyma fwydlen yr wythnos nesaf:

 • Dydd Llun: Bolognese / (V) Bolognese 🍝
 • Dydd Mawrth: Byrger 🍔/ (V) Byrger 
 • Dydd Mercher: Cyri / (V) Cyri 🍛 
 • Dydd Iau: Beef burrito wraps / (V) wraps 🌯
 • Dydd Gwener: Pysgod / Bysedd Pysgod + Sglodion 🐠🍟 

Hefyd bydd popeth arall ar gael e.e pizza 🍕 tato pob 🥔 brechdanau 🥪  ayb 

‼️Cofiwch: dim arian ar y cyfrif = dim bwyd

Gweithgareddau Allgyrsiol

Yn araf bach, rydyn ni mewn sefyllfa i fedru cynnal gweithgareddau allgyrsiol o’r diwedd.

🎶 Cynhelir ymarfer côr 7,8,9 nos Fercher ar ôl ysgol, y tu allan o dan y canopi. Bydd y disgyblion angen cot! Bydd o leiaf 2m rhwng disgyblion o wahanol flynyddoedd. Bydd yr ymarfer o 3:30 tan 4:15pm. Cofiwch ddilyn yr Adran Gerdd ar Twitter er mwyn gweld y diweddaraf: @CerddBroEdern neu https://twitter.com/CerddBroEdern

Mae’r Adran Addysg Gorfforol wedi cyhoeddi’r amserlen allgyrsiol am y 3 wythnos nesaf:

Mae’r gweithgareddau ar ôl ysgol i gyd yn para tan 4:45pm. Bydd unrhyw ddisgyblion sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn angen dod i’r ysgol yn eu cit Add Gorff swyddogol a dod â deodorant roll on gyda nhw yn y bag. Nid oes modd defnyddio’r ystafelloedd newid o hyd.

Cofiwch ddilyn yr Adran Add Gorff ar Twitter er mwyn gweld y diweddaraf: @AG_BroEdern neu https://twitter.com/AG_BroEdern

Yr Antur i Amlwch

Diolch i chi am eich cefnogaeth i Bererindod Dewi Sant. Mae sylwadau’r rhieni wedi bod yn hynod o galonogol, gyda nifer yn holi am yr her nesaf. Os nad ydych eto wedi cofnodi pellter eich plentyn ar gyfer Pererindod Dewi Sant, dyma’r cyfle olaf: https://forms.gle/7V1b254KPkmkG1oH8

Dyma rhai o sylwadau’r rhieni am Bererindod Dewi Sant ar y Google Form uchod:

 • Great challenge – look forward to the next one.
 • Her wych! Wedi mwynhau.
 • Her arbennig, wedi parhau lan am Aberteifi!!
 • We enjoyed the challenge, excellent idea.
 • This is a great project! Children get exercise and get to know the area.
 • My son enjoyed the challenge and is looking forward to the next one.
 • My daughter really enjoyed it, great idea yet again from Bro Edern, definitely increased their physical activity with no nagging from me needed. Diolch!
 • My son really enjoyed the challenge. It kept him busy and motivated and gave him something to aim for. Thank you.
 • Wedi joio!
 • I did this with my son and we both did the 225 miles getting there and back (not between us). He really enjoyed the challenge.
 • Thank you for organising the challenge! This really motivated my son & he’s now super-fit going back to rugby/football!
 • My daughter really enjoyed the challenge although we ran out of time to complete the total miles – she gained a lot out of the experience. Well done Staff Bro Edern!
 • Syniad gwych! Doedd e ddim yn credu bydde fe’n gallu cwblhau’r sialens aur felly rydyn ni fel ei rieni a fe ei hun yn hynod falch ohonno! Diolch Bro Edern am roi her mor synhwyrol a helpgar i sefydlu arferiad iachus 👏!
 • Mae ein merch wedi codi £640 tuag at elusen Holibobs (elusen leol sy’n trefnu gwyliau i blant â canser) wrth wneud yr her. Diolch am rhoi’r sbardun iddi i gadw’n iach ac helpu eraill.
 • I am very proud of my daughter for completing this without my help. I just checked her mileage on her Samsung health app daily.
 • Mae fy merch wedi rili mwynhau a mynd mas bron pob dydd. Wedi neud lot mwy hefyd ond wedi anghofio troi’r Fitbit ymlaen sawl tro. Her dda iawn.

Yr her nesaf … dyma ni: yr Antur i Amlwch!

Fel y gŵyr nifer ohonoch, mae Mr Alan Williams yn ymfalchïo’n fawr yn y ffaith ei fod yn gyn-ddisgybl o Ysgol Syr Thomas Jones for the Gifted yn Amlwch, felly dyma ni’n gosod Amlwch, sydd reit ar ben Ynys Môn, fel ein targed ar gyfer tymor yr haf.

Yn syml, dyma’r Antur i Amlwch:

 • cerdded, rhedeg neu seiclo 175 milltir, 282 km neu am 59 awr – dewiswch UN o’r rhain er mwyn cadw cofnod
 • dechrau yfory 17 Ebrill, gorffen dydd Mercher olaf tymor yr haf, sef 14 Gorffennaf
 • 🥇Her Aur: Disgyblion unigol i gwblhau’r pellter i gyd i Amlwch
 • 🥈Her Arian: 2 ddisgybl neu 2 aelod o’r teulu i rannu’r pellter, sef cerdded 30 munud yn hytrach nag awr bob tro, ac adio’r cwbl at ei gilydd
 • 🥉Her Efydd: 3 disgybl neu 3 aelod o’r teulu i rannu’r pellter, sef cerdded 20 munud yn hytrach nag awr bob tro, ac adio’r cwbl at ei gilydd

Gall disgyblion gadw cofnod o’r pellteroedd ar wahanol appiau ffôn megis Strava neu Health, neu gallant lenwi’r daenlen hon fesul diwrnod: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taAduf2YZSkhF-s2I8RYWrWfkpHbnqBpp81wJz7c8ZA/copy

Rydyn ni wedi gosod Bro Edern fel clwb ar Strava. Gall disgyblion a rhieni ymuno gan ddefnyddio’r linc yma: https://www.strava.com/clubs/broedern Mae disgyblion angen bod yn 13 er mwyn ymuno gyda Strava. Byddwn yn derbyn fod unrhyw geisiadau ymaelodi gyda’r grŵp yn cyrraedd am fod disgyblion wedi derbyn sêl bendith rhieni er mwyn ymuno gyda Strava yn y lle cyntaf.

Asesiadau

Mae’r Asesiadau wedi dechrau’r wythnos hon i flynyddoedd 11, 12 a 13. Hoffwn longyfarch y disgyblion ar y ffordd ddiffwdan y maen nhw wedi bwrw ati gyda’r asesiadau hyd yma. Os oes unrhyw ymholiadau gan rieni, yna mae angen cysylltu gyda’r Pennaeth Blwyddyn. Cofiwch fod yr holl wybodaeth am yr asesiadau ar flog blaenorol:

Noson Rieni Blwyddyn 10

Erbyn hyn mae pawb sy’n gyswllt cyntaf i’w plentyn wedi derbyn y cod ar neges detsun. Dylsai’r cod fod wedi cyrraedd ddoe. Mae’r system School Cloud yn agor i chi fedru bwcio am 5:30pm heno. Mae’r holl fanylion am y system School Cloud yma:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/noson-rieni-2021

Cofiwch wylio’r fideo!

Nwyddau Mislif

Er gwybodaeth i rieni, mae drariau y tu allan i’r swyddfa (nid y dderbynfa) lle mae modd i ferched godi nwyddau mislif pan fydd angen. Nid oes angen gofyn caniatâd.

Profion Llif Unffordd

Mae’r bocsys glas ar gael yn y swyddfa (nid y dderbynfa) os ydych angen mwy o brofion.

Cadw Meddyginiaeth

Os oes angen i’ch plentyn naill ai gario neu roi unrhyw feddyginiaeth mewn i’r ysgol, yna mae’r ffurflenni perthnasol bellach ar ein gwefan: www.broedern.cymru

Mwynhewch y penwythnos!

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

One thought on “16 Ebrill 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: