Noson Rieni Bl 7 // Year 7 Parents’ Evening

Blog Dwyieithog / Bilingual Blog – English Below

Cynhelir noson rieni blwyddyn 7 nos Iau nesaf, 11 Chwefror, yn rhithiol ar ein system newydd School Cloud. Hon fydd eich noson rieni am y flwyddyn. Yn yr ysgol uwchradd, mae un noson rieni i bob blwyddyn, am fod llawer o staff yn dysgu dosbarthiadau ym mhob blwyddyn. Bydd modd bwcio i weld staff blwyddyn 7 rhwng 2:30 a thua 6:30pm ar y noson. Byddwch chi’n gallu nodi ar y system faint o’r gloch fyddwch chi ar gael.

Yn y dyddiau nesaf, byddwch yn derbyn cod bwcio personol ar gyfer y system School Cloud. Bydd y swyddfa’n tecstio pob rhiant sy’n brif gyswllt eu plentyn, drwy neges destun Teachers2Parents a hwn fydd eich login teuluol ar gyfer y noson rieni. Bydd rhieni i efeilliaid yn defnyddio’r un cod ar gyfer y ddau blentyn. Noder, os gwelwch yn dda, mai hwn fydd eich cod ar gyfer pob apwyntiad School Cloud ym Mro Edern o hyn ymlaen. Peidiwch â dileu’r neges, a gwnewch gofnod gofalus ohono ar gyfer y dyfodol.

Nos Wener 5 Chwefror, bydd y system bwcio’n agor am 6pm ar y dot. Gosodwch larwm i’ch hunan! Fel gyda nosweithiau rhieni blwyddyn 8 a 9, mae’r slotiau amser yn para 3 munud y pwnc, er mwyn i bawb geisio cael cyfle i weld pob athro, ac o ystyried fod rhai athrawon yn dysgu pawb yn y flwyddyn.

Byddwch angen mynd i’r wefan hon nos Wener adeg bwcio, ac eto ar y noson ei hunan:

http://broedern.schoolcloud.co.uk/

Byddwch yn medru dewis pa aelodau o staff yr hoffech eu gweld, neu mae modd i’r system ddewis pawb yn awtomatig ar eich cyfer. Un athro/awes fydd yn gweld rhieni ar ran yr holl ddyniaethau – bydd yr athro/awes yn dysgu eich plentyn ar gyfer un o’r dyniaethau, ond yn gallu darparu gwybodaeth am y tri phwnc. Nodwch, os gwelwch yn dda, fod y system yn dosbarthu’r slotiau amser yn awtomatig, ac am mai system gyfrifiadurol yw hi, sy’n gweithio ar egwyddor “cyntaf i’r felin”

Mae Mr Voyle wedi creu fideo byr er mwyn i chi weld sut mae system School Cloud yn gweithio. Un diweddariad gan y cwmni ar gyfer 2021: mae’r system bellach yn galluogi 2 riant i logio mewn i’r noson rieni o wahanol leoliadau ar yr un pryd, er mwyn siarad gyda’r athrawon. Bydd y rhiant sy’n bwcio’n medru gwahodd y rhiant arall.

Rhieni bl 7 yn gallu bwcio i weld Mr Ellis ar ôl hanner tymor

Hefyd, ar ôl hanner tymor, byddwn yn treialu system newydd dros dro drwy School Cloud er mwyn i rieni blwyddyn 7 fedru trafod unrhyw broblemau wyneb-yn-wyneb gyda Mr Gary Ellis, sef Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 7, yn hytrach na’i ffonio neu e-bostio. Bydd modd bwcio slot 5 munud er mwyn trafod unrhyw bryder neu broblem gyda Mr Ellis. Byddwch yn mynd i wefan School Cloud gan ddefnyddio login y noson rieni, gyda’r un cod, er mwyn bwcio slot i weld Mr Ellis. Byddwn yn treialu hwn gyda rhieni blwyddyn 7 yn unig, er mwyn gweld sut mae hyn yn gweithio i’r ysgol a’r rhieni. Byddwch ond yn trefnu i weld Mr Ellis os oes problem gan eich plentyn. Cawn weld sut fydd y system yn gweithio.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth unwaith eto!

English Version

Our year 7 parents’ evening will be held next Thursday, 11 February, virtually on our new School Cloud system. This will be your parents’ evening for the year. In secondary school, there is one parents’ evening per year group, because many staff teach classes in every year. Parents will be able to book to see year 7 staff between 2:30 and approximately 6:30pm on the night. When booking, you will be able to indicate on the system what time you will be available.

Over the next few days, parents will receive an individual booking code for the School Cloud System. The office will text all parents who are their child’s main contact, via a Teachers2Parents text message and this will be your family login for the parents’ evening. Parents of twins will need to use the same code for both children. Please note that this will be your code for all future School Cloud appointments at Bro Edern. Please don’t delete the message; make a careful record of it for the future.

On Friday evening 5 February, the booking system will open at 6pm on the dot. Please set your alarm! As with the parents’ evenings for years 8 and 9, the time slots last 3 minutes per subject, so that everyone can try to see all teachers, given that some teachers teach everyone in the year.

You need to go to this site on Friday night to book, and again for the parents’ evening itself:

http://broedern.schoolcloud.co.uk/

You will be able to choose which staff you would like to see, or the system can automatically select everyone for you. One teacher will see parents on behalf of all the humanities – the allotted teacher will teach your child for one of the humanities, but can provide information on all three subjects. Please note that the system automatically distributes the time slots, and because it is a computer system, it works on a “first come, first served” principle that we cannot change

Mr Voyle has created a short video for you to see how the School Cloud system works. One update from the company for 2021: the system now allows 2 parents to log in to the parents’ evening from different locations to talk to the teachers at the same time. The parent making the booking will be able to invite the other parent.

Year 7 parents able to book to see Mr Ellis after half term

Also, after half term, we will trialling a new system for a while through School Cloud so that year 7 parents can discuss any problems face-to-face with Mr Gary Ellis, Year 7 Progress Leader, rather than parents phoning the school or e-mailing. You can book a 5 minute slot to discuss any concern or problem with Mr Ellis. You will go to the School Cloud website using the parents’ evening login, with the same code, to book a slot to see Mr Ellis. We will be trialling this with year 7 parents only, to see how this works for the school and for parents. You will only need to arrange to see Mr Ellis if your child has a problem. We’ll see how it goes!

Diolch yn fawr once again for all your support!

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

2 sylw ar “Noson Rieni Bl 7 // Year 7 Parents’ Evening

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: