27 Medi 2020

Annwyl Bawb

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n weddol. Mae’n amser rhyfedd i ni gyd, a chyda chyfyngiadau lleol Caerdydd yn dod i rym, mae’n gyfnod ansicr i bawb. Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni unwaith eto am eich cefnogaeth gadarn i’r ysgol. Mae mwyafrif y disgyblion yn cofio dod â mwgwd i’r ysgol ac mae bron pawb yn cofio mynd ar hyd y llwybr un ffordd o amgylch yr ysgol. Mae’r mesurau hyn yn rhan allweddol o’n hymdrechion fel ysgol i leihau’r niferoedd sy’n trosglwyddo COVID-19 o fewn y sir. Diolch i chi fel rhieni am atgoffa’ch plant yn gyson am bwysigrwydd y rheolau hyn a’u hannog i’w dilyn ar bob achlysur.

Achos Positif o COVID-19

Mae’n debyg fod rhai ohonoch wedi clywed erbyn hyn fod achos o COVID-19 ymhlith un disgybl ym mlwyddyn 12. Cafodd y teulu wybod y canlyniad am 5:30pm bnawn dydd Gwener ac fe roddwyd gwybod i’r ysgol erbyn 6:30pm. Fel gyda’r achos ym mlwyddyn 7, rydyn ni’n diolch i’r teulu am eu cydweithrediad parod gyda’r ysgol a’r awdurdodau. Rydyn ni’n dilyn canllawiau Tracio ac Olrhain yn ofalus ac yn cydweithredu gyda’r sir a’r gwybodusion yn Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn amddiffyn holl deulu Bro Edern. Y tro hwn, oherwydd hyblygrwydd amserlen y Chweched, y ffaith nad oedd y disgybl wedi bod yn yr ysgol ers dydd Llun diwethaf (21ain), y ffaith ei fod mewn am ran o’r diwrnod yn unig ac heb gwrdd â llawer o bobl, a’i fod heb ddangos symtomau, rydyn ni wedi gallu adnabod unigolion penodol o flwyddyn 12 a’u gofyn i hunanynysu.

Neithiwr, ar gyfarwyddyd yr awdurdodau, aeth aelodau o staff i’r ysgol gyda stopwatch a thâp mesur er mwyn mynd drwy ffilm CCTV Lolfa’r Chweched. Wedi mesur radiws o 1m a 2m a’r pellter rhwng gwahanol bwyntiau i gynrychioli ble oedd y disgybl positif yn sefyll a ble oedd y disgyblion agosaf yn eistedd neu’n sefyll, rydym wedi adnabod yr unigolion hynny a oedd o fewn cyrraedd am ddigon o amser i orfod hunanynysu. Mae’r awdurdodau’n hollol gytûn nad oes angen i ni ofyn i flwyddyn 12 i gyd, na gweddill y Chweched i hunanynysu ar y achlysur hwn, nac unrhyw aelod o staff, oherwydd y camau sy’n cael eu cymryd yn feunyddiol ym Mro Edern er mwyn amddiffyn staff a disgyblion fel ei gilydd. Mae hwn yn unol â’r camau a gymrwyd mewn ysgolion eraill mewn sefyllfa debyg, gan gyfarwyddyd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r disgyblion sydd angen hunanynysu wedi derbyn tecst a llythyr y bore ma, ac rydyn ni wedi cysylltu gyda’r holl deuluoedd perthnasol. Diolch i’r rhieni i gyd am eu dealltwriaeth a’u hymateb cadarnhaol i’r ysgol.

Cytundeb Dysgu Byw y Chweched

Rydyn ni wedi bod yn treialu ychydig o wersi byw gyda rhai disgyblion o’r Chweched sydd wedi bod yn hunanynysu am wahanol resymau. Bu’r rhain yn llwyddiant mawr ac mae’r cyfnod o dreialu wedi profi’n hanfodol wrth i ni nawr fod â chriw o ddisgyblion bl 12 gartref yn hunanynysu. Nid yw’n bosibl i ni gynnal gwersi byw gydag unrhyw ddisgyblion sydd heb lenwi’r cytundeb. Mae rhai disgyblion a’u rhieni sydd yn dal heb lenwi’r cytundeb, ac mae hyn yn achosi trafferthion i ni wrth i ni symud ymlaen. Os nad ydych chi wedi llwyddo i lenwi’r cytundeb eto, dyma’ch cyfle olaf:

Cytundeb dysgu byw disgybl: https://forms.gle/a6BeLFt2cG34Tv9c8 
Cytundeb dysgu byw rhiant: https://forms.gle/QVfPyi4DNi4euoRp9

Gwisg Ysgol

Fel y gwyddoch, bydd disgyblion yn dychwelyd mewn gwisg ysgol o ddydd Llun 5 Hydref ymlaen. Rydyn ni’n ymwybodol fod llawer o rieni a disgyblion, fel ei gilydd, yn edrych ymlaen at hyn. Mae nifer o rieni wedi holi am wahanol bethau, yn enwedig rhieni blwyddyn 7 na chafodd gyfle i fynychu cyfarfodydd pontio cyn yr haf. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld y disgyblion nôl yn eu gwisg ysgol smart, ac felly’n gofyn i rieni ystyried y materion hyn yn ofalus:

Mae angen SIWMPER ysgol ar bawb, bob dydd. Erbyn 5 Hydref, bydd hi’n oer a’r tebyg yw na fydd y sir yn tanio’r gwres canolog tan yn llawer diweddarach yn y mis. Ni chaniateir i ddisgyblion wisgo cot yn yr adeilad – ddim yn y dosbarth nac yn y coridor ar unrhyw achlysur. Wrth gyrraedd yr adeilad, ein rheol ar gyfer disgyblion 2020 yw mwgwd mlaen, cot bant. Golyga hyn ei bod yn hanfodol eu bod yn gwisgo siwmper ysgol er mwyn cadw’n gynnes.

Mae angen ESGIDIAU sy’n cytateb i bolisi’r ysgol. Mae angen iddynt fod yn ddu, yn blaen, heb logos gweladwy, ac yn lledr, neu’n edrych fel lledr. Ni chaniateir esgidiau suede na chanfas, ac ni chaniateir trainers na boots.

Ni chaniateir GEMWAITH gyda’r wisg ysgol, heblaw am oriawr ac un pâr o studs plaen aur neu arian yn y clustiau. Bydd unrhyw emwaith yn cael ei gymryd oddi wrth y disgyblion, gan gynnwys clusdlysau nad ydynt yn cyfateb â’r rheolau, ac yn cael eu cadw yn y dderbynfa o ble bydd angen casglu’r eitemau ar ddiwedd y dydd. Ni chaniateir deiamwntau yn y studs. Gweler y llun am yr unig fath sy’n dderbyniol.

Golchi Dillad

Mae’r angen i ddisgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad glân bob dydd wedi diflannu o’r canllawiau. Mae’n debyg nad yw hyn bellach yn berthnasol i blant a phobl ifainc, ond mae’n dal i fod yn berthnasol i staff!

Rheolau sy’n Gysylltiedig â’r Wisg

Yn yr un modd, ni chaniateir i ddisgyblion wisgo ffonau clust nac Air Pods o amgylch yr ysgol. Mae’r pethau hyn yn ddrud ac mae’n gwastraffu llawer o amser pan fyddant yn mynd ar goll.

Fel o’r blaen, ni chaniateir y defnydd o ffôn symudol yn ystod y dydd o gwbl. Oherwydd rhesymau diogelwch, caniateir i ddisgyblion gadw ffôn wedi’i ddiffodd yng ngwaelod y bag, fel ei fod yno ar gyfer eu taith i, ac o’r ysgol. Dylai unrhyw ymholiadau pwysig neu argyfyngus gan rieni yn ystod y dydd ddod drwy’r dderbynfa a byddwn yn cysylltu â’ch plentyn yn eu gwers. Bydd staff yn cymryd unrhyw ffôn a welir oddi ar ddisgybl, a byddwn hefyd yn cymryd unrhyw ffôn sy’n canu.

Fel grybwyllwyd yn y blog diwethaf, dylai lliw gwallt ddychwelyd i liw naturiol erbyn 5 Hydref a rhaid i unrhyw liw ar yr ewinedd, neu ewinedd ffug gael eu tynnu. Mae wythnos ar ôl i chi drefnu tynnu unrhyw ewinedd ffug mewn salon. Mae disgyblion wedi cael digon o rybudd. Byddwn hefyd yn dychwelyd at y drefn o ddim colur.

Cit Addysg Gorfforol

Mae nifer o rieni blwyddyn 7 wedi holi am yr anghenion o ran cit Addysg Gorfforol, felly dyma fanylion llawn am fwriadau’r gwersi dros y misoedd nesaf ar gyfer blwyddyn 7,8 a 9. Dyma ni’n darparu mwy o fanylion i rieni nag erioed o’r blaen, yn y gobaith y bydd o gymorth i chi. Mae gwersi blwyddyn 10 ac 11 yn parhau fel arfer – mae’r disgyblion yn hen gyfarwydd â’r drefn erbyn hyn.

Gwisgo Cit i’r Ysgol

Er mwyn lleihau ar gyswllt agos disgyblion gyda’i gilydd yn yr ystafelloedd newid, rydyn ni’n gofyn i ddisgyblion ddod i’r ysgol mewn cit Add Gorff swyddogol ar y dyddiau pan fydd gwers ganddynt. Gallant ddilyn y drefn sy’n bodoli ar hyn o bryd, ond mewn cit Bro Edern.

Merched

Ar hyn o bryd, mae merched bl 7 yn chwarae pêl-rwyd mewn gwersi Add Gorff, a merched bl 8 a 9 yn chwarae pêl-rwyd yn set 1 ac yn gwneud gwaith ffitrwydd ac adeiladu tîm yn set 2. Ar ôl hanner tymor, byddant yn gwneud gymnasteg. Yn eu gwersi Iechyd a Lles, bydd pawb yn canolbwyntio ar ffitrwydd.

Dyma’r wisg sy’n angenrheidiol o 5 Hydref ymlaen:

 • crys polo gwyrdd Add Gorff
 • sgort ddu neu shorts du
 • trainers
 • sanau i wisgo gyda’r trainers
 • angen newid o sanau ar gyfer diwedd y wers

Dyma beth fydd angen yn ychwanegol ar y merched ar ôl y Nadolig, pan fyddan nhw’n chwarae pêl-droed mewn gwersi:

 • sanau du hir (neu sanau hir Bro Edern)
 • crimogau (shin pads)
 • esgidiau styds (rygbi / pêl-droed)

Dyma beth sy’n opsiynol i ferched wisgo mewn gwersi Add Gorff ar unrhyw adeg:

 • leggings du yr ysgol
 • hoodie allgyrsiol gwyrdd yr ysgol (handi iawn pan fydd hi’n oer)

Bechgyn

Ar hyn o bryd, mae’r bechgyn yn canolbwyntio ar sgiliau rygbi a phêl-droed mewn gwersi ym mlwyddyn 7 ac ym mlwyddyn 8 a 9 set 1. Ym mlwyddyn 8 a 9 set 2, mae’r disgyblion yn canolbwyntio ar ffitrwydd ac adeiladu tîm. Ar ôl hanner tymor, byddan nhw’n chwarae badminton neu handball y tu fewn. Dyma’r cit angenrheidiol:

 • crys rygbi’r ysgol
 • shorts du’r ysgol
 • crimogau (shin pads)
 • esgidiau rygbi / pêl-droed gyda styds
 • crys T du Add Gorff yr ysgol
 • sanau duon hir (neu sanau Bro Edern)
 • trainers
 • angen newid o sanau ar gyfer diwedd y wers

Dyma beth sy’n opsiynol i fechgyn wisgo ar unrhyw adeg:

 • leggings du yr ysgol
 • hoodie allgyrsiol gwyrdd (handi ar gyfer tywydd oer)

Enwau ar wisg

Ni allwn ni bwysleisio ddigon pa mor HANFODOL bwysig yw rhoi enw eich plentyn ar eu gwisg ysgol, eu cot, eu hesgidiau, eu trainers, eu gwisg Add Gorff a phopeth arall sy’n eiddo iddynt. Bob haf mae gennym sachau a sachau o eiddo coll, i gyd heb enwau. Ar ddiwrnod cynta’r tymor y llynedd, collodd 5 disgybl o flwyddyn 7 eu siwmper (dim ond nhw oedd mewn) a doedd dim enw ar un ohonynt.

Polisi’r ysgol gydag eiddo coll yw ei fod yn cael ei adael yn y fan a’r lle gafodd ei golli. Mae angen i ddisgyblion ail-gerdded eu hamserlen y diwrnod canlynol er mwyn darganfod eu heiddo. O’n profiad hir ni gyda hyn, anaml iawn mae disgyblion yn ail-gerdded eu camau, er gwaetha’r ffaith eu bod yn dweud wrth eu rhieni eu bod wedi gwneud. Os ofynnwch chi i’ch plentyn dalu am eu heiddo coll allan o’u harian poced, mae’r broblem fel arfer yn cael ei datrys yn go gyflym.

ClassCharts

Diolch i chi am eich ymrwymiad i’n system o gofnodi popeth ar y wefan a’r app ClassCharts. Rydyn ni’n hollol ddibynnol ar gymorth a chydweithrediad rhieni os yw’r system i lwyddo ac yn ymwybodol fod y mwyafrif ohonoch yn edrych ar yr app yn ddyddiol er mwyn gweld patrwm cynnydd ac ymddygiad eich plentyn yn ystod y dydd.

Oherwydd y cyfyngiadau mawr amser cinio, gyda disgyblion yn bwyta mewn ystafelloedd dosbarth, a’r ffaith ei bod yn hanfodol cadw disgyblion mewn swigod, ni allwn gosbi disgyblion am ddiffyg gwaith, diffyg gwaith cartref nac ymddygiad annerbyniol ar hyn o bryd. Ni allwn chwaith gynnal Clwb Cymreictod. Rydyn ni’n dibynnu arnoch chi fel rhieni i gadw golwg dyddiol ar yr app er mwyn sicrhau eich bod chi’n ymwybodol o’r diweddaraf, a’ch bod yn cael gair bach yng nghlust eich plentyn os oes problemau’n codi.

Cofiwch hefyd fod pob darn o waith cartref yn cael ei gofnodi ar ClassCharts. Gallwch ddilyn y rhestr o’r hyn sydd angen i’ch plentyn wneud, ac erbyn pryd.

Os oes unrhyw broblem gyda’ch cyfrif ClassCharts, neu nad oes cod gennych chi neu’ch plentyn i logio i mewn, yna Mr Ellis sy’n gyfrifol am y manylion: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Google Classroom

Mae’r athrawon wedi bod yn brysur yn sefydlu cyfrif Google Classroom ar gyfer pob dosbarth. Mae’r codau ar gyfer pob dosbarth i chi weld ar ein wal, sef: wal.broedern.cymru Os oes problem gyda chod pwnc unigol, rhaid i’ch plentyn siarad gyda’r athro pwnc yn y lle cyntaf.

Ffreutur

Ers dydd Gwener mae’r ffreutur wedi dechrau gweini’r fwydlen Pryd y Dydd poeth unwaith eto. Cofiwch fod yn rhaid rhoi arian ar eich cyfrif ParentPay o leiaf 24 awr ymlaen llaw, am nad yw’r peiriant yn Caffi Ikea’n gweithio oherwydd cyfyngiadau COVID. Ni chaiff unrhyw blentyn fynd â’u cyfrif i ddyled. Mae’r ffreutur yn fusnes sy’n cael ei redeg gan y sir. Mae’n syml: dim arian ar y cyfrif = dim bwyd.

Prydau Ysgol am Ddim

Ers wythnos, mae’r arian dyddiol yn cael ei roi’n awtomatig ar gyfrif disgyblion Prydau am Ddim unwaith eto. Dros yr wythnos diwethaf, rydym wedi sylweddoli mai ychydig iawn o ddisgyblion sydd â’r hawl i gael bwyd am ddim sydd wedi mynychu’r ffreutur. Os oes gennych yr hawl, yna sicrhewch fod eich plentyn yn dod i gael y bwyd sydd yn ddyledus iddynt yn ddyddiol.

Dyna ni am heno! Cymerwch ofal. Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth barhaus i’r ysgol.

Pob hwyl

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: