6 Rhagfyr 2020

PWYSIG: DIWEDDARIAD – DYDD SUL 5:30pm

Achos Positif Newydd

Sut mae hyn yn effeithio ar ddisgyblion blwyddyn 8?

Rydyn ni wedi clywed amser cinio heddiw fod disgybl blwyddyn 8 wedi cael canlyniad positif i brawf COVID y bore ma. Roedd y disgybl yn yr ysgol ddydd Gwener, felly mae hyn yn golygu y bydd angen i ni wneud llawer o ymholiadau, gan gynnwys mesur pob ystafell ble buodd y disgybl ddydd Gwener a gwirio pob cynllun eistedd. Rydyn ni’n rhagweld y bydd olrhain camau’r disgybl yn iawn yn cymryd tipyn o amser, felly rydyn ni’n gofyn yn garedig i rieni blwyddyn 8 gadw eu plant gartref yn hunanynysu am ddau ddiwrnod – dydd Llun a dydd Mawrth yn y lle cyntaf, er mwyn i ni wneud ein hymholiadau. Byddwn yn cysylltu gyda chi wedi i ni olrhain camau’r disgybl, er mwyn i rieni blwyddyn 8 wybod yn bendant a yw eu plentyn angen aros gartref yn hwy na deuddydd.

Sut mae hyn yn effeithio ar ddisgyblion y bws 812 (eto)?

Teithiodd y disgybl positif ar y bws 812 i Fro Edern fore Gwener, ac adref eto bnawn Gwener. Golyga hyn y bydd angen i’r disgyblion oedd ar lefel dop yr 812 fore neu bnawn Gwener hunanynysu am bythefnos – rydyn ni’n gwybod hyn yn bendant yn barod. Golyga hyn nad all y disgyblion hyn adael y tŷ am bythefnos, unwaith eto. Gallwn ond ymddiheuro am rywbeth sydd, yn amlwg, y tu hwnt i’n rheolaeth.

Er mwyn i ni gael gwybod pa ddisgyblion oedd ar lefel dop yr 812, a wnewch chi lenwi hwn, er mwyn i ni gael cofnod o bwy sydd angen aros adref. Yn sgil y rhestr, byddwn yn gwneud trefniadau Dysgu Byw yfory ac yn adrodd i’r awdurdodau. Nes i chi gwblhau hwn, nid ydym yn sicr pwy yw’r disgyblion a faint ohonynt sydd, ond rydyn ni’n rhagweld y bydd y rhestr yn debyg i’r tro diwethaf:

Ffurflen yr 812: https://forms.gle/HycuC3KJvx2fspY48

Trefniadau Dysgu Byw ar gyfer y disgyblion sy’n hunanynysu

Bydd gwersi blwyddyn 8 i gyd, yn ogystal â disgyblion yr 812 yn fyw ar-lein o 9:04 yn y bore. Bydd y Dysgu Byw i gyd yn dechrau 10 munud wedi dechrau swyddogol y wers, er mwyn i athrawon sy’n symud ystafelloedd ayb fedru cyrraedd eu gwers a gosod i fyny ar ôl diheintio eu stafell flaenorol.

Dyma holl gyfarwyddiadau Dysgu Byw Bro Edern. Plîs darllenwch bopeth yn ofalus gyda’ch plentyn heno. Dim pyjamas / dim bwyta / dim ffôn ar gyfyl y wers ayb:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/dysgu-byw

Os nad ydych chi a’ch plentyn eto wedi llenwi’r cytundeb dysgu byw – mae angen gwneud hynny ar fyrder heno:

Disgybl / Pupil: https://forms.gle/hs3XEBazfv9cuywt5
Rhiant / Parent: https://forms.gle/p8B753Aq17JDuY647

Newidiadau Add Gorff

Mae newidiadau i amserlen allgyrsiol yr Adran Add Gorff oherwydd hyn, felly cadwch lygad ar https://twitter.com/AG_BroEdern am y diweddaraf.

Bwcio Noson Rieni Blwyddyn 8

Mae 5pm wedi mynd a dod! Gobeithio aeth popeth yn iawn. Unrhyw broblem, cysylltwch gyda Mr Kerry Lerwill: KLerwill@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

BLOG GWREIDDIOL

Annwyl Bawb

Gyda phythefnos i fynd cyn gwyliau’r Nadolig, rwy’n ysgrifennu atoch gyda’r diweddaraf o Fro Edern. Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn ac yn edrych ymlaen at ddiwedd y tymor. Mae pethau’n parhau’n brysur yn yr ysgol, ac roedden ni’n falch iawn i gael disgyblion y bws 812 ac yna’r Chweched nôl yr wythnos diwethaf. Mae’r disgyblion sy’n hunanynysu’n cael dysgu byw drwy’r dydd, ac mae’r staff yn llwyddo’n rhyfeddol i ddysgu’r plant sydd yn yr ysgol, a’r plant sydd adref ar y sgrîn, ar yr un pryd. Yr wythnos hon rydyn ni’n aros yn eiddgar am ymweliad gan yr awdurdodau Iechyd a Diogelwch, sy’n dod i wneud arolwg llawn o’r ysgol bnawn Mawrth. Maen nhw’n dod i weld ein holl weithdrefnau ar gyfer COVID-19. Rhywbeth i ni gyd edrych ymlaen ato.

Achosion Positif

Clywsom yn ystod yr wythnos fod achos positif o COVID-19 ymhlith un disgybl ym mlwyddyn 12. Cafodd hi ei phrofi yn sgil y ffaith fod symtomau ganddi ar ôl i aelod arall o’r teulu brofi’n bositif. Roedd y disgybl eisoes yn hunanynysu, oherwydd yr achos positif blaenorol ym mlwyddyn 12. Golyga hyn nad oedd hi wedi bod yn yr ysgol ers amser, ac felly nid oes angen i unrhyw un arall yn yr ysgol hunanynysu. 

Mae cynorthwy-ydd dosbarth hefyd wedi profi’n bositif yr wythnos hon, ond unwaith eto, roedd hi eisoes yn hunanynysu oherwydd roedd cyswllt iddi wedi profi’n bositif, ac felly nid oes angen i unrhyw un arall yn yr ysgol hunanynysu. 

Mae’r holl awdurdodau’n gytûn yn y ddau achos nad oes angen i unrhyw un arall hunanynysu. Unwaith eto, rydyn ni’n dilyn canllawiau Tracio ac Olrhain yn ofalus ac yn cydweithredu gyda’r sir a’r gwybodusion yn Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn amddiffyn holl deulu Bro Edern. 

Mygydau

Efallai eich bod wedi clywed yn y newyddion fod gofyniad newydd o ran gwisgo mygydau mewn ysgolion uwchradd. Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi bellach y bydd angen i bawb wisgo mwgwd ar bob achlysur ac ym mhob lleoliad mewn ysgol, heblaw am yr ystafell ddosbarth, neu wrth fwyta. Golyga hyn y bydd angen i ddisgyblion wisgo mwgwd ar yr iard ar bob achlysur o hyn allan. Ers y cyhoeddiad rydyn ni wedi bod yn aros am ganllawiau pellach o’r sir, ac mae angen i ni weithredu’r rheol newydd o fore dydd Llun ymlaen. 

Mae disgyblion eisoes yn gwisgo mwgwd y tu mewn ar y coridor. Rydyn ni’n gwybod y bydd yr orfodaeth ychwanegol i wisgo masg drwy’r dydd, gan gynnwys ar yr iard, yn rhwystredig i nifer fawr o ddisgyblion, ond mae angen i bawb ddeall mai rheol ganolog gan y llywodraeth yw hon, nid rheol ysgol. Mae’n hollbwysig fod pawb yn dilyn y rheolau, er mwyn i ni geisio lleihau’r peryglon i bawb.

Dyma enghraifft o adroddiad newyddion am y rheol newydd:

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/55045366

Diolch i chi fel rhieni unwaith eto am eich cefnogaeth barhaus o’r ysgol a’r holl reolau y mae’n rhaid i ni eu gweithredu. Cofiwch wirio bob bore (neu’r noson gynt) fod mwgwd glân gan eich plentyn. Yr un rhai sy’n anghofio bob dydd – nodwch, os gwelwch yn dda nad oes stoc di-ddiwedd o fygydau gennym.

Symtomau

Gair cyflym yma i’ch atgoffa unwaith eto i beidio ag anfon eich plentyn i’r ysgol os ydyn nhw’n dangos unrhyw symtomau, neu OS YW UNRHYW UN ARALL YN Y CARTREF YN DANGOS SYMTOMAU. Hefyd, os oes symtomau gan unrhyw un a fu mewn cysylltiad agos gyda’ch plentyn.

Noson Rieni Blwyddyn 8

Cynhelir noson rieni rithiol blwyddyn 8 nos Iau yma, sef 10 Rhagfyr. Rydym ni wedi buddsoddi mewn system ar-lein er mwyn hwyluso’r broses ar gyfer rhieni ac athrawon ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r system am y tro cyntaf. Fel y gwyr rhieni blwyddyn 8, rydyn ni wedi ailosod y system gyda slotiau 3 munud, a bydd y cyfle i fwcio slotiau o’r newydd gydag athrawon eich plentyn yn cychwyn am 5pm heddiw, sef dydd Sul 6 Rhagfyr. Fel gyda phob system newydd, rydyn ni’n ymgyfarwyddo gyda’r gwahanol elfennau, ac rydyn ni’n hyderus ein bod wedi gwneud y peth cywir, yn ailagor y system o’r newydd heddiw. Ymddengys fod nosweithiau rhieni Bro Edern yr un mor boblogaidd â chyngherddau Justin Bieber. Rydyn ni’n gobeithio’n fawr y bydd popeth yn rhedeg yn llyfn am 5pm heddiw.

Mae cyfarwyddiadau manwl newydd ar gyfer rhieni blwyddyn 8 heddiw, felly sicrhewch eich bod yn eu darllen yn ofalus cyn 5pm heno, gan gynnwys gwylio’r fideo cyfarwyddiadau sydd ar y dudalen hon: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/noson-rieni

Er mwyn bwcio, mae angen cod 8 digid ar rieni. Mae’r cod wedi cael ei anfon atoch ddechrau’r wythnos diwethaf. Byddwch yn ailddefnyddio’r cod bob tro byddwch angen mynd i noson rieni rithiol ym Mro Edern, felly rydyn ni’n ymbil arnoch i wneud nodyn o’r cod a’i gadw’n ofalus ar gyfer y dyfodol. Bydd eich cod 8 digid wedi ymddangos mewn neges destun gan yr ysgol, neu bydd wedi mynd i’r app Teachers2Parents, os yw’r app hwnnw gennych ar eich ffôn. Rydyn ni’n awgrymu’n gryf nad yw rhieni’n lawrlwytho’r app, oherwydd nid yw rhieni bob amser yn derbyn hysbysiad fod neges newydd wedi cyrraedd, ac felly maen nhw’n colli negeseuon pwysig, fel ddigwyddodd gyda’r rownd gyntaf yn bwcio’r noson rieni yr wythnos diwethaf. 

Chromebooks Blwyddyn 8

Mae disgyblion blwyddyn 8 wedi derbyn eu Chromebooks yn eiddgar ac mae’r rhain wedi integreiddio’n wych i wersi’n syth bin. Diolch i chi am dalu’r cyfraniad cyntaf tuag at yr yswiriant. Fodd bynnag, rhaid i ni rannu gyda chi’r ffaith fod 3 Chromebook wedi torri’n barod, gydag un ohonynt wedi cael ei ollwng ar y llawr yn y tŷ. A wnewch chi atgoffa eich plentyn unwaith eto o bwysigrwydd gofalu am y Chromebook ar bob adeg? Ar hyn o bryd rydyn ni’n ceisio cael arddeall gan y sir o ba gwmni sydd angen i ni ddefnyddio er mwyn trwsio’r Chromebooks. Nid oeddem ni na’r sir wedi rhagweld problemau mor fuan â hyn. 

Mae nifer o rieni wedi bod yn holi am fanylion y Chromebooks er mwyn prynu casyn neu orchudd ar eu cyfer. Mae hyn yn syniad arbennig o dda, yn enwedig o ystyried eu bod angen cael eu cludo i’r ysgol bob dydd. Acer Chromebook 314 yw’r Chromebooks, a dyma’r manylion:

https://www.acer.com/ac/en/GB/content/series/acerchromebook314

Chromebooks Blwyddyn 7

Rydyn ni’n aros am y dyddiad pan fydd y rhain yn cyrraedd. Rydyn ni dal yn eu disgwyl cyn y Nadolig. Yn y cyfamser, mae’r taliad yswiriant wedi cael ei osod i chi ar ParentPay ac mae angen i chi lenwi’r cytundeb isod. Golyga hyn na fydd oedi i’ch plentyn dderbyn y Chromebook pan fyddant yn cyrraedd. Diolch i’r rhieni ohonoch sydd wedi cwblhau’r ddau beth yn barod.

Calendr Caredigrwydd yr Adfent

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi ymddiddori yn ein Calendr Caredigrwydd a’i ddilyn bob dydd gyda’ch plentyn. Mae llawer o rieni di-Gymraeg yn mwynhau cael eu plentyn i gyfieithu’r neges ddyddiol ar eu cyfer. Mae’r holl roddion a dderbyniwyd ar gyfer Banc Bwyd Caerdydd ddiwedd yr wythnos diwethaf wedi bod yn anhygoel. Diolch i chi am eich haelioni. Mae wir yn dymor ewyllys da yma ym Mro Edern. Bydd yr holl fwyd yn mynd i’r banc bwyd ddydd Llun. Os oes unrhyw un wedi anghofio, mae’r cyfle olaf i’ch plentyn ddod â phethau’n syth at Miss Rowlands a Miss Goode yn y coridor Dyniaethau ben bore dydd Llun.

Mae manylion y Banc Bwyd yma: https://cardiff.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

Eiddo Coll

Mae nifer cynyddol o geisiadau’n dod gan rieni i staff fynd i chwilio am eiddo coll eu plentyn. Nodwch unwaith eto, os gwelwch yn dda, bwysigrwydd rhoi enw ar holl eiddo’ch plentyn. Mae angen i’ch plentyn ail-gerdded eu camau, wrth iddyn nhw sylweddoli eu bod wedi colli rhywbeth, a hynny gorau po gyntaf. Nid yw hi’n bosibl i staff fynd i grwydro’r ysgol i chwilio am eiddo coll.

Y Nadolig

Fel arfer ar ddydd Nadolig, mae manion bethau’n ymddangos yn yr hosan gan Siôn Corn. A wnewch chi awgrymu’r canlynol i Siôn Corn eleni, os gwelwch yn dda? Mae e’n ymwybodol o’r cyfyngiadau COVID, ac yn deall nad all eich plentyn rannu offer yn yr ysgol o gwbl ar hyn o bryd. Petai modd i Siôn Corn sortio’r canlynol erbyn y flwyddyn newydd, buasai hynny’n wych:

  • Beiros glas / du
  • Pensiliau
  • Rwber
  • Beiros gwyrdd ar gyfer MAPio gwaith
  • Pren mesur
  • Offer Maths: cwmpawd, onglydd ayb
  • Mygydau

Cyfeillion

Diolch i’r Cyfeillion am eu holl waith drwy’r tymor, yn trefnu nifer o bethau llwyddiannus, er gwaetha’r ffaith ei bod yn gyfnod anodd iawn i godi arian. 

Mae’r Raffl Nadolig nawr yn fyw ar ParentPay, gyda llu o wobrau gwych, fel y gwelwch yn y llun. Mae’n costio £1 yn unig am docyn. Diolch i’r holl gwmnïau a’r unigolion sydd wedi rhoi gwobrau hael.

Cofiwch hefyd am gofrestru gyda’r app EasyFundraising, sydd bellach wedi codi dros £160 i’r ysgol, heb gostio ceiniog i unrhyw rieni. Mae’n hawdd iawn ei ddefnyddio wrth siopa ar-lein. 

Dyma linc EasyFundraising Bro Edern: https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Mae mygydau’r Cyfeillion hefyd yn gwerthu’n arbennig o dda. Bachwch un ar ParentPay cyn iddyn nhw werthu mas. Maen nhw’n dair haenen ac yn costio £6. Mae’r holl elw’n mynd i’r Cyfeillion.

Hetiau Oddballs

Mae rhai rhieni wedi bod yn holi am yr “Hetiau Oddballs” sydd yn ymddangos ar y rhestr ParentPay. Mae’r rhain yn hetiau arbennig a gomisiynwyd gan y cwmni elusennol Oddballs, adeg ein taith rygbi a phêl-rwyd ddiwethaf. Mae’r cwmni’n codi ymwybyddiaeth am gancr y ceilliau – dyma’r rheswm dros enw’r hetiau. Am nad yw rhieni newydd yn gyfarwydd â nhw, rydyn ni’n cyhoeddi llun i chi weld. Maen nhw’n gynnes braf, fel y gwelwch yn y llun o Mr Williams yn modelu’r het tra ar ddyletswydd ar fore oer. Mae stoc ohonynt ar ôl. Croeso i chi archebu un neu fwy. Maent yn anrheg Nadolig perffaith!

Cant a Mil

Mae rhieni hefyd yn holi staff yn gyson am awgrymiadau ar gyfer llyfrau darllen a ble i’w prynu. Diolch i chi am gymryd diddordeb yn addysg eich plentyn. Diolch hefyd i’r rhieni a fynychodd y gwersi Cymraeg ar Zoom yr wythnos hon. Cofiwch am ein siop lyfrau leol, sy’n gwerthu llyfrau a nwyddau Cymraeg o bob math. Mae Cant a Mil yn 100 Whitchurch Road, nepell o Ysgol Mynydd Bychan, Tŷ’r Cwmnïau a’r hen Maskreys. Maen nhw ar agor o 9:30 tan 5 o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn. Byddan nhw ar agor ar noswyl Nadolig tan 1pm.
Dyma’u gwefan: http://cantamil.com/
Croeso i chi archebu ar-lein, neu ffonio’r siop am gyngor.

Diolch i Staff

A hithau’n dynesu at ddiwedd tymor, mae ambell focs o fisgedi wedi dechrau cyrraedd yr ysgol i ddiolch i staff. Heb drio swnio’n anniolchgar, a wnewch chi nodi nad oes hawl gan staff i rannu unrhyw fwyd agored ar hyn o bryd, oherwydd cyfyngiadau COVID. Ni chawn adael bocsys bisgedi ayb er mwyn i bawb helpu’u hunain. Mae popeth a rennir gan staff yn gorfod bod yn “individually wrapped”. Dyw e ddim yn rheoliad amgylcheddol-gyfeillgar iawn, ond dyna’r drefn sydd ohoni gyda COVID. Rydyn ni angen staff ffit ac iach yn yr ysgol!

Rydyn ni’n edrych ymlaen at wythnos brysur arall ym Mro Edern, gan gynnwys recordio ein cyngerdd Nadolig rithiol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at fedru rhannu ychydig o gerddoriaeth a naws y Nadolig gyda chi erbyn diwedd y tymor. 

Yn y cyfamser, dyma’n rhestr chwarae newydd ar gyfer y Nadolig ar Spotify: https://open.spotify.com/playlist/1OPjHJxVOKci6wDq480frH

Neu ein hen restr, sydd yn dal ar YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmsN529FmVUxtpY4n5iC3aAYgtLH6FzZw

Diolch unwaith eto am bob cefnogaeth.

Pob hwyl

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: