Dychwelyd cyn y Pasg

Helo Bawb

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Newyddion da o’r diwedd! Rydyn ni’n gallu amlinellu’r trefniadau ar gyfer dychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg. Mae’n siwr eich bod wedi clywed y cyhoeddiadau diweddar gan Lywodraeth Cymru, ac rydyn ni nawr yn gwybod digon er mwyn eich diweddaru.

Dyma gyhoeddiad y llywodraeth, sy’n rhoi rhyddid i ysgolion unigol benderfynu sut yn union y bydd y dychwelyd i’r ysgol yn gweithio:
https://llyw.cymru/mwy-o-ddisgyblion-i-gael-y-cyfle-i-ddychwelyd-ir-ysgol-cyn-y-pasg

Yn sgil hyn, dyma gynlluniau Bro Edern ar gyfer y cyfnod rhwng nawr a’r Pasg …

Bydd gwersi ar-lein ar Google Meet yn parhau’n ddyddiol i bawb sydd heb wersi ar safle’r ysgol.

Nos Iau 11 Mawrth – Noson Rieni Blwyddyn 11 o 2:30 tan 6:30pm ar School Cloud. Dim gwers 6 i’r holl ysgol.

Dydd Gwener 12 Mawrth – Diwrnod di-sgrîn i bawb – dim gwersi byw na gwaith newydd yn cael ei osod, yn unol â chais rhai rhieni am ddiwrnod o’r fath yn yr holiadur dysgu byw diwethaf. Cyfle i ddal lan gyda gwaith coll, ymlacio, neu barhau gyda Phererindod Dewi Sant.

CA4 a CA5 yn dychwelyd o 15 Mawrth …

Dydd Llun 15 Mawrth – Blwyddyn 11 yn unig

Dydd Mawrth 16 Mawrth – Blwyddyn 11 + 13

Dydd Mercher 17 Mawrth – Blwyddyn 11 + 13

Dydd Iau 18 Mawrth – Blwyddyn 11, 12 + 13

Dydd Gwener 19 Mawrth – Blwyddyn 10, 11, 12 + 13

CA3 yn cael cyfle i gwrdd â’u hathrawon o 22 Mawrth ymlaen

Dydd Llun 22 Mawrth – Blwyddyn 7, 10, 11, 12 + 13

Dydd Mawrth 23 Mawrth – Blwyddyn 8, 10, 11, 12 + 13

Dydd Mercher 24 Mawrth – Blwyddyn 9, 10, 11, 12 + 13

Dydd Iau 25 Mawrth – Blwyddyn 10, 11, 12 + 13

Dydd Gwener 26 Mawrth – Diwrnod HMS Clwstwr – Cwricwlwm i Gymru – Dim ysgol i ddisgyblion a gwyliau’r Pasg yn dechrau am bythefnos.

Bysiau

Rydyn ni’n disgwyl i’r bysiau redeg fel arfer, am y pythefnos cyn y Pasg.

Ffreutur

Mae’r sir wedi cadarnhau na fydd y ffreutur ar agor, felly bydd angen i bawb ddod â brechdanau a digon o ddiod i bara diwrnod cyfan. Am fod y system dalebau’n parhau, bydd angen i ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ddod â brechdanau hefyd. Am nad yw’r ffreutur ar agor, bydd pawb yn medru cael cinio’r un pryd: 1, 2, egwyl, 3, 4, cinio, 5, 6. Bydd disgyblion yn bwyta’u brechdanau mewn ystafell ddosbarth benodol, fel y trefniadau blaenorol. Ni chaniateir crwydro gyda bwyd, ac ni chaniateir bwyta y tu allan.

Gwisg Ysgol

Byddwn yn dychwelyd at yr un drefn â chyn y Nadolig. Bydd disgyblion angen gwisgo gwisg ysgol lawn, gan gynnwys siwmperi ysgol ac esgidiau ysgol duon. Os oes gwers Addysg Gorfforol y diwrnod hwnnw, yna bydd angen dod i’r ysgol yng nghit Add Gorff swyddogol yr ysgol am na fydd modd newid. Bydd disgyblion angen cofio dod â deodorant roll-on gyda nhw ar gyfer diwedd gwersi Add Gorff. Cofiwch na chaniateir defnyddio deodorant aerosol ar dir yr ysgol bellach, er mwyn i ni amddiffyn iechyd pawb ar y safle.

Cyrsiau Partneriaeth y Chweched

Os yw disgyblion yn ansicr am drefniadau’u cwrs partneriaeth, yna mae angen iddynt drafod gyda Miss Land, drwy gysylltu gyda hi ar e-bost. Ni fydd disgyblion yn teithio i Blasmawr a Glantaf am gyfnod, yn hytrach bydd popeth yn parhau ar-lein. Yn ddelfrydol dylai disgyblion ddilyn y cyrsiau partneriaeth ar-lein o gartref, ond efallai na fydd hyn yn bosibl ar gyfer disgyblion sydd â chyfres o wersi ar yr un diwrnod. Mae angen trafod gyda Miss Land!

Lolfa’r Chweched

Nid ydym yn awyddus i ddisgyblion dreulio llawer o amser yn lolfa’r Chweched am fod hyn yn cynyddu’r risg o ddisgyblion angen hunanynysu. Rydyn ni’n credu bod y Chweched wedi bod yn gaeth i’r tŷ am ddigon o amser eisoes! Am y pythefnos cyn y Pasg, blwyddyn 13 yn unig fydd yn cael mynd i’r lolfa a’r ystafell waith, a hynny dim ond os nad oes modd iddyn nhw fynd adref, neu os bod un wers rydd yn unig ganddynt, rhwng dwy wers arall. Rhwng nawr a’r Pasg, bydd blwyddyn 12 yn mynd i’r neuadd yn ystod gwersi rhydd, egwyl a chinio ac yn gweithio’n dawel yno. Yn gyffredinol, rydyn ni’n annog y Chweched i adael safle’r ysgol ar bob cyfle pan nad oes gwersi ganddynt, ond mae angen iddyn nhw amseru’u symudiadau’n ofalus i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn brydlon i’w holl wersi. Efallai nad yw gadael safle’r ysgol yn opsiwn i bob disgybl yn y Chweched, ac rydyn ni’n gwerthfawrogi hyn, ond hoffem geisio lleihau niferoedd y disgyblion sy’n cymysgu yn ystod gwersi rhydd, egwyl a chinio.

Gweithdrefnau COVID-19

Bydd ein gweithdrefnau’n union fel o’r blaen: disgyblion yn gallu cyrraedd unrhyw adeg ar ôl 7:30am, system un ffordd o amgylch yr ysgol, diheintio byrddau a chadeiriau ar ddiwedd gwersi, a threfniadau golchi a diheintio dwylo fel o’r blaen. Yn ystod amser egwyl a chinio, bydd disgyblion yn aros fesul blwyddyn mewn mannau penodol ar yr iard, fel o’r blaen. Ar ddiwedd y dydd byddwn yn gadael y disgyblion allan fesul tipyn a byddant angen gadael tir yr ysgol yn syth er mwyn osgoi bod criwiau o ddisgyblion yn cronni ar y pafin y tu allan.

Mygydau

Bydd disgyblion a staff angen gwisgo mwgwd ar safle’r ysgol ar bob achlysur. Plîs rhowch fwgwd ar y rhestr pacio dyddiol, ynghyd â’r bag ysgol, iPad neu Chromebook wedi gwefru’n llawn a’r pecyn bwyd. Yn ôl y canllawiau newydd a dderbyniwyd gennym, y tro hwn mae angen mwgwd ar bob achlysur lle nad oes modd cadw pellter cymdeithasol yn yr adeilad, felly am y tro cyntaf, mae angen mwgwd ar ddisgyblion mewn gwersi. Gall disgyblion barhau i wisgo gorchudd wyneb golchadwy a wnaed o ddefnydd, cyhyd â’i fod yn cynnwys tair haen. Mae staff bellach yn gorfod gwisgo mwgwd un-tro swyddogol, gan ei gyfnewid am un newydd ddwywaith y dydd. Ar gyfer disgyblion mewn blynyddoedd arholiadau, bydd ambell eithriad prin ble bydd modd i ni drefnu pellter cymdeithasol a thynnu’r mwgwd, e.e. mewn cyflwyniad neu asesiad llafar. Noder fod y gorchuddion wyneb a ddosbarthwyd gan yr ysgol, sef rhai gwyrdd y sir, a rhai du y Cyfeillion yn cynnwys tair haen. Mae rhai’r Cyfeillion yn dal ar werth ar ParentPay – mae ambell un ar ôl.

Blynyddoedd Arholiadau

Diolch i bawb a ddaeth i’r noson wybodaeth ar gyfer disgyblion a rhieni blwyddyn 11, 12 a 13 ac i noson rieni’r Chweched. Roedd yn braf gweld bod cynifer o bobl ar-lein. Gobeithio i’r cyfarfodydd hyn fod yn fuddiol i chi. Fel esboniais i yn y cyfarfod, byddwn nawr yn ysgrifennu cynlluniau asesu ysgol gyfan, a chynlluniau fesul adran a bydd manylion am y rhain yn cael eu cyhoeddi i chi maes o law. Mae’r staff yn edrych ymlaen at weld rhieni blwyddyn 11 ar-lein ar School Cloud nos Iau.

Miss Dafydd nôl

Braf oedd croesawu Miss Fflur Dafydd o’r Adran Gerdd nôl o’i chyfnod mamolaeth ddydd Mercher. Y tro hwn nid oes newid amserlen o ganlyniad i Miss Dafydd yn dychwelyd, felly mae’r amserlen ar ClassCharts yn aros fel y mae. Os oes unrhyw un wedi cael ei logio mas o’r cyfrif ClassCharts, boed yn rhieni neu’n ddisgyblion, yna cysylltwch yn syth gyda Mr Gary Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Pererindod Dewi Sant

Mae’n braf clywed bod nifer o ddisgyblion eisoes wedi cwblhau’r 111 milltir neu 178km, sy’n cynrychioli’r pellter i Dyddewi – rydych chi’n gwneud yn well na’r staff! (ac eithrio Mr Steffan Jones, wrth gwrs, sydd ar ei ffordd nôl o Dyddewi erbyn hyn!) Cofiwch fod tan ddiwedd mis Mawrth gennych i gwblhau’r pellter. Mae’r ambell ddiwrnod braf a’r nosweithiau hwyrach o gymorth i ni gyd.

Cystadleuaeth Tarian – Diogelwch ar-lein

Llongyfarchiadau i Carys, Manon a Rhianne o flwyddyn 9 ar ennill y gystadleuaeth ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021. Trefnwyd y gystadleuaeth gan Tarian, sy’n cynrychioli’r holl luoedd heddlu ledled De Cymru.

Gosododd Tarian her o greu ffilm fer wedi’i hanelu at bobl ifanc rhwng 11-17 oed. Nod y ffilm yw codi ymwybyddiaeth o’r gyfraith o amgylch ddeddf camddefnyddio cyfrifiaduron. Tipyn o gamp – ardderchog yn wir!

Cyfeillion

Diolch i’r Cyfeillion, sy’n parhau i drefnu pob math o weithgareddau difyr ar ran yr ysgol. Fel y gwelwch o’r lluniau isod, cafwyd ymateb gwych i’r cystadlaethau ar ein pnawn di-sgrîn ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi, gyda chacennau’r Bake Off yn edrych yn arbennig o flasus. Hefyd mae’r swm a godwyd drwy EasyFundraising bellach dros £330. Cofiwch ddefnyddio gwefan neu app EasyFundraising ar bob achlysur wrth siopa ar-lein, yn enwedig os ydych chi’n talu symiau mawr am bethau e.e. yn ystyried bwcio gwyliau. Gweithgareddau’r Pasg sydd ar y gweill nesaf ac mae croeso i rieni hen a newydd ymuno â’r Cyfeillion yn y cyfarfod nesaf a gynhelir nos Fawrth yr wythnos hon, sef 9 Mawrth am 6:30pm ar Zoom.

https://us04web.zoom.us/j/73079574156?pwd=NmtSQXV4WmZrTXVUcmFpZkhtUko2QT09

Meeting ID: 730 7957 4156 Passcode: gpq2p5

Mae enwau buddugwyr holl gystadlaethau Dydd Gŵyl Dewi’r Cyfeillion wedi cael eu trydar gan y Cyfeillion ar eu cyfrif, sef @CyfeillionBroEd neu https://twitter.com/CyfeillionBroEd

Eisteddfod T

Cofiwch mai nawr yw’r adeg ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod T. Mae’r holl gystadlaethau wedi cael eu cyhoeddi, ac mae’r dyddiad cau am 12pm, amser cinio ar ddydd Gwener 26 Mawrth, sef ein Diwrnod HMS. Mae rhywbeth ar gyfer pawb yn y rhestr o gystadlaethau, gan gynnwys:

 • Canu, Llefaru, Dawnsio
 • Celf, Graffeg, Ffotograffiaeth
 • Creu ffilm fer
 • Podlediad
 • Creu cartŵn
 • Sgriptio
 • Newyddiaduraeth
 • Cogurdd
 • Fideo TikTok
 • Perfformio gyda’ch anifail anwes
 • Creu darlun ar Strava (staff Bro Edern yn rhy hen i gystadlu!)
 • Sgets deuluol – rydyn ni’n siwr y byddai ambell deulu’n #joio hwn

Dyma’r holl restr destunau i chi, ynghyd â’r manylion cystadlu:

https://s4c.urdd.cymru/cy/

#ProsiectLles yr Urdd

Hoffwn hefyd dynnu eich sylw at Brosiect Lles yr Urdd sydd ar gael i ddisgyblion 14+. Mae’r prosiect yn cynnwys sesiynau Iechyd a Lles digidol gydag arwyr chwaraeon a wynebau cyfarwydd Cymru. Bwriad yr Urdd yw darparu gwybodaeth ac addysgu pobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg am sut mae chwaraeon a chadw’n heini’n helpu gyda iechyd, lles a pherfformiad ar y maes chwarae.

https://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/prosiect-lles/

Diolch

Diolch i chi unwaith eto am eich cefnogaeth gyson o’r ysgol. Mae’r cyfnod nesaf yn gaddo bod yn bennod newydd eto yn hynt a helynt yr ysgol yn ystod COVID-19 ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgyblion nôl ar dir yr ysgol ac yn elwa’n llawn o wersi wyneb i wyneb.

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

One thought on “Dychwelyd cyn y Pasg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: