Cyfnod Clo’r Hydref #1

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid

Yn ôl ein haddewid, dyma ddiweddariad i chi am drefniadau Bro Edern ar gyfer yr wythnos ar ôl hanner tymor yr hydref, sef ail wythnos cyfnod clo’r hydref sy’n cychwyn am 18:00 ddydd Gwener Hydref 23 ac yn dod i ben am 00:01 ddydd Llun Tachwedd 9.

Y tro hwn rydyn ni wedi llunio’r blog ar ffurf atebion i gyfres o gwestiynau, yn debyg iawn i un o’r blogiau a yrrwyd gennym cyn yr haf.

A yw’r ysgol yn agored i fy mhlentyn ar ôl hanner tymor?

Os yw’ch plentyn ym mlwyddyn 7 ac 8 mae disgwyl i’ch plentyn ddod i’r ysgol fel arfer yn ystod yr wythnos 2-6 Tachwedd.

Os yw’ch plentyn ym mlwyddyn 9, 10, 11, 12 neu 13 bydd eich plentyn yn derbyn gwersi byw ar lein drwy’r wythnos. Ni ddylai’ch plentyn ddod i’r ysgol i dderbyn gwersi.

A yw’r ysgol yn agored fel arfer i ddisgyblion bl 7 ac 8?

Os yw’ch plentyn yn cael ei ollwng yn yr ysgol yn gynnar yn y bore ar hyn o bryd, yna bydd modd i hynny barhau yn ystod yr wythnos 2-6 Tachwedd. Ni fydd gweithgareddau ar ôl ysgol yn ystod yr wythnos a disgwylir i ddisgyblion adael safle’r ysgol cyn gynted ag y bo modd. Os oes problem gyda chasglu’ch plentyn yn syth ar ddiwedd y dydd yn ystod yr wythnos, yna plîs cysylltwch â’r ysgol.

Bydd hyd y diwrnod ysgol yr un peth ag arfer, yn dechrau am 8:35am ac yn gorffen am 3:25pm.

Mae arholiadau TGAU gan fy mhlentyn yn ystod yr wythnos; beth yw’r trefniadau gyda’r rhain?

Bydd eich plentyn yn gallu dod i’r ysgol er mwyn sefyll yr arholiadau TGAU Mathemateg Rhifedd ac ail sefyll TGAU Saesneg. Bydd eich plentyn yn gallu cyrraedd yr ysgol yn y dull arferol os oes arholiad yn y bore, ond bydd angen i’r disgyblion adael yn syth ar ddiwedd yr arholiad. Os am unrhyw reswm eich bod yn mynd i gael trafferthion gyda chludo’ch plentyn adref ar ôl yr arholiadau, yna plîs cysylltwch â’r ysgol.

Erbyn yr arholiadau ail sefyll TGAU mathemateg yn ystod yr wythnos yn dechrau 9 Tachwedd, rydym yn disgwyl bydd cyfnod clo’r hydref wedi dod i ben a bydd eich plentyn yn yr ysgol fel arfer.

Cofiwch fod awr o adolygu maths TGAU ar lein bob bore o’r hanner tymor, am 9am o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gyfer y disgyblion sy’n sefyll yr arholiad Haen Uwch yn syth ar ôl hanner tymor.

Beth yw’r trefniadau ar gyfer gwersi fy mhlentyn yn ystod yr wythnos?

Os yw’ch plentyn ym mlwyddyn 7 neu 8 yna bydd y gwersi’n parhau fel arfer yn yr ysgol. Byddwn yn dilyn yr amserlen arferol a bydd eich plentyn yn cael gwersi wyneb yn wyneb gyda’u hathrawon, yn eu dosbarthiadau arferol.

Os yw’ch plentyn ym mlynyddoedd 9 – 13, bydd gwersi eich plentyn yn digwydd ar lein yn ystod y cyfnod. Bydd yr athrawon yn darparu gwersi byw o’r ysgol i’ch plentyn drwy Google Classroom a Google Meet. Daw rhagor o wybodaeth i chi am y trefniadau dysgu byw yn fuan.

Beth yw amserlen fy mhlentyn yn ystod yr wythnos?

Bydd pawb yn dilyn eu hamserlen arferol. Bydd blynyddoedd 7 & 8 yn mynd o wers i wers yn yr ysgol. Bydd blynyddoedd 9 – 13 yn dilyn eu hamserlen arferol ar lein.

Hyd y gwersi byw ar gyfer disgyblion 9 – 13 yw 45 munud. Bydd hyn yn rhoi 8 munud i ddisgyblion adael un wers cyn logio mewn i’r nesaf. Byddwn yn cadw at amseroedd dechrau gwersi arferol er mwyn hwyluso’r trefniadau.

Amseroedd dechrau gwersi fydd:

Gwers 1 – 08:54
Gwers 2 – 09:47
Gwers 3 – 11:00
Gwers 4 – 11:53 (ond cinio i flwyddyn 9)
Cinio – 12:46 (ond cinio i flwyddyn 10 ac 11)
Gwers 5 – 13:39
Gwers 6 – 14:32

Beth sydd angen i mi ei wneud er mwyn sicrhau gwersi dysgu byw ar gyfer fy mhlentyn?

Er mwyn sicrhau fod eich plentyn yn derbyn gwersi byw fe fydd angen i chi a’ch plentyn fod wedi llenwi’r cytundeb dysgu byw. Hoffwn eich atgoffa fod y cytundeb yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a’r sir, a gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cytundeb yn ein blog diwethaf. Mae’r blog yn cynnwys cyfarwyddiadau am beth i’w wneud os yw rhai cymalau yn y cytundeb yn profi’n anodd i chi fel teulu. Diolch i’r cannoedd ohonoch sydd wedi llenwi’r cytundebau’n brydlon.

Os nad ydych wedi llenwi’r cytundebau hyd yma, dyma gopi arall o’r dolenni i chi:

Cytundeb Rhiant: https://forms.gle/p8B753Aq17JDuY647

Cytundeb Disgybl: https://forms.gle/hs3XEBazfv9cuywt5

Rydyn ni wedi treulio’r ddau ddiwrnod diwethaf yn ceisio rhagweld unrhyw broblemau technegol a allai godi gyda’r dysgu byw, ac felly rydyn ni’n gobeithio y bydd popeth yn mynd yn llyfn. Mae rhai disgyblion wedi derbyn iPads dros dro, ac mae pawb wedi derbyn eu manylion Hwb unwaith eto ar sticer, rhag ofn.

Beth sydd yn digwydd i weithgareddau allgyrsiol yn ystod yr wythnos 2-6 Tachwedd?

Yn anffodus, ni fydd modd i ni gynnal unrhyw fath o weithgareddau allgyrsiol yn ystod yr wythnos yma. Bydd gweithgareddau allgyrsiol yn ailgychwyn o ddydd Llun 9 Tachwedd ymlaen.

Beth sy’n digwydd i wersi offerynnol yn ystod yr wythnos 2-6 Tachwedd?

Bydd gwersi peripatetig offerynnol yn parhau i ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8.

Yn anffodus, ni fydd modd i ddisgyblion blwyddyn 9 – 13 dderbyn gwersi offerynnol yn ystod y cyfnod clo. Bydd gwersi offerynnol yn ail gychwyn ar ddydd Llun Tachwedd 9.

A fydd y ffreutur yn agored yn ystod yr wythnos 2-6 Tachwedd?

Bydd y ffreutur yn agored cyn i’r ysgol ddechrau, ac ar gyfer cinio yn ystod yr wythnos. Ni fydd y ffreutur yn agored yn ystod amser egwyl. Bydd amser cinio’n parhau fel ag y mae o ran amseroedd ar hyn o bryd oherwydd mai dim ond am wythnos mae’r cyfnod clo diweddaraf i fod i effeithio’r ysgol.

Mae fy mhlentyn yn derbyn cinio am ddim; beth yw’r trefniadau ar gyfer yr wythnos 2-6 Tachwedd?

Os yw’ch plentyn ym mlwyddyn 7 neu 8, byddant yn derbyn cinio am ddim yn yr ysgol fel arfer.

Os yw’ch plentyn ym mlynyddoedd 9 – 13 byddwch yn derbyn arian drwy’ch cyfrif ParentPay yn union fel ag a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod clo yn yr haf.

A yw’r bysiau yn rhedeg yn ystod yr wythnos 2-6 Tachwedd?

Yn ystod yr wythnos bydd bysiau ysgol yn cyrraedd erbyn i’r ysgol gychwyn ac yn gadael yr ysgol ar ddiwedd y dydd yn ôl yr arfer.

Rhiant – Lywodraethwr

Diolch yn fawr i’r rhai ohonoch sy’n barod wedi dangos diddordeb mewn bod yn rhiant-lywodraethwr ar gyfer Bro Edern. Os hoffech fod yn rhiant-lywodraethwr cofiwch fod angen i chi lenwi’r ffurflen enwebu sydd yn y ddolen isod a’i dychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Gwener Hydref 30.   Ni chaiff unrhyw enwebiadau a geir ar ôl y dyddiad hwn eu derbyn.

https://forms.gle/ftDg1LxhGzG8qVq38

Os ceir mwy o enwebiadau na nifer y rolau gwag sydd ar gael, cynhelir etholiad a benderfynir drwy fwyafrif syml.  Byddai amserlen unrhyw etholiad fel a ganlyn:-

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau:       Dydd Gwener Hydref 30

Cyhoeddi papurau pleidleisio (os oes angen etholiad):     Dydd Gwener Tachwedd 6

Dychwelyd papurau pleidleisio:               Dydd Gwener Tachwedd 20

Aerosol / Deodorant

Gan nad yw disgyblion yn medru newid bob amser ar ôl gwersi Addygu Gorfforol ar hyn o bryd, mae disgyblion angen defnyddio deodorant ar ddiwedd gwers. Fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau mai deodorant roll-on a ddaw i’r ysgol yn unig gyda’ch plentyn. Mae cymaint o ystyriaethau iechyd a lles wrth chwistrellu deodorant ac mae’r rhain yn medru achosi trafferthion anadlu a goblygiadau iechyd difrifol i rai disgyblion a staff. Dyna fu’r achos yn ddiweddar, felly mae angen i ni ffurfioli’r drefn. Byddwn yn cymryd ac yn cadw unrhyw chwistrell a welwn o hyn allan. Roll-on yn unig o hyn ymlaen – plîs prynwch un dros hanner tymor! Diolch am eich cydweithrediad parod gyda hyn, er mwyn cadw pawb o deulu Bro Edern yn ddiogel.

Cyfeillion Bro Edern

Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i’r cyfarfod rhithiol o’r Cyfeillion nos Fercher. Cofiwch am yr app EasyFundraising sydd yn eich galluogi i godi arian i Gyfeillion yr ysgol heb gostio unrhyw beth i chi. Chwiliwch am Cyfeillion Bro Edern PTA o fewn yr app. Drwy wneud eich siopa ar lein arferol, mae rhieni’r ysgol eisoes wedi codi £8.06 i’r ysgol mewn wythnos! Mae 42 o rieni eisoes wedi cofrestru – buasai’n braf gweld mwy, yn enwedig gan nad yw’n costio dim i chi.

Rydych chi hefyd yn gallu cael reminder ar gyfer eich porwr ar y cyfrifiadur yn y tŷ. Rydyn ni’n ceisio hyrwyddo hwn cyn i bobl ddechrau eu siopa Nadolig go iawn. Croeso i chi basio’r manylion ymlaen at deulu a ffrindiau. Gorau po fwyaf!

Linc arbennig Bro Edern: https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Ac i orffen …

Mae’r cyfnod hwn, fel sy’n cael ei nodi’n aml, yn un digynsail ac mae’r hanner tymor diwethaf wedi ymddangos yn un o’r rhai hwyaf yn fy ngyrfa addysgu! Yn sicr byddai’r hanner tymor wedi bod yn llawer iawn mwy anodd heb eich cefnogaeth chi fel rhieni, ac heb barodrwydd ein disgyblion i ddilyn y rheolau rydyn ni wedi eu rhoi yn eu lle er mwyn cadw pawb mor ddiogel ag sy’n bosib. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.

Dymuniadau gorau i chi dros yr wythnos nesaf.

Cymerwch ofal

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: