Ar ôl y Pasg 2021

Helo Bawb

Gobeithio i chi gyd gael Pasg dedwydd a chyfle i orffwys. Rydym yn hynod o falch fod ein holl ddisgyblion wedi cael cyfle i ddychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg i weld eu hathrawon a’u ffrindiau ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld pawb nôl yn yr ysgol gyda’i gilydd yfory.

Mae’n rhyfedd meddwl ein bod yn blogio gyda’n rhieni ers dros flwyddyn bellach. Yr amser hwn y llynedd roeddem yn wynebu tymor newydd o gyfnod clo hollol ansicr. Eleni mae pethau’n ymddangos yn fwy sefydlog, er bod trefniadau’r ysgol yn parhau i fod yn bell o normal.

Trefn y Dydd

Yfory mae disgyblion angen cyrraedd erbyn 8:35 fan bellaf a bydd yr ysgol yn gorffen am 3:25pm, fel arfer. Bydd y bysus yn teithio ar yr un adegau ag arfer. Yn y bore gall disgyblion barhau i gyrraedd unrhyw bryd ar ôl 7am a mynd i eistedd yn Caffi Ikea mewn mwgwd. Bydd angen i’r ychydig ddisgyblion sy’n cyrraedd yn fore iawn eistedd ar wahân i flynyddoedd eraill. Nid ydym yn gallu cael amseroedd dechrau a gorffen gwahanol i wahanol flynyddoedd oherwydd y bysus, a byddai hyn yn gwneud pethau’n fwy cymhleth i rieni. Gall disgyblion eistedd yn Caffi Ikea tan 8am. Wedi 8am, rhaid iddynt ymgynnull yn y mannau penodol fesul blwyddyn, fel o’r blaen.

Offer

Mae canllawiau’r llywodraeth yn parhau i ddweud nad yw disgyblion yn cael rhannu unrhyw offer sydd heb ei ddiheintio. Golyga hyn ei bod yn hanfodol fod eich plentyn yn dod â chas pensil i’r ysgol bob dydd. Ar hyn o bryd, buasai hefyd o gymorth petai PrittStick neu debyg ganddynt erbyn diwedd yr wythnos. Mae’r rhestr offer angenrheidiol ar gyfer y cas pensil yma: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/pontio/gwybodaeth-bwysigimportant-information/offer-angenreidiolschool-equipment

Amserlen a ClassCharts

Erbyn hyn mae disgyblion yn gyfarwydd â gwirio’u hamserlen ar ClassCharts. Mae’r amserlen wedi newid sawl gwaith dros y cyfnod clo, felly’r fersiwn ddiweddaraf yw beth sydd ar eich app ClassCharts. Nid yw fersiwn bapur eich plentyn yn gyfredol. Os ydych chi wedi anghofio eich manylion mewngofnodi, yna plîs cysylltwch gyda Mr Gary Ellis.

Gwisg Ysgol

Mae pawb yn dychwelyd i’r ysgol mewn gwisg ysgol lawn a smart, gan gynnwys esgidiau ysgol addas.

Mwgwd

Bydd y drefn o wisgo mwgwd drwy’r dydd yn parhau fel cyn y Pasg. A wnewch chi sicrhau fod mwgwd addas gan eich plentyn, os gwelwch yn dda?

Mae angen mwgwd ar y bysus ysgol, ac ar unrhyw drafnidiaeth gyhoeddus – dyma reolau Cyngor Caerdydd a’r llywodraeth. 

System Un Ffordd

Mae’r system un ffordd yn parhau ac mae’n hanfodol ei fod yn cael ei ddilyn gan bawb ar bob achlysur. Ar achlysuron eithriadol, bydd staff angen anwybyddu’r system un ffordd os oes argyfwng meddygol.

Asesiadau bl 11, 12 a 13

Mae’n mynd i fod yn dymor pwysig a phrysur i flwyddyn 11, 12 a 13 ac hoffwn ddymuno’n dda iawn i bawb sy’n wynebu’r holl asesiadau, yn ddisgyblion ac yn staff. Cofiwch am y blog arbennig am yr asesiadau a gyhoeddwyd cyn y Pasg:

Cysylltwch gyda phennaeth blwyddyn eich plentyn gydag unrhyw ymholiadau. Dylai dyddiadau holl asesiadau eich plentyn fod ar ClassCharts – gweler y blog uchod.

Gwersi

Mewn gwersi, bydd disgyblion yn parhau i ddilyn cynllun eistedd. Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, bydd y cadeiriau mewn rhesi. Bydd o leiaf 2m rhwng desg yr athro a’r disgyblion. Wrth gyrraedd gwers, bydd disgyblion yn diheintio’u dwylo. Mae croeso i ddisgyblion ddod â’u potel eu hunain, os ydyn nhw’n dymuno.

Ar ddiwedd gwersi, bydd disgyblion yn parhau i gynorthwyo’u hathrawon drwy fod yn rhan o’r broses o ddiheintio’r gadair a’r bwrdd ble maen nhw wedi bod yn eistedd yn ystod y wers.

Gwersi Partneriaeth

Mae gwersi partneriaeth yn dychwelyd i’r drefn arferol, gyda phawb yn teithio unwaith eto i’r tair ysgol. Mae’r tacsis i gyd wedi cael eu harchebu. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Miss Land.

Gwersi Add Gorff

Ar y diwrnodau lle mae Add Gorff gan eich plentyn, a wnewch chi eu hanfon i’r ysgol mewn cit Add Gorff a trainers, gyda deodorant roll-on yn y bag, os gwelwch yn dda? Mae angen gwisgo cit Add Gorff swyddogol yr ysgol, fel bob amser. Bydd mwyafrif y gwersi y tu allan, felly byddai hoodie gwyrdd yr ysgol syniad da. 

Pererindod Dewi Sant

Rydym yn falch i glywed bod cynifer o deuluoedd wedi mwynhau ymgymryd â’r bererindod yn y chwe wythnos rhwng hanner tymor Chwefror a diwedd mis Mawrth. Rydyn ni hefyd yn ymwybodol fod nifer o ddisgyblion wedi mynd ymhell heibio i’r pellter a ofynnwyd! Rydyn ni nawr yn cwblhau trefniadau’r her nesaf, sydd i’w gwblhau yn ystod tymor yr haf. O leiaf mae’r tywydd yn gwella!

Hoffem gael cofnod o holl ddisgyblion a staff yr ysgol sydd wedi cwblhau Pererindod Dewi Sant, felly a wnewch chi nodi’r manylion yma: https://forms.gle/7V1b254KPkmkG1oH8

Ffreutur

Rydym wedi clywed gan y sir y bydd y ffreutur yn ail-agor yfory. Bydd ar agor ben bore tan amser cofrestru am 8:35, ac yna eto amser cinio. Ni fydd unrhyw fwyd ar gael amser egwyl. Bydd dewis cyfyngedig o fwyd ar y dechrau.

Oherwydd y rheolau pellter cymdeithasol sy’n parhau, bydd angen amser cinio gwahanol ar gyfer disgyblion, er mwyn lleihau ar y niferoedd sy’n crwydro’r safle ac yn mynd i’r ffreutur. Y bwriad, felly, yw parhau i rannu gwers 4 yn ddau, gyda disgyblion blwyddyn 7,8,9 yn dilyn y drefn gwers 1, 2, 3, cinio, 4, 5, 6, a’r disgyblion hŷn yn dilyn y drefn 1, 2, 3 ,4, cinio, 5, 6.

A wnewch chi sicrhau bod gan eich plentyn arian digonol ar eu cyfrif ParentPay er mwyn prynu bwyd? Rhaid i’r arian gael ei uwchlwytho ar-lein ymlaen llaw. Dim arian ar y cyfrif = dim bwyd. Caiff y ffreutur ei redeg fel busnes gan y sir. Ni chaiff ei redeg gan yr ysgol.

Bydd disgyblion gyda phecyn cinio’n parhau i fwyta yn ystafell ddosbarth gwers 4 ac ni fyddant yn rhan o giw y ffreutur. Ni all bwyd adael yr ystafell ddosbarth dan sylw na’r ffreutur.

Bydd blwyddyn 12 angen cynnull yn y neuadd bore fory, ond ni fyddant yn gallu aros yno drwy’r dydd fel o’r blaen, am fod y ffreutur yn ailagor. Byddant angen dychwelyd i’r Lolfa os oes gwersi rhydd ganddynt.

Ffreutur neu frechdanau?

Er mwyn cael syniad o faint o ddisgyblion a ddisgwylir yn y ffreutur amser cinio dydd Llun, a wnaiff pob riant lenwi hwn, os gwelwch yn dda? Cliciwch ar y linc:

https://forms.gle/EWdtuJXeMdLSBb9f8

Symtomau COVID-19

Os yw eich plentyn, neu unrhyw un arall yn eich cartref, yn arddangos unrhyw symtomau COVID-19, yna ni ddylent ddod i’r ysgol ar unrhyw gyfrif. Rydyn ni’n gwybod efallai y byddai’n demtasiwn i roi Calpol neu Paracetamol i’ch plentyn a gobeithio am y gorau, ond hoffem eich atgoffa o ddifrifoldeb y sefyllfa os bydd eich plentyn wedyn yn heintio llawer o gyd-ddisgyblion a staff. Gyda’r holl asesiadau ar y gweill i flwyddyn 11, 12 a 13, mae’n hanfodol ein bod i gyd yn chwarae ein rhan wrth geisio cadw pawb yn saff. Nid ydym am weld grwpiau mawr o ddisgyblion yn gorfod hunanynysu y tymor hwn.

Dyma eiriad gwefan Cyngor Caerdydd:

Atgoffir teuluoedd na ddylai dysgwyr fynd i’r ysgol dan unrhyw amgylchiadau os byddant yn:

 • ​teimlo’n sâl, ag unrhyw un o’r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas a/neu arogl) neu eu bod wedi profi’n bositif i COVID-19 yn y 10 diwrnod diwethaf
 • byw mewn cartref gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi profi’n bositif i COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf.

Profion Llif Unffordd

Cofiwch ddilyn y drefn fel cyn y Pasg, gyda phawb yn gwneud dau brawf yr wythnos o’r bocsys glas. Bydd eich plentyn angen casglu bocs newydd os nad oes profion gennych ar ôl. Mae blog blaenorol am hyn yn esbonio’r drefn:

Brechiadau COVID-19

Erbyn hyn mae rhai aelodau o staff wedi dechrau derbyn eu brechiadau, ac rydyn ni’n disgwyl i lawer o staff i gael eu galw y tymor hwn, oherwydd eu grwpiau oedran. Byddwn ni’n gweithio’n galed yn sicrhau na fydd hyn yn effeithio ar rediad yr ysgol, ond mae rhai aelodau o staff sydd wedi cael eu brechu dros y Pasg wedi bod yn eithaf clwc ar ôl y brechiad, felly mae angen i ni fod yn barod am y posibilrwydd o darfu ar wersi. Fodd bynnag, mae’r brechiadau hyn yn gam pwysig iawn yn sicrhau fod bywydau pawb ohonom yn dychwelyd i ryw normalrwydd cyn gynted ag y bo modd.

Bysiau

Bydd y bysiau ysgol yn rhedeg fel arfer y tymor hwn. Cofiwch fod mapiau o lwybr pob bws reit ar waelod y dudalen ar ein gwefan: https://www.broedern.cymru/
Os oes unrhyw broblem, cysylltwch gydag NAT: feedback@natgroup.co.uk
Eu gwefan yw http://www.natgroup.co.uk

Dyddiadau Pwysig

 • Nos Iau 22 Ebrill – Noson Rieni bl 10
 • Dydd Llun 3 Mai – Gŵyl y Banc = dim ysgol i bawb
 • Dydd Iau 6 Mai – HMS oherwydd yr etholiad = dim ysgol i’r disgyblion

Etholiad y Senedd

Cofiwch sicrhau eich bod wedi cofrestru unrhyw blant 16 ac 17 oed i bleidleisio yn yr etholiad ar 6 Mai. Mae gennych tan 19 Ebrill i gofrestru: https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Cysylltu

Dyma gyfle ar ddechrau tymor newydd i’ch atgoffa o sut i gysylltu gyda phennaeth blwyddyn eich plentyn. Mae pob cyfeiriad ym Mro Edern yn gorffen gyda @ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

 • Blwyddyn 7 – Mr Gary Ellis – GEllis@
 • Blwyddyn 8 – Mr Kerry Lerwill – KLerwill@
 • Blwyddyn 9 – Mr Steffan Jones – SJones@
 • Blwyddyn 10 – Miss Bethan Yapp – BYapp@
 • Blwyddyn 11 – Mr Huw Voyle – HVoyle@
 • Blwyddyn 12 a 13 – Miss Nia Land – NLand@
 • Ymholiadau cyffredinol – post@

Diolch i chi am eich holl amynedd yn darllen yr holl fanylion hyn unwaith eto, ond mae’n siwr eich bod yn cytuno bod iechyd, diogelwch a lles ein disgyblion, a Theulu Bro Edern yn ehangach, yn parhau i fod yn hollbwysig wrth i ni drefnu dychwelyd i safle’r ysgol gyda’n holl ddisgyblion a staff unwaith eto.

Dros y cyfnod diweddar, rydyn ni wedi clywed droeon am ba mor bwysig yw ysgolion i ddisgyblion a’u teuluoedd, yn academaidd ac o ran iechyd a lles, i gymdeithas yn gyffredinol ac i’r economi, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu disgyblion Bro Edern yn ôl i’r ysgol a’u gweld yn elwa’n llawn o bob cyfle i lwyddo gyda’r addysg wych sydd gennym fel ysgol i’w gynnig iddynt. 

Dymuniadau gorau

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: