FAQs – Bl 11, 12, 13: Asesiadau, Graddau ayb

Dyma’r cwestiynau rydyn ni’n credu y byddai rhieni’n croesawu atebion iddyn nhw. Rydyn ni’n deall bod yr amser yn y nosweithiau rhieni ar-lein yn brin! Mae nifer o’r cwestiynau hyn eisoes wedi cael eu gofyn i’r Penaethiaid Blwyddyn, ac mae eraill yn gwestiynau lle mae gennym bellach wybodaeth i rannu gyda chi.

Mae targed fy mhlentyn ar yr adroddiad yn rhy isel, rydyn ni eisiau gradd uwch na hyn

Targed sydd ar yr adroddiad, sef rhywbeth i’ch plentyn anelu ato. Mae’r targedau i gyd wedi cael eu pennu gan yr athrawon pwnc, ac wedi cael eu trafod mewn cyfarfodydd adrannol ac wedi cael sêl bendith yr Uwch Dîm Arwain. Mae’r targedau hefyd yn seiliedig ar berfformiad eich plentyn yn y pwnc yn y gorffennol. Mae’n bosibl na fydd eich plentyn yn cyrraedd y targed, ond hefyd mae’n bosibl i’ch plentyn fynd heibio’r targed, os yw’n gyson yn perfformio’n uwch na’r targed yn yr asesiadau a fydd yn cael eu cynnal yn yr ysgol ar ôl y Pasg. 

Mae gradd gyfredol fy mhlentyn yn rhy isel ar yr adroddiad

Unwaith eto, mae’r graddau cyfredol sydd wedi cael eu pennu gan yr athrawon pwnc wedi cael eu trafod mewn cyfarfodydd adrannol, ac wedi cael sêl bendith yr Uwch Dîm Arwain. Os ydych chi’n credu bod y radd gyfredol yn gwneud cam â’ch plentyn, mae cyfle dros yr wythnosau nesaf i’ch plentyn brofi ei g/wir allu i’r athrawon sy’n ei d/dysgu wrth iddynt gwblhau asesiadau yn y dosbarth. 

Mae gradd ymdrech fy mhlentyn yn annheg ar yr adroddiad

Mae’r graddau ymdrech wedi cael eu pennu gan athrawon gan gymryd nifer fawr o ffactorau i ystyriaeth. Nid ar chwarae bach mae staff wedi penderfynu ar lefel ymdrech disgyblion. Os yw’r ymdrech yn isel, mae cyfle i ddisgyblion nawr ddychwelyd i’r ysgol yn llawn brwdfrydedd ac asbri a rhoi 100% i bob gwers a thasg. Nid yw graddau ymdrech yn cael eu hanfon i CBAC, eu hunig bwrpas ar yr adroddiad yw i chi fedru gweld beth yw ymdrechion presennol eich plentyn, o bwnc i bwnc. Ydych chi wedi edrych ar ClassCharts yn ddiweddar? Dylai darlun o’r sefyllfa ddiweddaraf fod yno i chi weld. 

Rydych chi wedi rhoi targed o D i fy mhlentyn ac rydyn ni’n talu tiwtor. Mae’r tiwtor yn dweud y dylsai gael o leiaf gradd C. 

Targed yn unig sydd ar yr adroddiad. Yn unol â’r rheoliadau sydd newydd gael eu cyhoeddi i ysgolion, gall athrawon dim ond cymryd gwaith a osodir gan yr ysgol i ystyriaeth wrth bennu graddau. Bydd yr asesiadau a osodir yn y dosbarth dros yr wythnosau nesaf yn rhan allweddol o’r dystiolaeth. Rydyn ni’n hapus i gael ein profi’n anghywir, os yw disgybl yn perfformio o’n blaenau yn y dosbarth y tu hwnt i’r disgwyl. 

Ydy’r radd gyfredol yn gallu mynd lawr rhwng nawr a’r canlyniadau go iawn yn yr haf?

Os yw disgyblion yn perfformio’n gyson wan yn yr asesiadau arfaethedig mewn pwnc penodol, yna mae posibilrwydd i’r radd derfynol fod yn llai na’r radd gyfredol sydd ar yr adroddiad diweddar. Mae angen amrediad o dystiolaeth ar yr ysgol er mwyn i ni bennu’r radd gyda CBAC, ac felly mae’n hanfodol fod y disgyblion i gyd yn gwneud eu gorau glas yn yr asesiadau sydd ar y gweill. Bydd yr asesiadau’n cael eu cynnal fesul tipyn, ac felly ein gobaith yw y bydd ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn adolygu ar gyfer rhannau penodol o’r cymwysterau, yn adalw gwybodaeth yn y tŷ, ac yn cael digon o gwsg yn ystod yr wythnos er mwyn sicrhau eu bod yn barod ar gyfer eu holl asesiadau. 

Mae fy mhlentyn wedi ffeindio’r cyfnod clo yn anodd, ac rwy’n credu na fydd yn gallu gwneud ei g/orau oherwydd hyn.

Rydyn ni’n gwybod bod y cyfnod clo wedi bod yn anodd i bawb, ond bod rhai disgyblion wedi canfod yr holl brofiad yn fwy anodd na’i gilydd. Rydyn ni’n cydymdeimlo â hyn ac yn edrych ymlaen at groesawu disgyblion nôl i ryw fath o normalrwydd yn yr ysgol, lle gallant weld eu ffrindiau yn ddyddiol, a chael gwersi wyneb i wyneb gyda’u hathrawon unwaith eto. Dros y cyfnod clo, mae disgyblion Bro Edern wedi parhau gydag amserlen lawn o wersi, ac felly maen nhw’n llawer mwy ffodus na’r mwyafrif o ddisgyblion mewn ysgolion ledled Cymru. Mae disgyblion mewn ysgolion eraill mewn sefyllfa lawer gwaeth o ran cwblhau gwaith a chwblhau eu cyrsiau’n barod at y cam nesaf. Ar ôl i’r disgyblion ddychwelyd, os ydych chi dal wir yn poeni am eich plentyn, yna cysylltwch gyda Miss Land (bl 12 a 13) neu Mr Voyle (bl 11) i drafod y mater ymhellach. 

Pryd fydd yr asesiadau’n cael eu cynnal?

Cynhelir yr asesiadau mewn ffenest o rai wythnosau, gan ddechrau’n syth ar ôl y gwyliau Pasg. Bydd disgyblion yn gwybod ymlaen llaw am union adeg pob asesiad, yr hyd a beth yn fras fydd y cynnwys. Mae’r asesiadau’n mynd i fod yn seiliedig ar gyn-bapurau, gwaith cwrs, asesiadau di-arholiad (e.e. llafar) er mwyn adeiladu darllun cytbwys o gyrhaeddiad pob disgybl ym mhob pwnc. Mae’n hanfodol fod disgyblion yn bresennol bob dydd yn yr ysgol er mwyn elwa’n llawn o’r broses ddi-arholiadau hon. 

Roeddwn i’n meddwl y byddai’r ysgol yn edrych dros y gwaith dosbarth a’r gwaith cwrs yn gyffredinol, er mwyn penderfynu ar radd.

Wrth i’r trefniadau asesu gael eu ffurfioli gan Cymwysterau Cymru, CBAC a’r llywodraeth ers mis Ionawr, mae’r ffocws wedi newid yn llwyr o asesu cyffredinol i’r asesiadau arfaethedig sydd bellach dan sylw. Mae ysgolion wedi cael eu hysbysu bod angen i’r dystiolaeth ddod o gyn-bapurau sydd wedi cael eu gosod gan CBAC, a’u marcio gan ddefnyddio’r cynlluniau marciau a’r ffiniau graddau cydnabyddedig. Hefyd fe ddaw y marciau o waith cwrs, asesiadau di-arholiad e.e. arholiadau llafar, gwaith ymarferol, unrhyw asesiadau ffurfiol e.e. ffugbrofion a safwyd gan ddisgyblion yn y gorffennol, canlyniadau modylau sydd wedi eu sefyll yn allanol ym mlwyddyn 10 e.e. Llên Saesneg, a’r prosiect a’r heriau yn y Bac. 

Sut all fy mhlentyn baratoi ar gyfer yr asesiadau?

Mae’r ffordd orau o baratoi ar gyfer gwahanol bynciau’n amrywio. Yr argymhelliad gan CBAC yw bod yr asesiad yn para’r un faint o amser ag yn yr arholiad go iawn, ond mae hwnna angen cael ei dorri lawr gan yr ysgol yn rhannau penodol i ffitio mewn i wersi arferol, ac i leihau’r pwysau ar y disgyblion. Bydd angen adolygu ar gyfer rhannau penodol o gymhwyster, ond nid yw hwn yr un peth ag adolygu cwrs dwy flynedd lawn o wybodaeth a ffeithiau. 

Enghraifft: Bydd disgyblion yn cael gwybod y bydd angen iddyn nhw adolygu llosgfynyddoedd, nid yr holl gwrs Daearyddiaeth. Bydd disgyblion yn cael gwybod bod angen adolygu geirfa’r thema Gwyliau yn unig yn Ffrangeg, nid geirfa’r 18 thema sydd yn rhan o’r cwrs TGAU Ffrangeg. 

Mae fy mhlentyn wedi colli gwersi dros y cyfnod clo

Yr hyn sy’n bwysig wrth symud ymlaen yw nad yw disgyblion yn colli mwy o wersi a gwaith. Mae cyfle nawr i fynychu pob gwers ac i wneud y gorau o’r cyfnod nesaf yma. “Mae ddoe wedi mynd, mae heddiw’n eiddo i ti …”

Mae fy mhlentyn yn poeni am yr asesiadau

Mae’n naturiol y bydd rhai disgyblion yn poeni am yr asesiadau, oherwydd nid dyma oedd unrhyw un wedi’i ddisgwyl eleni. Mae’r asesiadau’n gynt nag oedd yr arholiadau i fod ac mae’r amodau’n hollol wahanol. Fodd bynnag, rhaid cofio nad arholiadau yw’r rhain. Mae’n nhw’n asesiadau, a byddant yn cael eu cynnal fesul tipyn, mewn “bite sized chunks’, chwedl y Sais. 

Beth sy’n digwydd gyda’r Bac?

Mae fwy neu lai yn “business as usual” gyda’r Bac ym mlwyddyn 10,11,12 a 13. Y flaenoriaeth i 11 a 13 yw gorffen y project oherwydd mae hwn angen cael ei farcio’n lllawn am ei fod yn rhan allweddol o’n tystiolaeth. Mae gwefan sy’n cynnwys cyfarwyddiadau manwl ar gyfer disgyblion i’w dilyn bob cam o’r ffordd. 

Beth sy’n digwydd os bydd fy mhlentyn yn sâl ar ddiwrnod asesiad?

Mae’n hanfodol nad yw eich plentyn yn dod i’r ysgol os yw’n dangos symtomau COVID-19, nes os oes symtomau yn y teulu. Bydd angen i chi drefnu prawf cyn gynted ag y bo modd. Nid ydym am weld grwpiau mawr o blant yn gorfod hunanynysu unwaith eto! Os oes math arall o salwch gan eich plentyn, yna bydd angen gwneud penderfyniad call am hyn. Byddwn angen edrych ar bob achos yn unigol, ond rydym am geisio osgoi absenoldebau gymaint â phosibl. Weithiau mae disgybl yn rhy sâl i ddod i’r ysgol, ac rydyn ni’n cydnabod hyn, yn amlwg. Mewn achosion o’r fath, byddwn ni angen bwrw ati i ad-drefnu. 

Beth sy’n digwydd os bydd fy mhlentyn angen hunanynysu ar ddiwrnod asesiad?

Bydd yr angen i hunanynysu’n cael ei gymryd i ystyriaeth, os yw disgybl mor anffodus â gorfod hunanynysu dros y cyfnod nesaf. Os yw disgyblion yn gorfod hunanynysu am resymau COVID-19, yna bydd gwersi byw yn cael eu darparu tra bo gweddill y dobsarth yn cael gwers gyda’r athro/awes yn yr ysgol. Byddwn angen ystyried y trefniadau ar gyfer yr asesiadau eu hunain, mewn achosion o’r fath. 

Ble fydd yr asesiadau’n cael eu cynnal?

Asesiadau yw’r rhain, nid arholiadau, felly byddant yn cael eu cynnal yn yr ystafell ddosbarth, mewn gwersi arferol. Bydd asesiadau mewn rhai pynciau angen digwydd ar draws sawl gwers, am fod y tasgau’n para’n hwy na 45 munud.

Ydy fy mhlentyn yn gallu gwneud asesiadau yn y tŷ?

Efallai y bydd angen cwblhau ambell dasg yn y tŷ, ond bydd mwyafrif y tasgau’n digwydd yn y dosbarth gyda’r athrawon pwnc. Dylid nodi y bydd disgyblion angen llofnodi datganiad yn nodi mai eu gwaith personol hwy yw’r gwaith a gyflwynir a bydd athrawon angen arwyddo hwn hefyd. Os yw darnau o waith yn cael eu cynhyrchu nad ydynt yn gydnaws â gwaith arferol y plentyn, yna bydd yr athrawon pwnc, ynghyd â’r Uwch Dîm Arwain angen ymchwilio i mewn i hyn. Rhoddir mesurau mewn lle, yn yr achosion hyn, i sicrhau bod athrawon yn hapus fod safon gwaith y disgyblion yn gymharol i’r gwaith a gwblheir yn arferol.

A fydd yr asesiadau’n digwydd o dan amodau arholiad?

Bydd yr asesiadau’n digwydd yn y dosbarth, mewn gwers arferol. Hyd unrhyw asesiad yn y dosbarth fydd 45 munud ar y tro, mwy os oes gwers ddwbl. Yn amlwg, bydd disgyblion angen ymdawelu a chanolbwyntio ar eu gwaith mewn tawelwch, er mwyn i bawb gael y cyfle gorau i lwyddo. Mae’n rhaid i’r ysgol a’r disgybl arwyddo dogfennaeth gan CBAC yn nodi mai gwaith y disgybl a gyflwynir. Bydd yr asesiadau’n cael eu cwblhau mewn ffordd sy’n deg i bob disgybl, tra’n parhau i fod yn atebol i ofynion CBAC. 

Beth fydd yn yr asesiadau?

Bydd eich plentyn yn cael gwybod ymlaen llaw pryd mae’r asesiadau’n cael eu cynnal a beth fydd eu cynnwys? e.e.

 • Yn y wers ddydd Mawrth, bydd yr asesiad Saesneg yn bapur darllen a deall o gyn-bapur
 • Yn y wers ddydd Mawrth, bydd yr asesiad Bac yn parhau gyda gwaith unigol ar y prosiect
 • Yn y wers ddydd Mercher, bydd yr asesiad DT yn parhau gyda’r gwaith ymarferol
 • Yn y wers ddydd Mercher, bydd yr asesiad Cerdd yn parhau gydag amser i gyfansoddi
 • Yn y wers ddydd Mercher, bydd yr asesiad darllen a deall Saesneg yn parhau ers ddoe
 • Yn y wers ddydd Iau, bydd asesiad llafar Ffrangeg sy’n chwarae rôl ar y thema ysgol
 • Yn y wers ddydd Iau, bydd asesiad Cemeg ar olew crai a chyfansoddion carbon
 • Yn y wers ddydd Iau, bydd yr asesiad darllen a deall Saesneg yn parhau ers ddoe
 • Yn y wers ddydd Iau, bydd yr asesiad Bac yn parhau gyda’r prosiect
 • Yn y wers ddydd Gwener, bydd yr asesiad Addysg Grefyddol yn cynnwys 3 chwestiwn arholiad am y thema ddiweddaraf
 • Yn y wers ddydd Gwener, bydd yr asesiad Hanes yn cynnwys 3 chwestiwn arholiad am drosedd a chosb

Mae gan fy mhlentyn hawl i 25% o amser ychwanegol mewn arholiadau ac asesiadau

Mae Mrs Meriel Powell, ein Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd yn goruchwylio’r holl ystyriaethau arbennig ar gyfer disgyblion sydd yn gallu hawlio amser ychwanegol neu unrhyw amgylchiadau eraill, er mwyn sicrhau bod yr holl anghenion ar draws yr ysgol yn cael eu diwallu, yn unol â’r polisi. Ei chyfrifoldeb hi fydd sicrhau bod adrannau’n gweithredu polisi mynediad yr ysgol yn gywir a bod disgyblion yn derbyn yr hyn maent yn gymwys i’w dderbyn.

Mae fy mhlentyn wedi cael amser caled dros y cyfnod clo, felly hoffwn gael ystyriaeth arbennig, oherwydd rydw i wedi clywed bod modd cael marc uwch fel hyn. 

Mae gan CBAC ystyriaethau arbennig bob blwyddyn ar gyfer yr arholiadau, a bydd y rhain yn parhau ar gyfer yr asesiadau. Fodd bynnag, mae angen sylweddoli bod y rhain yn gyfyngedig iawn, ac yn cynrychioli sefyllfaoedd hynod anodd a phenodol. Er gwybodaeth, dyma’r unig gategorïau sy’n hawlio’r mwyafswm, sef 5% ychwanegol o farciau:

 • salwch angheuol yr ymgeisydd 
 • salwch angheuol rhiant/gofalwr 
 • marwolaeth aelod o’r teulu agos o fewn dau fis i’r asesiad 
 • argyfwng/digwyddiad aflonyddgar a difrifol iawn ar adeg yr asesiad neu’n agos at hynny.

Mae categorÏau eraill ar gyfer 4%, 3% ayb ond maen nhw hefyd, ar y cyfan, yn faterion difrifol iawn. 

Allwn ni gael y marciau nawr? Mae ysgol arall wedi rhoi marciau rhai asesiadau i ddisgyblion yn barod

Ym Mro Edern, mae gennym ein polisi asesu canolfan, sy’n cynnwys prosesau cymedroli a safoni mewnol cadarn, ac felly nid ydym eto mewn sefyllfa i rannu marciau a graddau. Mae popeth angen cael ei gymedroli a’i safoni’n fewnol cyn i ni fedru cyhoeddi unrhyw raddau am dasgau i ddisgyblion. 

Rwy’n poeni y bydd fy mhlentyn yn cael graddau isel achos mae e/hi’n credu bod rhai o’r athrawon ddim yn ei hoffi

Mae’r prosesau sydd ar droed wedi cael eu rhoi mewn lle i sicrhau bod pawb yn cael tegwch a bod y broses asesu’n hollol dryloyw. Ar ôl i waith ein disgyblion gael ei farcio gan yr athrawon pwnc, bydd yr asesiadau a’r graddau’n mynd drwy broses o safoni adrannol. Hefyd bydd proses o wirio gan Reolwr Llinell yr Adran, ynghyd ag aelod arall o’r UDA. Mr Pritchard fel Pennaeth sy’n gorfod rhoi sêl bendith i’r holl raddau ar ran yr ysgol cyn iddynt gael eu cyflwyno i CBAC. Mae athrawon ledled Cymru’n gorfod derbyn hyfforddiant ar-lein a ddarperir gan CBAC ynghylch cadw cofnodion, cadw tystiolaeth, atal camymddwyn proffesiynol, trefniadau mynediad ac addasiadau rhesymol. 

Os nad ydyn ni’n hapus gyda’r graddau, ydyn ni’n gallu adolygu’r radd? 

Mae proses glir i ddisgyblion a’u rhieni adolygu unrhyw raddau, cyn iddynt gael eu hanfon at CBAC. Wrth ofyn am adolygiad o radd bydd systemau mewnol yn yr ysgol yn golygu y bydd aelodau o’r UDA ynghyd â’r adrannau angen mynd yn drwyadl unwaith eto drwy’r holl dystiolaeth. Wrth ailymweld â thystiolaeth, os penderfynir bod y dystiolaeth yn deneuach nag a feddyliwyd yn flaenorol, fe allai gradd fynd lawr yn ogystal â mynd lan. Mae’r broses hon yn digwydd cyn i’r graddau gael eu hanfon at CBAC, felly bydd pob disgybl yn gwybod beth yw’r canlyniadau’n llawer cynt eleni. Ar ddiwrnod y canlyniadau ym mis Awst, ni ddylai fod unrhyw syrpreis. Os yw disgyblion yn parhau i fod yn anhapus gyda gweithdrefnau’r ysgol, yna mae proses hwyrach o apelio at CBAC wedi’r canlyniadau ym mis Awst. 

Sut allwn ni helpu yn y tŷ?

Mae eich plentyn angen bod yn bresennol yn yr ysgol bob dydd. Ni fu presenoldeb erioed yn bwysicach nag eleni. Mae pawb angen brecwast cyn cyrraedd ac maen nhw angen digon o fwyd a diod i’w cadw i fynd drwy’r dydd, yn absenoldeb y ffreutur. Mae angen gwirio ClassCharts bob nos er mwyn gweld yr amserlen diweddaraf ac er mwyn sicrhau bod y bag wedi cael ei bacio’n gywir. Hefyd bydd ClassCharts yn nodi cynnydd diweddar eich plentyn neu unrhyw broblemau sydd wedi codi. Mae angen sicrhau fod yr iPad wedi gwefru’n ddigonol er mwyn para diwrnod o wersi.

Ar ddiwedd y dydd, mae angen annog eich plentyn i wneud #HerYrHaul neu i barhau gyda Phererindod Dewi Sant er mwyn cael awyr iach ac ychydig o Fitamin D. Os oes gwaith cartref ar ClassCharts, mae angen sicrhau ei fod yn cael ei wneud mewn da bryd. Os oes angen adolygu, mae angen gwneud hynny mor drwyadl â phosibl. Mae angen noson dda o gwsg cyn diwrnod yn yr ysgol, felly efallai y bydd angen diffodd y we yn eich tŷ a/neu gadw ffonau symudol allan o’r ystafell wely. Os oes problem, hoffem i chi gadw mewn cysylltiad gyda’r Pennaeth Blwyddyn priodol. 

Unwaith eto, diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: