16 Hydref 2020

Annwyl Bawb

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n weddol. Mae’n parhau yn amser rhyfedd i ni gyd, a chyda sôn am gyfyngiadau mwy llym yn dod i rym, mae’n gyfnod ansicr i bawb. Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni unwaith eto am eich cefnogaeth gadarn i’r ysgol. Mae mwyafrif y disgyblion yn cofio dod â mwgwd i’r ysgol ac mae bron pawb yn cofio mynd ar hyd y llwybr un ffordd o amgylch yr ysgol. Mae’r mesurau hyn yn rhan allweddol o’n hymdrechion fel ysgol i leihau’r niferoedd sy’n trosglwyddo COVID-19 o fewn y sir. Diolch i chi fel rhieni am atgoffa’ch plant yn gyson am bwysigrwydd y rheolau hyn a’u hannog i’w dilyn ar bob achlysur.

Yr wythnosau nesaf

Fel y gwyddoch erbyn hyn, mae cyfnod clo newydd ar y gorwel. Mae wythnos o ysgol ar ôl tan hanner tymor. Os yw’r sïon yn gywir, byddwn yn mynd mewn i gyfnod clo nos Wener nesaf 23ain am 6pm, wrth i hanner tymor ddechrau. Mae beth sy’n digwydd i ysgolion ar ôl hanner tymor yn aneglur ar hyn o bryd, ac mae’n debyg y byddwn yn gwybod mwy yfory pan ddaw cyhoeddiad Mark Drakeford amser cinio.

Wrth edrych ymlaen, ac i baratoi ar gyfer pob posibilrwydd, mae yna bethau y gallwn ni wneud er mwyn hwyluso’r cyfnod nesaf:

 • Disgyblion angen mynd â’u holl lyfrau adref gyda nhw
 • Disgyblion angen llenwi’r cytundebau dysgu byw
 • Rhieni angen arwyddo’r cytundebau dysgu byw
 • Disgyblion bl 9+ angen sicrhau bod eu iPad ysgol yn gweithio, neu bod eu cyfrifiadur yn y tŷ wedi logio mewn i Hwb
 • Disgyblion o bob oed angen cofio eu login a chyfrinair Hwb
 • Disgyblion angen cofrestru gyda phob un o’u dosbarthiadau ar Google Classroom drwy fynd i wal.broedern.cymru
 • Disgyblion a rhieni angen sicrhau eu bod wedi logio mewn i’r app ClassCharts, gyda’r codau unigryw sydd wedi cael eu hanfon atoch drwy law eich plentyn

Dysgu Byw

Y drefn bellach ar gyfer unrhyw ddisgyblion sydd yn hunanynysu o Fro Edern yw dysgu byw. Mae ‘r criw o 33 disgybl blwyddyn 8 sydd yn hunanynysu ers wythnos ar ganol cyfnod o ddysgu byw, hefyd criw o fechgyn blwyddyn 10. Yn ogystal, mae carfan yn y Chweched bellach wedi dychwelyd i’r ysgol ar ôl eu cyfnod nhw o ddysgu byw, ac heb golli un wers gyda’u hathrawon. Hoffwn ddiolch i’r disgyblion hyn a’u rhieni am eu cefnogaeth i’r ysgol a’r drefn newydd sydd wedi’i chyflwyno iddynt. Mae ymateb ac adborth y rhieni wedi bod yn hynod o bositif ac mae’r rhieni blwyddyn 8 wedi nodi yn eu holiaduron dyddiol fod y drefn hon yn llawer haws na’r cyfnod clo, am fod cymorth athro ar gael i’w plant drwy’r dydd a bod hyn wedi tynnu’r pwysau’n llwyr oddi ar rieni. Mae’r rhieni hefyd yn nodi fod gorfod dilyn gwersi byw yn rhoi strwythur pendant i ddiwrnod eu plant, yn wahanol i’r cyfnod clo, a bod hyn wedi golygu dim cwympo mas rhwng rhieni a’u plant. Mae ein hathrawon wedi buddsoddi llawer o amser yn hyfforddi a pharatoi ar gyfer y dasg enfawr o ddarparu dysgu byw ym Mro Edern, ac rydw i’n diolch iddyn nhw i gyd am fod mor barod i ddarparu’r gwersi hyn ar gyfer eich plant. Mae wedi bod yn dipyn o her jyglo darpariaeth ar gyfer y disgyblion sydd gartref tra bo gweddill y dosbarth yn y wers, ond mae ein hathrawon wedi gwneud eu gorau i ddiwallu anghenion pawb.

O hyn allan, pan fydd unrhyw ddisgybl yn gorfod hunanynysu, neu petai’r ysgol angen cau ar ôl hanner tymor, rydyn ni’n cynllunio ar gyfer dysgu byw. Yn ystod y cyfnod clo, y sylw mwyaf cyson gawsom ni gan rieni oedd cais am “wersi ar Zoom” am fod gweithio’n annibynnol yn y tŷ’n dipyn o her i’r mwyafrif helaeth. Mae hyn yn naturiol, am fod disgyblion angen eu hathrawon, a chyda’r gwaith yn y Gymraeg, rydyn ni’n deall nad all rhieni helpu’u plant gydag unrhyw anawsterau. Bydd ein gwersi’n cael eu cynnal ar Google Meet drwy blatfform Hwb Llywodraeth Cymru, am fod hwn yn gysylltiedig gyda Google Classroom pob dosbarth. Er mwyn i’ch plentyn gael gwersi byw, bydd angen i bob rhiant a disgybl lenwi’r cytundeb. Diolch i’r cannoedd o rieni a disgyblion sydd wedi’u llenwi’n syth ar ôl i ni eu hanfon atoch. Os nad ydych eto wedi cael cyfle i lenwi’r cytundebau, yna mae angen gwneud hynny ar frys.

Os / Pan fydd yr ysgol angen troi at wersi byw, byddwn yn darparu cyfarwyddiadau clir iawn i rieni a disgyblion am beth / ble / pryd / sut. Dim angen poeni!

Cytundeb Rhiant: https://forms.gle/p8B753Aq17JDuY647

Cytundeb Disgybl: https://forms.gle/hs3XEBazfv9cuywt5

Mae rhai rhieni wedi cwyno am ein cytundeb, ond hoffwn esbonio bod y cymalau’n deillio o gyfarwyddyd y sir cyn yr haf, sydd yn ei dro’n gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru. Mae amddiffyn disgyblion a staff fel ei gilydd yn flaenoriaeth i ni, ac mae’n galluogi pawb i fedru wynebu’r her hon heb orfod poeni. Mae rhai cymalau’n hollol angenrheidiol e.e. yr angen i ni recordio gwersi a’u harchifo, rhag ofn bo achos o ddiogelu. Hefyd yr angen fod disgyblion wedi’u gwisgo’n llawn, nad yw disgyblion yn recordio’r sgrîn na thynnu lluniau o’r wers, yr anghenion ymddygiad ayb. Mae cymalau eraill y gallwn ni eu trafod gyda rhieni petai angen e.e. roedd un o’r disgyblion yn y Chweched a oedd yn hunanynysu’n gorfod dilyn ei gwersi yn ei hystafell wely, am fod ei mam yn ofalwraig plant a bod holl fannau cymdeithasol y tŷ’n llawn bwrlwm plant bach a hithau’n gorfod hunanynysu i ffwrdd wrth unrhyw un arall. Cytunodd y rhieni ar y cytundeb eu bod yn deall mai’r drefn arferol yw man cymdeithasol, ac yna fe nodon nhw yn y bocs olaf beth oedd yr amgylchiadau penodol iddyn nhw fel teulu. Gofynnwn i chi wneud yr un peth, cytunwch gyda’r gosodiad, ac yna nodwch esboniad ar gyfer unrhyw gymalau lle mae angen i chi esbonio. Heb gytundeb, ni fydd gwersi ar gyfer eich plant.

Mae rhai rhieni wedi cymharu ein cytundeb ni gydag ysgolion eraill, neu gyda diffyg cytundeb mewn ysgolion eraill. Does gen i fawr o ddiddordeb yn nhrefniadau ysgolion eraill, am mai fy nghyfrifoldeb i yw disgyblion a staff Bro Edern. Rydyn ni’n dilyn y camau priodol ac yn deall fod mwyafrif helaeth ein rhieni’n cefnogi hyn i’r carn. Diolch i chi.

Chromebooks i Flwyddyn 7 ac 8

Diolch i chi i gyd am eich amynedd gyda dyfeisiau blwyddyn 7 ac 8, yn enwedig rhieni blwyddyn 8 sydd wedi bod yn aros am flwyddyn am newyddion pendant. Ers dydd Gwener, rydyn ni wedi cael arddeall gan y sir y bydd Chromebook yr un yn dod i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8, er mwyn eu defnyddio mewn gwersi ac er mwyn cwblhau gwaith cartref. Fel y blynyddoedd hŷn gyda’u iPad, bydd disgyblion yn mynd â’r dyfeisiau hyn adref gyda nhw bob nos er mwyn cwblhau gwaith cartref. Mae’n rhyddhad mawr i ni fod gennym rywbeth pendant i’w ddweud wrthych o’r diwedd.

Felly, i gadarnhau’r trefniadau ar gyfer rhieni sy’n anghyfarwydd â’r drefn: Bydd Chromebook am ddim i bob disgybl ym mlwyddyn 7 ac 8 er mwyn eu defnyddio ar gyfer gwaith ysgol, gwaith cartref ac unrhyw ddysgu cyfunol, gan gynnwys gwersi byw. Nid ydym wedi cael dyddiad pendant ar gyfer hyn, ond mae e “cyn bo hir” beth bynnag yw ystyr hynny. Yr unig beth sydd angen i rieni dalu fydd cyfraniad tuag at yr yswiriant. Mae hwn wedi bod tua £50 yn y gorffennol – ac mae’n para ar gyfer oes eich plentyn yn yr ysgol. Er mwyn i’ch plentyn dderbyn eu Chromebook, bydd angen i chi arwyddo Cytundeb Defnydd Derbyniol yr ysgol a bydd angen taliad o o leiaf £10 tuag at yr yswiriant. Mae Nadolig wedi cyrraedd yn gynnar!

Oherwydd cyfyngiadau COVID, bydd y cytundeb angen cael ei lenwi ar-lein, bydd y taliadau’n dod via ParentPay ac ni fydd cyfarfod ar gyfer rhieni i gasglu’r Chromebooks, fel sydd wedi bod yn y gorffennol gyda’r iPads. Unwaith i bopeth fod yn ei le, byddwn pennu dyddiad ac yn rhyddhau’r Chromebooks i’r disgyblion ddod â nhw adref gyda nhw. Mae cyfarfod gennym gyda’r sir yfory (dydd Llun) ac rydym yn aros am ddyddiad pan fydd y Chromebooks yn ein cyrraedd. Gallai fod yn fuan iawn, neu gallai fod ymhen ychydig! Unwaith i ni wybod, fe gysylltwn gyda chi gyda’r Cytundeb Defnydd Derbyniol a manylion taliad yr yswiriant.

Arholiadau Tachwedd

Ynghanol hyn oll, rydyn ni’n deall mai’r bwriad ar hyn o bryd yw bod arholiadau TGAU Tachwedd yn parhau. Mae hyn i’w gadarnhau’n derfynol. Mae disgyblion setiau 1 a 2 Maths yn sefyll eu harholiadau Rhifedd Haen Uwch, ac mae rhai disgyblion bl 12 yn ailsefyll Saesneg Iaith.

Mae’r Adran Maths yn garedig iawn wedi trefnu sesiynau adolygu ar-lein ar gyfer pob bore o’r hanner tymor, er mwyn i’r disgyblion gael y cyfle gorau i lwyddo. Bydd Mr Chappell yn cynnal y sesiynau adolygu Haen Uwch ar Google Meet am 9am fore dydd Llun hyd at ddydd Gwener am awr bob dydd hyd at 10am. Bydd aelod arall o staff yn bresennol yn y gwersi ar-lein. Er mwyn cael mynediad at y gwersi adolygu pwysig hyn, rhaid bod y cytundebau dysgu byw wedi cael eu llenwi erbyn dydd Mercher yma 21ain.

Sesiwn am Adolygu ar gyfer Rhieni bl 10 ac 11

Er mwyn i rieni ddod yn gyfarwydd â’r technegau adolygu diweddaraf a’r drefn ar gyfer gwahanol bynciau, bydd Miss James yn cynnal cyfarfod rhieni am sgiliau adolygu nos Fercher yma 21ain am 5:30 yn y Gymraeg a 6:15 yn Saesneg. Mae’r rhain wedi profi’n ddefnyddiol i rieni yn y gorffennol. O ran fformat, bydd e’n debyg i’r cyfarfod ar-lein diwethaf ar gyfer rhieni blwyddyn 11, ac yn gyfle i chi holi cwestiynau. Bydd Mr Chappell yn gwneud guest appearance i sôn yn benodol am dechnegau adolygu Mathemateg. Bydd y disgyblion yn dod â thaflen am sgiliau adolygu nôl o’r ysgol gyda nhw nos Fercher, er mwyn i chi gyfeirio ati yn ystod y sesiwn. Byddwch angen beiro, ond does dim angen logio mlaen – dylsech chi fedru cyrraedd y cyfarfod yn syth o’r linc isod.

Dyma’r linc i’r cyfarfod Cymraeg am 5:30 pm:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2UyOGNjMDctZjIzMi00OGI0LTljOWYtOTNmMWQ2ODZmNmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Dyma’r linc i’r cyfarfod Saesneg am 6:15 pm:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUyNGE1MDctOTZjOS00ZWJjLWIxZjYtMTAzOWFjNWYzY2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Cymreictod

Rydyn ni o hyd yn chwilio am bethau i hyrwyddo Cymreictod ac i annog disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau. Mae playlist yr haf ar y gweill ers penwythnos Tafwyl, felly hen bryd i chi gael un newydd. Dyma restr Yr Hydref @BroEdern, gydag ambell gân yn barod ar gyfer parti calan gaeaf o bellter cymdeithasol! https://open.spotify.com/playlist/5VOWJCKkOGzbzComtHMHVJ

Mae cyfrif Spotify am ddim. Dim ond cofrestru sydd angen.

Mae Mrs Furci wedi dosbarthu llythyr am Gymreictod i chi’n ddiweddar. Os nad ydych eto wedi cael cyfle i ddarllen y llythyr, dyma’r linc unwaith eto. Mae holiadur rhieni’n rhan o’r llythyr: https://drive.google.com/file/d/110vpfj40BuwWgoLYAkrXPWuv7wLX5wbQ/preview

Yr Urdd

Yn llythyr Mrs Furci, rydyn ni’n annog ein teuluoedd i ymuno gyda’r Urdd. Os nad ydych chi wedi cael cyfle eto, yna plîs wnewch chi ystyried ymuno gyda’r Urdd er mwyn cefnogi’r mudiad. Mae pethau’n anodd iawn ar yr Urdd ar hyn o bryd, gyda Glan-Llyn a Llangrannog ar gau, a chymaint o weithgareddau wedi gorfod cael eu canslo. Gall teulu ymuno am £25 neu mae’n £9 i unigolyn. Mae’n hawdd ymaelodi ar-lein: https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Ethol Rhieni Lywodraethwyr

Hoffwn ddiolch yn fawr i bob rhiant sydd wedi bod yn aelodau o’r Corff Llywodraethol dros y pedair blynedd ddiwethaf. Mae’r amser wedi dod i ni ethol cynrychiolwyr newydd o blith y rhieni i wasanaethu ar Gorff Llywodraethol yr ysgol am y pedair blynedd nesaf.

O fis Tachwedd bydd chwe rôl wag ar gyfer rhiant-lywodraethwr ar y Corff Llywodraethu. Hoffwn eich gwahodd i ystyried gwasanaethu fel rhiant-lywodraethwr ac isod fe welwch esboniad o rôl y corff llywodraethu.

Cyfrifoldebau craidd y Corff Llywodraethu:

 • Safonau – sicrhau dull strategol a systematig o sicrhau cyrhaeddiad addysgol, presenoldeb ac ymddygiad o safon uchel, gan gynnwys adolygu data perfformiad a gyhoeddir yn drwyadl;
 • Targedau – gweithredu fel “cyfaill beirniadol” yn gosod targedau i fesur cynnydd yn eu herbyn o ran cyrhaeddiad a chanlyniadau disgyblion;
 • Cwricwlwm – sicrhau bod pob dysgwr yn cael mynediad i gwricwlwm eang a chytbwys a bod yr holl ofynion statudol yn cael eu bodloni;
 • Pennu nodau, polisïau a blaenoriaethau’r ysgol – cyfrannu at y Cynllun Gwella Ysgol, Hunanwerthusiad yr Ysgol a’r gwaith o adnewyddu a chymeradwyo polisïau a dogfennau statudol;
 • Cyllid – pennu a monitro cyllideb yr ysgol
 • Staffio – pennu nifer y staff a chyfrannu at yr holl brosesau staffio gan gynnwys talu, penodi staff, rheoli perfformiad, gwahardd, disgyblu a diswyddo, cwynion;
 • Rhoi gwybodaeth i rieni – Adroddiad Blynyddol i Rieni, Prosbectws yr Ysgol a chyfarfodydd y mae rhieni’n gofyn amdanynt;
 • Paratoi ar gyfer arolwg a gwaith dilynol – gan gynnwys llunio cynllun gweithredu a monitro cynnydd ar ôl Arolwg Estyn;
 • Lles a diogelwch dysgwyr gan gynnwys hyrwyddo Bwyta’n Iach;
 • Ymwybyddiaeth o’i gyfrifoldebau o ran cydraddoldeb, a lle i gael cyngor;
 • Gwerthuso perfformiad y Corff Llywodraethu ei hun yn ôl yr angen.

Pwy yw’r Rhiant-lywodraethwyr

Mae rhiant-lywodraethwyr yn cael eu hethol i gynrychioli buddiannau rhieni disgyblion.  Fodd bynnag, nid yw rhiant-lywodraethwyr o reidrwydd yn cynrychioli rhieni.   Maent yn aelodau o gorff corfforaethol – y Corff Llywodraethu – ac mae ganddynt yr un pwerau, dyletswyddau a chyfrifoldebau â llywodraethwyr eraill.  Oni bai y cânt eu cyfarwyddo’n benodol gan y corff llywodraethu, nid oes ganddynt bwerau unigol i wneud penderfyniadau.  Mae gan riant-lywodraethwyr yr hawl i arfer yr un pwerau, dyletswyddau a chyfrifoldebau â llywodraethwyr eraill, ac mae ganddynt yr un hawliau â llywodraethwyr eraill.  Mae rhiant-lywodraethwyr yn gategori unigryw o lywodraethwr ac, fel cynrychiolwyr etholedig, maent mewn sefyllfa dda i ddeall anghenion a safbwyntiau rhieni.

Caiff rhiant-lywodraethwyr eu hethol i wasanaethu yn eu rolau am 4 blynedd.

Pa gymwysterau sydd eu hangen ar Riant-lywodraethwyr?

Nid oes angen unrhyw gymwysterau arbennig i fod yn llywodraethwr.  Mae llywodraethwyr yn cael gwybodaeth gynhwysfawr am eu rôl gan yr Awdurdod Lleol yn ogystal â’r cyfle i fynychu cyrsiau hyfforddi. 

Rhaid i bob llywodraethwr newydd gwblhau rhaglen hyfforddiant sefydlu orfodol.  Rhaid i lywodraethwyr newydd a’r rheini sy’n cychwyn eu hail dymor yn y rôl hefyd gwblhau hyfforddiant gorfodol ar ddata.  Bydd yr Awdurdod Lleol yn cyflwyno manylion am hyn.

Beth sydd angen i mi ei wneud nesaf?

Os hoffech fod yn rhiant-lywodraethwr mae angen i chi lenwi’r ffurflen enwebu sydd yn y ddolen isod a’i dychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Gwener Hydref 30.   Ni chaiff unrhyw enwebiadau a geir ar ôl y dyddiad hwn eu derbyn.

https://forms.gle/ftDg1LxhGzG8qVq38

Os ceir mwy o enwebiadau na nifer y rolau gwag sydd ar gael, cynhelir etholiad a benderfynir drwy fwyafrif syml.  Byddai amserlen unrhyw etholiad fel a ganlyn:-

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau:       Dydd Gwener Hydref 30

Cyhoeddi papurau pleidleisio (os oes angen etholiad):     Dydd Gwener Tachwedd 6

Dychwelyd papurau pleidleisio:               Dydd Gwener Tachwedd 20

Rwy’n gobeithio y gwnewch ystyried bod yn Rhiant-lywodraethwr.  Byddai’r corff llywodraethu yn croesawu eich cyfraniad at ei waith hanfodol i hyrwyddo cyrhaeddiad, lles a datblygiad holl ddisgyblion yr ysgol. 

Cyfeillion Bro Edern

Bydd cyfarfod cyntaf Cyfeillion Bro Edern eleni am 6pm nos Fercher yma, sef y 21ain, ar Zoom. Mae croeso i bawb, yn enwedig ein rhieni newydd. Dyma’r manylion swyddogol er mwyn ymuno â’r cyfarfod:

https://us02web.zoom.us/j/86713223436?pwd=VGh6VmE4SE5ENmF2RGJWTXZ5TllqQT09

Meeting ID: 867 1322 3436 Passcode: 682754

Codi Arian drwy EasyFundraising

Hoffwn ddiolch ymlaen llaw i’r rhieni sydd am ymuno â chyfarfodydd y Cyfeillion eleni. Mae’n amhosibl trefnu gweithgareddau cymdeithasol, felly mae codi arian braidd yn anodd. Oherwydd hyn, mae’r Cyfeillion wedi cofrestru ar gyfer EasyFundraising. O fynd i’r wefan hon cyn i chi siopa ar-lein, bydd yr ysgol yn derbyn canran o’ch gwariant oddi wrth y cwmni ble rydych chi wedi bod yn siopa. Nid yw’n costio dim i chi.

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Mae cannoedd o gwmnïau’n rhan o’r cynllun, a dyma flas i chi o’r cyfraniadau y byddan nhw’n gwneud i’r ysgol yn sgil eich siopa arferol. Dyma rai o’r cwmnïau:

 • eBay hyd at 1%
 • Amazon hyd at 1.5%
 • John Lewis hyd at 2%
 • M&S hyd at 2%
 • H&M hyd at 3%
 • Interflora hyd at 3%
 • Bloom and Wild hyd at 7.5%
 • Argos hyd at 0.75%
 • Asos hyd at 3%
 • New Look hyd at 2.5%
 • Peacocks hyd at 2%
 • Boots hyd at 2.5%
 • Sports Direct hyd at 2.5%
 • JD Sports hyd at 3%
 • White Company hyd at 1%
 • White Stuff hyd at 1.5%
 • Majestic Wines hyd at 2%
 • Etsy hyd at 1%
 • Lego hyd at 1.5%
 • Paperchase 4%
 • Apple hyd at 2%
 • Dell hyd at 2%
 • Currys PC World hyd at 1.5%
 • QVC hyd at 2%
 • Thorntons hyd at 2.5%
 • Hotel Chocolat hyd at 3.5%
 • Leekes hyd at 2%
 • Clarks hyd at 2.5%
 • Mountain Warehouse hyd at 5%
 • Domino’s Pizza hyd at 1.5%
 • Just Eat 1%
 • Photobox hyd at 2.5%
 • Waitrose 50c
 • British Gas amrywiol gyfraniadau
 • Hefyd yswiriant
 • A gwyliau – dim lot o iws ar hyn o bryd!

Felly dyna i chi drefn ar gyfer eich siopa Nadolig ar-lein!

Rydych chi’n gallu cael app ar gyfer eich ffôn. Chwiliwch am Cyfeillion Bro Edern PTA o fewn yr app.

Rydych chi hefyd yn gallu cael reminder ar gyfer eich porwr ar y cyfrifiadur yn y tŷ. Rydyn ni’n ceisio hyrwyddo hwn cyn i bobl ddechrau eu siopa Nadolig go iawn. Croeso i chi basio’r manylion ymlaen at deulu a ffrindiau. Gorau po fwyaf! Mae £3.49 wedi’i godi ers wythnos diwethaf – o geiniog i geiniog yr â’r arian yn bunt!

Linc arbennig Bro Edern: https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionbroedernpta/?utm_campaign=raise-more&utm_content=cpl

Cadair Eisteddfod Ysgol Bro Edern

Yn olaf, ychydig o newyddion da o Fro Edern wrth i ni ddadorchuddio ein Cadair newydd sbon ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol (pan fydd un!) Mae Mrs Bethan Frost wedi creu’r gadair hardd hon ar ein cyfer ac mae’r dyluniad arbennig wedi’i ysbrydoli gan afonydd Cymru, am mai ein llysoedd yr ysgol yw Hafren, Rhymni a Taf. Yn ogystal, gwelir ôl cyrn carw Edern Sant yn y dyluniad. Mae wedi bod yn llafur cariad a misoedd o waith i Mrs Frost ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn iddi.

Dyna’r cyfan am heddiw! Unwaith i ni gael ein cyhoeddiad gan Mark Drakeford yfory, byddwn yn gweithio’n ddiwyd ar y trefniadau ar gyfer y cyfnod nesaf ac yn blogio unwaith eto er mwyn eich diweddaru chi fel rhieni!

Pob dymuniad da i chi gyd a diolch unwaith eto.

Cymerwch ofal

Iwan Pritchard
Pennaeth

One thought on “16 Hydref 2020

 1. Diolch am cymryd yr amser i rhoi’r holl wybodaeth hyn at ei gilydd. Amser ofnadwy o anodd i ac mae’ch gwaith caled yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr iawn.

  Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: