Chromebooks Blwyddyn 7

Blog dwyieithog // Bilingual Blog (English follows Welsh)

Annwyl Bawb

Dyma ni, unwaith eto gyda’r diweddaraf o Fro Edern! 

Dim ond newyddion da y tro hwn – rydyn ni wedi cael addewid gan y sir y bydd Chromebooks blwyddyn 7 yn cyrraedd fore Llun, ac rydym wedi rhoi camau yn eu lle i ddosbarthu’r Chromebooks yn syth i deuluoedd Bro Edern.

Bydd y Chromebooks ar gael i chi gasglu rhwng 1:30 a 5:30pm ddydd Llun. Byddan nhw yn y dderbynfa’n aros amdanoch. Os nad ydych yn gallu dod ddydd Llun, bydd y Chromebooks hefyd ar gael i chi gasglu fore dydd Mawrth rhwng 8 a 10am. Rydym angen pob Chromebook oddi ar safle’r ysgol erbyn 10am fore Mawrth. Gore po gyntaf y gallwch gasglu’r Chromebook, er mwyn i’ch plentyn ei ddefnyddio ar gyfer y Dysgu Byw, sydd yn amlwg yn dechrau i bawb am 8:54am fore Llun. 

Er mwyn derbyn y Chromebook, bydd angen i chi gwblhau’r pedwar peth canlynol, cyn i chi ddod i Fro Edern ddydd Llun neu fore Mawrth:

1. Cytundeb Chromebook Rhieni wedi cwblhau:

https://forms.gle/enyajqvDNBHwkCELA

2. Cytundeb Chromebook Disgybl wedi cwblhau:

https://forms.gle/3PcNYYw4WmWCWtaz8

3. Cyfraniad at yr yswiriant (sydd yn £50 i gyd) o leiafswm o £10 ar ParentPay – diolch i bawb sydd eisoes wedi talu.

Unrhyw ymholiadau ParentPay i: HMilton@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk 

4. App ClassCharts (Rhiant) wedi’i osod ar eich ffôn

Os nad yw eich manylion ClassCharts gennych, yna byddwn yn eu darparu i chi wrth gyrraedd a bydd angen i chi fewngofnodi yn y fan a’r lle. 

Gyda chynifer o ddisgyblion yn y flwyddyn, mewn 6 dosbarth cofrestru, nid ydym eto’n adnabod pob rhiant blwyddyn 7, felly mae angen i ni ddilyn camau llym wrth ddosbarthu’r Chromebooks. Wrth gasglu Chromebook eich plentyn, bydd angen i chi ddod â thystiolaeth o bwy ydych chi. Gellir dod ag un o’r canlynol:

  • eich plentyn (os nad yw’n gorfod hunanynysu!)
  • pas bws eich plentyn
  • eich pasbort
  • eich trwydded yrru (cerdyn gyda llun)

Os yw nifer ohonoch yn cyrraedd yr un pryd, bydd angen ciwio y tu allan i’r dderbynfa, gyda phellter cymdeithasol o 2m, gan ddilyn yr arwyddion ar y llawr. 

Pob hwyl

Iwan Pritchard
Pennaeth

******************************************************************************************

Dear Everyone

Here we go again, with the latest from Bro Edern!

Only good news tonight – the county has promised that the year 7 Chromebooks will arrive on Monday morning, and we have put steps in place to distribute the Chromebooks straight to Bro Edern families – better late than never, but just in time for Christmas! 

The Chromebooks will be available for you to collect from 1:30 to 5:30pm on Monday. They will be at reception waiting for you. If you can’t come on a Monday, the Chromebooks will also be available again for you to collect on Tuesday morning from 8 to 10am. We need all Chromebooks off the school site by 10am on Tuesday morning. The sooner you can pick up the Chromebook the better. It will be useful for your child’s Live Learning, which obviously starts for everyone at 8:54am on Monday morning.

To receive the Chromebook, you will need to complete the following four things, before you come to Bro Edern on Monday or Tuesday morning:

1 Parental Chromebook Contract:

https://forms.gle/enyajqvDNBHwkCELA

2 Pupil Chromebook Contract filled in by your child:

https://forms.gle/3PcNYYw4WmWCWtaz8

3 A minimum payment of £10 on ParentPay, out of a total of £50, towards the Chromebook insurance – thank you to everyone who has already paid.

Any ParentPay enquiries to: HMilton@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

4 ClassCharts App installed on your phone

If you do not have your ClassCharts login details, then we will provide them to you on arrival and you will need to login there and then.

With so many pupils in the year in 6 different registration classes, we do not yet know every year 7 parent, so we will need to follow strict steps when distributing the Chromebooks. When collecting your child’s Chromebook, you will need to bring proof of your identity. You may bring one of the following:

  • your child (as long as they are not self-isolating)
  • your child’s bus pass
  • your passport
  • your driving licence (photo card)

If many of you arrive at the same time, you will need to queue outside the reception area, with a social distance of 2m, following the signage on the floor.

Best wishes

Iwan Pritchard
Headteacher

One thought on “Chromebooks Blwyddyn 7

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: