Amserlen Newydd / New Timetable

BLOG DWYIEITHOG BYR / SHORT BILINGUAL BLOG – English below

Helo Bawb

Gobeithio bod pawb yn iawn a’ch bod yn dod i ben fel teulu gyda gofynion y dysgu byw a’r cyfnod clo diweddaraf. Rydyn ni’n gobeithio’n fawr fod ein trefniadau’n tynnu pwysau oddi ar ein teuluoedd, wrth i’r ysgol ddarparu amserlen lawn o wersi byw i’ch plentyn.

Adborth Dysgu Byw

Er mwyn sicrhau ein bod ar y trywydd cywir, rydym yn gofyn i chi lenwi ein holiadur dysgu byw er mwyn i ni gael yr adborth diweddaraf gan ein rhieni:

https://forms.gle/xTXmLN8rvsFjwjV4A

Amserlen Newydd

PWYSIG: Mae newid i amserlen gwersi Bro Edern o ddydd Llun 18 Ionawr.

 • Mae Mrs Ivins (Bioleg / Gwyddoniaeth) a Miss Bevan (Hanes / Dyniaethau) yn mynd ar eu cyfnod mamolaeth cyn hir, ac rydyn ni’n dymuno’n dda i’r ddwy ohonynt
 • Oherwydd hyn, mae angen addasu’r amserlen am fod newidiadau amserlen i’r staff Gwyddoniaeth a’r Dyniaethau, sy’n effeithio ar yr holl ysgol
 • Golyga hyn fod amserlen newydd i bawb o fore dydd Llun ymlaen
 • Fore dydd Llun bydd hi’n ddydd Llun WYTHNOS 2 ar yr amserlen newydd
 • Am nad yw disgyblion yn yr ysgol, yn anffodus does dim copi papur ar gael
 • Nid oes llawer o newidiadau i flynyddoedd 10+ ond mae nifer o newidiadau i amserlen blwyddyn 7,8,9
 • Er gwaetha’r newid amserlen, bydd disgyblion yn parhau i ddefnyddio’r un Google Classroom ar gyfer pob pwnc, ac er mwyn cyrraedd gwersi byw yn y pwnc, ac os oes newid athro/awes, bydd yr athro/awes newydd yn cael eu hychwanegu at ddosbarth eich plentyn
 • Er mwyn gweld yr amserlen newydd: Bydd angen i bawb weld eu hamserlen newydd ar ClassCharts – dyma’r unig le allwch chi a’ch plentyn ei weld
 • Mae’r amserlen newydd yn mynd i syncio ar ClassCharts dros y penwythnos – dylai hyn ddigwydd rhwng 5am a 6am fore dydd Sadwrn
 • Mae pawb wedi derbyn manylion logio mewn i ClassCharts yn y gorffennol – yn rhieni a disgyblion
 • Gallwch weld ClassCharts ar gyfrifiadur, neu ar yr app ClassCharts (Student), ar yr app ClassCharts (Parent) ar gyfer ffôn neu iPad
 • Mae cod unigol i bob disgybl a rhiant, ac rydyn ni’n gallu gweld o’n system fod y mwyafrif helaeth yn edrych ar yr app yn ddyddiol
 • Os ydych chi wedi anghofio eich login ClassCharts, neu wedi cael eich logio mas (e.e. oherwydd eich bod wedi derbyn ffôn newydd dros y Nadolig), yna mae angen cysylltu gyda Mr Ellis cyn 1:39pm ddydd Gwener (yfory). Ni fydd Mr Ellis yn gallu ateb e-byst am hyn dros y penwythnos: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
 • Mae 99% o wersi’r Chweched yn union yr un peth, ond efallai y bydd yr athro wedi newid mewn ambell achos. Bydd angen gwirio ChassCharts yn ofalus dros y penwythnos. Mae angen i unrhyw ymholiadau ClassCharts y Chweched gael eu cyfeirio at Miss Land: NLand@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Ymyraethau

Mae tîm yr ymyraethau wedi cael wythnos brysur yn gweithio gyda grwpiau bach o ddisgyblion ar eu sgiliau llythrennedd a rhifedd. Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd yr ymyraethau’n parhau ar yr union un adeg â’r wybodaeth sydd gennych eisoes. Fodd bynnag, efallai y bydd y wers a gollir gan eich plentyn wedi newid, yn sgil y newid amserlen. A wnewch chi helpu eich plentyn i gofio mynychu’r ymyrraeth, fel bod modd i ni wneud y mwyaf o’r amser sydd ar gael i ni?

Hello Everyone

We hope that you are all well and coping with the latest round of learning from home, as well as the latest lockdown. We sincerely hope that our live learning arrangements are taking the pressure off you as a family, as we provide a full daily timetable for your child.

Live Learning Feedback

In order to ensure that we are on the right track, we kindly ask you to fill in our live learning questionnaire in order to gather our parents’ latest thoughts:

https://forms.gle/xTXmLN8rvsFjwjV4A

Timetable change

IMPORTANT: The school timetable is changing from next Monday 18 January

 • Mrs Ivins (Biology / Science) and Miss Bevan (History / Humanities) are going on maternity leave soon, and we wish them both well
 • Because of this, the timetable needs to be changed because there are timetable changes for the Science and Humanities staff, which affect the whole school
 • This means that there is a new timetable for everyone from Monday morning onwards
 • Monday morning it will be Monday WEEK 2 on the new timetable
 • Because pupils are not in school, unfortunately there is no paper copy of the timetable available
 • Years 10+ have little change, but Year 7,8,9 timetables have changed a lot
 • Despite the change in timetable, pupils will continue to use the same Google Classroom for every subject, and in order to reach their live lessons in every subject. This means that if there is a change of teacher, the new teacher will be added to your child’s Google Classroom
 • To see the new timetable: Everyone will need to check their new timetable on ClassCharts – this is the only place you and your child will be able to see next week’s timetable
 • The new timetable is going to sync with ClassCharts over the weekend – it should happen remotely between 5am and 6am on Saturday morning
 • Everyone has received their individual ClassCharts login details from school in the past – both parents and pupils
 • You can view ClassCharts on a computer, or on the ClassCharts (Student) app or the ClassCharts (Parent) app for phone or iPad – see photo above for app logos
 • There is an individual code for each pupil and parent, and we can see from our system that the vast majority of pupils and parents view the app on a daily basis
 • If you have forgotten your ClassCharts login, or have been logged out (e.g. because you received a new phone over Christmas), then Mr Ellis needs to be contacted before 1:39 pm on Friday (tomorrow). Mr Ellis will not be available to answer e-mails about this over the weekend. Mr Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
 • 99% of Sixth Form lessons are exactly the same, but the teacher may have changed in some cases. ChassCharts will need to be carefully checked over the weekend. Any Sixth Form ClassCharts enquiries need to be directed to Miss Land: NLand@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Interventions

The interventions team has had a busy week, working with small groups of pupils who will benefit from the extra help with their literacy and numeracy skills. Please note that the interventions will continue to run at exactly the same time as noted in the information that you have already received. However, your child may now miss a different lesson as a result of the timetable change. Please help your child to remember the day and time of their intervention, so that we can maximise the time available to help improve their skills.

Many thanks once again for your continued support.

Best wishes

Iwan Pritchard
Pennaeth / Headteacher

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

One thought on “Amserlen Newydd / New Timetable

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: