Profion Llif Unffordd

Annwyl Bawb

Gobeithio eich bod yn iawn ac i’ch plentyn fwynhau’r diwrnod di-sgrîn ddydd Gwener. Rwy’n clywed fod llawer o ddisgyblion bellach wedi gwneud cynnydd da ar eu Pererindod Dewi Sant. Daliwch ati!

Mae wedi bod mor braf cael blwyddyn 11 nôl yn yr ysgol heddiw ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld blwyddyn 13 yfory a blwyddyn 10 a 12 erbyn diwedd yr wythnos. Cofiwch fod yr holl drefniadau am ddychwelyd i’r ysgol ar ein blog blaenorol. Mae rhai disgyblion yn yr ysgol heddiw heb unrhyw fwyd. 

Mae’r blog heddiw’n sôn am y PROFION LLIF UNFFORDD (Lateral Flow Tests).

Wrth iddyn nhw ddychwelyd i’r ysgol, bydd disgyblion blwyddyn 10-13 yn derbyn bocs glas sy’n cynnwys Profion Llif Unffordd ar eu diwrnod cyntaf nôl. Mae blwyddyn 11 yn dychwelyd adref gyda’u profion yn eu bagiau heddiw.  

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai rhaglen wirfoddol o brofion COVID-19 asymptomatig ar gael yn rhad ac am ddim mewn lleoliadau addysg a gofal plant ledled Cymru. Mae’r cynnig hwn ar gael i’r holl staff, dysgwyr ym mlynyddoedd 10-13 a phob dysgwr mewn colegau. Dyma drefniadau Llywodraeth Cymru, am fod disgyblion hŷn yn fwy tebygol o gario symtomau. 

Mae’r profion yn y bocsys glas:

  • ar gyfer disgyblion bl 10-13 Bro Edern yn unig
  • ar gyfer disgyblion sydd HEB symtomau COVID-19
  • ar gyfer disgyblion sydd heb brofi’n bositif i COVID-19 o fewn y 90 diwrnod diwethaf

Ynghyd â’r mesurau rheoli haint sylfaenol rydym wedi eu rhoi ar waith, megis cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo da, bydd y profion yn ein galluogi i ddarparu sicrwydd pellach i gymuned ehangach yr ysgol/coleg. 

Am fwy o wybodaeth, mae’r dogfennau FAQ hyn wedi cael eu darparu i’r ysgol:

FAQs Cymraeg

FAQs English

Beth yw pwrpas y profion?

Nid oes gan hyd at un o bob tri unigolyn sydd wedi’u heintio â COVID-19 unrhyw symptomau ac, felly, gallent fod yn trosglwyddo’r feirws heb yn wybod iddynt. Rhan o’r gwaith o reoli lledaeniad y feirws yw adnabod unigolion heintus sydd heb symptomau a gofyn iddynt hunanynysu. Mae profion Dyfais Llif Unffordd (LFD) sef y profion yn y bocs glas wedi’u defnyddio’n helaeth ac yn llwyddiannus i ganfod COVID-19 mewn unigolion asymptomatig. Mae cyflymder a chyfleuster profion LFD yn helpu i ganfod y feirws mewn unigolion asymptomatig na fyddent, fel arall, yn cael eu profi. Maent wedi’u cymeradwyo’n glinigol ac maent yn hollbwysig yn y frwydr yn erbyn y feirws. 

Am fod y profion yn fwy sensitif gyda llwythi feirysol uwch, mae risg y ceir canlyniad negatif i brawf pan fo llwythi feirysol yn isel (e.e. ar gamau cynnar haint). Dyna pam yr argymhellir y dylid cynnal dau brawf LFD o’r bocs glas gyda bwlch o 3-4 diwrnod rhyngddynt, ddydd Sul a Mercher, neu ddydd Llun ac Iau, er mwyn gwella cyfraddau canfod drwy nodi unrhyw achosion na chawsant eu canfod yn ystod y prawf cyntaf ac unrhyw heintiau newydd.

Os byddwch yn cael canlyniad prawf positif gan ddefnyddio’r cit LFD yn y bocs glas, mae’n debygol y byddwch yn heintus. Bydd rhaid i chi hunanynysu ar unwaith a chael prawf CODIV-19 swyddogol o fewn 24 awr i’ch canlyniad positif. Caiff y broses olrhain cysylltiadau ei sbarduno yn dilyn canlyniad positif i brawf y bocs glas a bydd angen i’ch cysylltiadau agos hunanynysu nes i chi gael canlyniad eich prawf swyddogol. Os bydd canlyniad y prawf PCR yn bositif bydd yn rhaid i chi a’ch cysylltiadau agos hunanynysu. 

Ni ddylid ystyried bod canlyniad negatif i brawf LFD yn fodd i lacio neu anwybyddu’r gofyniad i gadw pellter cymdeithasol na mesurau atal haint eraill y bwriedir iddynt leihau’r risg o drosglwyddo’r feirws. Mae prawf LFD yn adnodd ychwanegol sy’n cyfrannu at leihau’r risg honno.

Os nad ydych chi’n bwriadu profi eich plentyn, mae angen dychwelyd y bocs i Fro Edern y diwrnod canlynol. Peidiwch ag agor y bocs. Gallwch weld beth sydd yn y bocs drwy wylio’r fideo isod a darllen y daflen sydd yn y bocs yma:

Llyfryn Cyfarwyddiadau Cymraeg

Llyfryn Cyfarwyddiadau Saesneg

Sut mae’r profion yn gweithio?

Os byddwch yn cytuno i gymryd rhan, bydd angen i chi lenwi ffurflen gydsynio (gweler isod am linc). Dylid gwneud y prawf 3 neu 4 diwrnod ar wahân, ac yn ddelfrydol dylid gwneud y profion mor agos i fynd i’r ysgol/coleg â phosibl. Nid oes angen i’r profion LFD a ddarperir gael eu prosesu mewn labordy a gallant roi canlyniad cyflym mewn tua 30 munud. Ceir canllawiau cynhwysfawr ar hunan-brofi yn y daflen ‘Cyfarwyddiadau ar Sut i’w Ddefnyddio’ sy’n dod gyda’r pecyn prawf. 

Ar ôl i’r prawf gael ei gynnal, rhaid cofnodi’r canlyniad ar-lein ar www.gov.uk/report-covid19-result.

Os ydy’r prawf yn bositif, rhaid cysylltu gyda’r ysgol yn syth ar COVID@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Gwyliwch y fideo yma, er mwyn gweld sut mae’r prawf yn gweithio:

Diben y profion 

Mae’n bwysig pwysleisio mai diben y polisi profion addysg a gofal plant yw ategu’r mesurau rheoli sylfaenol (fel cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb) sydd eisoes wedi’u rhoi ar waith i alluogi dysgu / gofal wyneb yn wyneb i barhau ac i:

  • Adnabod yn gyflym y rhai sydd ar y safle yn rheolaidd yn ystod oriau dysgu/gofal, sy’n cario’r feirws heb yn wybod iddynt, a gofyn iddynt hunanynysu er mwyn amharu cyn lleied â phosib ar addysg / gofal wyneb yn wyneb.
  • Ategu data canlyniadau profion symptomatig gyda data canlyniadau profion asymptomatig i roi darlun o gyfraddau heintio i weld pa mor effeithiol yw’r mesurau rheoli sylfaenol sydd ar waith a helpu i nodi clystyrau’n gynnar. Yn ogystal ag ystod o ddata arall a chyngor iechyd y cyhoedd, gellir defnyddio’r wybodaeth hon i lywio penderfyniadau polisi cenedlaethol.

Ni ddylid edrych ar y polisi profi ar gyfer addysg a gofal plant fel profion er mwyn medru dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb h.y. nid yw’n amod ar gyfer dod i’r safle neu gael addysg/gofal. Mae’r profion yn gwbl wirfoddol.

Cydsyniad/Preifatrwydd

Dylai pob unigolyn sydd am gymryd rhan sicrhau eu bod yn deall y broses brofi a darllen yr hysbysiad preifatrwydd. Os byddwch yn dewis cymryd rhan, byddwch yn ymrwymo i gynnal y prawf eich hun a darparu eich holl ganlyniadau (negatif neu bositif). 

Ffurflen Ganiatâd

Dyma’r ffurflen ganiatâd ar gyfer y profion. A wnewch chi i gyd lenwi hwn, os gwelwch yn dda?

https://forms.gle/FTLU9VRqymBFYN5J6

Gyda’n mesurau diogelu sylfaenol a’n profion, byddwn yn helpu i leihau lledaeniad y feirws. Felly, rwy’n annog yn gryf bod pob aelod o staff a phob dysgwr sy’n gymwys yn defnyddio y profion. Fodd bynnag, dylai unrhyw un sy’n dewis peidio cymryd rhan barhau i ddod i’r ysgol/coleg os nad oes ganddynt symptomau. 

Dylai pobl sy’n dewis peidio cymryd rhan yn y rhaglen brofi hon ddilyn y canllawiau cenedlaethol arferol ar hunanynysu a dylai unrhyw un gael prawf os bydd yn dangos symptomau.

Gyda’n gilydd, rydyn ni’n ceisio amddiffyn holl deulu Bro Edern, ac mae’r profion hyn yn gam newydd yn ein hymgyrch i gadw pawb yn saff. Cofiwch gysylltu gyda phennaeth blwyddyn eich plentyn os oes unrhyw ymholiadau gennych. 

Dymuniadau gorau

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

2 sylw ar “Profion Llif Unffordd

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: