10 Rhagfyr 2020

Annwyl Bawb

Dyma’r diweddaraf o Fro Edern a ninnau ar drothwy wythnos olaf y tymor. Mae’r tymor wedi bod yn hir ac yn gymhleth, ond rydyn ni bron yno! Mae’r staff wedi bod wrthi’n ddiwyd unwaith eto. Roedd gennym 278 o ddisgyblion gartref yn cael dysgu byw ddydd Llun: rhwng disgyblion blwyddyn 8 i gyd, disgyblion yr 812, rhai disgyblion blwyddyn 10 ac unigolion sy’n hunanynysu mewn blynyddoedd eraill. Mae’n dipyn o her i’r staff jyglo hyn oll, gan ddysgu disgyblion ar-lein a disgyblion yn y dosbarth ar yr un pryd, ac hoffwn ddiolch iddynt eto’n gyhoeddus am ymrwymo i’r fath fenter gyda’r fath afiaith ar ddiwedd tymor mor hir. 

Mae disgyblion blwyddyn 8 bellach i gyd nôl yn yr ysgol, oni bai iddynt dderbyn llythyr hunanynysu gan yr ysgol, neu eu bod wedi teithio ar y lawr dop yr 812 – gweler isod.

Achos Positif

Mae un o gynorthwy-wyr yr Uned Drochi Iaith wedi profi’n bositif. Yn yr achos hwn, mae angen i aelodau eraill o staff yr Uned Drochi hunanynysu am eu bod yn cydweithio mor agos. Mae’r cynorthwy-ydd positif yn gweithio gyda disgyblion blwyddyn 7. Anfonwyd disgyblion blwyddyn 7 yr Uned Drochi adref tra ein bod yn cwblhau ein hymholiadau. Gallaf bellach gadarnhau nad oes angen i unrhyw un o ddisgyblion yr Uned Drochi hunanynysu. Mae’r holl awdurdodau’n gytûn am hyn, wedi i ni ddilyn holl ganllawiau Tracio ac Olrhain a’r sir yn ofalus.

Hunanynysu am 10 diwrnod

Efallai i chi glywed neu ddarllen yn y newyddion fod y cyfnod hunanynysu swyddogol, ar gyfer unigolion sydd wedi bod mewn cysylltiad gyda phobl bositif, bellach wedi’i gwtogi o 14 i 10 ddiwrnod. Ar gyfer y disgyblion sydd eisoes yn hunanynysu e.e. blwyddyn 8 a disgyblion yr 812, daeth cadarnhad heddiw fod y cyfnod hunanynysu hwn yn berthnasol iddynt hwy hefyd, ac felly fod dyddiadau y daw’r hunanynysu i ben wedi newid. Mae disgyblion blwyddyn 8 a oedd yn gyswllt i’r disgybl positif a disgyblion y bws 812 bellach yn hunanynysu tan ddiwedd y 14 Rhagfyr. Cânt adael y tŷ i fynd am dro am y tro cyntaf ar y 15fed.

Trefniadau Wythnos Nesaf

Mae llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi y pnawn ma fod holl ysgolion uwchradd Cymru’n dysgu ar-lein drwy’r wythnos nesaf er mwyn helpu lleihau lledaenu COVID-19. 

Bydd angen i ddisgyblion Cymru i gyd aros yn y tŷ a dilyn eu gwersi ar-lein. Rydyn ni’n ffodus iawn ym Mro Edern fod holl weithdrefnau’r ysgol yn eu lle a bod ein disgyblion yn deall y drefn yn dda. Bydd disgwyl i staff fod yn yr ysgol yn Dysgu Byw. 

Dyma ganllawiau Dysgu Byw Bro Edern i chi gael gwirio gyda’ch plentyn:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/cyfnod-clo-rhagfyr

Mae’r canllawiau uchod yn cynnwys amseroedd gwersi ayb a’r holl reolau sydd angen eu dilyn.

Os yw’ch plentyn yn sâl, ac yn rhy sâl i ddilyn gwers ar-lein (sydd yn annhebygol), yna bydd angen i chi ddilyn camau absenoldeb arferol yr ysgol, er mwyn esgusodi eich plentyn o wersi yn y modd arferol, drwy ffonio’r ysgol ben bore ar 029 2048 9445 a gadael neges er mwyn esbonio absenoldeb eich plentyn. Onibai fod plentyn yn sâl iawn, bydd disgwyl i bawb sydd gartref ddilyn gwersi byw drwy’r dydd. Ni fydd cynnwys unrhyw wersi’n cael ei ailadrodd ym mis Ionawr.

Bydd gwersi’n parhau tan amser cinio ddydd Gwener nesaf 18 Rhagfyr. Yn ystod y pnawn, bydd cyfle i’ch plant gwblhau unrhyw ddarnau o waith nad ydynt wedi’u cwblhau yn ystod yr wythnos. Fel y dywedwyd wrthych mewn blog blaenorol, ni fyddwn yn gosod gwaith cartref i’ch plant dros y Nadolig, mae’n gyfle i chi gael amser teuluol gyda’ch gilydd.

Ymweliad Iechyd a Diogelwch

Fel y gwyddoch, roeddem yn disgwyl arolwg iechyd a diogelwch yr wythnos hon. Daeth tîm o arolygwyr atom bnawn dydd Mawrth. Bu’r tîm yn edrych ar ein holl weithdrefnau, gan gynnwys y broses o newid rhwng gwersi, cyrraedd a gadael yr ysgol, trefniadau amseroedd egwyl a chinio, a threfniadau tai bach a golchi dwylo. Rwy’n falch iawn i nodi eu bod yn cymeradwyo’n fawr popeth mae’r ysgol yn ei wneud er mwyn sicrhau diogelwch pawb sydd ar y safle.

Noson Rieni Blwyddyn 8

Erbyn i chi ddarllen hwn, bydd rhieni blwyddyn 8 wedi cael eu profiad cyntaf o noson rieni rithiol ar ein system newydd sbon School Cloud. Gobeithio i’r cyfan weithio’n rhwydd i chi. Rydym eisoes wedi cael peth adborth cychwynnol positif iawn gan rieni am ba mor hawdd oedd defnyddio’r system. Os oes unrhyw adborth pellach, er mwyn i ni fedru mireinio’r drefn ar gyfer rhieni disgyblion mewn blynyddoedd eraill yn y flwyddyn newydd, mae croeso i chi gysylltu gyda ni. Erbyn y flwyddyn newydd, rydym yn gobeithio y bydd y system wedi diweddaru er mwyn i ddau riant fedru ymuno â’r noson rieni ar yr un adeg, ond o leoliadau gwahanol.

Cyfeillion PTA

Diolch i chi am eich brwdfrydedd yn cefnogi gweithgareddau’r Cyfeillion unwaith eto. Erbyn hyn mae EasyFundraising wedi codi £175, heb gostio ceiniog i rieni’r ysgol ac mae’r mygydau (sydd ar gael drwy ParentPay) wedi gwerthu’n arbennig o dda. 

Cofiwch am y linc i EasyFundraising, neu cofiwch lawrlwytho’r app ar eich ffôn: https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Bydd Raffl y Cyfeillion yn cael ei dynnu bnawn dydd Mercher nesaf (16eg), felly cofiwch brynu tocynnau ar ParentPay cyn hynny. Mae llu o wobrau ar gael, fel y gwelwch yn y lluniau isod. Diolch i bawb fu wrthi’n trefnu. 

Banc Bwyd ac Achub y Plant

Diolch i chi gyd am eich haelioni tuag at y banc bwyd, fel rhan o’r Calendr Caredigrwydd. Gan fod Diwrnod Siwmperi Nadolig yr elusen Achub y Plant yn digwydd yn swyddogol yfory, gall disgyblion wisgo’u siwmperi dros eu gwisg ysgol yfory a chyfrannu £1 tuag at Achub y Plant drwy fynd ar ParentPay. Erbyn hyn, yfory yw diwrnod olaf ein disgyblion yn adeilad yr ysgol cyn y Nadolig, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at eu gweld yn eu siwmperi lliwgar.

Clwb Ieuenctid Urdd Caerdydd

Bnawn Mawrth nesaf cynhelir clwb ar-lein i ddisgyblion blynyddoedd 7 – 9 gan yr Urdd, ac mae croeso cynnes i aelodau hen a newydd. Bydd nifer o weithgareddau cyffrous yn cael eu trefnu gan gynnwys cwis a gemau gwahanol drwy ddefnyddio Zoom.

Er mwyn gallu ymuno gyda’r clwb bydd angen llenwi holiadur ymlaen llaw gan ddilyn y ddolen isod:

Cyngerdd Nadolig

Mae’r Adran Gerdd a Mr George wedi bod yn brysur yn ffilmio a recordio ein cyngerdd Nadolig o dan amodau digon heriol. Mae cynnal cyngerdd mewn neuadd lawn dop gymaint yn haws! Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyflwyno’n cyngerdd Nadolig rhithiol i chi dros y cyfnod yn arwain at y Nadolig.
Bydd y cwbl i’w weld ar sianel YouTube yr ysgol, maes o law: 

https://www.youtube.com/channel/UCuKaJSDy2ufwXWa9qonyHSQ/videos

Os hoffech glywed mwy o gerddoriaeth y Nadolig, cofiwch fod gennym ddwy restr chwarae, er mwyn dod â naws y Nadolig i’ch cartref, drwy gyfrwng y Gymraeg:

Spotify: https://open.spotify.com/playlist/1OPjHJxVOKci6wDq480frH

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmsN529FmVUxtpY4n5iC3aAYgtLH6FzZw

Hoffwn ddiolch i chi unwaith eto am eich cefnogaeth o’r ysgol. 

Pob dymuniad da i chi

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: