Hanner Tymor Chwefror

Helo bawb …

Wel, dyma ni wedi cyrraedd hanner tymor Chwefror o’r diwedd!
Rwy’n gwybod bod pawb wedi blino erbyn hyn, yn ddisgyblion, rhieni a ninnau fel staff. Diolch i chi am eich cefnogaeth ers y flwyddyn newydd – mae’r hanner tymor yma wedi teimlo fel chwe wythnos hir. Diolch am eich cefnogaeth i’r ysgol ac i addysg eich plant. Roedd ymateb rhieni blwyddyn 7 yn y noson rieni yr wythnos diwethaf yn hynod o gadarnhaol, ac roedd yr athrawon wedi mwynhau siarad gyda’r holl rieni, gan werthfawrogi’n fawr y gefnogaeth a chanmoliaeth gan rieni o’r modd y mae Bro Edern wedi parhau i gefnogi ein disgyblion drwy gyfnod anodd. 

Gwyliau Hanner Tymor

Yn naturiol, nid oes llawer o bethau’n bosibl i ni, yn ddisgyblion a staff, dros y gwyliau, ac mae hynny’n rhwystredig i ni i gyd. Fodd bynnag, rydyn ni wedi gwneud penderfyniad bwriadol i beidio â gosod unrhyw waith cartref, er mwyn i ddisgyblion fedru ymlacio’n iawn a chadw draw oddi wrth unrhyw sgrîn. Rydyn ni’n eich annog i sicrhau bod eich plentyn yn parhau i ddilyn yr holl reoliadau COVID-19, sy’n golygu y gallant bellach wneud ymarfer corff y tu allan gydag un person arall nad yw’n aelod o’r teulu, gan gofio nad yw cwrdd y tu fewn yn cael ei ganiatáu o hyd. 

Am fod y rheoliadau llym yn parhau, rydyn ni wedi trefnu nifer o weithgareddau ar gyfer disgyblion Bro Edern dros yr wythnosau nesaf. Gobeithio y byddant yn rhywbeth i roi nod a ffocws i gadw’ch plentyn i ffwrdd o’r sgrîn. 

Pererindod Dewi Sant

Gyda Dydd Gŵyl Dewi ar y gorwel, rydyn ni’n lawnsio Pererindod Dewi Sant heddiw. Daw’r ysbrydioliaeth o’r ffaith fod cymaint o’r staff yn hollol obsessed gyda Strava ar hyn o bryd! Rydyn ni’n gofyn i holl ddisgyblion Bro Edern gwblhau’r daith o Fro Edern i Dyddewi’n rhithiol. Hyd y daith yw 111 milltir, neu 178 km. Mewn amser cerdded, mae’n 37 awr, yn ôl Google. Mae angen i ddisgyblion gwblhau’r her erbyn diwedd mis Mawrth, sef cerdded, rhedeg neu seiclo’r pellter mewn km neu filltiroedd, neu gerdded am 37 awr.

Gall disgyblion gadw cofnod o’r pellteroedd ar wahanol appiau ffôn megis Strava neu Health, neu gallant lenwi’r daenlen hon fesul diwrnod: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKydlNO1VvsuDpOAm-C9nHUM6DF-ZKMHfxQe9QdtECQ/copy 

Yn syml, dyma’r bererindod:

 • cerdded, rhedeg neu seiclo 111 milltir, 178 km neu am 37 awr
 • dechrau 15 Chwefror, gorffen 31 Mawrth
 • 🥇Her Aur: Disgyblion unigol i gwblhau’r pellter i gyd
 • 🥈Her Arian: 2 ddisgybl neu 2 aelod o’r teulu i rannu’r pellter, sef cerdded 30 munud yn hytrach nag awr bob tro, ac adio’r cwbl at ei gilydd
 • 🥉Her Efydd: 3 disgybl neu 3 aelod o’r teulu i rannu’r pellter, sef cerdded 20 munud yn hytrach nag awr bob tro, ac adio’r cwbl at ei gilydd

Dyma’r daenlen swyddogol y gall disgyblion ei llenwi. Cliciwch i wneud copi personol yn eich Google Drive:

Rwy’n gwybod bod nod pendant yn dipyn o sbardun. Mae llawer o’n staff yn cofnodi’u gweithgareddau ymarfer corff yn ddyddiol drwy wahanol apps ar eu ffôn, ac wedi cofrestru ar gyfer sawl her. Llwyddodd Miss Eurgain Evans, Pennaeth y Gymraeg, i redeg 100km ym mis Ionawr, fel rhan o her Strava, er gwaetha’r tywydd oer. Gobeithio y bydd Pererindod Dewi Sant yn rhywbeth a fydd yn help i’n cael ni i gyd mas o’r tŷ ac i gadw’n heini, gan helpu ein hiechyd a’n lles. Byddaf fi’n sicr yn mynd ar fy meic ar hyd Llwybr Taith Taf i gwyblhau’r milltiroedd. Ac fel mae Miss James wastad yn ei ddweud: “Yn ôl yr Almaenwyr, does dim fath beth â thywydd gwael, dim ond dewis ffôl o ddillad”. Pob lwc i bawb – yn ddisgyblion, staff a rhieni!

#HerHannerTymor

Yn ogystal â’r ymarfer corff, rydyn ni’n awyddus i annog ein disgyblion i ddarlen cymaint â phosibl dros hanner tymor. Dylai darllen er mwyn pleser fod yn rhan bwysig o fywyd eich plentyn. Croeso i chi drydar lluniau o’r llyfrau sydd ar y gweill yn eich tŷ chi gyda’r hashnod #HerHannerTymor

Gall disgyblion ymgymryd â’r her ar wahanol lefelau:

Gall disgyblion gadw cofnod o’u darllen yma:

https://forms.gle/16CkPj6nCPNadHMd8

Gall y gwefannau darllen canlynol roi cymorth i chi ddarganfod deunydd darllen priodol ar gyfer eich plentyn, os ydych chi’n brin o syniadau:

Cymraeg: https://sites.google.com/view/darllenbroedern/home 

Saesneg: https://sites.google.com/hwbcymru.net/broedernenglishreading/home

Rydyn ni’n ymwybodol fod talebau Joe’s yn dal yn yr ysgol ar ôl #HerYrHaf! Rhwng un peth a’r llall a’r ffaith nad oedd modd cynnal gwasanaethau, nid ydyn nhw wedi cael eu dosbarthu. Peidiwch â phoeni, mae’r talebau’n saff ar gyfer Leisa Hughes a enillodd yr her wrth ddarllen 7,782 o dudalennau dros wyliau’r haf, ac hefyd i Elin Case a Pacha Pritchard a oedd yn ail ac yn drydydd.  Llongyfarchiadau i’r tair!

Cofiwch fod Cant a Mil, ein siop lyfrau Gymraeg leol yn parhau i werthu llyfrau ar-lein drwy: https://cantamil.com

Calendr

Dyma grynodeb o’r prif bethau sy’n digwydd ar ôl hanner tymor. Mae manylion llawn am nifer o’r pethau hyn i’w gweld isod. Hefyd gellir gweld manylion am linell amser bl 11, 12 a 13 yn y blog diwethaf

Llun 22 Chwefror
Gwersi byw ar-lein yn ailddechrau i bawb, gyda’r amserlen newydd wedi cyrraedd ClassCharts dros hanner tymor

Mercher 24 Chwefror
Noson wybodaeth bwysig ar gyfer disgyblion a rhieni bl 11, 12 a 13
5pm Cymraeg / 6pm Saesneg – lincs isod

Iau 25 Chwefror
Adroddiad interim bl 12 a 13 yn cyrraedd yr adran ‘Announcements’ ar ClassCharts
Cod bwcio School Cloud bl 12 a 13 yn cyrraedd erbyn heddiw

Gwener 26 Chwefror
Adroddiad interim bl 11 yn cyrraedd yr adran ‘Announcements’ ar ClassCharts
School Cloud yn agor 6pm ar gyfer bwcio apwyntiadau Noson Rieni bl 12 a 13

Llun 1 Mawrth – Dydd Gŵyl Dewi
Gwersi arferol 1-4, yna pnawn o weithgareddau di-sgrîn i bawb
Dyddiad cau cystadlaethau Gŵyl Ddewi’r Cyfeillion am 7pm

Mercher 3 Mawrth 3:30 tan 6:30pm
Noson Rieni blwyddyn 12 a 13 ar School Cloud

Iau 4 Mawrth
Cod bwcio School Cloud bl 11 yn cyrraedd erbyn heddiw
Noson Opsiynau Blwyddyn 9 ar-lein 5pm Cymraeg / 6pm Saesneg – manylion llawn isod

Gwener 5 Mawrth
School Cloud yn agor 6pm ar gyfer bwcio apwyntiadau noson rieni bl 11

Iau 11 Mawrth 2:30 tan 6:30pm 
Noson Rieni blwyddyn 11 yn dechrau am 2:30pm – gwers 6 yn cael ei ganslo i bawb, heblaw am flwyddyn 10. Mae rhai athrawon yn dysgu 3 dosbarth neu fwy, felly mae angen dechrau’n gynt er mwyn i’r holl rieni gael cyfle i wneud apwyntiadau.
Bydd cyflwyniad pwysig i flwyddyn 10 gan Gyrfa Cymru yn ystod gwers 6.

Gwener 12 Mawrth
Diwrnod di-sgrîn i holl ddisgyblion a staff yr ysgol.
Hanner ffordd drwy’r hanner tymor – bydd pawb angen amser i ffwrdd o’r sgrîn erbyn hynny, er ein lles a’n llygaid! Bydd y staff wedi bod mewn noson rieni hir y noson gynt ar ôl dysgu ar-lein drwy’r dydd.

Gwener 26 Mawrth
HMS Clwstwr i gynllunio’r Cwricwlwm i Gymru gyda’r clwstwr cynradd – dim gwersi i ddisgyblion a gwyliau’r Pasg yn dechrau am bythefnos wedi heddiw.

Amserlen newydd

Cofiwch y bydd amserlen newydd yn syth ar ôl hanner tymor, am fod Mrs Heledd Hughes yn dychwelyd o’i chyfnod mamolaeth. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at ei chroesawu nôl i Fro Edern. Bydd yr amserlen newydd yn diweddaru yn ClassCharts dros y gwyliau. I rai dosbarthiadau, mae nifer fawr o newidiadau amserlen. 

Cyfarfod Rhieni a Disgyblion bl 11, 12 a 13

Ar y dydd Mercher cyntaf ar ôl hanner tymor, bydd cyfarfod pwysig ar-lein ar gyfer rhieni a disgyblion blwyddyn 11,12 a 13. Mae’n hanfodol eich bod yn ceisio trefnu er mwyn mynychu’r cyfarfod hwn. Yn ystod y cyfarfod, byddwn yn esbonio’r diweddaraf sy’n wynebu disgyblion blwyddyn 11,12 a 13 yr haf hwn am fod y sefyllfa wedi newid cymaint o weithiau.

Byddwn yn esbonio arwyddocâd yr hyn a fydd ar adroddiad eich plentyn, ac ystyr hwn i’ch plentyn wrth iddyn nhw fwrw ymlaen gyda’u gwersi am weddill y flwyddyn. Nod y cyfarfod fydd tawelu meddyliau disgyblion a rhieni, tra’n sicrhau fod pawb yn deall yn llwyr yr hyn y mae angen i ni ei wneud fel ysgol wrth bennu graddau ein disgyblion.

Os ydych chi’n gweithio, ac yn methu mynychu’r cyfarfod, yna gall eich plentyn fynychu’r cyfarfod er mwyn cymryd nodiadau a phasio’r negesuon ymlaen atoch.

Dyma linc y cyfarfod drwy gyfrwng y Gymraeg am 5pm ar nos Fercher 24/2/2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVlNDAxOGEtYTQ1Ni00ZWFjLWE5ZTMtZTE1M2RhNmM2NzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Dyma linc y cyfarfod drwy gyfrwng y Saesneg am 6pm ar nos Fercher 24/2/2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjliYzM1ZjYtOTYwNi00NDEyLWI4MmYtNjFjYWRkYTAxMTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Bydd yr opsiwn Q&A ar gael unwaith eto fel rhan o’r cyfarfod er mwyn i rieni fedru holi cwestiynau yn y fan a’r lle. Rydym yn awyddus i rieni fynychu’r cyfarfod er mwyn bod yn glir o’r prosesau a’r systemau sydd ar droed, ynghyd â deall ystyr y graddau ar yr adroddiadau. Bydd hyn oll yn galluogi rhieni i ganolbwyntio’n unig ar gynnydd eu plentyn wrth drafod gyda’r athrawon pwnc yn y nosweithiau rhieni.

Nosweithiau Rhieni bl 11, 12 a 13

Bydd nosweithiau rhieni bl 11, 12 a 13 yn yr ail a’r drydedd wythnos nôl ar ein system newydd School Cloud. Mae’r dudalen we hon yn rhoi syniad i chi o sut mae’r noson yn gweithio. Mae’n hanfodol fod y person sy’n bwcio ac yn mynychu’r noson yn darllen hwn ac yn gwylio’r fideo er mwyn osgoi unrhyw broblemau:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/noson-rieni-2021 

Opsiynau Blwyddyn 9

Dyma rywbeth arall y mae angen i ni drefnu’n rhithiol eleni, felly dyma’r llinell amser a drefnwyd gan yr ysgol, wrth i flwyddyn 9 ddewis eu pynciau TGAU: 

 • Llun cyntaf ar ôl hanner tymor: 22/2/21 – Cyflwyniad “Dechrau Dyfodol Disglair” i’r disgyblion (Gwersi 1 a 2) ar Google Meet i flwyddyn 9 i gyd
 • 22/2/21 – 26/2/21 – Wythnos o wersi blasu
 • 25/2/21 – Google Form “Dewis Rhydd” yn agor, lle gall y disgyblion ddewis eu pynciau’n rhydd o gyfyngiadau colofnau opsiwn. Bydd yr ysgol wedyn yn seilio’r colofnau opsiwn ar ddewisiadau mwyafrif y disgyblion, er mwyn ceisio osgoi cymaint o clashes â phosibl, cyn i bawb wneud eu dewisiadau terfynol. Mae’r dewis rhydd yn bwysig: os yw’ch plentyn yn newid eu meddwl ar ôl y dewis rhydd, ni allwn warantu y bydd y pynciau mewn gwahanol golofnau.
 • 1/3/21 – Cyflwyno’ch dewis rhydd drwy Google Forms erbyn 3.30pm
 • 1/3/2021 3:30pm – Staff yn dechrau creu’r colofnau opsiwn
 • 3/3/21 – Disgyblion yn derbyn copi o’r colofnau opsiwn, drwy Google Classroom y flwyddyn, e-bost ysgol a linc mewn neges destun i rieni. Byddwn yn seilio’r colofnau ar y “Dewis Rhydd” ond mae hwn yn mission impossible, ni allwn warantu y bydd 3 dewis pwnc pob disgybl mewn gwahanol golofnau, ond byddwn, fel arfer, yn gwneud ein gorau!
 • 4/3/21 – Noson Opsiynau Cyfrwng Cymraeg am 5pm ar-lein / Noson Opsiynau Cyfrwng Saesneg am 6pm ar-lein
 • 11/3/21 – Cyflwyno opsiynau terfynol ar gyfer y tair colofn opsiwn  drwy Google Form erbyn 3.30pm

Cyfeillion

Mae Cyfeillion Bro Edern unwaith eto wedi bod yn brysur yn trefnu gwahanol weithgareddau codi arian ar gyfer yr ysgol. Diolch i’r criw brwdfrydig yma sy’n gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni. 

Y fenter ddiweddaraf yw cyfres o gystadlaethau’n seiliedig ar Ddydd Gŵyl Dewi. Mae’r cystadlaethau’n agor heddiw ac yn cau am 7pm ar 1 Mawrth. Ar gyfer cystadlaethau’r Cyfeillion mae angen talu £1 ar ParentPay i gystadlu bob tro a bydd angen i ddisgyblion lwytho lluniau o bob ymgais i’r Google Classroom yma: ssuesz7 

 • Bake Off Gŵyl Dewi: Pobi ac addurno cacennau (bach) ar y thema Cymru
 • Celf ewinedd ar y thema Cymru
 • Paentio wyneb ar y thema Cymru
 • Dylunio crys rygbi / pêl-droed newydd i Gymru

Mae amrywiaeth o dalebau ar gael ar gyfer y buddugwyr, diolch i’r Cyfeillion. Gall unrhyw un gymryd rhan yn y gweithgareddau, ond dim ond y rhieni sydd wedi talu fydd â chyfle i ennill y talebau.

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, bydd disgyblion yn gallu ymgymryd â’r cystadlaethau hyn yn ystod eu prynhawn di-sgrîn, neu gallant wneud cyfres o weithgareddau eraill a fydd am ddim, gan gynnwys parhau gyda’u pererindod i Dyddewi. Byddwn yn cyhoeddi manylion llawn i’r disgyblion, ynghyd â’r rhestr lawn o opsiynau, erbyn y diwrnod mawr. 

EasyFundraising

Mae’r ymgyrch hon gan y Cyfeillion yn parhau, a diolch i bawb sy’n parhau i ddefnyddio’r app a’r wefan yn rheolaidd. Mae dros £300 wedi cael ei godi erbyn hyn – heb gostio ceiniog i’n rhieni ni. Os ydych chi’n mentro i drefnu gwyliau (?!?) cofiwch wirio yn yr app yn gyntaf. Mae llawer o’r prif gwmnïau gwyliau yn rhan o EasyFundraising, ac oherwydd y symiau o arian, mae modd i’r Cyfeillion wneud tipyn go lew o arian wrth i rieni fwcio gwyliau drwy ddechrau yn yr app. Mae cwmnïau megis Booking.com, Trainline, Expedia, Vrbo, Hotels.com, TUI a Travelodge i gyd yn cyfrannu. https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/

Cofiwch ddilyn trydariadau diweddaraf y Cyfeillion: @CyfeillionBroEd

Yr Urdd

Er gwaetha’r cyfyngiadau, mae’r Urdd yn parhau i gynnig profiadau gwerthfawr i bobl ifanc ledled Cymru. 

Mae’r manylion am Eisteddfod T eleni newydd gael eu cyhoeddi, ac rwy’n gwybod y byddant o ddiddordeb i nifer o’n disgyblion: 

http://s4c.urdd.cymru/cy/cystadlu/

Dyma froliant yr Urdd, wrth iddyn nhw redeg Eisteddfod T am yr ail flwyddyn: 

“Cymerwch eich sedd ar y soffa, tawelwch eich ffôn, a rhowch bob chwarae teg i’r cystadleuydd nesa’ – mae Eisteddfod T yn ei ôl! Yn giamstar ar ganu neu ddweud jôc, yn feistr lip-sync neu’n hoff o ddynwared enwogion? O’r traddodiadol i TikTok, mae’r Urdd am gynnal gŵyl ddigidol yn ystod hanner tymor y Sulgwyn am yr ail flwyddyn yn olynol, ac mae Eisteddfod T am fod yn “fwy arbrofol, blaengar a chyffrous nac erioed o’r blaen!”

Denwyd 6,000 o blant a phobl ifanc i gystadlu yn Eisteddfod T y llynedd. Ond eleni, mae’r Urdd yn anelu at gynnal Eisteddfod T fwy arloesol fyth drwy gynnwys mwy o gystadlaethau ac elfennau newydd er mwyn cynnig profiadau unigryw i holl blant a phobl ifanc Cymru, eu hathrawon a’u teuluoedd. O wrando ar gigs o’r gegin, dysgu sut i goginio bwyd stryd a gwylio perfformiadau gwreiddiol gan rai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw’r sîn – bydd rhywbeth i bawb yn Eisteddfod T.

Diolch

Wrth gloi, rhaid diolch i chi gyd unwaith eto am eich cefnogaeth i holl weithgarwch yr ysgol ers y flwyddyn newydd.

Diolch am gael eich plentyn mas a’r gwely, ac wedi gwisgo a brecwasta erbyn 8:54!

Diolch am gadw’r gath a’r ci mas o’n gwersi.

Diolch am wirio ClassCharts yn gyson.

Diolch am annog a chefnogi eich plentyn.

Diolch am gysylltu os oes rhywbeth yn eich poeni.

A diolch am gefnogi staff Bro Edern ym mhopeth a wnawn.

Mae’r triongl o gydweithio rhwng disgyblion, athrawon a rhieni wastad wedi bod yn bwysig i ysgolion, ond dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r cydweithio trionglog clòs yn fwy pwysig nag erioed. Ac mae cydweithio clòs Teulu Bro Edern wedi bod yn hollol ddiguro.

Diolch i chi i gyd.

Dymuniadau gorau

Iwan Pritchard
Pennaeth

One thought on “Hanner Tymor Chwefror

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: