Cyfnod Clo’r Hydref #2

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn yn ystod y cyfnod clo diweddaraf yma. Diolch i chi unwaith eto am eich cefnogaeth barhaus o’r ysgol. Mae wedi bod mor braf gweld cynifer o ddisgyblion blwyddyn 11 yn mynychu’r sesiynau adolygu Maths dros y gwyliau. Rydw i’n hynod o ddiolchgar i’r Adran Maths am drefnu’r sesiynau ac i’r rhieni hynny sydd wedi sicrhau bod eu plentyn yn mynychu’r sesiynau ar-lein.

Dyma flog hirfaith unwaith eto. Petai modd ysgrifennu rhai byrrach, buaswn yn gwneud hynny! Mae’r blogs yma i rieni’n cynrychioli pa mor gymhleth yw bywyd mewn ysgol uwchradd ar hyn o bryd! Diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch amynedd wrth ddarllen yr holl fanylion pwysig, sy’n ymwneud â phob agwedd o fywyd ym Mro Edern. A chyda blynyddoedd 9-13 yn cael eu haddysg yn y tŷ unwaith eto yr wythnos nesaf, mae llawer i esbonio i’n rhieni!

Achos Positif

Rydym wedi cael clywed fod achos positif o COVID-19 ymhlith disgybl arall ym mlwyddyn 11, sydd â dim cysylltiad â’r achos blaenorol. Cafodd y teulu wybod y canlyniad ac fe roddwyd gwybod i’r ysgol yn syth. Fel gyda’r achosion blaenorol, rydyn ni’n diolch i’r teulu am eu cydweithrediad parod gyda’r ysgol a’r awdurdodau. Rydyn ni’n dilyn canllawiau Tracio ac Olrhain yn ofalus ac yn cydweithredu gyda’r sir a’r gwybodusion yn Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn amddiffyn holl deulu Bro Edern.

Dyma’r sefyllfa y tro hwn:

Nid yw’r disgybl positif wedi bod yn yr ysgol ers dydd Gwener 16 Hydref, am fod symtomau yn y teulu yr adeg honno. Nid oedd y disgybl yn dangos unrhyw symtomau pan oedd yn yr ysgol ddiwethaf, ac felly’r newyddion da yw nad oes angen i unrhyw un arall hunanynysu dros hanner tymor.

Chromebooks Bl 7 & 8

Mae’r Chromebooks ar gyfer blwyddyn 8 ar fin cyrraedd. Rydyn ni wedi derbyn cadarnhad o hyn gan y sir cyn hanner tymor. Rydyn ni bellach yn eu disgwyl yn syth yr wythnos nesaf. 

Rydym hefyd wedi derbyn cadarnhad gan y sir y bydd Chromebooks blwyddyn 7 yn cyrraedd erbyn dechrau mis Rhagfyr. 

Fel yr iPads yn y blynyddoedd hŷn, mae’r dyfeisiau hyn yn rhan hanfodol o strategaeth ddysgu ac addysgu Bro Edern fel ysgol arloesi digidol. Efallai nad yw rhieni newydd yn gwybod fod Bro Edern ar restr #EdTech50 2019 fel un o’r ysgolion sy’n gwneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol ar draws ynysoedd Prydain, un o ond 5 ysgol yng Nghymru a restrwyd:
http://www.ednfoundation.org/wp-content/uploads/EDTECH-50-SCHOOLS-2019_compressed.pdf

Bydd disgyblion yn defnyddio’r Chromebooks mewn gwersi’n ddyddiol ac yn eu defnyddio ar gyfer gwaith cartref, ac ar gyfer unrhyw ddysgu cyfunol. Mae un ddyfais yr un, a chyfrifoldeb y disgybl fydd gofalu am y Chromebook. Mae’r drefn o ddyfais yr un yn gweithio’n dda iawn ym mlynyddoedd hŷn yr ysgol ac fe rydym yn edrych ymlaen i sicrhau fod disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 yn cael yr un profiadau.

Fel y gwyddoch, ni fydd angen i rieni dalu am y Chromebooks, dim ond cyfrannu tuag at gost yr yswiriant gyda thaliad o £50. Mae’r un drefn yn bodoli gyda’r iPads. Mae’r taliad yswiriant bellach yn fyw i rieni blwyddyn 8 ar ParentPay – gweler y llun. Mae angen talu lleiafswm o £10 yn y man cychwyn, er mwyn i’ch plentyn gael mynediad at y ddyfais newydd sbon hon. 

Rydym am i ddisgyblion blwyddyn 8 ddechrau defnyddio’u Chromebooks mor fuan â phosibl ar ôl iddyn nhw gyrraedd, felly rydyn ni’n gofyn i chi dalu taliad cyntaf yr yswiriant ar ParentPay erbyn 5 Tachwedd, er mwyn i ddisgyblion ddod â nhw adref y diwrnod canlynol. 

Mae linc gyda Chytundeb Defnydd Derbyniol y Chromebooks i ddilyn ar gyfer rhieni. Bydd disgyblion hefyd yn llenwi un yn yr ysgol.

Gwisg Ysgol

Diolch yn fawr iawn i chi am sicrhau bod eich plant yn cyrraedd yr ysgol yn y wisg ysgol gywir. Cofiwch fod angen ysgrifennu enw eich plentyn ar ei holl eiddo; mae hyn yn ei wneud yn llawer haws i’ch plentyn ddod o hyd i eitem o ddillad colledig! Gyda’r tywydd yn oeri, cofiwch hefyd fod angen siwmper ysgol ar eich plentyn bob dydd er mwyn cadw’n gynnes mewn gwersi. Fel o’r blaen, ni chaniateir cot mewn gwersi. 

Oherwydd yr angen i adael drysau a ffenestri yn agored er mwyn annog awyru er mwyn gwrthsefyll COVID-19, rydym wedi llacio ychydig ar ein polisi dim gwsigo cot yn yr adeilad. Wrth fynd o wers i wers, ac yn enwedig yn y ffreutur yn ystod yr awr ginio, bydd eich plentyn yn gallu gwisgo cot gan fod y ffreutur a’r caffi’n gallu bod yn fannau oer iawn tra bydd y drysau a’r ffenestri ar agor.

Cymreictod

Mae Mrs Furci wedi dosbarthu llythyr am Gymreictod i chi’n ddiweddar. Os nad ydych eto wedi cael cyfle i ddarllen y llythyr, dyma’r linc unwaith eto: https://drive.google.com/file/d/110vpfj40BuwWgoLYAkrXPWuv7wLX5wbQ/preview

Mae holiadur rhieni’n rhan o’r llythyr: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnmE_NEiUlFAA6l-TboKrHqCvtXqB5vGOUYGSn0-jAqRr5Hw/viewform 

Diolch am gymryd yr amser i lenwi’r holiadur. Mae’r wybodaeth yn bwysig i ni. 

Yr Urdd

Yn llythyr Mrs Furci, rydyn ni’n annog ein teuluoedd i ymuno gyda’r Urdd. Os nad ydych chi wedi cael cyfle eto, yna plîs wnewch chi ystyried ymuno gyda’r Urdd er mwyn cefnogi’r mudiad. Mae pethau’n anodd iawn ar yr Urdd ar hyn o bryd, gyda Glan-Llyn a Llangrannog ar gau, a chymaint o weithgareddau wedi gorfod cael eu canslo. Gall teulu ymuno am £25 neu mae’n £9 i unigolyn. Mae’n hawdd ymaelodi ar-lein: https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Trefniadau ar ôl Hanner Tymor

Blwyddyn 7 ac 8 yn yr ysgol

Byddwn yn dychwelyd i Wythnos 1 ar yr amserlen ar ôl hanner tymor. Bydd y bysus yn rhedeg fel arfer ar gyfer blwyddyn 7 ac 8 (a disgyblion bl 11 sy’n sefyll arholiadau). 

Ar ôl hanner tymor, byddwn yn dilyn y drefn arferol i flwyddyn 7 ac 8, gyda’r diwrnod ysgol swyddogol yn cychwyn am 8:35am ac yn gorffen am 3:25pm. Bydd disgyblion yn dilyn eu hamserlen arferol yn ystod y diwrnod a bydd amser cinio yn parhau i gychwyn i’r disgyblion am 11:53am. Bydd disgyblion yn bwyta eu pecynnau bwyd yn yr ystafell ddosbarth a bwyd a brynir yn y ffreutur yn cael ei fwyta yn y neuadd.  Gweinir bwyd yn y ffreutur cyn i’r ysgol gychwyn yn y bore ac yn ystod amser cinio. Nid oes bwyd ar gael amser egwyl. Sicrhewch, os gwelwch yn dda, fod digon o arian ar gyfrif ParentPay eich plentyn, a hynny mewn da bryd. Gall gymryd hyd at 24 awr i’r arian ymddangos ar y cyfrif. Mae trefniadau cinio ysgol am ddim yn parhau fel o’r blaen.  

Dysgu Byw Bl 9-13 yn y tŷ

Fel y gwyddoch, mae’r cyfnod clo ar gyfer disgyblion bl 9 i 13 yn golygu nad yw disgyblion hŷn yr ysgol yn mynychu’r ysgol am yr wythnos gyntaf ar ôl hanner tymor. Bydd gwersi byw yn cael eu darparu i’r disgyblion hyn, drwy’r dydd. Mae hwn yn dipyn o brosiect i unrhyw ysgol, ond ym Mro Edern rydyn ni wedi rhoi’r trefniadau hyn yn eu lle er mwyn sicrhau nad oes tarfu diangen ar addysg ein disgyblion a’u bod yn cael y cyfle gorau posibl i lwyddo. Mae hyn yn arbennig o wir i’n holl ddisgyblion mewn blwyddyn arholiad. 

Mae ein penderfyniad i drefnu dysgu byw hefyd yn deillio o’r adborth gan rieni yn ein holiaduron dros y cyfnod clo blaenorol. Cawsom ni geisiadau dirifedi am “wersi ar Zoom” er mwyn tynnu’r pwysau oddi ar rieni. Ni fydd y gwersi ar Zoom, ond yn hytrach ar Google Meet, ond bydd y canlyniad yr un peth!

Yn ystod yr wythnos olaf cyn hanner tymor, treulion ni lawer o amser yn rhagweld unrhyw broblemau technegol ac rydyn ni wedi treulio dau ddiwrnod yn datrys unrhyw ddarpar broblemau. Gobeithio y bydd hyn yn golygu y bydd pethau’n rhedeg yn llyfn … 

Amserlen y Dydd

Yn yr wythnos gyntaf ar ôl hanner tymor, bydd amserlen gwersi’n dod yn bwysig i deuluoedd blynyddoedd 9-13 Bro Edern, wrth i chi ddarganfod ein patrwm cymhleth o 53 munud ar gyfer gwersi!

Ni fydd cofrestru i fl 9-13 yn y tŷ, felly bydd y wers gyntaf yn dechrau am 8:54am. Bydd angen i bob ddisgybl fod yn brydlon yn eu holl wersi ar-lein. Dylent ymuno â’r wers ar yr union funud mae’r wers yn dechrau. Ni ddylent ymuno’n gynnar nac yn hwyr. Bydd dau amser cinio gwahanol, fel arfer, oherwydd mae’r athrawon hefyd yn dysgu blwyddyn 7 ac 8 yn yr ysgol. Ni fydd brodyr a chwiorydd yn medru bwyta cinio yr un pryd, os oes un ohonynt ym mlwyddyn 9 a’r llall ym mlwyddyn 10+. Ymddiheuriadau am hyn. 

Gwers 1: 8:54

Gwers 2: 9:47

Egwyl 10:40 – 11:00

Gwers 3: 11:00

Cinio i flwyddyn 9 // Gwers 4: 11:53 ar gyfer bl 10-13

Gwers 4: 12:46 – 13:39 bl 9 // Cinio i flwyddyn 10-13

Gwers 5: 1:39

Gwers 6: 2:32

PWYSIG: Cyfarwyddiadau Dysgu Byw

PWYSIG PWYSIG: Mae cyfarwyddiadau llawn am y Dysgu Byw ar gyfer disgyblion a rhieni i’w gweld yma, yn ddwyieithog. A wnewch chi eistedd lawr gyda’ch plentyn a mynd drwy’r holl gyfarwyddiadau’n araf cyn nos Sul? Bydd hi’n rhy hwyr fore Llun, mae gormod i’w ddarllen! Dyma’r holl fanylion:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/disgyblionbroedern/cyfnod-clo-tachwedd

Genius Bar @BroEdern

Fel yn siop Apple, byddwn yn rhedeg ein fersiwn ni o’r Genius Bar dros yr wythnos nesaf! Os daw unrhyw broblemau technegol wrth i ddisgyblion bl 9-13 geisio logio mewn i wers fyw, dyma’r ffurflen i chi lenwi i gofrestru eich “problem” ddigidol. Mae’r ffurflen dim ond ar gyfer y disgyblion hynny sy’n methu’n llwyr â chyrraedd Google Meet eu gwers. Bydd rhywun yn cysylltu nôl gyda chi mor fuan ag y bo hi’n ymarferol bosibl:

https://forms.gle/kwunpxGDYXhucEpS7

Ffurflen ar gyfer problemau Google Meet a gwersi byw yn unig yw hon. Dylid cyfeirio pob problem arall at bennaeth blwyddyn eich plentyn, fel arfer.

Cytundeb Dysgu Byw

Mae’r cytundebau dysgu byw wedi cael eu hanfon allan at rieni a disgyblion sawl gwaith erbyn hyn. Diolch i’r cannoedd sydd wedi’u llenwi. Mae bellach gennym restr fer o ddisgyblion na allant gael mynediad at eu gwersi. Dyma’r cyfle olaf i chi lenwi’r cytundeb. Mae esboniad llawn am beth i’w wneud os oes problem gyda gwahanol gymalau mewn blog blaenorol. Dylid cytuno, a nodi eich sylwadau yn y bocs olaf. Byddwn yn llunio’r rhestr derfynol o ddisgyblion sydd heb ddau gytundeb nos Wener yma. Rydym angen un fersiwn gan y disgybl a fersiwn arall gan un rhiant: 

Cytundeb Rhiant: https://forms.gle/p8B753Aq17JDuY647

Cytundeb Disgybl: https://forms.gle/hs3XEBazfv9cuywt5

Bl 11 sy’n sefyll arholiadau

Ynghanol yr holl fwrlwm ar ôl hanner tymor, mae carfan o tua 50 o ddisgyblion dewr blwyddyn 11 wedi dewis sefyll arholiadau Mathemateg Rhifedd Haen Uwch yn gynnar. Hoffwn ddiolch iddyn nhw a’r Adran Maths am eu gwaith caled dros yr wythnosau diwethaf, yn paratoi ar gyfer yr arholiadau hyn. Mae’n ymddangos bod y sesiynau boreol dros hanner tymor yn talu ar eu canfed. Rydyn ni’n ymwybodol fod y disgyblion hyn angen pob cefnogaeth wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer yr arholiadau, felly rwy’n gobeithio eich bod yn cytuno i ni roi amserlen gall a chefnogol at ei gilydd ar gyfer y disgyblion hyn. Dylent wneud defnydd da o’r amser a roddir iddynt adolygu – mae angen cynllun pendant!

Nodwch y dylai blwyddyn 11 (a phawb arall) aros allan o gyrraedd ffrindiau / cyfoedion / pobl eraill dros y cyfnod nesaf, yn unol â rheolau Llywodraeth Cymru. Dim parti Calan Gaeaf yn bendant! Os yw blwyddyn 11 angen hunanynysu am unrhyw reswm, bydd hyn yn golygu na fyddant yn medru mynychu’r ysgol er mwyn sefyll yr arholiadau Maths.

Trefn yr wythnos gyntaf ar gyfer y disgyblion bl 11 sy’n sefyll arholiadau Maths Rhifedd:

Dydd Llun 2 Tachwedd: 
Gweithio’n annibynnol o’r tŷ. Gwers 1: Sesiwn adolygu Maths ar lein a chyfarwyddiadau ar sut i adolygu Maths yn effeithiol am weddill y dydd. Disgyblion i adolygu’n annibynnol gwers 2-6. Nid oes gwersi eraill i’r disgyblion hyn. Dylent wneud defnydd da o’r amser a roddir iddynt adolygu – mae angen cynllun pendant!

Dydd Mawrth 3 Tachwedd:
Cyrraedd yr ysgol, mewn gwisg ysgol lawn, erbyn 8:35am, sef yr amser arferol. Arholiad Maths am 9am yn y neuadd chwaraeon. Mae angen trefnu i adael yr ysgol yn syth ar ôl yr arholiad. Mae’r arholiad yn para 1 awr 45 munud, felly bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion wedi gorffen erbyn 11am. Bydd disgyblion sydd â hawl i gael amser ychwanegol yn gorffen erbyn 11:30am ar yr hwyraf. Dychwelyd i’r tŷ a mynychu gwers 5 a 6 ar lein o 1:39pm ymlaen. 

Dydd Mercher 4 Tachwedd
Gweithio’n annibynnol o’r tŷ. Gwers 3 a 4: Sesiwn adolygu Maths ar-lein a chyfarwyddiadau ar sut i adolygu Maths yn effeithiol am weddill y dydd. Nid oes gwersi eraill i’r disgyblion hyn. 

Dydd Iau 5 Tachwedd
Cyrraedd yr ysgol, mewn gwisg ysgol lawn, erbyn 8:35, sef yr amser arferol. Arholiad Maths am 9am yn y neuadd chwaraeon. Mae angen trefnu i adael yr ysgol yn syth ar ôl yr arholiad – gweler dydd Mawrth. Dychwelyd i’r tŷ a mynychu gwers 5 a 6 ar lein o 1:39pm ymlaen.

Dydd Gwener 6 Tachwedd
Gwersi ar-lein drwy’r dydd. 

Mae disgyblion bl 11 nad ydynt yn sefyll yr arholiadau Maths yn mynychu pob gwers sydd ar eu hamserlen arferol am yr wythnos gyfan. 6 gwers y dydd – Llun i Gwener. 

Dyddiadau HMS

Mae gennym 6 diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) i’w cymryd yn ystod y flwyddyn hon. Roedd y dyddiau ym mis Medi’n ddiwrnodau paratoi ar gyfer COVID-19, felly nid ydynt yn cyfri eleni. Ar hyn o bryd, rydym ni wedi trefnu’r 4 dyddiad canlynol, er mwyn i chi eu nodi:

Dydd Llun 4 Ionawr 2021 (yn syth ar ôl y Nadolig)

Dydd Gwener 26 Mawrth 2021 (diwrnod olaf cyn y Pasg – dyddiad i’r clwstwr cyfan)

Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021

Dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021

Felly, diwrnod olaf tymor yr haf i ddisgyblion, fydd Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021.

Mae dau ddiwrnod arall i’w trefnu yn hwyrach yn ystod y flwyddyn. Byddwn yn penderfynu ar y rhain pan gawn ragor o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd gydag arholiadau’r haf, er mwyn i ni allu trefnu’r dyddiau yn ystod y cyfnod fydd yn tarfu leiaf ar addysg y disgyblion. Rhown wybod i chi pa ddau ddiwrnod arall sydd wedi eu trefnu cyn gynted ag y bo modd.

Arholiadau’r Haf

Mae arholiadau’r haf yn y penawdau unwaith eto heddiw, ond mae’r hyn sy’n cael ei adrodd yn y newyddion ar hyn o bryd yn deillio o lythyr newydd Cymwysterau Cymru, sy’n cynnig argymhellion ar gyfer yr haf. Nid oes penderfyniad terfynol wedi cael ei gyhoeddi eto. Os hoffech ddarllen y llythyr yn llawn gyda’r argymhellion, mae yma:

Mae Kirsty Williams bellach wedi cadarnhau y bydd hi’n gwneud ei chyhoeddiad swyddogol am arholiadau’r haf ar 10 Tachwedd, pan fydd pawb wedi dychwelyd i’r ysgol ar ôl y cyfnod clo.

Nosweithiau Rhieni

Rydyn ni ar hyn o bryd yn rhoi trefn ar yr hyn fydd yn digwydd yn ystod ein nosweithiau rhieni eleni. Yn amlwg, ar hyn o bryd, ni fydd modd i ni eu cynnal yn yr ysgol a bydd angen iddynt fod yn nosweithiau rhithiol. Rydyn ni’n barod wedi cynnal un noson lwyddiannus ar gyfer rhieni disgyblion blwyddyn 7 a’u tiwtoriaid dosbarth a byddwn yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd o’r noson honno er mwyn cynllunio gweddill y nosweithiau.

Y dyddiadau sydd yn y calendr ar gyfer y nosweithiau rhieni yw:

Blwyddyn 12/13 – Dydd Iau 7 Ionawr 2021

Blwyddyn 11 – Dydd Iau 19 Tachwedd 2020

Blwyddyn 10 – Dydd Iau 14 Ionawr 2021

Blwyddyn 9 – Dydd Iau 28 Ionawr 2021

Blwyddyn 8 – Dydd Iau 25 Chwefror 2021

Blwyddyn 7 – Dydd Iau 11 Chwefror 2021

Rydyn ni hefyd wrthi’n trefnu Noson Agored y Chweched Dosbarth ar gyfer disgyblion a rhieni Blwyddyn 11. Y dyddiad yw nos Iau 26 Tachwedd 2020. Bydd y noson hon hefyd ar-lein. 

Byddwn ni hefyd yn trefnu Noson Opsiynau ar gyfer disgyblion blwyddyn 9, a’r dyddiad ar gyfer y noson honno yw nos Iau 4 Mawrth 2021. Ar hyn o bryd, rydyn ni hefyd yn rhagweld y bydd y noson ar-lein. 

Yn amlwg mae’r holl ddyddiadau a nodir uchod yn ddibynnol ar sefyllfa’r pandemig ar y pryd; os oes angen newid ein trefniadau am unrhyw reswm, fe roddwn wybod i chi cyn gynted ag y gallwn.

Ymladd ar Instagram

Hoffwn gadarnhau bod yr ysgol yn ymwybodol o’r clipiau fideo o ddisgyblion yn ymladd sydd wedi ymddangos yn ddiweddar ar Instagram. Diolch yn fawr i’r rhieni sydd wedi cysylltu gyda ni i grybwyll hyn. Rydyn ni’n tristáu fod y sefyllfa wedi ymddangos o nunlle ar ôl i ni gael blynyddoedd lle nad oedd unrhyw ymladd o gwbl ym Mro Edern.

Ymddengys fod carfan fechan iawn o ddisgyblion yn ceisio trefnu ymladd er mwyn ffilmio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ymddangos bod hwn yn ffasiwn (hurt iawn) mewn nifer o ysgolion ar hyn o bryd. Rydyn ni wedi llwyddo i gau sawl cyfrif Instagram, siarad gyda’r rhieni perthnasol, a delio gyda’r disgyblion gan ddilyn polisi disgyblaeth yr ysgol. Rydyn ni hefyd wedi bod mewn cysylltiad gyda’r heddlu. Petai modd i bob rhiant drafod hyn gyda’u plant ac archwilio ffonau symudol eu plant er mwyn dileu unrhyw ddeunydd anaddas, byddem yn ddiolchgar iawn. Carem eich atgoffa fod y defnydd o ffôn symudol yn ystod y dydd wedi’i wahardd ym Mro Edern.

EasyFundraising

Cyn i chi fwrw ymlaen gyda’ch siopa Nadolig, cofiwch gofrestru gyda’r app EasyFundraising sydd yn eich galluogi i godi arian i Gyfeillion yr ysgol heb i hyn gostio unrhyw beth i chi. Chwiliwch am Cyfeillion Bro Edern PTA o fewn yr app. Drwy wneud eich siopa ar lein arferol, mae rhieni’r ysgol eisoes wedi codi £12 i’r ysgol mewn ychydig dros wythnos! Bydd hwn yn cyrraedd swm sylweddol dros gyfnod o flwyddyn. Mae 55 o rieni eisoes wedi cofrestru – buasai’n braf gweld mwy, yn enwedig gan nad yw’n costio dim i chi.

Rydych chi hefyd yn gallu cael reminder ar gyfer eich porwr ar y cyfrifiadur yn y tŷ. Rydyn ni’n ceisio hyrwyddo hwn cyn i bobl ddechrau eu siopa Nadolig go iawn. Croeso i chi basio’r manylion ymlaen at deulu a ffrindiau. Gorau po fwyaf!

Linc arbennig Bro Edern: https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Mae’r Cyfeillion hefyd wrthi’n trefnu raffl Nadolig, gyda nifer o wobrau gwych eisoes wedi cael eu cynnig i ni. Cysylltwch os hoffech gyfrannu gwobr tuag at y raffl. Bydd y tocynnau’n mynd ar werth ar-lein drwy’r wefan PTA Events yn fuan.

Rhiant-Lywodraethwyr

Diolch yn fawr i’r rhai ohonoch sy’n barod wedi dangos diddordeb mewn bod yn rhiant-lywodraethwr ar gyfer Bro Edern. Mae pump ohonoch wedi gwneud hynny sy’n golygu fod lle i un arall cyn y byddwn angen cynnal etholiad. Os hoffech fod yn rhiant-lywodraethwr cofiwch fod angen i chi lenwi’r ffurflen enwebu sydd yn y ddolen isod a’i dychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Gwener Hydref 30.   Ni chaiff unrhyw enwebiadau a geir ar ôl y dyddiad hwn eu derbyn. Manylion llawn am y broses mewn blog blaenorol.

https://forms.gle/ftDg1LxhGzG8qVq38

Aerosol / Deodorant

Cofiwch hwn o’n blog wythnos diwethaf:
Ydych chi eto wedi cael cyfle i brynu roll-on i’ch plentyn? 

Gan nad yw disgyblion yn medru newid bob amser ar ôl gwersi Addygu Gorfforol ar hyn o bryd, mae disgyblion angen defnyddio deodorant ar ddiwedd gwers. Fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau mai deodorant roll-on a ddaw i’r ysgol yn unig gyda’ch plentyn. Mae cymaint o ystyriaethau iechyd a lles wrth chwistrellu deodorant ac mae’r rhain yn medru achosi trafferthion anadlu a goblygiadau iechyd difrifol i rai disgyblion a staff. Dyna fu’r achos yn ddiweddar, felly mae angen i ni ffurfioli’r drefn. Byddwn yn cymryd ac yn cadw unrhyw chwistrell a welwn o hyn allan. Roll-on yn unig o hyn ymlaen – plîs prynwch un dros hanner tymor! Diolch am eich cydweithrediad parod gyda hyn, er mwyn cadw pawb o deulu Bro Edern yn ddiogel.

Cant a Mil

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, mae Cant a Mil, a chant a mil o siopau eraill, ar gau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych angen unrhyw lyfrau neu gardiau Cymraeg, gallwch archebu drwy cantamil.com bob awr o’r dydd a’r nos, a bydd eich archeb yn cael ei phostio atoch. Bydd y siop yn 100 Whitchurch Road yn ailagor ar ddydd Mawrth 10 Tachwedd.

Tiwns yr Hydref

Ac i orffen … cofiwch am ein rhestr chwarae sy’n cynnwys caneuon addas ar gyfer Calan Gaeaf a’r Hydref. Dyma’r linc unwaith eto i restr yr ysgol: Yr Hydref @BroEdern: https://open.spotify.com/playlist/5VOWJCKkOGzbzComtHMHVJ

Hefyd dyma restr o’r enw Pwmpen, sydd wedi cael ei rhoi at ei gilydd ar gyfer Calan Gaeaf gan y cantor Yws Gwynedd. Yr union beth ar gyfer eich Parti Calan Gaeaf teuluol caeedig, dan amodau tynn y cyfnod clo diweddaraf yma! Twco fale amdani …
https://open.spotify.com/playlist/5Eg2RZWq2BQoQl4sLB8qPj 

Pob dymuniad da i chi gyd a diolch unwaith eto

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: