Nadolig 2020

Nos Iau 17 Rhagfyr 2020

Annwyl Bawb

Blog olaf y flwyddyn?!

Hoffwn unwaith eto ddiolch yn fawr iawn i chi am eich holl gefnogaeth yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. Mae wedi bod yn flwyddyn ddigynsail yng ngwir ystyr y gair, ac mae cymaint o ymadroddion newydd wedi cyrraedd ein geirfa bob dydd sy’n adlewyrchu’r cyfnod cythryblus hwn. Gobeithio y byddwch yn cael amser i ymlacio a mwynhau dros y Nadolig, a dymuniadau gorau i chi i gyd ar gyfer 2021.

Achosion Positif

Clywsom dros y dyddiau diwethaf fod achos positif o COVID-19 ymhlith dau ddisgybl ym mlwyddyn 11. Rhoddodd y teuluoedd wybod i’r ysgol yn syth ar ôl derbyn canlyniad ac fel yr achosion blaenorol rydyn ni’n diolch i’r teuluoedd am eu cydweithrediad parod gyda’r ysgol a’r awdurdodau. Rydyn ni’n dilyn canllawiau Tracio ac Olrhain yn ofalus ac yn cydweithredu gyda’r sir a’r gwybodusion yn Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn amddiffyn holl deulu Bro Edern.

Dyma’r sefyllfa y tro hwn:

Nid yw’r disgyblion positif wedi bod yn yr ysgol ers dydd Gwener 11 Rhagfyr ac nid oedd y disgyblion yn dangos unrhyw symtomau pan oeddynt yn yr ysgol ddiwethaf, ac felly’r newyddion da yw nad oes angen i unrhyw un arall hunanynysu.

*******DIWEDDARIAD 9pm********

Rydyn ni *newydd* glywed fod disgybl arall o flwyddyn 11 wedi cael canlyniad positif heno, er iddi gael y prawf ddydd Sadwrn diwethaf. Mae hyn o ganlyniad i’r backlog enfawr o 11,000 o brofion sydd wedi bod ar y newyddion. Roedd y prawf ddydd Sadwrn diwethaf ar ôl iddi ddatblygu symtomau. Golyga hyn y bydd angen i ni fesur holl ystafelloedd dysgu’r disgybl yn syth yn y bore, ar gyfer gwersi dydd Iau a dydd Gwener diwethaf. Bydd y disgyblion a oedd o fewn y 2m radiws yn gorfod hunanynysu am y gweddill o’r 10 diwrnod. Gyda’r holl oedi, rydyn ni hanner ffordd drwy’r cyfnod yn barod. Bydd y disgyblion sy’n gysylltiadau i’r disgybl angen hunanynysu tan ddiwedd yr 21ain, ac yn cael gadael y tŷ eto ar y 22ain. Jyst mewn pryd …

Nes i ni orffen mesur yn y bore, cysylltu gyda’r awdurdodau ac ysgrifennu’r llythyrau perthnasol at rieni, rydyn ni’n gofyn i HOLL DDISGYBLION BLWYDDYN 11 hunanynysu nes i chi glywed gennym yfory. Ni ddylai hyn fod yn broblem bore fory, oherwydd dylai holl ddisgyblion yr ysgol fod gartref, ar-lein ar gyfer eu dysgu byw. Nid yw’r disgybl dan sylw yn teithio ar fws.

Felly, na – nid dyma flog olaf y flwyddyn!

Trefniadau Ionawr 2021

Rydym newydd dderbyn gwybodaeth gan y Sir y pnawn ma am drefniadau ysgolion yn nechrau Ionawr. Maent yn cynnwys dau ddiwrnod paratoi ar gyfer staff ac ysgolion, yna dysgu ar-lein am weddill yr wythnos gyntaf. Rydyn ni’n esbonio isod sut ydyn ni’n gweld hyn yn digwydd ym Mro Edern:

Trefniadau’r wythnos 4 – 8 Ionawr 2021

Dydd Llun 4 Ionawr 2021

Mae hwn wedi ei glustnodi fel diwrnod paratoi gan y Sir a Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n barod wedi eich hysbysu fod Ionawr 4 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd (HMS) i staff Bro Edern ac na fydd disgwyl i’ch plant fod mewn gwersi ar y diwrnod hwn. Byddwn yn parhau gyda threfniadau HMS ar gyfer y diwrnod hwn fel nad yw’ch plant yn colli mwy o ysgol nag sydd raid rhwng nawr a diwedd y flwyddyn academaidd.

Dydd Mawrth 5 Ionawr 2021

Mae hwn wedi ei glustnodi gan y Sir a Llywodraeth Cymru fel yr ail ddiwrnod paratoi. Byddwn yn defnyddio’r diwrnod hwn felly er mwyn gorffen ein paratoadau ar gyfer y cyfnod nesaf o ddysgu byw a sicrhau fod eich plant yn barod i ail gydio yn eu gwersi byw o ddydd Mercher ymlaen.

Bydd angen i’ch plentyn dreulio’r dydd Mawrth yn cwblhau unrhyw ddarn o waith na fydd wedi ei gwblhau erbyn diwedd y dydd ddydd Gwener 18 Rhagfyr. Mae’ch plant, fel staff yr ysgol, yn haeddu toriad dros y Nadolig ac felly nid ydym yn disgwyl iddynt gwblhau unrhyw waith cartref dros y gwyliau. Gofynnwyd i ddisgyblion mewn dosbarthiadau arholiadau dreulio’r diwrnod hwn yn creu nodiadau adolygu i’w hunain mewn gwahanol bynciau. Dyma’r cyflwyniad a gafodd pob disgybl yn y gwersi ar-lein cyn y Nadolig:

https://docs.google.com/presentation/d/1ExtiSd-QzNW3WFtS-BOCoKhh576ulfprkydQJmFDR4k/edit?usp=sharing

Dydd Mercher 6 Ionawr 2021 – Dydd Gwener 8 Ionawr 2021

O ran dilyn amserlen, mae’r tymor newydd nawr yn dechrau i ddisgyblion ar y dydd Mercher, ond yn unol â chyfarwyddiadau’r llywodraeth, nid yw disgyblion i ddod i’r ysgol. Byddwn yn darparu gwersi byw i’ch plant, unwaith eto, o’r diwrnod hwn ymlaen. Byddwn yn dilyn yr amserlen arferol, fel yr wythnos hon – fe fydd yn ddydd Mercher wythnos 2 ar amserlen eich plentyn. Bydd y gwersi’n dechrau am 8:54, fel arfer. Dyma’r linc i’ch atgoffa o’r holl gyfarwyddiadau dysgu byw, sydd yn union yr un peth â threfniadau’r wythnos olaf hon:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/cyfnod-clo-rhagfyr

Darpariaeth addysgol ar gyfer disgyblion dan ofal yr adran ADY

Os yw’ch plentyn dan ofal yr adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ysgol (Hafan neu Cwtsh) yna bydd eich plentyn yn gallu dod i’r ysgol ar adegau penodol yn ystod y cyfnod 6 – 8 Ionawr. Bydd staff yr adran ADY yn cysylltu gyda chi ar y dydd Mawrth i gwblhau unrhyw drefniadau.

Darpariaeth addysgol ar gyfer plant gweithwyr allweddol

Os oes dau riant yn weithwyr allweddol yna mae hawl gennych i wneud cais i’r ysgol am le i’ch plentyn yn yr ysgol rhwng dydd Mercher 6 Ionawr a dydd Gwener 8 Ionawr. Diffiniad y Sir o weithwyr allweddol yw pobl sy’n gweithio yn y meysydd canlynol, sydd yn wahanol i’r cyfnodau clo blaenorol:

  • Gwasanaethau brys (golau glas)
  • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
  • Gofal Cymdeithasol
  • Addysg

Os yw’r ddau riant yn gweithio yn y categorïau uchod, neu un os ydych yn rhiant sengl, yna mae modd i chi wneud cais i’ch plentyn gael lle yn narpariaeth yr ysgol yn ystod y tri diwrnod yma. Bydd yr ysgol ar agor rhwng 8am a 3:30pm ar y tri diwrnod. Gwnewch gais am le drwy ddilyn y linc yma:

https://forms.gle/3jDBKi13CEik3po2A

Os yw eich plentyn yn mynychu Bro Edern ar y dyddiau hyn, bydd angen dilyn y gwersi arferol ar yr amserlen a mynd o wers i wers, at eu hathro/awes a fydd yn dysgu pawb arall ar-lein o’u hystafell ddosbarth.

Trafnidiaeth

Ni fydd unrhyw drafnidiaeth ysgol ar gael yn ystod wythnos gyntaf y tymor ar gyfer disgyblion yr Adran ADY na phlant i weithwyr allweddol.

Arlwyo

Ni fydd y gegin yn agored yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Os ydy’ch plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim yna bydd y system dalebau yn parhau drwy wyliau’r Nadolig ac hyd at 8 Ionawr 2021.

Trefniadau’r wythnos 11 – 15 Ionawr 2021

Dydd Llun 11 Ionawr 2021

Y bwriad yw y byddwn yn ail gychwyn dysgu wyneb yn wyneb o’r diwrnod hwn ymlaen ac fe fydd disgwyl i bawb sy’n gallu, i fod yn yr ysgol o’r diwrnod hwn ymlaen. Os yw’ch plentyn yn gorfod hunan ynysu am resymau COVID-19 yna bydd angen iddo/i barhau gyda’r dysgu byw yn ôl yr arfer.

Trafnidiaeth

Bydd trafnidiaeth ysgol ar gael yn ail gychwyn yn ystod yr wythnos hon.

Arlwyo

Bydd y gegin yn ail agor ar Ddydd Llun 11 Ionawr. Bydd unrhyw ddisgybl sydd yn derbyn prydau ysgol am ddim yn derbyn bwyd yn y ffreutur o’r diwrnod hwn ymlaen.

Diheintio

Byddwn yn parhau gyda’r broses ddiheintio o amgylch yr ysgol, gan gynnwys golchi dwylo yn y bore, a diheintio rheolaidd wrth fynd o wers i wers. Bydd y broses glanhau estynedig sydd yn ei lle ers dechrau Gorffennaf diwethaf yn parhau yn y flwyddyn newydd.

Mygydau / Gorchuddion Wyneb

Diolch yn fawr i chi am sichrau fod eich plentyn yn dod i’r ysgol yn gwisgo gorchudd wyneb neu fwgwd. Bydd yr un rheolau yn parhau yn Ionawr o ran gwisgo mwgwd ymhob man ar wahân i’r gwersi ble mae disgyblion yn eistedd mewn rhesi.

Mae diweddariad wedi bod i’r canllawiau o ran mygydau neu orchuddion wyneb. Yn gyffredinol y cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru nawr yw fod mwgwd meddygol (edrychwch am y llythrennau IIR ar y clawr) yn rhoi gwell amddiffyniad i bawb sy’n eu gwisgo na gwisgo gorchudd wyneb yn unig. Os ydych yn penderfynu fod eich plentyn am wisgo mwgwd meddygol yna’r cyngor yw fod angen iddo/i newid y mwgwd amser cinio er mwyn sicrhau fod yr amddiffyniad yn parhau.

Rydym ym ymwybodol fod mygydau yn torri neu’n cael eu colli, ond yn anffodus nid oes gennym stoc di-ddiwedd o fygydau a gofynnwn yn garedig i chi bwysleisio i’ch plentyn pa mor bwysig yw iddo/i edrych ar ôl ei fwgwd neu ei orchudd wyneb. Maen nhw hefyd yn anrhegion delfrydol ar gyfer yr hosan, ynghyd â digon o beniau, pensiliau ac offer ysgrifennu!

Cwricwlwm i Gymru

Rydyn ni wedi clustnodi rhan fwya’r Diwrnod HMS ar 4 Ionawr ers sbel yn ddiwrnod i ni weithio ar y Cwricwlwm i Gymru. Rydyn ni wedi wedi bod yn blaengynllunio drwy’r tymor, gan gynnwys cydweithio gyda phenaethiaid ysgolion cynradd y clwstwr er mwyn gweithio ar gontinwwm ar gyfer holl ddisgyblion Clwstwr Bro Edern. Yr wythnos hon (gan nad ydym wedi gorfod gwneud dwy awr o ddyletswydd cinio, goruchwylio golchi dwylo a diheintio!) rydyn ni wedi defnyddio’r amser a’r lle er mwyn rholio’r papur allan yn y neuadd er mwyn medru gweld y continwwm yn glir, a rhoi cyfanwaith at ei gilydd sydd, gobeithio, yn diwallu anghenion ein disgyblion, gan greu rhywbeth a fydd yn eu hysbrydoli. Fel ysgol sydd wedi cydweithio gyda’r llywodraeth ar y cwricwlwm newydd, rydyn ni’n edrych ymlaen at wireddu ein gweledigaeth wrth ddatblygu cwricwlwm sydd yn wirioneddol gyffrous ac arloesol ar gyfer ein disgyblion.

Banc Bwyd

Diolch o galon i bawb a gyfrannodd at Fanc Bwyd Caerdydd fel rhan o’r Calendr Caredigrwydd. Cludwyd 140.5kg o fwyd o Fro Edern i’r pencadlys yn y Bae. Mae hwn yn mynd i wneud tipyn o wahaniaeth i bobl anghenus y ddinas dros gyfnod y Nadolig.

Cyfeillion

Diolch yn fawr i bawb a fu’n cefnogi gweithgareddau’r Cyfeillion yn ystod y tymor. Mae’n gyfnod anodd i godi arian, ond mae’r Cyfeillion, er gwaethaf pawb a phopeth, wedi llwyddo i godi £1,682 ers mis Medi. Mae ambell i fwgwd gyda logo’r ysgol, yn dal ar gael drwy ParentPay. 

Roedd blog ddoe’n cynnwys enwau holl fuddugwyr y raffl Nadolig. Mae gennych tan 12pm yfory (Gwener) i ddod i gasglu eich gwobr o’r dderbynfa. Wedi hynny, bydd angen i chi aros tan fis Ionawr. Cofiwch y bydd yr EasyFundraising yn parhau drwy’r flwyddyn. Dyma fanylion EasyFundraising yr ysgol ar gyfer eich siopa ar-lein:

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Cyngerdd Nadolig

Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwrando ar eitemau’r gyngerdd Nadolig. Hoffwn longyfarch pob un o’n disgyblion ar berfformiadau graenus sy’n llonni’r galon yn y cyfnod hwn.

Roedd première yr eitem ddiweddaraf, gyda Maddie a Betsan o flwyddyn 11, am 8pm heno:

A dyma’r gyngerdd gyfan i chi weld ar ffurf rhestr chwarae YouTube, gydag eitem newydd yn dod i’r golwg bob dydd:

Yr Urdd

Hoffai Lewys, ein swyddog Urdd ddiolch i bawb am eu cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf mewn cyfnod sydd wedi bod yn un heriol iawn i’r Mudiad. Mae Lewys wedi darparu linc i chi allu ei ddilyn er mwyn gael gwybodaeth am weithgareddau Urdd Caerdydd a’r Fro yn y flwyddyn newydd:

https://bit.ly/NewURDDion

Diolch

Hoffwn i hefyd, ar ran staff Bro Edern, ddiolch i chi gyd fel teuluoedd Bro Edern, am eich cefnogaeth eleni, a dymuno cyfnod tawel a digon o lonydd i chi dros y Nadolig.

Bydd eitemau’r gyngerdd Nadolig yn parhau i gael eu rhyddhau i chi dros y cyfnod nesaf, ac mae un eitem “epig” gan y staff yn cael première am 12:45 fory, wrth i wersi byw y dydd ddirwyn i ben! Gweler y linc uchod … rhywbeth i edrych ymlaen ato … yn betrusgar!

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: