23 Ionawr 2021

Helo Bawb!

Mae’n benwythnos, o’r diwedd! Gobeithio bod pawb yn iawn a bod eich plentyn wedi cael wythnos lwyddiannus arall ar-lein. Gair cyflym i ddiolch i chi a’ch plant am eich dyfalbarhad ar hyd yr wythnos. Mae’n dipyn o her cadw i fynd, ond mae angen canmol pawb – yn ddisgyblion, rhieni a staff – am yr holl ymdrechion. 

Yr wythnos hon, mae ein staff wedi dechrau ar y dasg o ffonio holl gartrefi’r ysgol i weld sut mae pethau ar yr aelwyd, ac i wirio fod popeth yn iawn gyda’ch plant. Hoffem ddiolch yn fawr i’r rhieni sydd eisoes wedi cael galwadau – mae eich cynhesrwydd tuag at y staff a’ch cefnogaeth lwyr o’r ysgol a’i hamcanion yn gwneud pethau gymaint yn haws i ni.

Dysgu Byw

Mae’r dysgu byw yn mynd yn ei flaen yn ddidrafferth, ac rydym yn falch o’r ffaith fod y gwersi hyn yn darparu addysg ddi-dor i’ch plant. Mae’r athrawon wrthi’n ddiwyd drwy’r dydd yn darparu gwersi byw i bawb, sydd, yn ein barn ni’n rhoi’r cyfle gorau i’n disgyblion lwyddo yn yr hir dymor. 

Mae ymateb calonogol ein rhieni yn yr holiadur a anfonwyd yr wythnos diwethaf yn awgrymu i ni ein bod ar y trywydd cywir. Mae’r ffigurau’n siarad drostyn nhw eu hunain, felly diolch i chi unwaith eto am eich cefnogaeth. Mae’r dysgu byw ar-lein yn hollol amhosibl heb gefnogaeth lwyr ein rhieni. 

Dyma pwy atebodd ein holiadur – fel y gwelwch roedd 271 ymateb:

Dyma faint o wersi roedd pawb wedi mynychu:

Yn olaf, dyma siart yn dangos y ffaith fod ein rhieni’n hynod o hapus gyda’n darpariaeth. Roedd 2 riant anhapus, ac un ymateb “anhapus iawn” – sydd wedi dod i law am 2:41am dan enw disgybl blwyddyn 13 sydd ddim yn bodoli! Rydyn ni’n credu ein bod yn saff i anwybyddu hwnnw!

Sylwadau Rhieni

Mae ambell sylw wedi codi fwy nag unwaith yn yr holiadur gan rieni, felly dyma grynhoi’r penawdau:

 • mae rhieni’n codi’r ffaith fod rhai disgyblion yn hwyr i wersi ar adegau, ac felly mae eu plentyn nhw’n gorfod gwrando ar yr un esboniad ddwywaith gan yr athro, a bo’r athrawon felly’n methu parhau gyda’r wers. Ar ran y disgyblion prydlon – a’r staff – a gawn ni annog ein holl rieni, felly, i sicrhau bod eu plant yn cyrraedd eu gwersi ar amser.
 • mae rhai rhieni’n pryderu bod disgyblion eraill yn ffonio eu plant yn ystod gwersi ac maent yn awyddus i ni ddatrys y broblem hon. Ymddengys fod rhai disgyblion yn awyddus i Facetimeio’i gilydd yn ystod gwersi. Unwaith eto, rydyn ni’n dibynnu’n llwyr ar gefnogaeth ein rhieni i sicrhau bod pob disgybl ym Mro Edern yn cael y cyfle gorau posibl i lwyddo. Mae’n amhosibl i ddisgyblion ganolbwyntio ar eu gwaith, ac ar esboniadau’r athrawon os oes Facetime yn y cefndir ar yr un pryd. Os oes angen, bydd angen i chi gymryd ffôn eich plentyn oddi arnynt yn ystod y dydd. 
 • mae rhai rhieni wedi nodi fod rhai gwersi’n parhau am y 53 munud llawn, reit tan y gloch, ac nad oes bwlch rhwng gwersi er mwyn i ddisgyblion (a staff) drefnu eu hunain ar gyfer y wers nesaf. Rydyn ni wedi codi hwn gyda’r holl athrawon. Mae rhai athrawon yn ymgolli’n llwyr yn eu pwnc, ac felly’n colli golwg ar y cloc. Fe drïwn ni ein gorau! Ers cwblhau ein holl asesiadau risg yr wythnos diwethaf, mae rhai athrawon bellach yn dysgu o gartref – ble nad oes cloch!
 • mae rhai rhieni wedi nodi fod eu plentyn wedi cael eu marcio’n absennol, er eu bod yn y wers. Wrth i ni wneud ymholiadau pellach, mae’r plant hyn fel arfer wedi cyrraedd y wers yn hwyr, ar ôl i’r athro/awes orffen cymryd y gofrestr. Am fod cymaint o bethau ar agor ar sgrîn athrawon yn ystod gwers fyw, mae angen symud y gofrestr o’r ffordd ar ôl ei gwblhau, ac hefyd nid yw hi wastad yn amlwg i’r staff fod rhywun newydd wedi ymuno, onibai bod yr hwyrddyfodiaid yn cyhoeddi’u presenoldeb. Y peth hawsaf yw bod yn brydlon! 
 • mae cwpl o rieni’n dweud nad yw eu plentyn eisiau gofyn i’r athro/awes am help os nad ydyn nhw’n deall y gwaith. Mae hyn yn ddealladwy, ond yr holl bwrpas dros gael gwersi byw drwy’r dydd yw er mwyn i staff helpu ein disgyblion, ac er mwyn sicrhau nad oes unrhyw achosion lle mae’r disgyblion ar goll a rhieni ddim yn sicr sut i helpu. Mae modd i ddisgyblion godi llaw rhithiol yn ystod gwers, ysgrifennu neges yn y chat (pan fydd ar agor), gofyn am help neu e-bostio staff os oes problem. Rydym yn atgoffa staff yn gyson i roi digon o gyfle i’r disgyblion holi cwestiynau o fewn gwersi, felly mae angen derbyn y cynnig. 
 • nid yw rhai rhieni’n sicr a yw eu plant yn mynychu gwersi ac yn cwblhau pob darn o waith tra eu bod yn y gwaith. Rydyn ni wedi rhyddhau’r gofrestr i gyfrif ClassCharts pob rhiant, fel bod modd i chi weld cynnydd o wers i wers. Gallwch weld o’r pwyntiau gwyrdd a choch beth yw sefyllfa eich plentyn a gallwch wirio’r gofrestr yr un pryd. Fe welwch yn y lluniau fod yr wybodaeth yn ddefnyddiol iawn. Os ydych chi angen eich login ClassCharts, peidiwch ag oedi i gysylltu gyda Mr Gary Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Cofiwch fod yr holl ddisgwyliadau ar gyfer dysgu byw yn y cyfnod hwn i’w gweld yma, os ydych chi angen eu gwirio rywbryd:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/cyfnod-clo-ionawr

Arholiadau Allanol

Ym mis Tachwedd, safodd nifer o ddisgyblion blwyddyn 11 eu harholiadau Maths Rhifedd yn gynnar gyda CBAC. Erbyn hyn, mae’n glir mai dyma’r unig arholiadau y bydd y disgyblion hyn yn eu sefyll yn ystod blwyddyn 11! Gweithiodd y disgyblion a’r staff yn ddiwyd cyn yr arholiadau er mwyn sicrhau bod pawb yn barod, ar ôl i ddisgyblion blwyddyn 11 golli cymaint o amser dysgu ym mlwyddyn 10. Mae’n amlwg fod yr holl waith wedi talu ar ei ganfed, a’r sesiynau adolygu yn ystod hanner tymor Hydref hefyd wedi bod yn fuddiol iawn. Mae’r canlyniadau bellach wedi cyrraedd, gyda nifer fawr o ddisgyblion yn ennill y graddau uchaf – llongyfarchiadau i chi gyd. Llongyfarchiadau hefyd i’r criw o ddisgyblion blwyddyn 12 wnaeth ailsefyll Saesneg Iaith – rydyn ni’n falch iawn o’r canlyniadau gwych yma hefyd. Ymdrech a lwydda!

Cyhoeddiad Arholiadau ac Asesiadau

Ddydd Mercher fe gyhoeddwyd cynlluniau terfynol Cymru ar gyfer cymwysterau TGAU / Uwch Gyfrannol / Uwch sy’n cael eu cynnig gan CBAC a’u rheoleiddio gan Gymwysterau Cymru. Nid yw’r cyhoeddiad yma’n berthnasol i gyrsiau sy’n cynnig dyfarniad Lefel 2 neu 3 e.e. BTEC, Troseddeg, Gwyddor Feddygol oherwydd fod y cymwysterau hyn yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual yn Lloegr. 

Ar gyfer cyrsiau CBAC yng Nghymru, cadarnhaodd y Gweinidog mai “graddau a ddyfernir gan y ganolfan” fydd yn cael eu defnyddio eleni er mwyn penderfynu ar y radd derfynol i’ch plentyn. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd yr ysgol yn defnyddio ystod o dystiolaeth o waith mae’ch plentyn wedi’i gyflawni dros hyd y cwrs er mwyn pennu gradd.

Dyma’r ystod o wybodaeth y bydd ysgolion angen ei ddefnyddio mewn gwahanol bynciau er mwyn cyrraedd ein graddau terfynol:

 • asesiadau
 • profion
 • arholiadau sydd eisoes wedi cael eu cynnal
 • darnau o waith cwrs
 • asesiadau llafar
 • asesiadau gwrando
 • gwaith ymarferol
 • gwaith dosbarth
 • unrhyw beth perthnasol arall

Gyda digon o rybudd eleni mai dyma’r system sy’n cael ei defnyddio, mae’n bwysig, felly, fod eich plentyn yn parhau i ymdrechu gant y cant yn y tasgau a osodir iddynt gan eu hathrawon fel eu bod yn llwyddo i gael y marc gorau posibl. 

Dyma gyfle euraidd i bawb fedru gweithio’n dawel fach ar bob agwedd o’u cyrsiau a gwneud y gorau allant, heb fod bwgan arholiadau CBAC ar y gorwel. Mae’r neges yn glir i ysgolion, sef bod y ffocws yn bendant ar ddysgu ac addysgu, cwblhau pob cwrs, sicrhau fod gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion yn gadarn a’u bod yn datblygu’r holl sgiliau sydd yn rhan o’u cyrsiau. Am nad oes arholiadau, mae cyfle clir a theg i ddisgyblion fedru cadarnhau eu dealltwriaeth ym mhob pwnc a dangos i’w hathrawon bopeth y maen nhw’n ei ddeall ac yn gallu ei wneud. Bydd hyn yn galluogi pob disgybl i fod yn barod ar gyfer y cam nesaf yn eu bywydau – disgyblion blwyddyn 11 yn barod ar gyfer Lefel A, cyrsiau Lefel 3 neu goleg, a disgyblion blwyddyn 13 yn barod ar gyfer y brifysgol neu fyd gwaith. 

Os yw’ch plentyn wedi derbyn canlyniadau modylau yn ystod eu gwahanol gyrsiau, e.e. disgyblion blwyddyn 11 wedi sefyll arholiadau yn ystod blwyddyn 10, bydd y rhain yn cael eu defnyddio gan yr ysgol nawr i’n cynorthwyo i bennu’r radd derfynol ar gyfer eich plentyn. Ni fydd marciau gwaith cwrs, neu asesiadau diarholiad yn cael eu gyrru i ffwrdd i CBAC, ond byddant yn parhau i gyfrif gan y bydd yr ysgol yn eu defnyddio fel rhan o’r sail dystiolaeth i bennu graddau. Dyma pam ei bod yn bwysig fod eich plentyn yn parhau i weithio’n galed ar draws y pynciau, ac yn cwblhau pob darn o waith. Mae hyn yn enwedig o bwysig yn y Bac, ble mae’n 100% gwaith cwrs, a’r holl dystiolaeth fydd gennym fydd yr heriau a gwblheir gan ddisgyblion. Mae’r prosiectau estynedig hollbwysig ar gyfer y Bac hefyd yn baratoad gwych ar gyfer y cam nesaf – boed hynny’n gyrsiau coleg, Lefel A neu’r brifysgol. 

Eleni, bydd disgyblion blwyddyn 12 yn derbyn graddau gan eu hathrawon ar ddiwedd blwyddyn 12, ond ni fydd y rhain yn cyfrannu at y radd derfynol ym mlwyddyn 13. Prif bwrpas y graddau ar ddiwedd blwyddyn 12 yw rhoi awgrym i ddisgyblion o’u cyrhaeddiad presennol fel bod modd iddynt ddewis prifysgolion addas ac hefyd bod modd rhoi eu graddau ar eu ffurflenni UCAS wrth gynnig am lefydd mewn prifysgolion. Ni fydd disgyblion blwyddyn 10 yn derbyn graddau am fodylau unigol, ond byddant yn derbyn graddau am unrhyw gymhwyster llawn maent wedi’i sefyll a’i orffen ym mlwyddyn 10.

Nid oes llinell amser wedi cael ei chyhoeddi eto ar gyfer disgyblion a staff, ond ddydd Mercher dywedwyd wrth brifathrawon y byddai disgyblion angen parhau i gael eu dysgu’n llawer hwyrach nag arfer am nad oes arholiadau, ac am fod cymaint o ysgol wedi cael ei golli yn y ddwy flynedd academaidd ddiwethaf. Rydyn ni’n rhagweld y bydd gwersi disgyblion a’r angen i gasglu tystiolaeth yn parhau, o bosibl, tan ddiwedd Mehefin neu ddechrau mis Gorffennaf. Ar hyn o bryd, ni ddylai rhieni disgyblion bl 11, 12 a 13 bwcio gwyliau yn y cyfnod hwn, nes i ni gael manylion pellach gan Lywodraeth Cymru. Nid bod mynd i unman yn bosibl o gwbl ar hyn o bryd, wrth gwrs! 

O ran y camau nesaf, mae CBAC a Cymwysterau Cymru i fod i lunio Fframwaith Asesu sy’n nodi eu disgwyliadau hwy o ran asesu. Bydd yr ysgol wedyn yn creu ei Chynllun Asesu ei hun wedi ei seilio ar y Fframwaith Asesu. Maes o law, byddwn yn rhannu’r manylion yma gyda’n disgyblion a’n rhieni er mwyn i chi wybod beth yn union fydd o flaen eich plentyn rhwng nawr a’r haf.

Mae’n hynod o bwysig i’ch plant beidio â phoeni am y sefyllfa, peidio â meddwl bod gwneud camgymeriad yn golygu eu bod yn methu cyrraedd gradd arbennig, oherwydd mae’n hollol wir mai drwy’n camgymeriadau yr ydym yn dysgu. Mae’n hanfodol fod disgyblion yn parhau i ofyn cwestiynau mewn gwersi, ac yn parhau i ofyn am gymorth pan fydd angen. Ni fydd gofyn cwestiwn na gofyn am gymorth yn cael ei ystyried yn negyddol mewn unrhyw fodd. A hithau’n fis Ionawr, mae llawer o amser i fynd, felly mae angen sicrhau bod eich plentyn yn gyfforddus mewn gwersi i ofyn am gymorth a mwy o wybodaeth dros y chwe mis nesaf. A gobeithio nad oes angen i ni esbonio y bydd yr ysgol yn gwneud popeth yn ei gallu i sicrhau fod eich plentyn yn llwyddo i gyrraedd y graddau mae’n ei haeddu ddiwedd y flwyddyn hon.

Dyma linc at lythyr Cymwysterau Cymru sy’n esbonio’r sefyllfa i ddisgyblion:

Llythyr Cymwysterau Cymru

Cofrestru

Mae ein sesiynau bugeiliol, er mwyn i ddisgyblion gwrdd â’u tiwtor dosbarth, wedi dechrau’r wythnos hon, gyda phresenoldeb uchel ar draws yr ysgol. Dyma gyfle i ddisgyblion dderbyn y cyhoeddiadau diweddaraf, yn ogystal â chael cyfle i godi unrhyw faterion gyda’r tiwtor dosbarth. Mae’n hanfodol fod disgyblion yn mynychu’r sesiynau cofrestru hyn. Bydd blwyddyn 7, 10, 11 yn parhau i gofrestru am 8:35 ar fore Mawrth a blwyddyn 8 a 9 ar fore dydd Iau bob wythnos. Mae’r codau ar gyfer y Google Classrooms cofrestru i gyd ar ein wal:

wal.broedern.cymru

#HerYrHaul

Rydyn ni’n awyddus iawn i warchod lles ein disgyblion, ac mae cadw cydbwysedd yn ystyriaeth anodd i ni gyd. Er ein bod yn grediniol mai 6 gwers fyw yw’r ffordd orau i sicrhau fod ein disgyblion yn parhau’n ddidrafferth gyda’u haddysg, rydyn ni’n ymwybodol fod hwn yn golygu llawer o amser o flaen sgrîn. Er hyn, mae ein 6 gwers yn tynnu pwysau’n llwyr oddi ar rieni o’i gymharu gyda’r cyfnod clo cyntaf, ac mae hynny wedi cael ei gadarnhau’n llwyr yn ein holiadur diweddar i rieni. Fodd bynnag, rydyn ni eisiau cefnogi rhieni i gadw’u plentyn i ffwrdd o unrhyw sgrîn ar ôl 3:25pm. Mae hi’n tywyllu cyn 5pm ar hyn o bryd, felly mae ffenest fach o amser er mwyn i’ch plant fynd allan i’r awyr iach. 

Er mwyn eich helpu, rydyn ni’n lawnsio #HerYrHaul er mwyn annog eich plentyn i adael y tŷ yn syth ar ddiwedd eu gwersi, boed hynny i fynd am dro, i fynd ar y beic, i fynd i redeg neu gerdded y ci. Hefyd gallant ddarllen, ysgrifennu, arlunio neu wneud tasgau meddwlgarwch yn yr awyr iach neu wrth ffenestr. 

Mae’n ffaith adnabyddus fod prinder Fitamin D yn ein cyrff ym misoedd y gaeaf, felly’r ffordd orau o fynd i’r afael â’r sefyllfa hon yw mynd mas i’r haul. Mae golau ddydd ac awyr iach, hyd yn oed ar ddiwrnod diflas, yn llesol i ni gyd. Mas â chi ar gyfer #HerYrHaul! Os ydych chi am dynnu lluniau o’ch gweithgareddau mas yn yr awyr agored, cofiwch dagio @BroEdern gyda’r hashnod #HerYrHaul

*** Cofiwch fod rheolau Llywodraeth Cymru’n dal i ddweud nad oes modd trefnu cwrdd â phobl eraill, hyd yn oed yn yr awyr agored, felly bydd unrhyw weithgarwch angen digwydd gyda’r swigen deuluol a neb arall. Mae’r niferoedd yn parhau’n uchel: mae 594 achos positif newydd o COVID-19 wedi cael eu cadarnhau yng Nghaerdydd rhwng dydd Llun a dydd Gwener yr wythnos hon. Cadwch bawb yn saff.

Ceisiadau i’r Chweched

Mae blwyddyn 11 i gyd wedi cael cyfarfod ar-lein gyda Mr Voyle ar ddiwedd un o’u gwersi fore dydd Iau er mwyn clywed sut allant wneud cais i barhau i fod yn ddysgwr ym Mro Edern ac i fod yn rhan o’n Chweched. Efallai y cofiwch i ni gynnal ein Noson Rieni ar-lein ym mis Tachwedd. Gallwch ail-wylio’r cyflwyniadau yma:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/6edbroedern/noson-agored

Mae ein prosbectws, gyda manylion a fideo am bob pwnc, ar gael i chi yma:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/6edbroedern/prosbectws

Dyma’r ffurflen Google Form er mwyn i chi wneud cais i ymuno â’r Chweched: 

https://forms.gle/CymU4uTaFiasuCXd6

Noson Rieni Blwyddyn 9

Diolch i bawb sydd wedi bwcio’n barod ar gyfer noson rieni blwyddyn 9 sydd nos Iau nesaf 28 Ionawr. Roedd 60% o’n rhieni wedi bwcio’n syth pan agorodd y system nos Fawrth. Dylai pawb fod wedi derbyn cod arbennig fel neges destun ar eu ffôn er mwyn medru mewngofnodi i’r system School Cloud. Rydych yn defnyddio’r cyfeiriad yma: https://broedern.schoolcloud.co.uk/ 

Dyma fideo Mr Voyle unwaith eto i’ch atgoffa o sut mae’r system yn gweithio:

Prydau Ysgol am Ddim

Os ydych yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yna fe ddylech fod yn derbyn talebau cyson i’w gwario mewn archfarchnadoedd. Os ydych yn cael trafferth derbyn y talebau hyn yna gallwch gysylltu gyda Chyngor Caerdydd ar freeschoolmeals@cardiff.gov.uk gyda’r wybodaeth berthnasol:

 • Eich cyfeiriad cartref
 • Enw a dyddiad geni eich plentyn
 • Cadarnhad o’r dyddiadau perthnasol yr ydych angen talebau

Gweithgareddau Allgyrsiol

Er gwaetha’r holl gyfyngiadau, mae rhai gweithgareddau allgyrsiol yn parhau. Llongyfarchiadau i’r disgyblion a gymerodd ran yng nghystadleuaeth Her Matrix dros y penwythnos. Roedd y gystadleuaeth hon yn hynod o heriol, ac fe wnaeth ein disgyblion yn wych, gan gystadlu yn erbyn disgyblion o ysgolion pell ac agos. 

Yr wythnos nesaf, bydd criw o ddisgyblion blwyddyn 8 a 9 yn cystadlu yng nghystadleuaeth siarad cyhoeddus yr English Speaking Union. Eu testunau fydd “Is America still the land of opportunity?” a “Gender is only a construct”. Dau destun diddorol ac amserol iawn – pob lwc i’r disgyblion, a diolch i’r athrawon sydd yn parhau i ddarparu gweithgareddau allgyrsiol pwysig fel hyn, er gwaethaf pawb a phopeth.

Cyfeillion

Mae’r Cyfeillion yn parhau i weithio’n ddiwyd, gan godi arian ar ran yr ysgol. Y fenter ddiweddaraf yw eu cystadleuaeth i ddyfalu faint o losin sydd yn y jar ar gyfer Diwrnod Santes Dwynwen. Dyma’r manylion – mae angen cystadlu ar ParentPay a thalu £1 yno erbyn dydd Llun 25 Ionawr. 

Erbyn hyn, mae £273 wedi cael ei godi drwy EasyFundraising. Er bod y Nadolig ar ben, mae’n siwr fod nifer ohonoch yn parhau i siopa ar-lein tra bod cymaint o siopau ar gau, felly cofiwch ddefnyddio’r app ar bob cyfle, am nad yw’n costio dim i chi. 

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/

Mae gan y Cyfeillion hefyd gyfrif Twitter newydd er mwyn i bawb ddilyn eu trydariadau. Cofiwch eu dilyn: @CyfeillionBroEd

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Mae’r ysgol yn awyddus i godi ymwybyddiaeth y disgyblion o’r angen i ni gyd ymladd yn erbyn hiliaeth o bob math, felly tra eu bod gartref, byddwn yn annog disgyblion i gymryd rhan yn y cystadlaethau a drefnir gan y mudiad “Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth”. 

Mae nifer o gategorïau, a bydd disgyblion yn derbyn manylion llawn gan yr athrawon pwnc perthnasol ac yn cwblhau’r gwaith fel rhan o’u gwersi: 

 • Categori – Dylunio Dillad Bl 7, 8 a 9
 • Categori –  Ysgrifennu Creadigol Saesneg Bl 8 
 • Categori – Ysgrifennu Creadigol Cymraeg Bl 9 
 • Categori – Cyfryngau Digidol Bl 7, 8 a 9
 • Categori – Arbennig Bl 7, 8 a 9

Mae’n rhaid i ddisgyblion anfon unrhyw waith drwy’r ysgol, felly dylai popeth gael ei gyflwyno i’w hathrawon drwy’r Google Classroom perthnasol.

Mae manylion llawn am y cystadlaethau i’w gweld yma:

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth – Cymraeg

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth – Saesneg

Holiadur Comisiynydd Plant Cymru

Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, yn cynnal arolwg o farn pobl ifanc Cymru am effaith y pandemig ar eu bywydau. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r arolwg yw 29 Ionawr. Mae linc isod, os hoffech annog eich plentyn i gymryd rhan:

https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirwsafi/

Cymreictod

Rydyn ni’n parhau i geisio rhoi cyfle i’n disgyblion gael cymaint o gysylltiad gyda’r Gymraeg â phosibl, er gwaetha’r ffaith eu bod yn y tŷ. Yn amlwg, yn y cyfnod clo hwn mae’r 6 gwers fyw y dydd yn helpu’n fawr i’ch plentyn glywed Cymraeg yn gyson. 

Gyda Diwrnod Santes Dwynwen ddydd Llun, rydyn ni wedi bod yn trefnu gwahanol wersi thematig sy’n gysylltiedig â’r diwrnod hwn, ac mae rhestr chwarae newydd o ganeuon addas gennym ar eich cyfer i’w chwarae yn y tŷ: 

Santes Dwynwen @BroEdern: https://open.spotify.com/playlist/1rkpKi9tl3mxmGYDhjs7vz

Stori Santes Dwynwen

Efallai nad ydych chi’n gyfarwydd â stori Santes Dwynwen, neu wedi anghofio rhai o’r manylion, gan gynnwys y bloc o iâ, felly dyma linc i’ch atgoffa fel teulu o’r stori hynod drist hon: 

Fersiwn Gymraeg: https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2019-05/Santes_Dwynwen_CY.pdf

Fersiwn Saesneg: https://cadw.gov.wales/sites/default/files/2019-05/Santes_Dwynwen_EN_0.pdf

Gwaith Cartref Sgiliau

Mae gwaith cartref Sgiliau yn parhau i gael ei osod fel yr unig ddarn o waith cartref ar gyfer disgyblion blwyddyn 7,8 a 9. Unwaith eto, ein nod yw hyrwyddo Cymreictod tra’n gwella sgiliau sylfaenol ein disgyblion. Mae nifer o rieni wedi canmol y ffaith fod dewis da o raglenni S4C ar gael i’w plentyn yn wythnosol fel rhan o’r gwaith cartref: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwaithcartrefsgiliaubroedern/hafan

A dyna ni am heddiw, blog hir arall ar ben!

Bydd blog arall cyn hir, ond o leiaf does dim cyfres ddyddiol o flogiau ar hyn o bryd, gyda nifer cynyddol o ddisgyblion yn gorfod hunanynysu. Mae’r 2m stick of doom wedi bod yn segur tra bod y disgyblion yn y tŷ. Mae hynny’n rhyddhad i bawb, am fod ein disgyblion yn saff yn dysgu yn eu cartrefi, ac yn rhwystro’r feirws rhag lledaenu.

Nid ydym eto’n gwybod beth fydd y trefniadau ar gyfer disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol, a does dim syniad gennym pryd fydd hynny. Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru’n gwneud eu penderfyniadau fesul tair wythnos. Mae’r cyhoeddiad tair-wythnosol nesaf gan y Llywodraeth ddydd Gwener nesaf, 29 Ionawr, pan rydyn ni’n disgwyl mai’r cyhoeddiad fydd: dim newid i’r trefniadau presennol, am nawr. Ond cawn weld ddydd Gwener beth fydd y cyhoeddiad swyddogol!

Pob dymuniad da i chi gyd

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: