7 Chwefror 2021

Helo Bawb

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Mae’r cyfnod clo diweddaraf yma’n llusgo ymlaen yn araf bach! Fodd bynnag, mae ein staff yn canu clodydd y disgyblion yn ddyddiol. Mae’r mwyafrif helaeth yn gwneud y gorau o’r cyfle i ddysgu ar-lein ac maent yn elwa’n fawr o’r gwersi ar-lein dyddiol. Mae wythnos i fynd tan hanner tymor, pan fydd pawb, yn staff a disgyblion, yn hapus i gael amser i ffwrdd o’r sgrîn. Cofiwch #HerYrHaul bob dydd – anfonwch eich plentyn allan i gael awyr iach ac ymestyn eu coesau’n syth ar ddiwedd gwers 6 am ei bod yn machlud tua 5:15pm yr wythnos hon. Mae’n syndod: rydyn ni wedi ennill tua 25 munud o olau dydd cyn amser machlud, a hynny ers i ni lawnsio Her Yr Haul dair wythnos yn ôl. 4:50pm oedd amser y machlud bryd hynny. Mae pob munud yn cyfri yr adeg hon o’r flwyddyn!

Rwy’n gwybod ein bod bellach yn dilyn rheolau rhyw gyfnod clo neu’i gilydd ers bron i flwyddyn, ond hoffwn eich atgoffa ei bod yn bwysicach nag erioed i barhau i ddilyn y rheolau. Mae’r niferoedd sy’n dal COVID-19 wedi lleihau’n fawr ers y cyfnod cyn y Nadolig, ond mae yna drosglwyddo cymunedol o’r feirws yn parhau i ddigwydd ar raddfa eang yng Nghaerdydd. Mae rhai rhieni wedi cysylltu gyda’r ysgol gyda chonsyrn am y ffaith eu bod yn gallu gweld bod ambell ddisgybl yn mynychu gwersi ar-lein yn nhai ei gilydd, gyda dau ddisgybl ar alwad yn yr un tŷ. Mae rhieni eraill wedi cysylltu gyda ni’n rhwystredig eu bod yn parhau i ddilyn yr holl reolau tra bod ffrindiau eu plant allan yn ymweld â thai ei gilydd, yn hollol groes i’r rheolau. Mae mynd i mewn i dŷ rhywun arall yn torri’r rheolau: https://llyw.cymru/coronafeirws

Hoffwn eich atgoffa o niferoedd yr achosion positif newydd o COVID-19 yng Nghaerdydd dros yr wythnos diwethaf, sef 304 ers dydd Llun:

  • Dydd Llun 1/2/2021 – 56
  • Dydd Mawrth 2/2/2021 – 64
  • Dydd Mercher 3/2/2021 – 43
  • Dydd Iau 4/2/2021 – 45
  • Dydd Gwener 5/2/2021 – 29
  • Dydd Sadwrn 6/2/2021 – 67

Yr unig ffordd allwn ni drechu COVID-19 yw ein bod i gyd yn dilyn y rheolau o fewn ein teuluoedd, er mor ddiflas yw hynny. Mae’n hollbwysig ein bod yn cadw pawb o deulu Bro Edern yn saff, ac mae’r GIG (NHS) yn dal i angen ein cefnogaeth.

Dosbarthiadau Adrholiadau: Blwyddyn 11, 12 ac 13

Rydym ni’n llwyr ymwybodol fod ein holl ddisgyblion yn y blynyddoedd hŷn yn awyddus i wybod beth yn union sy’n mynd i ddigwydd er mwyn iddynt dderbyn eu graddau yr haf hwn. Ar hyn o bryd nid oes gwybodaeth bendant fanwl wedi ei gyhoeddi gan Gymwysterau Cymru na CBAC, ond rydym yn ymwybodol fod canllawiau pellach yn mynd i gael eu cyhoeddi’n fuan, a bod llythyr ar ei ffordd i’n dysgwyr ym mlynyddoedd 11-13 gan Gymwysterau Cymru.

Er mwyn i ni rannu’r diweddaraf gyda chi a’n disgyblion rydyn ni wedi creu’r amserlen canlynol:

Blwyddyn 12 ac 13

Nos Fercher 24 Chwefror 6pm

Noson rannu gwybodaeth ar gyfer rhieni a disgyblion i wylio gyda’i gilydd ar-lein gyda chyfle i glywed esboniad am yr hyn fydd yn yr adroddiad, y diweddaraf am yr asesiadau, y disgwyliadau yn y gwersi a’r hyn sy’n digwydd nesaf. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y cyflwyniad. Mae’n hanfodol bwysig fod ein holl rieni a disgyblion yn mynychu’r cyfarfod rhithiol hwn.

Dydd Iau 25 Chwefror

Adroddiad interim yn cyrraedd yr adran ‘Announcements’ ar yr app ClassCharts (mae hwn yn adroddiad interim ychwanegol i’r arfer). Bydd yr adroddiad yn cynnwys gradd darged eich plentyn ar gyfer diwedd y flwyddyn, y radd gyfredol, gradd ymdrech a nodyn yn dynodi a yw eich plentyn ar drac ar hyn o bryd i gyrraedd y radd darged. 

Bydd eich cod bwcio SchoolCloud ar gyfer y noson rieni yn cyrraedd erbyn heddiw

Dydd Gwener 26 Chwefror 6pm

System bwcio apwyntiadau’r noson rhieni yn agor gyda SchoolCloud yn dosbarthu apwyntiadau’n awtomatig ar yr egwyddor “cyntaf i’r felin”.

Dydd Mercher 3 Mawrth

Noson Rieni gyda’r athrawon pwnc ar SchoolCloud

Blwyddyn 11

Nos Fercher 24 Chwefror 6pm

Noson rannu gwybodaeth ar gyfer rhieni a disgyblion i wylio gyda’i gilydd ar-lein gyda chyfle i glywed esboniad am yr hyn fydd yn yr adroddiad, y diweddaraf am yr asesiadau, y disgwyliadau yn y gwersi a’r hyn sy’n digwydd nesaf. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y cyflwyniad. Mae’n hanfodol bwysig fod ein holl rieni a disgyblion yn mynychu’r cyfarfod rhithiol hwn.

Dydd Gwener 26 Chwefror

Adroddiad interim yn cyrraedd yr adran ‘Announcements’ ar yr app ClassCharts (mae hwn yn adroddiad interim ychwanegol i’r arfer). Bydd yr adroddiad yn cynnwys gradd darged eich plentyn ar gyfer diwedd y flwyddyn, y radd gyfredol, gradd ymdrech a nodyn am ydy’ch plentyn ar drac ar hyn o bryd i gyrraedd y radd darged. 

Dydd Iau 4 Mawrth

Bydd eich cod bwcio SchoolCloud ar gyfer y noson rieni yn cyrraedd erbyn heddiw

Dydd Gwener 5 Mawrth 6pm

System bwcio apwyntiadau’r noson rhieni yn agor gyda SchoolCloud yn dosbarthu apwyntiadau’n awtomatig ar yr egwyddor “cyntaf i’r felin”.

Dydd Iau 11 Mawrth

Noson Rieni gyda’r athrawon pwnc ar SchoolCloud

Blwyddyn 7

Cofiwch fod yr holl wybodaeth am noson rieni blwyddyn 7 yn ein blog diwethaf:

https://blogclwstwrbroedern.wordpress.com/2021/02/03/noson-rieni-bl-7-year-7-parents-evening/

Llyfrau ac Adnoddau

Mae rhai athrawon wedi codi’r ffaith fod disgyblion wedi rhedeg mas o le yn eu llyfrau ysgrifennu, felly mae gennym bellach focsys o lyfrau gwahanol bynciau yn y dderbynfa, lle gall rhieni ddod i gasglu llyfrau ar ran eu plentyn. Hefyd, mae llyfrau Celf blwyddyn 9 ar gael i deuluoedd eu casglu. Mae pecynnau TGAU ar gyfer pawb ym mlwyddyn 10 ac 11 sy’n dilyn y cwrs Addysg Gorfforol hefyd yn aros amdanoch. Yn ogystal, mae amlenni pwysig ar gyfer pawb sydd yn set 1,2,3 ar gyfer TGAU Cymraeg ym mlwyddyn 10 ac 11. Rhowch alwad i’r dderbynfa i ddweud eich bod am alw: 02920 489445. Mae’r dderbynfa ar agor tan 3:30pm y dyddiau hyn.

Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth i’r sesiynau cofrestru diweddar. Mae llawer o rieni wedi dweud bod y negeseuon testun ben bore’n hynod ddefnyddiol er mwyn procio’r cof a sicrhau bod eich plentyn yn codi mewn pryd. Mae nifer fawr o rieni hefyd wedi nodi pa mor werthfawr yw’r sesiynau cofrestru i’w plentyn. Mae’r sesiynau’n parhau am 8:35 ar fore Mawrth i flwyddyn 7, 10 ac 11 ac ar fore Iau i flwyddyn 8 a 9. 

Ffocws yr wythnos diwethaf oedd Wythnos Iechyd Meddwl Plant ac rydym ni wedi bod yn brysur yn darparu llawer o wybodaeth drwy gyfrwng cyfrif Iechyd a Lles yr ysgol. Mae Mr Williams wedi bod yn brysur yn trydar, ac mae’r staff wedi bod yn rhannu’r hyn sy’n eu helpu nhw i ymlacio yn eu hamser hamdden. Mae nifer o’r staff yn parhau i wneud y gweithgareddau hyn yn y cyfnod clo: arlunio, canu offeryn, rhedeg, seiclo ayb ac mae eraill yn aros ym amynedddgar i fedru ail-gydio yn eu diddordebau pan fydd y cyfnod clo a’r rheoliadau COVID-19 yn dod i ben. Does neb yn dringo Penyfan nac yn mynd ar wyliau ar hyn o bryd, gwaetha’r modd! Mynnwch olwg ar y lluniau a’r wybodaeth gyda’ch plentyn: 

https://twitter.com/BroEdernIechyd

Fel rhan o’r Wythnos Iechyd Meddwl Plant, mae Mr Eurfryn Lewis, ein hathro Celf newydd, wedi llunio fideo er mwyn i ddisgyblion Bro Edern fedru gweld sut mae arlunio’n ffordd dda er mwyn mynegi eich hunan ac ymlacio. Diolch i Mr Lewis am gipolwg ar ei waith: 

Prifysgolion a’r Chweched

Daeth newyddion da o’r prifysgolion wrth i ni glywed fod Iwan James, sy’n gweithio gyda ni yn y Cwtsh, wedi cael lle yng Nghaergrawnt i astudio’r Gyfraith. Mae Iwan yn gyn-ddisgybl disglair o Fro Edern, ac ef oedd capten y tîm rygbi ar y daith i Awstralia yn 2018. Mae wedi dychwelyd am ei flwyddyn mas i weithio gyda’r Adran ADY, lle mae’n gweithio gyda grwpiau o ddisgyblion penodol ac yn rhedeg rhai o’r ymyraethau. Cafodd gyfweliad rhithiol gyda Phrifysgol Caergrawnt cyn y Nadolig ac mae newydd glywed fod ganddo le yn Ngholeg Hughes Hall. Tipyn o gamp! 

Un arall sydd wedi cael newyddion da’n ddiweddar yw Greta Evans o Blasmawr, sydd yn astudio Lefel A Almaeneg gyda ni ym Mro Edern ers blwyddyn a hanner. Mae Greta’n dod atom fel rhan o’r bartneriaeth BroPlasTaf am nad oes gwersi Almaeneg ym Mhlasmawr. Mae hi wedi ymgartrefu’n wych yn y dosbarth Lefel A ym Mro Edern ac mae hi’n gwneud cyfraniad gwych i’n gwersi. Yn sgil cyfweliadau rhithiol cyn y Nadolig, mae Greta wedi cael ei derbyn yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen i astudio Almaeneg ac Ieithyddiaeth. Newyddion penigamp! 

Mae llawer o ddisgyblion blwyddyn 13 bellach wedi clywed gan eu prifysgolion drwy UCAS, gyda llawer yn derbyn 5 cynnig da, ac ambell ddisgybl wedi derbyn cynnig diamod. Hoffem atgoffa rhieni nad oes angen derbyn na dewis llefydd prifysgol tan fis Mehefin ac rydyn ni’n cynghori ein disgyblion yn gryf i aros yn amyneddgar cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol. Gyda’r holl benderfyniadau am ddyfarnu graddau mor ansicr ar hyn o bryd, rydyn ni’n credu y dylai disgyblion aros nes bod y sefyllfa dipyn yn gliriach, er mwyn iddyn nhw fedru gwneud penderfyniadau cytbwys. 

Mae nifer o ddisgyblion yn cael eu gwahodd am gyfweliadau gan wahanol brifysgolion eleni, yn groes i’r arfer, ac felly mae’r ysgol yn trefnu ffug-gyfweliadau ar gyfer y disgyblion hyn. Mae rhai o flwyddyn 12 hefyd wedi cynnig am ysgolion haf ym mhrifysgolion Rhydychen neu Gaergrawnt. Cofiwch fod Miss Land a Mrs Rhys-Roberts bob amser ar gael am sgwrs ar Google Meet adeg y “gwasanaeth” ar amserlen y Chweched. Ddydd Llun byddwn yn croesawu Anna Williams o Brifysgol Bangor, sy’n cwrdd â blwyddyn 12 er mwyn trafod y camau nesaf posibl ar ôl y Chweched. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal gwers 1 fore dydd Llun, gan ddechrau am 8:54am – mae’r cod yn Google Classroom y Chweched ac ar e-bost. 

Llongyfarchiadau hefyd i’r criw sy’n dilyn y cwrs Gofal Plant CACHE ym mlwyddyn 13. Maen nhw newydd glywed eu bod wedi llwyddo yn eu diploma estynedig. Mae’r criw yma wedi gweithio’n galed yn eu lleoliadau yn y cyfnodau di-gyfnod-clo. Mae cwblhau’r cwrs yn yr oes sydd ohoni wedi bod yn heriol a rhwystredig, ond mae’r criw wedi dyfalbarhau’n wych gyda’u hathrawes Miss Alice James. 

Criw y Cwrs CACHE

Fel y gwelwch, mae gennym gyrsiau ym Mro Edern ar gyfer ystod eang o ddiddordebau ein disgyblion, ac rydym ni’n ymfalchïo yn y cyfleoedd sydd ar gael gyda ni. Mae bellach yn gyfnod i flwyddyn 11 benderfynu beth yw’r cam nesaf. Os oes unrhyw amheuaeth, cofiwch gysylltu gyda Mr Voyle fe Pennaeth Bl 11 am unrhyw gyngor. Cofiwch fod manylion am y Chweched ym Mro Edern dal ar gael yma:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/6edbroedern/noson-agored

Amserlen newydd eto

Ddydd Llun bydd rhai mân newidiadau i’r amserlen am fod Miss Rita Bevan yn cychwyn ar ei chyfnod mamolaeth. Pob hwyl iddi hi dros y cyfnod nesaf. Rwy’n edrych ymlaen at ddysgu Hanes i flwyddyn 12 a 13 yn ei habsenoldeb! Fel y gallech ddychmygu, dydw i ddim yn cael cyfle i ddysgu Hanes yn aml y dyddiau yma, ac felly mae wastad yn braf cael ailgydio yn y llyfrau hanes pan fydd cyfle’n codi. Hefyd, bydd newidiadau eraill i’r amserlen ar ôl hanner tymor, pan fydd Mrs Heledd Hughes yn dychwelyd o’i chyfnod mamolaeth hi. Erbyn hyn, mae disgyblion a staff yn hen gyfarwydd ag edrych ar ClassCharts i weld eu hamserlen ddiweddaraf, a bydd unrhyw newidiadau’n ymddangos ar yr app a’r wefan, fel y tro diwethaf. Os oes angen login ClassCharts ar unrhyw rieni neu ddisgyblion, cofiwch gysylltu gyda Mr Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk 

Cofiwch fod rhai disgyblion yn dilyn ymyraethau pwysig ar gyfer llythrennedd a rhifedd, ac ar yr adegau hynny maen nhw angen cofio mynychu’r ymyrraeth yn hytrach na’u gwers arferol. Er gwaethaf unrhyw newid amserlen, nid yw’r ymyraethau’n symud. Mae disgyblion yn mynd at eu gwersi ymyrraeth drwy Google Classroom yr ymyraethau. 

Yswiriant Chromebooks

Rydym ni’n clywed negeseuon positif iawn gan rieni disgyblion blwyddyn 7 ac 8 am y Chromebooks newydd. Diolch byth eu bod wedi cyrraedd funud olaf cyn y Nadolig! Diolch yn fawr iawn i chi os ydych chi wedi talu yswiriant y Chromebooks. 

Os ydych yn talu mewn rhandaliadau hoffwn eich atgoffa bod angen y rhandaliad nesaf ar ParentPay pan mae hynny’n gyfleus i chi. Rydyn ni’n sylweddoli nad yw rhieni’n edrych ar ParentPay’n rheolaidd y dyddiau hyn, oherwydd nad oes cinio ysgol! Rydyn ni’n ymwybodol ei bod yn amser anodd i rai teuluoedd ar hyn o bryd, ac felly os ydych yn cael trafferth i dalu’r rhandaliad nesaf yna mae croeso i chi gysylltu gyda’r pennaeth blwyddyn i drafod.

HMS: Dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd

Eleni, mae 6 diwrnod HMS ar gyfer pob ysgol. Cafwyd y cyntaf ar y diwrnod cyntaf nôl ym mis Ionawr. Felly, bydd yr ysgol angen cynnal 5 diwrnod arall o weithgareddau dysgu proffesiynol i’r staff rhwng nawr a diwedd tymor yr haf, ar ddiwrnodau pan fydd yr ysgol ynghau i ddisgyblion.

Ar hyn o bryd mae gennym ddyddiadau ar gyfer 4 diwrnod HMS, gyda’r 5ed dyddiad i’w gadarnhau pan fydd gennym fwy o fanylion am yr asesiadau i flwyddyn 11,12,13, y graddau sydd eu hangen ar CBAC a’r dyddiadau cau ar gyfer y rhain. Y gred yw y bydd llawer o waith papur i’w gwblhau ar gyfer y graddau a ddynodir gan y ganolfan, felly rydym yn cadw un dyddiad nôl i sicrhau bod gennym amser digonol ar gyfer yr hyfforddiant i wneud y gwaith yn effeithiol ac mewn da bryd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi, unwaith i ni wybod! Hyd yma, gallwn (fwy neu lai) roi 4 dyddiad i chi:

  • Dydd Gwener 26 Mawrth – HMS Clwstwr
  • *Dydd Iau 6 Mai* 
  • **Dydd Llun 19 Gorffennaf**
  • **Dydd Mawrth 20 Gorffennaf**

* Bydd dydd Iau 6 Mai yn gorfod bod yn ddiwrnod HMS, os yw etholiad Senedd Cymru yn parhau i ddigwydd ar y diwrnod hwn. Mae’r ysgol yn gorfod bod yn ganolfan etholiadol, ac am resymau COVID-19 ni fydd modd i ni fod yn orsaf bleidleisio a chael disgyblion ar y safle ar yr un pryd, fel sydd yn digwydd bob tro arall. Os bydd diwrnod yr etholiad yn newid (mae sôn am gynnal etholiad ym mis Tachwedd yn lle mis Mai oherwydd COVID-19) yna byddwn yn newid dyddiad yr HMS. Dydyn ni ddim wir eisiau Diwrnod HMS ar y dyddiad yma!

** Mae athrawon yr ysgol eisoes wedi cwblhau 4 sesiwn cyfnos HMS yn Nhymor yr Hydref ar gyfer y ddau ddiwrnod HMS ym mis Gorffennaf. Felly, bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ac athrawon ar ddau ddiwrnod olaf y tymor. Bydd pawb yn gorffen gyda’i gilydd ar ddydd Gwener 16 Gorffennaf. 

Etholiadau Senedd Cymru – 16 oed

Beth bynnag fydd dyddiad yr etholiad eleni, mae un peth yn sicr: o hyn ymlaen mae’r oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau Senedd Cymru wedi gostwng i 16 oed. Golyga hyn y dylech drefnu cyn gynted ag y bod modd i gofrestru eich plant i bleidleisio os ydynt yn 16 neu ar fin bod yn 16. Yng Nghymru a’r Alban bellach, mae modd i chi fod ar y gofrestr etholiadol unwaith i chi gyrraedd 14 oed, yn barod ar gyfer unrhyw etholiadau a ddaw. 

https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

https://www.gov.uk/register-to-vote

Cario Clecs: Cylchgrawn Blwyddyn 9

Mae criw o ddisgyblion blwyddyn 9 wedi bod wrthi’n ddiwyd yn cyhoeddi cylchgrawn digidol ar ran disgyblion yr ysgol yn ystod y cyfnod clo. Maen nhw wedi cydweithio i greu cychgrawn sylweddol a lliwgar gyda nifer o erthyglau ac eitemau difyr a swmpus, a hynny heb gymorth unrhyw athrawon. Mae’n wych gweld disgyblion yn defnyddio’u doniau ysgrifennu fel hyn yn eu hamser hamdden. Gallwch weld eu cylchgrawn yma:

http://bit.ly/CarioClecs-2

Gwaith Celf

Disgyblion eraill sydd wedi bod yn dangos eu creadigrwydd dros y cyfnod clo yw rhai o ddisgyblion yr Adran Celf. Rydyn ni wedi bod yn trydar rhai o weithiau ein disgyblion talentog dros y dyddiau diwethaf. 

Dyma waith Molly Spivey o flwyddyn 12:

Gwaith Branwen Jones o flwyddyn 12:

Gwaith Nyfain Edwards o flwyddyn 10:

Gwaith Alys Grant o flwyddyn 10:

Anogir unrhyw ddisgyblion sydd â lefelau uchel o greadigrwydd i gysylltu gyda Miss Jo Griffiths yn yr Adran Drama. Mae hi’n cynnal cystadleuaeth er mwyn dylunio baner ar gyfer brig y cyfrif trydar adrannol: @DramaBroEdern Mae manylion am union faint y dyluniad ayb gan Miss Griffiths.

Dydd Miwsig Cymru

Mawr fu’r cyffro ar gyfer Dydd Miwsig Cymru ddydd Gwener, gyda gweithdy’r gantores Mared Williams yn ganolbwynt i’n dathliadau. Hefyd, mae llu o ddisgyblion a staff wedi bod yn perfformio caneuon Cymraeg amrywiol. Cafodd disgyblion yr ysgol wahanol heriau yn arwain ar y diwrnod mawr, ac arweiniodd hyn at gryn dipyn o greadigrwydd. Gallwch weld yr holl weithgareddau a’r perfformiadau ar gyfrif YouTube yr ysgol, gan gynnwys y Staffioci a pherfformiadau’r disgyblion: 

https://www.youtube.com/c/ysgolgyfunbroedern/videos

Y Gymraeg ymhobman

Cofiwch am ein rhestr chwarae “Helo 2021” ar Spotify, er mwyn sicrhau bod eich plant yn clywed Cymraeg cyson ar yr aelwyd:

https://open.spotify.com/playlist/2s0pOfJvJM0ulqgAoBKqk5

Mae modd cael cyfrif Spotify am ddim, ond mae angen cofrestru. Mae’n adnodd gwych ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg ac mae’n fodd i bawb glywed cerddoriaeth glasurol safonol am ddim. Rwy’n gwybod bod yr athrawon Cerdd yn dechrau gwneud defnydd cynyddol o Spotify er mwyn i’r disgyblion glywed gwahanol fathau o arddulliau cerddorol fel rhan o’u gwersi. Diolch i chi am drefnu cyfrif teuluol ar gyfer y pwrpas hwn.

Cofiwch hefyd am y rhaglenni teledu Cymraeg ar S4C Clic sy’n cael eu rhestru ar ein gwefan Sgiliau. Mae hwn unwaith eto er mwyn i’n disgyblion glywed cymaint o Gymraeg â phosibl, mewn gwahanol gyd-destunau:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwaithcartrefsgiliaubroedern/hafan

Yn olaf, dyma wefan ddarllen newydd yr Adran Gymraeg, sy’n cynnig syniadau am beth gall disgyblion ei ddarllen yn ystod y cyfnod clo diweddaraf yma:

https://sites.google.com/view/darllenbroedern/

Diolch

Dyna ni am heddiw! Diolch i chi unwaith eto am eich cefnogaeth ar hyd yr amser. Rydym eisoes yn gwybod bod symud ar droed er mwyn i ddisgyblion y cyfnod sylfaen ddychwelyd i’r ysgol ar ôl hanner tymor. Does dim unrhyw sôn eto am ddyddiad ar gyfer yr uwchradd yn dychwelyd. Yn y cyfamser, rhaid i ni fod yn ddiolchgar fod gennym weithdrefnau yn eu lle sy’n galluogi disgyblion Bro Edern i gael 6 gwers y dydd, yn union fel petaent yn yr ysgol. Ar ganol pob gofid arall mewn cyfnod mor anodd, rydyn ni’n gwybod nad yw ein disgyblion wedi colli unrhyw wersi a’u bod yn cael y cyfle gorau i lwyddo. Mae fy niolch yn fawr i’r staff am wneud hyn yn bosibl o ddydd i ddydd, ac i chi fel rhieni am ein cefnogi bob cam o’r ffordd.

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

2 sylw ar “7 Chwefror 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: