11 Medi 2020

Annwyl Bawb

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Mae wedi bod yn wythnos hir a phrysur ym Mro Edern, fel y gallwch ddychmygu! Dyma flog arall gyda’r diweddaraf o’r ysgol. Mae cymaint i’w adrodd nôl i rieni, felly heddiw byddwn yn canolbwyntio ar y pethau sydd yn effeithio ar wythnos nesaf yn unig.

Ffreutur

Bydd y ffreutur yn ailagor ddydd Llun 14 Medi. Dylai rieni nodi’r canlynol:

 • Bydd dewis cyfyngedig IAWN o fwyd yn cael ei ddarparu gan y sir
 • Bwyd oer yn unig sydd ar gael, o beth ddeallwn ar hyn o bryd
 • Mae’r system giwio o amgylch y neuadd wedi cael ei fesur allan er mwyn cael pellter o 2m rhwng pob disgybl yn y ciw – rydyn ni’n disgwyl i’r ciw fod yn hir!
 • Bydd y disgyblion angen ciwio mewn mwgwd
 • Bydd y disgyblion yn eistedd i fwyta wrth fyrddau penodedig ar gyfer disgyblion swigen eu blwyddyn yn unig
 • Ar gyfer yr amser cinio cyntaf, bydd bl 7 ac 8 yn y neuadd a blwyddyn 9 yng Nghaffi Ikea
 • Ar gyfer yr ail amser cinio, bydd bl 10 ac 11 hefyd wedi cael eu rhannu rhwng y ddau leoliad, yn ddibynnol ar niferoedd, er mwyn cadw disgyblion yn eu swigod blwyddyn
 • Bydd byrddau a chadeiriau’n cael eu diheintio rhwng pob defnydd
 • Bydd y darllenydd bodiau yn y gegin, sy’n caniatáu disgyblion i dalu am eu cinio’n cael ei ddiheintio rhwng pob disgybl
 • Ni all y disgyblion ddod ag arian parod i’r ysgol – mae’r peiriant yng Nghaffi Ikea wedi cael ei ddiffodd

Brechdanau

Bydd y drefn ar gyfer bwyta brechdanau’n parhau fel y mae ar hyn o bryd. Bydd disgyblion yn gallu bwyta’u pecyn cinio’n syth ar y gloch yn yr ystafell ddosbarth, gyda’r aelod o staff sy’n eu dysgu ar y pryd. Golyga hyn y gallant fynd allan yn syth i chwarae / i gael awyr iach ar ôl bwyta. Ni fyddant yn mynd i’r ffreutur, ni fyddant yn ciwio. Mae’r opsiwn o fwyta brechdanau o’r tŷ’n opsiwn llawer haws i’r disgyblion ar hyn o bryd. Dylech nodi y bydd disgyblion y ffreutur yn gorfod bwyta yn y ffreutur, a disgyblion brechdanau’n gorfod bwyta yn eu hystafell ddosbarth. Ni fydd disgyblion yn gallu mynd i rywle arall i fwyta gyda’u ffrindiau.

Ffreutur neu frechdanau?

Er mwyn cael syniad o faint o ddisgyblion a ddisgwylir yn y ffreutur amser cinio dydd Llun, a wnaiff pob riant lenwi hwn, os gwelwch yn dda? Cliciwch ar y linc:

https://forms.gle/EWdtuJXeMdLSBb9f8

Prydau Ysgol am ddim

Ar gyfer yr wythnos gyntaf 14-18 Medi, ni fyddwn yn disgwyl gweld disgyblion Prydau Ysgol am Ddim yn y ffreutur, oherwydd mae’r trefniadau’n parhau fel y maent. Rydych chi fel rhieni’n derbyn arian neu dalebau gan y sir er mwyn darparu pecyn bwyd ar gyfer eich plentyn. Dylech barhau i baratoi pecyn bwyd tan 18 Medi. Mae croeso i’r disgyblion Prydau Ysgol am Ddim gael bwyd yn y ffreutur, ond bydd angen i chi dalu amdano drwy eich cyfrif ParentPay ar-lein.

O’r 21 Medi ymlaen, mae’r system yn newid nôl i’r drefn cyn y cyfnod clo. Bydd eich plentyn yn gallu cael cinio am ddim o’r ffreutur – hyd at werth o £2.95 y dydd.

Talu am fwyd y ffreutur

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, mae’r peiriant i’r disgyblion lwytho arian parod ar eu cyfrif yng Nghaffi Ikea wedi cael ei ddiffodd. NI FYDD MODD i ddisgyblion ddod ag arian i’r ysgol er mwyn talu am fwyd y ffreutur. Bydd yn rhaid i chi lwytho arian YMLAEN LLAW drwy eich cyfrif ParentPay teuluol, a sicrhau eich bod yn gadael 24 awr i’r arian ymddangos ar y cyfrif. Os ydych yn ansicr, gwell cadw at frechdanau am nawr!

Mae disgyblion blwyddyn 7 a oedd wedi dychwelyd y ffurflen gofrestru biometrig, ar gyfer talu am eu cinio gyda’u bawd, wedi cofrestru’u bodiau yn y system biometrig ddoe. Maen nhw nawr yn barod i ddefnyddio’r system, cyhyd â bod arian ar eu cyfrif. Mae disgyblion blwyddyn 7 sydd heb ddychwelyd y ffurflen yn medru cael rhif pin gan Mr Ellis ddydd Llun, petaent am ddefnyddio’r ffreutur.

Mae’r ffreutur yn cael ei redeg fel busnes gan Gyngor Caerdydd. Mae’r staff yn y ffreutur wedi gofyn i ni drosglwyddo’r negeseuon hyn i’n holl rieni, ar ddechrau blwyddyn newydd:

 • Dim arian ar y cyfrif = Dim cinio
 • Ni fydd cyfrifon disgyblion yn medru mynd i ddyled
 • Ni fydd unrhyw IOU ar gael
 • Cyfrifoldeb rhieni yw sicrhau fod arian ar y cyfrif er mwyn i’w plentyn fedru bwyta
 • Nid oes cyfrifoldeb ar y ffreutur i fwydo disgyblion sydd heb arian ar eu cyfrif
 • Cofiwch y gall gymryd hyd at 24 awr i arian ymddangos ar y cyfrif. Gosodwch larwm wythnosol i’ch hunan ar eich ffôn, fel nad oes unrhyw amheuaeth ar ddydd Llun.
 • Rydyn ni’n casáu gweld disgyblion sydd yn amlwg yn llwglyd, yn methu cael cinio am fod eu rhieni wedi anghofio rhoi arian ar y cyfrif

Diolch i bawb am eich cydweithrediad gyda hyn. Fel arall, mae’n gallu bod yn lletchwith iawn i staff y ffreutur.

Brecwast

Mae brecwast ar gael i bawb o 7:45am yn y ffreutur. Dau ddewis fydd ar gael ar y cychwyn, sef tost (37c) a bagels twym (78c).

Cinio

Nes i’r delivery gyrraedd fore dydd Llun, nid ydym yn hollol sicr o beth fydd ar werth, ond rydyn ni’n gwybod y bydd yn gyfyngedig iawn o ran dewis. Dyma beth sy’n debygol o fod ar gael. Mae’r cookies a’r muffins wedi cael eu pobi gan staff y ffreutur heddiw!

 • Baguettes £2.60
 • Brechdanau £1.97
 • Pot pasta oer + dŵr + cookie bach £2.95
 • Tatws pob – pris yn amrywio yn ôl llenwad
 • Muffins £1.05
 • Cookies 95c
 • Dŵr 85c
 • Sudd afal / oren 67c

Lluniau Colorfoto Blwyddyn 7

Mae’r dyddiad wedi newid am wahanol resymau, gan gynnwys y ffaith nad yw 7H2 yn yr ysgol ar hyn o bryd. Ni fydd lluniau ddydd Llun 14 Medi, ond yn hytrach ar ddydd Gwener 25 Medi.

Gwisg Ysgol

Hoffem roi rhagrybudd i rieni ein bod bellach yn cadarnhau’n bendant y bydd disgyblion angen bod mewn gwisg ysgol lawn ar ddydd Llun 5 Hydref. Byddant hefyd angen gwisgo cit Add Gorff swyddogol yr ysgol o’r dyddiad hwnnw ymlaen.

Mae angen SIWMPER ysgol ar gyfer pob disgybl bob dydd. Unwaith i ddisgyblion ddychwelyd mewn gwisg ysgol bydd hi wedi oeri, a byddwn yn dychwelyd at y drefn o ddim cotiau o gwbl yn yr adeilad.

Mae angen i chi drefnu apwyntiad nawr er mwyn sicrhau fod unrhyw ewinedd ffug disgyblion wedi cael eu tynnu cyn 5 Hydref. Nid ydym chwaith am weld unrhyw golur na lliw ar yr ewinedd o’r 5 Hydref ymlaen. Dylai unrhyw liw gwallt fod wedi dychwelyd i ryw arlliw naturiol erbyn hynny.

Cofiwch ddilyn y canllawiau ar gyfer esgidiau ysgol. Dydyn ni ddim eisiau i rieni orfod prynu dau bâr. Dyma rai lluniau o’r wefan Pontio, er mwyn i bawb fod yn glir. Du plaen i gyd. Lledr / Edrych fel lledr.

Mae manylion llawn am y wisg Addysg Gorfforol angenrheidiol i ddilyn yn fuan yn y blog nesaf.

Y Chweched

Rydym yn awyddus i sicrhau bod pob disgybl yn Chweched Bro Edern a’u rhieni wedi arwyddo’r cytundeb dysgu byw. Petai’r Chweched angen yr hyblygrwydd o wersi ar-lein yn y dyfodol, byddai popeth yn ei le i ddisgyblion barhau’n syth gyda’u holl wersi Lefel A ar-lein, ond rhaid i bawb arwyddo cytundeb, yn unol â gofynion y sir. Y deadline ar gyfer llenwi’r ffurflenni hyn yw HEDDIW. Dylai eich plentyn fod wedi sôn wrthych eisoes. Os nad ydych wedi gwneud hyn eto, mae’r lincs yma:

Cytundeb Disgybl: https://forms.gle/wNb6W7We2MWseHLs8

Cytundeb Rhiant: https://forms.gle/DMuU88musEfQr11M8

Pynciau Partneriaeth y Chweched

Mae Pynciau Partneriaeth ar y cyd gyda Glantaf a Phlasmawr yn ailgychwyn ar ddydd Llun 14 Medi. Bydd tacsis yn cael eu trefnu i gludo disgyblion o Fro Edern i’r ysgol ddysgu. Disgwylir i ddisgyblion aros yn nerbynfa’r ysgol am dacsi.

Bydd disgyblion Bro Edern sy’n dilyn cwrs partneriaeth newydd ym mlwyddyn 12 i gyd yn derbyn cytundeb cynhwysfawr fore dydd Llun gan Miss Land. Bydd yn amlinellu’r drefn arferol, yn ogystal â’r rheoliadau newydd oherwydd COVID-19.

Parcio wrth yr ysgol

A wnewch chi fod yn ofalus wrth barcio o amgylch ardal yr ysgol? Mae’r cymdogion yn anhapus ar hyn o bryd gyda rhieni’n blocio’u dreifs ac yn parcio’n anystyriol yng nghyffiniau’r ysgol. Mae un o’r cymdogion wedi bod yn ffilmio’r ceir ac wedi cysylltu gyda chynghorwyr lleol. Nid ydym am elyniaethu cymdogion yr ysgol.

Mygydau

Mae’r drefn o wisgo mwgwd yn dechrau datblygu’n ail natur erbyn hyn, er mor rhyfedd yw. Hoffem eich atgoffa fod angen mwgwd ar eich plentyn, nid gorchudd wyneb. Yr argymhelliad yw fod angen i bob mwgwd gynnwys o leiaf tair haenen o ddefnydd. Mae’r mygydau sy’n cael eu darparu i’r ysgol gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys tair haen.
Mae disgyblion yr ysgol wedi cael cynnig mwgwd droeon, ac mae’r disgyblion oedd eisiau un wedi’u cymryd. A wnewch chi atgoffa’ch plentyn i bacio’u mwgwd bob dydd? Mae angen i ddisgyblion y bysus hefyd gofio gwiso mwgwd ar y bws.

Yn sgil cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am yr angen i wisgo mwgwd mewn siopau yng Nghymru o ddydd Llun 14 Medi, bydd angen i unrhyw un sy’n ymweld â Bro Edern hefyd wisgo mwgwd er mwyn dod mewn i’r dderbynfa.

Diolch

Mae wedi bod yn ddechreuad “diddorol” iawn i’r flwyddyn, ac rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar geisio cael ein hysgol lawn dwf nôl yn ddiogel er mwyn i bawb barhau gyda’u haddysg yn ddilyffethair. Ein her yw cadw ein holl ddisgyblion, a holl staff yr ysgol yn ddiogel tra’n darparu addysg o’r safon uchaf.

Diolch i chi fel rhieni unwaith eto am eich holl gefnogaeth ddiweddar. Rydyn ni’n gwethfawrogi’n fawr eich negeseuon a’ch cefnogaeth barhaus. Parhewch i annog eich plentyn i ddilyn y drefn o ran Cymreictod, gweithio’n gyson, gwisgo mwgwd a dilyn y system un ffordd, er mwyn i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern barhau i gynnal safonau uchel tra’n cadw pawb yn ddiogel.

Mwynhewch y penwythnos.

Dymuniadau gorau

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: