25 Tachwedd 2020

Helo Bawb

Gair cyflym gyda’r diweddaraf o Fro Edern. Gobeithio eich bod i gyd yn iawn.

Achos Positif Staff

Clywsom ddoe fod achos positif o COVID-19 ymhlith un aelod o staff y swyddfa. Anaml y bydd hi mewn cyswllt gyda disgyblion. Rydyn ni’n dilyn canllawiau Tracio ac Olrhain yn ofalus ac yn cydweithredu gyda’r sir a’r gwybodusion yn Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn amddiffyn holl deulu Bro Edern.

Dyma’r sefyllfa y tro hwn:

Y tro diwethaf i’r aelod o staff fod yn yr ysgol oedd ddydd Gwener diwethaf, am fod symtomau yn y teulu. Gan nad yw’r aelod o staff wedi datblygu symtomau o fewn 48 awr i’r tro diwethaf iddi fod yn yr ysgol, nid oes angen i unrhyw un arall yn yr ysgol hunan ynysu. Mae’r holl awdurdodau’n gytûn am hyn.

Achos Positif Disgybl

Clywsom ganol bore ma fod hefyd achos positif o COVID-19 ymhlith un disgybl blwyddyn 10. Rydyn ni wedi adnabod disgyblion sydd wedi bod yn yr un gwersi â’r disgybl, yn cofrestru ac yn chwarae pêl-droed ar yr iard. Er mwyn gwneud hyn rydyn ni wedi astudio cynllun eistedd pob ystafell berthnasol ac wedi mesur y pwyntiau angenrheidiol yn y dosbarthiadau er mwyn gweld pwy oedd o fewn y 2m o radiws er mwyn gorfod hunanynysu. Rydyn ni wedi treulio oriau heddiw’n mesur er mwyn adnabod yr unigolion sydd yn gorfod hunan ynysu. Buasai’n llawer haws i ni anfon blwyddyn 10 i gyd adref, ond rydyn ni’n awyddus iawn i osgoi hynny ar bob cyfrif. Mae’r disgyblion sy’n gysylltiadau gyda’r disgybl positif i gyd wedi derbyn gwybodaeth eu bod yn gorfod hunan ynysu ac rydym yn edrych ymlaen at croesawu nôl i’r ysgol ddydd Mawrth 8 Rhagfyr. Mae pawb o flwyddyn 10 sydd angen hunan ynysu wedi cael clywed drwy neges destun i rieni heno. Bydd bywyd i bawb arall ym mlwyddyn 10 yn parhau fel arfer.

Cofiwch fod yn wyliadwrus o’r symtomau, ac os oes unrhyw un yn y cartref yn dangos symtomau, cofiwch fod angen i bawb yn eich tŷ hunanynysu nes bod prawf negyddol neu gyngor meddygol wedi’i dderbyn.

Disgyblion sy’n hunanynysu ers yr wythnos diwethaf

Rydym wedi derbyn negeseuon cymysg ynglŷn â’r dyddiad dychwelyd i’r ysgol ar gyfer y disgyblion sy’n hunan ynysu ers yr wythnos diwethaf. Heddiw cawsom gadarnhad fod disgyblion y bws 812 angen hunan ynysu tan nos Wener, 27 Tachwedd a gallant adael y tŷ am y tro cyntaf ddydd Sadwrn, 28 Tachwedd. Golyga hyn mai dydd Llun, 30 Tachwedd, yw’r dyddiad iddynt ddychwelyd i’r ysgol.

Mae’r Chweched angen hunan ynysu tan nos Fawrth, 1 Rhagfyr, a gallant ddychwelyd i’r ysgol ddydd Mercher, 2 Rhagfyr.

Rydym yn hollol ymwybodol fod hwn yn wahanol i’n neges flaenorol a gallwn ond ymddiheuro am y cymhlethdod.

Dysgu Byw

Mae’r dysgu byw yn mynd rhagddo ar gyfer pawb sydd yn hunanynysu ers yr wythnos diwethaf. Diolch i’r holl rieni am eich cymorth yn cefnogi’ch plant sy’n gweithio o’r tŷ. Cofiwch fod ein holl gyfarwyddiadau i helpu rhieni yma:

Os oes unrhyw broblem dechnegol gyda chyrraedd gwers, y man cyswllt i chi yw’r Genius Bar, oherwydd mae’n bosibl y bydd Pennaeth Blwyddyn eich plentyn yn dysgu ar y pryd:

Canslo Arholiadau Ionawr

Daeth cyhoeddiad gan Cymwysterau Cymru bore ddoe fod arholiadau allanol CBAC a oedd i fod ym mis Ionawr wedi cael eu canslo. Fel y gwyddoch o’r cyfarfod rhieni i flwyddyn 10,11,12 a 13 yr wythnos diwethaf, roedden ni’n aros i glywed am y penderfyniad hwn. Rydyn ni’n aros i glywed sut mae’r penderfyniad hwn yn effeithio ar ddisgyblion a oedd i fod i ailsefyll. Daw manylion pellach am hyn yn y flwyddyn newydd. I weld y cyhoeddiad, cliciwch isod:

Fe welwch yn y datganiad, fod popeth sy’n ymwneud â’r Dystysgrif Her Sgiliau’n parhau. Dyma gymhwyster Bac y disgyblion, felly mae’n hanfodol eu bod yn parhau i weithio’n galed yn eu gwersi Bac, am fod hwn yn gymhwyster sy’n 100% gwaith cwrs.

Rydyn ni’n disgwyl yr holl gyhoeddiadau nesaf am yr asesiadau sydd i fod i ddisodli’r arholiadau yn hwyrach ym mis Ionawr.

Noson Agored y Chweched

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael cwmni disgyblion blwyddyn 11 a’u rhieni yn Noson Agored y Chweched ar-lein nos Iau 26 Tachwedd (yfory). Bydd cyfle i chi glywed am fywyd yn y Chweched a holi cwestiynau ar-lein. Mae pob adran wedi paratoi fideos yn cyflwyno’r holl amrediad o bynciau a chymwysterau sydd ar gael gennym. Rydyn ni’n edrych ymlaen at fedru lawnsio’r rhain ar gyfer teuluoedd Bro Edern nos Iau. Cliciwch yma i weld lincs y cyfarfodydd ar-lein, a’r holl fanylion:

Diweddariad gan y Cyfeillion

Mae’r Cyfeillion wedi bod wrthi’n brysur ac yn trefnu gweithgareddau codi arian rhithiol. Diolch i bawb sydd ynghlwm wrth y Cyfeillion am eich gwaith caled yn codi arian ar ran yr ysgol. Mae’r canlynol nawr ar Parent Pay:

Raffl Nadolig – £1 y tocyn ar Parent Pay:

Diolch i bawb sydd wedi rhoi a chasglu’r rhoddion hael tuag at y raffl.

Mae’r Cyfeillion hefyd wedi trefnu gwerthu mygydau Bro Edern am £6 yr un – diolch i bawb sydd wedi prynu un yn barod – diflannodd chwarter y stoc mewn 2 ddiwrnod! Mae’r rhain hefyd ar gael drwy ParentPay.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyfeillion nos Fercher 2 Rhagfyr am 6pm ar Zoom. Croeso i bawb, boed yn Gyfeillion hen neu newydd.

https://us04web.zoom.us/j/78339768422?pwd=a3dYMFFEQUtGSFhvTE9hTjVZaW4vUT09
ID y Cyfarfod: 783 3976 8422 Cyfrinair: 9QfqUx

Cofiwch hefyd am EasyFundraising. Mae’n costio dim i chi, ac mae’n hawdd iawn ei ddefnyddio, fel app ar eich ffôn, ac ar gyfrifiadur. Mae’r Cyfeillion nawr wedi codi dros £100 mewn llai na mis, ac mae’r arian wedi dod gan yr holl gwmnïau sy’n rhan o’r cynllun. Nid yw wedi costio ceiniog i deuluoedd Bro Edern. Os ydych chi’n bwriadu siopa ar-lein cyn y Nadolig, da chi, lawrlwythwch yr app cyn dechrau. Mae pob ceiniog yn cyfri! Mae’r holl brif gwmnïau’n rhan o’r cynllun.

Dyma linc EasyFundraising Bro Edern: https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Chromebooks Blwyddyn 7

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at dderbyn Chromebooks blwyddyn 7, am fod rhai blwyddyn 8 yn gweithio mor dda gyda Google Classroom, Google Meet a holl adnoddau dysgu cyfunol yr ysgol. Yr addewid gan y sir yw y byddan nhw’n cyrraedd ar ddechrau mis Rhagfyr. Mae’r Chromebooks am ddim i deuluoedd blwyddyn 7 Bro Edern, ond bydd angen cyfraniad at yr yswiriant, fel gyda Chromebooks blwyddyn 8. Bydd y taliad yswiriant ar gyfer Chromebooks Blwyddyn 7 yn ymddangos ar ParentPay erbyn diwedd yr wythnos. Mae angen talu lleiafswm o £10 er mwyn i’ch plentyn dderbyn y Chromebook, ac yna bydd taliadau dilynol dros y misoedd nesaf. Diolch ymlaen llaw am hyn. Yn ogystal, cofiwch angen llenwi’r cytundeb rhieni ar gyfer y Chromebooks:

ClassCharts

Diolch yn fawr i’r rhieni sydd yn edrych yn ddyddiol ar ClassCharts ac yn cefnogi’r ysgol a’u plentyn drwy gadw golwg ar y tasgau gwaith cartref a’r siart ymddygiad. Rydyn ni wedi cael llawer o adborth positif oddi wrth ein rhieni sy’n hoff o’r ffaith fod yr wybodaeth mor hylaw. Os ydych chi (neu’ch plentyn) wedi cael eich logio mas o’ch cyfrif ClassCharts, neu eich bod wedi derbyn ffôn newydd ac angen y manylion o’r newydd, yna mae croeso i chi gysylltu gyda Mr Gary Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Nosweithiau Rhieni

Oherwydd yr holl newidiadau sydd ar y gweill gyda chanslo’r arholiadau, rydyn ni angen oedi cyn cynnal nosweithiau rhieni disgyblion hŷn yr ysgol. Mae angen mwy o fanylion am yr asesiadau newydd arnom, cyn i’r cyfarfodydd hynny fedru bod yn fuddiol i’n rhieni. Er mwyn bwrw mlaen gyda nosweithiau rhieni’r flwyddyn, rydyn ni wedi penderfynu cynnal Noson Rieni Blwyddyn 8 am eleni ar nos Iau 10 Rhagfyr. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar-lein ac mae manylion llawn am sut i gofrestru i ddilyn. Rydyn ni wedi buddsoddi mewn system rithiol newydd ar gyfer ein nosweithiau rhieni ac yn edrych ymlaen at ei ddefnyddio am y tro cyntaf.

Llinellau Ffôn Bro Edern

Mae’r problemau diweddar gyda llinellau ffôn yr ysgol wedi bod yn niwsans go iawn. Mae staff wedi bod yn defnyddio’u ffonau symudol personol er mwyn gwneud galwadau hanfodol, ac rydym yn edrych ymlaen at weld diwedd i’r holl broblemau. Rydyn ni wedi cael ein hailgysylltu ddoe, o’r diwedd. Mae cyfarfod rhithiol ar y gweill gyda BT i geisio sicrhau bod ein problemau gyda’r llinellau ffôn yn cael eu datrys unwaith ac am byth. Diolch i chi gyd am eich amynedd. Os ydych chi byth yn cael trafferth cysylltu gyda’r ysgol, dylech e-bostio’r Pennaeth Blwyddyn, neu e-bostio’r cyfeiriad cyffredinol, sef: post@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Cymreictod

Rydyn ni’n parhau’n ddyddiol gyda’n hymdrechion i sicrhau fod disgyblion Bro Edern yn cael pob cyfle i ddatblygu’u Cymreictod, ac mae hyn hefyd yn golygu bod disgyblion angen cymryd pob cyfle i ymarfer eu Cymraeg gydag unrhyw un arall sydd yn medru’r iaith, y tu fewn a thu fas i’r ysgol. Mae hyn yn anodd i nifer ar ôl cyfnod clo mor hir ynghynt yn y flwyddyn. Mae consortiwm addysg siroedd y dwyrain, sef EAS, wedi rhoi adnoddau gwerthfawr at ei gilydd er mwyn cefnogi rhieni. Mae werth i chi fwrw golwg drostynt:

Cymraeg: https://spark.adobe.com/page/W0RV3W0FbrE11/

Saesneg: https://spark.adobe.com/page/OpwI1woGoSu3x/

Cofiwch hefyd am ein rhestrau chwarae o ganeuon Cymraeg.
Mae rhestr y Nadolig ar y ffordd! Yn y cyfamser, dyma’r un cyfredol ar gyfer yr Hydref: https://open.spotify.com/playlist/5VOWJCKkOGzbzComtHMHVJ

Mae’r Urdd yn parhau i drefnu gweithgareddau digidol, ac maen nhw hefyd yn codi arian ar adeg sy’n anodd iawn i’r mudiad. Mae’r holl fanylion yma: https://www.urdd.cymru/cy/

Cinio Nadolig yr ysgol

Rydyn ni wedi cynnal trafodaethau maith am logistics y cinio Nadolig gyda staff y ffreutur. Oherwydd llu o resymau, gan gynnwys pellter cymdeithasol, y ffaith mai ond un ffreutur sydd gennym (yn wahanol i rai ysgolion eraill) a’r ffaith nad yw swigod blwyddyn yn cael cymysgu yn y neuadd, rydyn ni wedi penderfynu peidio â chynnal cinio Nadolig eleni ym Mro Edern. Er ei bod yn sefyllfa siomedig iawn, roedd y penderfyniad yn un anochel mewn gwirionedd, ac rydyn ni, a staff y ffreutur yn credu ein bod wedi dod i’r penderfyniad cywir, am eleni. Bydd danteithion Nadoligaidd a mins peis ar gael fel arfer, yn ystod mis Rhagfyr.

Diolch i chi unwaith eto am eich cefnogaeth i’r ysgol a hithau’n adeg mor gymhleth i bawb.

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: