Croeso 2021!

Helo bawb … 

Gobeithio’ch bod i gyd wedi cael Nadolig iach a diogel, a dymuniadau gorau am 2021 well i bawb. Ar hyn o bryd mae’r sefyllfa yn 2021 yn edrych yn debyg iawn i’r sefyllfa ar ddiwedd 2020 gyda’r ysgol ynghau i fwyafrif y disgyblion a hwythau yn derbyn gwersi ar lein o’r cartref. Mae’r sefyllfa o ran cau ysgolion yn newid yn rheolaidd hefyd ar hyn o bryd – mae’r blog yma wedi cael ei addasu bedair gwaith yn barod i gyd-fynd â’r cyhoeddiad mwyaf diweddar! 

Mae’r tymor newydd nawr wedi dechrau i ddisgyblion ers dydd Mercher, ac mae’r niferoedd sydd yn cyrchu gwersi ar-lein ym Mro Edern yn gyson uchel. Rydym yn ymwybodol o ba mor anodd yw jyglo’ch gwaith eich hun a cheisio sicrhau fod eich plant yn ymuno gyda’u gwersi ar-lein ar yr amseroedd y maen nhw i fod i wneud hynny, eu bod yn cwblhau gwaith sydd wedi cael ei osod iddyn nhw ac yna yn mynd ymlaen i’r wers nesaf … Diolch yn fawr iawn i chi am eich dyfalbarhad i sicrhau fod eich plant yn derbyn eu haddysg, ac am eich cefnogaeth i’n hymdrechion ni fel ysgol. 

Trefniadau mis Ionawr

Ers bore heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd holl ysgolion Cymru nawr ar gau i ddisgyblion tan 29 Ionawr yn y lle cyntaf. Os yw’r sefyllfa gyda niferoedd uchel o achosion COVID-19 yn parhau, yna bydd y llywodraeth angen ystyried ymestyn hwn tan hanner tymor Chwefror. Os daw cyhoeddiad pellach i newid y dyddiad hwn, bydd ein trefniadau dysgu byw yn cael eu hymestyn i gyd-fynd â’r dyddiad newydd.

Ar hyn o bryd, yn unol â chyfarwyddiadau’r llywodraeth, nid yw disgyblion i ddod i’r ysgol tan ddydd Llun 1 Chwefror ar y cynharaf. Byddwn yn darparu gwersi byw i’ch plant nes y bydd eich plentyn yn ôl yn yr ysgol yn dilyn yr amserlen arferol Mae gwersi byw’n dechrau am 8:54 bob bore, fel arfer. Dyma’r linc i’ch atgoffa o’r holl gyfarwyddiadau dysgu byw, sydd yn union yr un peth â threfniadau’r wythnos olaf cyn y Nadolig:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/cyfnod-clo-ionawr

Dysgu Byw

Mae negeseuon yr awdurdodau am ddysgu ar-lein wedi newid cywair ar gyfer y flwyddyn newydd. Mae’r ffocws bellach yn bendant ar barhad dysgu, ac ar ddisgyblion yn parhau i wneud cynnydd, er gwaetha’r ffaith eu bod yn y tŷ. Mae’r dyddiau o ystyried gwersi ar-lein fel rhyw fath o ofal plant neu adloniant ar ben. Rydym ni’n credu fod gennym ym Mro Edern yr holl weithdrefnau yn eu lle i sicrhau fod disgyblion yn gallu cael mynediad llawn at eu cwricwlwm ysgol arferol. Mae’r hyfforddiant staff cyson hefyd wedi bod yn canolbwyntio ar sicrhau fod disgyblion yn cael ystod eang o brofiadau addysgol ar-lein, ac yn cael cyfle i wneud cynnydd cyson, er mor ymddangosiadol amhosibl yw trosglwyddo amodau diwrnod ysgol i Google Meet. Rydyn ni’n diolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth i’n darpariaeth dysgu byw a’ch positifrwydd yn ein holiaduron cyn y Nadolig. Mae sêl bendith ein rhieni wedi ein galluogi i fwrw mlaen yn hyderus gyda’n darpariaeth dysgu byw yn 2021 sydd, yn ein barn ni, yn rhoi’r cyfle gorau posibl i ddisgyblion Bro Edern barhau i lwyddo. 

Felly, anfonwch eich plentyn atom yn brydlon erbyn 8:54am, wedi gwisgo, wedi cael brecwast ac yn barod ar-lein gyda’u holl adnoddau, ac fe ofalwn ni am y gweddill! 

Ar ddiwedd wythnos gyntaf 2021, dyma gyfle i atgoffa rhieni o rai disgwyliadau ar gyfer dysgu byw, fel bod modd i’n staff redeg eu gwersi mor llyfn â phosibl, yn unol â’r cytundebau Dysgu Byw a lenwyd gan rieni a disgyblion:

 • prydlondeb yn hanfodol – gweler yr amseroedd yn y linc uchod
 • rhaid i’r disgyblion fod wedi’u gwisgo’n llawn mewn dillad dydd
 • dim anifeiliaid anwes
 • dim bwyta
 • dim ffonau symudol na gemau cyfrifiadur o fewn cyrraedd
 • meicroffon bant, camera ymlaen

Os oes problemau technegol neu ddigidol wrth geisio cyrraedd gwersi, yna cofiwch mai’r Genius Bar yw’r ffordd i chi gofnodi eich problem. Mae’r penaethiaid blwyddyn yn aml yn dysgu drwy’r dydd, felly peidiwch ag anfon e-bost atynt i gofnodi problemau digidol – fe allai sawl awr basio cyn iddyn nhw weld y neges. 

Dyma linc y Genius Bar: 

https://forms.gle/g6Xk5xzkptjWA5Us7

Amser o flaen sgrîn

Rydym yn ymwybodol fod mynychu gwersi ar-lein drwy’r dydd yn her ganolbwyntio i staff a disgyblion fel ei gilydd, ond mae’r bwlch o 8 munud rhwng gwersi, yn ogystal ag egwyl a chinio arferol, yn rhoi cyfle i bawb adael y sgrîn am gyfnodau yn ystod y dydd. Wrth gwrs, oherwydd natur rhai pynciau a rhai tasgau, ni fydd angen i ddisgyblion fod o flaen sgrîn drwy bob gwers, oherwydd byddant yn cael rhai tasgau i’w cwblhau i ffwrdd o’r sgrîn. 

Yn ogystal, rydyn ni wedi gofyn heddiw i staff beidio â gosod gwaith cartref i ddisgyblion blwyddyn 7-11. Yn ein barn ni, mae cwblhau holl waith y dydd drwy ddilyn 6 gwers ar-lein yn ddigonol. Cyhyd â bod disgyblion wedi cwblhau holl dasgau’u gwersi’n brydlon yn ystod y dydd, ni fydd tasgau ychwanegol yn cael eu gosod. Os yw disgyblion wedi gwastraffu amser, fodd bynnag, yn hytrach na chwblhau gwaith, yna bydd disgwyl i bopeth gael ei orffen ar ôl y wers. Yr eithriad i hyn yw gwaith cartref sgiliau, er mwyn atgyfnerthu’r iaith Gymraeg a sgiliau sylfaenol tra bod y disgyblion i ffwrdd o’r ysgol. Bydd disgwyl i dasgau gwaith cartref sgiliau, sy’n cynnwys gwylio rhaglen S4C, ddigwydd yn wythnosol. 

Ar ddiwedd y diwrnod ysgol, anogwch eich plentyn i fynd allan i gael awyr iach drwy fynd am dro, cyn iddi dywyllu. 

Darpariaeth addysgol ar gyfer disgyblion dan ofal yr adran ADY

Os yw’ch plentyn dan ofal yr adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ysgol (Hafan neu Cwtsh) yna bydd eich plentyn yn gallu dod i’r ysgol ar adegau penodol. Bydd aelodau o staff yr adran yn cysylltu gyda chi i drefnu amseroedd.

Darpariaeth addysgol ar gyfer plant gweithwyr allweddol

Os oes fan leiaf un rhiant yn weithiwr allweddol yna mae hawl gennych i wneud cais i’r ysgol am le i’ch plentyn yn yr ysgol rhwng dydd Mercher 6 Ionawr a phryd fydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion. Diffiniad y Sir o weithwyr allweddol yw pobl sy’n gweithio yn y meysydd canlynol, sydd yn wahanol i’r cyfnodau clo blaenorol:

 • Gwasanaethau brys (golau glas)
 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • Gofal Cymdeithasol
 • Addysg

Os yw fan leiaf un rhiant yn gweithio yn y categorïau uchod, neu un os ydych yn rhiant sengl, yna mae modd i chi wneud cais i’ch plentyn gael lle yn narpariaeth yr ysgol yn ystod y dyddiau yma. Ar hyn o bryd nid oes modd bwcio dyddiad ar y ffurflen ar ôl 22 Ionawr gan y byddwn yn diweddaru’r dyddiadau yn rheolaidd ar y ffurflen. Bydd yr ysgol ar agor rhwng 8am a 3:30pm bob diwrnod. Gwnewch gais am le drwy ddilyn y linc yma:

https://forms.gle/3jDBKi13CEik3po2A

Os yw eich plentyn yn mynychu Bro Edern ar y dyddiau hyn, bydd angen dilyn y gwersi arferol ar yr amserlen a mynd o wers i wers, at eu hathro/awes a fydd yn dysgu pawb arall ar-lein o’u hystafell ddosbarth.

Darpariaeth ar gyfer dysgwyr bregus

Yn ystod y cyfnod clo cyn yr haf roedd modd i ambell ddisgybl oedd yn cael ei adnabod fel dysgwr bregus fynychu’r Hwb ar adegau penodol. Bydd yr un ddarpariaeth yn cael ei gynnig i ddysgwyr bregus yn ystod y cyfnod clo presennol. Mae’r tîm bugeiliol yn adnabod rhestr o ddysgwyr allai fanteisio ar y ddarpariaeth yma ac yn cysylltu gyda rhieni. Os ydych chi’n poeni am eich plentyn ac yn teimlo ei fod yn ddysgwr bregus yna cysylltwch â phennaeth blwyddyn eich plentyn yn y lle cyntaf i drafod y camau nesaf posib.

Ymyraethau Llythrennedd a Rhifedd

O ddydd Llun ymlaen, bydd y disgyblion hynny sydd fel arfer yn cael cymorth mewn grwpiau bychain gyda’u sgiliau llythrennedd a rhifedd yn mynd i barhau i gael y rhain ar-lein. Mae criw o staff wedi bod yn gweithio’n galed ar y logistics er mwyn i ddisgyblion gael y ddarpariaeth bwysig hon o’r tŷ. 

Bydd y disgyblion sydd yn derbyn ymyraethau angen mynychu Google Meet gwahanol i’w gwers arferol a bydd y disgyblion hyn yn cael gwybod ddydd Llun o’r manylion: diwrnod, amser a chod perthnasol y Google Meet a’r Google Classroom er mwyn cyrraedd y wers yn brydlon. Bydd yr wybodaeth yn cyrraedd erbyn diwedd dydd Llun drwy gyhoeddiad ar ClassCharts.

Trafnidiaeth Ysgol

Yn gyffredinol, ni fydd trafnidiaeth ysgol ar gael yn ystod y cyfnod mae’r ysgol ynghau i ddisgyblion. Bydd trafnidiaeth ysgol arferol yn ail gychwyn pan fydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion.

Prydau Ysgol am Ddim

Os yw’ch plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim byddwch wedi derbyn talebau gan y sir ar gyfer y cyfnod dros y Nadolig. Bydd y drefn hon yn parhau nes y bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion. Mae’r talebau’n cyrraedd drwy eich ParentPay, fel o’r blaen.

Y Gegin

Yn ystod y cyfnod y bydd yr ysgol ynghau i ddisgyblion ni fydd y gegin yn agored. Bydd angen i unrhyw ddisgybl sy’n dod i’r ysgol ddod â digon o fwyd a diod gyda nhw am y diwrnod.

Arholiadau allanol

Yn sgil y cyhoeddiad cyn y Nadolig fod arholiadau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch wedi eu gohirio eleni fe gyhoeddoedd CBAC ganllawiau newydd ar gyfer cynnal asesiadau allanol a mewnol yn ystod y tymor hwn a thymor yr haf. Ond, bore heddiw daeth cyhoeddiad yn nodi fod yr asesiadau oedd i fod i ddigwydd yn Chwefror a Mawrth bellach wedi cael eu canslo. Nid yw’n glir ar hyn o bryd beth fydd yn digwydd yn lle’r asesiadau hyn, felly pan ddaw cyhoeddiad pellach fe wnawn ddarparu diweddariad i chi.

Yn y cyfamser, mae’n hanfodol fod disgyblion yn parhau i weithio’n galed am fod elfennau eraill o’r cyrsiau megis gwaith cwrs yn dal i sefyll ar hyn o bryd, ac mae’n bosibl y bydd angen i staff, maes o law, edrych ar holl dystiolaeth y flwyddyn ar gyfer pob disgybl. 

Daeth llythyr o Cymwysterau Cymru prynhawn yma ar gyfer pob dysgwr yn esbonio’r hyn sydd yn digwydd nesaf. Mae linc i’r llythyr yma:

8/1/21 Llythyr Cymwysterau Cymru 

Canlyniadau arholiadau Tachwedd

Ym mis Tachwedd fe wnaeth rhai o ddisgyblion blwyddyn 11 a Chweched Dosbarth yr ysgol sefyll yr arholiadau allanol canlynol:

 • Mathemateg Rhifedd (blwyddyn 11)
 • Saesneg a/neu Mathemateg (ail sefyll Chweched Dosbarth)

Os yw’ch plentyn yn un o’r rhai a safodd yr arholiadau uchod, bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi ddydd Iau 14 Ionawr. Bydd modd i’ch plentyn dderbyn y canlyniad drwy e-bost gan Mrs Mererid Thomas, Swyddog Arholiadau’r ysgol, neu bydd modd iddynt ddod mewn ar amser penodol i nôl eu canlyniadau. Er mwyn i ni wybod sut byddai’ch plentyn yn dymuno derbyn y canlyniad gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen Google berthnasol gan ddilyn y linc isod. Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen erbyn 9am ddydd Mawrth 12 Ionawr.

https://forms.gle/suG6UJjQEGWkS13N6

Holiadur plant y lluoedd arfog

Ym Mro Edern, rydym wedi ymrwymo i ddeall anghenion a chefnogi ein dysgwyr gyda’u profiad unigryw drwy gydol eu haddysg. Un grŵp rydym yn edrych i’w cefnogi yw plant personél y Lluoedd Arfog. Mae rhan o’n cefnogaeth i ymrwymiad Cyngor Sir Caerdydd i Gyfamod y Lluoedd Arfog yn cynnwys adnabod pwy yw Plant y Lluoedd Arfog fel y gallwn eu cefnogi’n briodol.

Drwy wybod faint o ddisgyblion sy’n blant y Lluoedd Arfog ym Mro Edern, gallwn nodi eu hanghenion yn rhagweithiol, gan ddarparu cefnogaeth a chael mynediad at gyllid os oes angen. Os yw eich teulu’n perthyn i’r Lluoedd Arfog, a wnewch chi lenwi’r holiadur byr erbyn nos Sul, er mwyn i ni fedru pasio’r niferoedd at y sir:

https://forms.gle/uKCP32ardzweGs1j8

Noson Rieni Blwyddyn 9

Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd noson rieni blwyddyn 9 ar nos Iau 28 Ionawr. Dyma’n noson rieni nesaf. Bydd y noson rieni ar-lein ar School Cloud. Byddwch yn derbyn login personol, a bydd y system bwcio yn agor am 6pm nos Fawrth 19 Ionawr. Rhowch y dyddiad a’r amser yn eich dyddiadur, oherwydd y cyntaf i’r felin fydd hi gyda’r slotiau amser. 

Rydyn ni wedi gohirio noson rieni bl 10, a’r un ar gyfer 12 a 13 nes i ni gael syniad cliriach am gymwysterau eich plentyn a sut fyddant yn cael eu hasesu. Rydyn ni’n dal yn y niwl, er gwaethaf cyhoeddiad y bore ma.

Bl 11: Ymuno â Chweched Bro Edern

Cofiwch fod modd i ddisgyblion a rhieni blwyddyn 11 weld Noson Agored y Chweched yn rhithiol, ac ailwylio’r fideos ar unrhyw achlysur. Mae digon o amser i ddisgyblion blwyddyn 11 ystyried eu hopsiynau ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu criw da nôl i’r Chweched y flwyddyn nesaf. Bydd y broses ceisio am le yn y Chweched yn digwydd yn hwyrach eleni. 

Dyma’r Noson Agored rithiol:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/6edbroedern/noson-agored

Mae ein prosbectws ar gyfer y Chweched yma: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/6edbroedern/prosbectws

Y Gymraeg yn y cartref

Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o rannu’r iaith Gymraeg gyda theuluoedd Bro Edern, fel bod modd i’ch plant glywed cymaint o Gymraeg â phosibl ar yr aelwyd. 

Dyma’n rhestr ddiweddaraf o gerddoriaeth i chi – Helo 2021. Cofiwch fod modd i chi gael cyfrif Spotify am ddim:

https://open.spotify.com/playlist/2s0pOfJvJM0ulqgAoBKqk5

Mae Trac yr Wythnos hefyd yn cael ei rannu ar gyfrifon Twitter yr ysgol. 

Ar gyfer gwaith cartref sgiliau, rydyn ni wedi rhoi’r wefan hon at ei gilydd, sy’n cynnwys awgrymiadau o raglenni teledu S4C er mwyn i’ch plentyn glywed Cymraeg yn gyson yn y cartref: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwaithcartrefsgiliaubroedern/4-ionawr-2021

Cofiwch y gallwch hefyd wylio S4C ar y BBC iPlayer, drwy ddewis S4C o dan yr opsiwn ‘Channels’ ar ben y sgrîn. 

Angen cymorth?

Cofiwch ein bod yma i’ch helpu chi a’ch plant yn y cyfnod hwn; os oes problem yn codi yna cysylltwch â phennaeth blwyddyn eich plentyn yn y lle cyntaf. Dyma restr o bwy ydynt, a’u cyfeiriadau ebost, i’ch atgoffa:

Dyna ni am heddiw!

Cymerwch ofal a chofiwch gysylltu â’r ysgol os allwn fod o gymorth i chi a’ch plentyn.

Pob hwyl

Iwan Pritchard
Pennaeth

One thought on “Croeso 2021!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: