Cyfnodau Cofrestru / Registration Sessions

BILINGUAL BLOG – ENGLISH BELOW

Helo Bawb

Gobeithio fod pawb yn iawn ac wedi mwynhau ychydig o lonydd dros y penwythnos. Diolch yn fawr i chi gyd am barhau i anfon eich plant i’n gwersi byw ar-lein, yn brydlon ac yn barod i ddysgu. Ymddengys fod bron pawb wedi cyrraedd eu gwersi cywir ar yr amserlen newydd heb unrhyw drafferth. Os ydych chi’n dal angen login ClassCharts rhiant neu ddisgybl, er mwyn gweld yr amserlen newydd sydd mewn grym ers y bore ma (18 Ionawr) yna cofiwch gysylltu gyda Mr Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Mae golwg gychwynnol ar ein holiadur i rieni’n awgrymu’n gryf fod bron pob rhiant yn hapus iawn gyda’n darpariaeth dysgu ar-lein ar gyfer eich plant. Diolch yn fawr am gymryd yr amser i ymateb. Byddwn yn rhoi manylion llawn am ganlyniadau’r holiadur yn ein blog nesaf, gan fod ymatebion gan rieni’n parhau i gyrraedd.

Sesiynau Cofrestru

Rydyn ni wedi bod wrthi’n sefydlu sesiynau cofrestru rhithiol ar gyfer ein disgyblion ers dechrau’r tymor, ac mae’r trefniadau hynny bellach i gyd yn eu lle. Mae Google Classroom wedi cael ei greu ar gyfer pob dosbarth, a bydd linc i Google Meet yn cael ei roi yn y Ffrwd cyn y sesiwn cofrestru, er mwyn i bawb logio ymlaen. Mae rhai rhieni wedi nodi yn yr holiadur y buasai eu plentyn yn elwa o sesiwn gyda’u tiwtor cofrestru, felly dyma ateb yr alwad honno hefyd.

Bydd sesiynau cofrestru’n digwydd unwaith yr wythnos am 8:35am, gan ddechrau yfory (dydd Mawrth 19 Ionawr) ar gyfer blwyddyn 7, 10 ac 11. Cynhelir y sesiynau ar y diwrnodau canlynol a bydd y tiwtoriaid yn cymryd y gofrestr:

 • Bl 7 Dydd Mawrth
 • Bl 8 Dydd Iau
 • Bl 9 Dydd Iau
 • Bl 10 Dydd Mawrth
 • Bl 11 Dydd Mawrth

Mae’r codau ar gyfer ein dosbarthiadau cofrestru i gyd yma, er mwyn i bawb logio mewn i’w sesiynau gyda’u tiwtor cofrestru ar Google Classroom:

wal.broedern.cymru

Yn ystod y cyfnod cofrestru, bydd y tiwtoriaid yn rhoi linc i’r disgyblion fel bod modd iddyn nhw gysylltu â’r ysgol yn ganolog, os oes problem ac nad ydynt yn siwr pwy ddylent gysylltu â nhw. Er gwybodaeth, dyma’r linc:

https://forms.gle/Fe35R1iUdLBn62mF7

Gall y Chweched fynychu eu slot “Gwasanaeth” ar eu hamserlen i ddal lan a chael sgwrs gyda Miss Land a Mrs Rhys-Roberts. Yn ogystal, mae croeso iddyn nhw gysylltu gyda’r ddwy ar unrhyw adeg.

Noson Rieni Blwyddyn 9

Yn unol â’r hyn a esboniwyd ym mlog cyntaf y flwyddyn, bydd y noson hon yn cael ei chynnal ar nos Iau 28 Ionawr ar ein system School Cloud newydd. Erbyn diwedd y diwrnod ysgol yfory bydd y swyddfa’n tecstio pob rhiant sy’n brif gyswllt eu plentyn, a hwn fydd eich login teuluol ar gyfer y noson rieni. Bydd y system bwcio yn agor am 6pm nos yfory, sef nos Fawrth 19 Ionawr. Gosodwch larwm i’ch hunan, oherwydd y cyntaf i’r felin fydd hi gyda’r slotiau amser. Fel gyda noson rieni blwyddyn 8, mae’r slotiau amser yn para 3 munud, er mwyn i bawb gael cyfle i weld pob athro, ac o ystyried fod rhai athrawon yn dysgu pawb yn y flwyddyn.

Mae Mr Voyle wedi creu fideo byr er mwyn i chi weld sut mae system School Cloud yn gweithio. Un diweddariad gan y cwmni ar gyfer 2021: mae’r system bellach yn galluogi 2 riant i logio mewn i’r noson rieni o wahanol leoliadau ar yr un pryd, er mwyn siarad gyda’r athrawon.

Byddwn yn cysylltu â chi eto’n fuan iawn gyda’r diweddaraf. Rydyn ni’n disgwyl diweddariad o ryw fath am yr arholiadau / asesiadau ayb rywbryd ganol yr wythnos.

Yn y cyfamser, cofiwch gysylltu gyda phennaeth blwyddyn eich plentyn os hoffech air am unrhyw fater.

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth


Hello Everyone

We hope that everyone is fine and has enjoyed some peace and quiet over the weekend. Thank you for continuing to send your children to our live online lessons, on time and ready to learn. It seems that almost everyone has reached the correct lessons on their new timetable without any difficulty. If you still need a parent or pupil ClassCharts login in order to view the new timetable that has been in place since this morning (18 January) then please contact Mr Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

A quick glance at last week’s parental questionnaire strongly suggests that almost all parents are very happy with our online learning provision for your children. Thanks very much for taking the time to respond. We will provide full details of the questionnaire results in our next blog, as responses from parents are still arriving.

Registration Sessions

We have been in the process of setting up virtual registration sessions for our pupils since the beginning of term, and those arrangements are now in place. A Google Classroom has been created for each class, and a link to Google Meet will be placed in the Stream before the registration session, so everyone can log on. Some parents have noted in the questionnaire that their child would benefit from a check-in with their registration tutor, so we are pleased that we already had these planned.

Registration sessions will be held once a week at 8:35am, on the following days, starting tomorrow (Tuesday 19 January) for years 7,10 and 11. The form tutors will take the register:

 • Bl 7 Tuesday / Dydd Mawrth
 • Bl 8 Thursday / Dydd Iau
 • Bl 9 Thursday / Dydd Iau
 • Bl 10 Tuesday / Dydd Mawrth
 • Bl 11 Tuesday / Dydd Mawrth

The codes for all our registration classes can be found here, in order for everyone to log into the sessions with their form tutor on Google Classroom:

wal.broedern.cymru

During the initial registration session, the form tutors will share a link with pupils so that they are able to contact school centrally if they have a problem and are not sure whom they should contact. For your information, here’s the link:

https://forms.gle/Fe35R1iUdLBn62mF7

The sixth formers in years 12 and 13 can attend their “Gwasanaeth” slot on their timetable to have a catch up, a chat and a check-in with Miss Land and Mrs Rhys-Roberts. They are also welcome to e-mail both at any time.

Year 9 Parents’ Evening

As explained in the first blog of the year, this parents’ evening will take place on Thursday 28 January, online on our newly acquired School Cloud system. By the end of the school day tomorrow, the office will text a special code to every parent who is a year 9 pupil’s main contact, which will be your family login for the parents’ evening. The booking system will open at 6pm tomorrow night, Tuesday 19 January. Please set an alarm for yourself, as the time slots will be available on a first come, first served basis. As with the year 8 parents’ evening before Christmas, each time slot last 3 minutes, so that everyone has the opportunity try to see each teacher, given that some teachers teach everyone in the year.

Mr Voyle has created a short video for you to see how the School Cloud system works. The company has launched an update for 2021, as promised: the system now allows 2 parents to log in to the parents’ evening from different locations, to talk to the teachers at the same time.

We will contact you again very soon with the latest updates. We are expecting an update of some sort about the exams / assessments etc sometime midweek.

In the meantime, please remember to contact your child’s Head of Year if you would like to discuss any matter.

Best wishes

Iwan Pritchard
Headteacher

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

One thought on “Cyfnodau Cofrestru / Registration Sessions

 1. Diolch am eich gwaith caled parhaol! Mae’r dysgu byw’n mynd yn dda a’r syniad cyfarfod cofrestru’n un gwych.

  Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: