6 Tachwedd 2020

Annwyl Bawb

Mae’r wythnos o ddysgu byw wedi dod i ben, am y tro! Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth yn sicrhau fod y disgyblion yn cyrraedd eu gwersi ar-lein, ar amser ac yn cwblhau’r gwaith a osodwyd. Yn amlwg bu rhai ‘glitches’ fel gydag unrhyw dechnoleg, ond rwy’n ddiolchgar iawn i chi ac i aelodau o staff yr ysgol am y gwaith diflino o sichrau fod yr wythnos yn llifo mor rhwydd ag oedd yn bosib. Rwy’n gobeithio y byddwch yn cytuno ei fod wedi bod werth yr holl ymdrech. Roedd hefyd yn hyfryd gweld cymaint o ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8 yn yr ysgol yn ystod yr wythnos, a bu’n gyfle iddynt hwythau fwynhau’r ysgol heb y disgyblion hŷn.

Mae eich adborth yn hollbwysig i ni, felly rydyn ni’n chwilio am eich ymateb ar ddiwedd yr wythnos o ddysgu byw (yn barod ar gyfer y tro nesaf … !)

Wythnos brysur o ddysgu byw ym Mro Edern:

Arholiadau’r Hydref a’r Haf

Erbyn hyn mae disgyblion blwyddyn 11 oedd yn sefyll yr arholiadau rhifedd wedi gorffen yr arholiadau hynny. Roedd y staff oedd yn gwarchod yr arholiadau yn llawn canmoliaeth o’r disgyblion am eu cydweithrediad parod a diffwdan yn ystod y cyfnod. Diolch i chi am gefnogi’ch plant wrth iddynt sefyll eu harholiadau. Diolch hefyd i’r Adran Maths am fynd y filltir ychwanegol honno gyda’r disgyblion. Edrychwn ymlaen at dderbyn y canlyniadau ym mis Ionawr.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod beth fydd y sefyllfa gydag arholiadau’r haf. Pan wneir y cyhoeddiad gan Kirsty Williams rywdro wythnos nesaf, byddwn yn edrych yn ofalus ar y manylion cyn gadael i chi wybod beth yn union fydd yr effaith ar ddisgyblion Bro Edern. Oherwydd hynny, gall gymryd ychydig ddyddiau cyn i ni gysylltu gyda chi.

Rhiant-Lywodraethwyr

Diolch i bawb a ddangosodd ddiddordeb i fod yn rhiant-lywodraethwr ar Gorff Llywodraethu’r ysgol. Erbyn y dyddiad cau am 15:30 ddydd Gwener 30 Hydref roedd chwech ohonoch wedi mynegi diddordeb ar gyfer y chwe lle gwag. Oherwydd hyn ni fydd angen i ni gynnal etholiad. Rwy’n hapus, felly, i gyhoeddi mai’r rhieni-lywodraethwyr ar Gorff Llywodraethu’r ysgol am y pedair blynedd nesaf fydd:

  • Siân Edwards-Poole
  • Kerri Evans
  • Siân Fenton
  • Sarah Griffiths
  • Emma Lane
  • Lowri Mifsud

Chromebooks

Diolch yn fawr iawn i rieni blwyddyn 8 sydd wedi talu’r yswiriant ar gyfer y Chromebook. Dim ond ychydig ohonoch sydd ar ôl i dalu ar ParentPay. Mae angen taliad o £10 yn unig allan o’r £50 er mwyn i’ch plentyn fedru mynd â’r Chromebook adref. Roedden ni wedi disgwyl derbyn y Chromebooks erbyn hyn, ond rydyn ni’n dal i aros am gadarnhad gan y sir am bryd y byddant yn cyrraedd, er mwyn i ni allu eu dosbarthu.

Er mwyn i ni allu eu dosbarthu cyn gynted ag y bo modd, gofynnwn i rieni blwyddyn 8 ddilyn y ddolen isod er mwyn llenwi’r Cytundeb Defnydd Derbyniol:

Ni fydd disgyblion yn medru derbyn eu Chromebook os nad yw’r cytundeb wedi’i lenwi gan riant neu warcheidwad.

Yn ôl addewid y sir, bydd Chromebooks disgyblion blwyddyn 7 yn dilyn ar ddechrau mis Rhagfyr. Croeso i rieni blwyddyn 7 hefyd lenwi’r cytundeb yn barod, ond nid ydym eto am osod eich taliadau ar ParentPay, nes i ni gael dyddiad pendant.

Nosweithiau Rhieni

Cofiwch am y nosweithiau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer mis Tachwedd:

Noson Rhieni Blwyddyn 11 nos Iau 19 Tachwedd

Noson Agored y Chweched Dosbarth ar gyfer disgyblion a rhieni Blwyddyn 11. Y dyddiad yw nos Iau 26 Tachwedd 2020.

Bydd y ddwy noson ar-lein a byddwn yn rhannu manylion pellach gyda chi yn fuan iawn.

Gwersi Bioleg Mrs Ivins

Bydd Mrs Ivins yn cychwyn ar gyfnod o ddysgu o gartref am yr wythnosau nesaf, yn arwain at ei chyfnod mamolaeth. Weithiau bydd hi’n dysgu’n fyw a weithiau bydd yn gosod gwaith ar Google Classroom, yn ddibynnol ar natur y dasg. Bydd athro gwyddoniaeth cymwysedig yn bresennol yn y gwersi i sicrhau bod y disgyblion yn deall y gwaith sydd wedi cael ei osod gan Mrs Ivins.

O ran y Chweched Dosbarth, bydd Mrs Ivins yn parhau i ddysgu Gwyddor Feddygol a Bioleg i fyfyrwyr blwyddyn 12 a 13 gan gynnwys myfyrwyr y bartneriaeth ar-lein. Disgwylir i’r myfyrwyr ddod i’r ysgol fel arfer ar gyfer y gwersi, oherwydd fe fydd y myfyrwyr yn ymuno gyda’u gwersi ar-lein yn yr ystafell ddysgu o dan oruchwyliaeth athro. Bydd Mr Alun Evans hefyd wrth law i gynnig unrhyw gymorth / cefnogaeth bellach wedi’r gwersi. Pe bai disgybl yn absennol o unrhyw wers, bydd Miss Land / Mrs Rhys Roberts yn cysylltu gyda’r cartrefi i’ch hysbysu cyn gynted â phosibl. Rhaid i bawb ddod â dyfais bersonol a chlustffonau gyda nhw er mwyn cael mynediad i’r wers.

Prydau Ysgol Am Ddim

Ydych chi’n credu bod gan eich plentyn hawl i brydau ysgol am ddim? Os ydych, yna mae’n bwysig iawn eich bod yn gwneud cais i hawlio prydau ysgol am ddim. O ddydd i ddydd yn yr ysgol, ni fyddai’n amlwg i unrhyw un fod disgyblion penodol yn derbyn prydau am ddim. Un ciw sydd i bawb yn y ffreutur, ac mae pob disgybl ac aelod o staff yn defnyddio’r un system biometrig wrth y til. Gall disgyblion sydd yn derbyn prydau ysgol am ddim hefyd gael gwersi offerynnol am ddim, os ydynt yn dymuno. Cysylltwch â’r ysgol am ragor o wybodaeth, os hoffech i’ch plentyn dderbyn gwersi offerynnol. Mae’r broses o wneud cais am brydau ysgol am ddim bellach wedi’i symleiddio; mae modd i chi nawr wneud cais ar lein gan ddilyn y ddolen isod:

Myfyrwyr Met Caerdydd

Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Met Caerdydd atom o ddydd Llun ymlaen. Maen nhw’n hyfforddi i fod yn athrawon, felly byddant ar leoliad ym Mro Edern tan fis Mawrth. Am y tair wythnos gyntaf ni fyddant ar y safle, ond yn hytrach byddant yn arsylwi ein gwersi’n rhithiol. I gychwyn, byddant yn dysgu ar y cyd ar-lein, ac o 30 Tachwedd byddant yn cyrraedd safle’r ysgol ac yn dysgu gwersi go iawn. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eu croesawu atom.

Cyfeillion

Cyn i chi fwrw ymlaen gyda’ch siopa Nadolig, cofiwch gofrestru gyda’r app EasyFundraising sydd yn eich galluogi i godi arian i Gyfeillion yr ysgol heb i hyn gostio unrhyw beth i chi. Chwiliwch am Cyfeillion Bro Edern PTA o fewn yr app. Drwy wneud eich siopa ar lein arferol, mae rhieni’r ysgol eisoes wedi codi £17 i’r ysgol mewn ychydig iawn o amser! Bydd hwn yn cyrraedd swm sylweddol dros gyfnod o flwyddyn. Mae 76 o rieni eisoes wedi cofrestru – buasai’n braf gweld mwy, yn enwedig gan nad yw’n costio dim i chi, a’r ffaith ei fod mor hawdd ei ddefnyddio. Rydyn ni’n gallu elwa wrth i chi siopa ar-lein mewn cannoedd o’r lefydd a’r siopau ar-lein mwyaf poblogaidd.

Rydych chi hefyd yn gallu cael reminder ar gyfer eich porwr ar y cyfrifiadur yn y tŷ. Rydyn ni’n ceisio hyrwyddo hwn cyn i bobl ddechrau eu siopa Nadolig go iawn. Croeso i chi basio’r manylion ymlaen at deulu a ffrindiau. Gorau po fwyaf!

Linc arbennig Bro Edern: https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Mae’r Cyfeillion hefyd yn brysur gyda gwahanol gynlluniau, gan gynnwys gwerthu mygydau er mwyn amddiffyn pawb rhag COVID-19 tra’n codi arian. Bydd y mygydau ar gael cyn bo hir, a bydd modd talu drwy ParentPay.

Cymreictod

Ers rhai misoedd rydym yn tynnu sylw ein disgyblion at Gymry Campus. Y Cymro Campus dan sylw ym mis Tachwedd yw Mei Gwynedd. 

Dyma wybodaeth amdano a gyflwynwyd i ddisgyblion: 

I weld y diweddaraf am weithgarwch Cymreictod yr ysgol, dilynwch ein trydariadau ar gyfrif y Siarter Iaith: https://twitter.com/siarteriaithYBE

Hefyd, peidiwch ag anghofio am ein rhestr chwarae ar Spotify, sef Yr Hydref @BroEdern:

Urdd

Mae’r Urdd yn awyddus i chi wybod bod eu darpariaeth ar gyfer disgyblion Bro Edern yn parhau, er gwaetha’r holl heriau diweddar. Mae Lewys, sef ein Swyddog Urdd ni, wedi creu’r fideo byr yma ar gyfer disgyblion Bro Edern. 

Mae’r holl wybodaeth am weithgareddau’r Urdd ar gael i’w gweld yma:

Cant a Mil

Os ydych chi angen llyfrau neu gardiau Cymraeg, mae Cant a Mil, ein siop lyfrau Gymraeg leol yn 100 Whitchurch Road yn ailagor ddydd Mawrth 10 Tachwedd, ar ôl y cyfnod clo diweddaraf yma. Gellir gweld eu stoc ar eu gwefan: https://cantamil.com/

Plant Mewn Angen

Cynhelir Diwrnod Plant mewn Angen ddydd Gwener nesaf 13 Tachwedd a byddwn yn cymryd rhan drwy wahodd disgyblion i wisgo’u dillad eu hunain i’r ysgol. Y thema swyddogol am eleni yw “Diwrnod Dod i’r Ysgol fel Chi eich Hunan”.

Oherwydd COVID-19, nid ydym yn delio gydag unrhyw arian parod. Mae angen cyfrannu YMLAEN LLAW drwy ParentPay. Dim ond disgyblion sydd wedi talu gaiff ddod i’r ysgol yn eu gwisg eu hunain. Os nad yw disgyblion am gymryd rhan neu dalu, mae hynny’n hollol iawn, gallant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol, fel arfer. 

Bydd y linc i dalu’n ymddangos yn eich ParentPay am 12pm amser cinio dydd Llun. Bydd angen cyfrannu erbyn nos Iau.

Aerosol / Deodorant

Cofiwch hwn o’n blog diwethaf:

Ydych chi eto wedi cael cyfle i brynu roll-on i’ch plentyn? 

Gan nad yw disgyblion yn medru newid bob amser ar ôl gwersi Addygu Gorfforol ar hyn o bryd, mae disgyblion angen defnyddio deodorant ar ddiwedd gwers. Fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau mai deodorant roll-on a ddaw i’r ysgol yn unig gyda’ch plentyn. Mae cymaint o ystyriaethau iechyd a lles wrth chwistrellu deodorant ac mae’r rhain yn medru achosi trafferthion anadlu a goblygiadau iechyd difrifol i rai disgyblion a staff. Dyna fu’r achos yn ddiweddar, felly mae angen i ni ffurfioli’r drefn. Byddwn yn cymryd ac yn cadw unrhyw chwistrell a welwn o hyn allan. Roll-on yn unig o hyn ymlaen – plîs prynwch un! Diolch am eich cydweithrediad parod gyda hyn, er mwyn cadw pawb o deulu Bro Edern yn ddiogel.

Ac i gloi …

Dyna chi, wedi clywed y diweddaraf o Fro Edern ar ôl wythnos brysur arall! Diolch i chi am eich cefnogaeth ar hyd yr wythnos. Mae’n dipyn o gamp ein bod wedi dysgu tua 600 o ddisgyblion yn fyw drwy’r wythnos a’n bod wedi cael y nesaf peth i ddim problemau. Mae hynny oherwydd y cydweithio agos a pharod a gawn gan ein disgyblion a’u teuluoedd. Diolch eto.

Mwynhewch eich penwythnos.

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: