Medi 2020: Dychwelyd

Annwyl Bawb

Cyfarchion o Fro Edern ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd. Gallwn ond byw mewn gobaith y bydd hi’n flwyddyn lai cythryblus na’r llynedd! Gobeithio eich bod i gyd yn iawn ac wedi cael rhywfaint o lonydd dros yr haf. Unwaith eto, diolch o galon i chi am eich cefnogaeth dros gyfnod canlyniadau’r arholiadau. Roedd hi’n rhyddhad fod ein disgyblion wedi cael eu haeddiant ar ôl tro pedol y llywodraeth, ac rydym yn falch iawn ohonynt. Pob hwyl i flwyddyn 13 wrth iddynt ddechrau yn y brifysgol, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu llawer iawn o flwyddyn 11 nôl i’r Chweched. 

Mae llawer o ansicrwydd ynglyn â dechrau’r flwyddyn hon. Fodd bynnag, ym Mro Edern rydyn ni wedi gwneud popeth posibl i geisio amddiffyn holl Deulu Bro Edern. Er ei bod yn ymddangos ein bod heibio’r gwaethaf gyda’r feirws COVID-19, mae yna lawer o sôn yn y wasg a’r cyfryngau am ail don, am lockdowns lleol mewn gwahanol fannau, ac yn naturiol, mae llawer o sôn am ailagor ysgolion. Pwrpas y blog hwn yw rhoi eglurder i deuluoedd Bro Edern am yr hyn sydd o’n blaenau, fel eich bod yn deall ein penderfyniadau, ein trefniadau a’r rhesymau drostynt. Mae canllawiau wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer ysgolion gan y llywodraeth a’r sir, ond cyfrifoldeb pob pennaeth yw gwneud y penderfyniadau terfynol ar gyfer yr ysgol a dehongli’r canllawiau yn y ffordd orau bosibl ar gyfer yr ysgol. 

Dychwelyd

Fel yr esboniais yn y blog ar ddiwedd tymor yr haf, dyma’r drefn ar gyfer dychwelyd. Ein blaenoriaeth, fel y gwelwch, yw setlo blwyddyn 7, oherwydd eu bod wedi colli allan ar y diwrnodau pontio cyn y gwyliau haf. Rydym hefyd yn awyddus iawn i weld ein Chweched newydd, er mwyn eu setlo mewn i’w cyrsiau dewisol cyn gynted ag y bo modd. Rydym, wrth gwrs, yn edrych ymlaen at weld pawb, ond dim ond un flwyddyn ar y tro mae’n gall i ni groesawu o’r newydd i’r safle bob dydd. Ymddiheuriadau i flwyddyn 8 a 9. Yr olaf a fydd flaenaf! 

 • Dydd Mawrth 1 Medi – Diwrnod Paratoi – dim ysgol i’r disgyblion
 • Dydd Mercher 2 Medi – Diwrnod Paratoi – dim ysgol i’r disgyblion
 • Dydd Iau 3 Medi – Diwrnod Pontio Blwyddyn 7 a 12
 • Dydd Gwener 4 Medi – Diwrnod Pontio Blwyddyn 7, 11 a 12
 • Dydd Llun 7 Medi – Blwyddyn 7, 10, 11, 12 a 13 yn unig
 • Dydd Mawrth 8 Medi – Blwyddyn 7, 9, 10, 11, 12 a 13 yn unig
 • Dydd Mercher 9 Medi – Pawb
 • Dydd Iau 10 Medi – Pawb
 • Dydd Gwener 11 Medi – Pawb

Yr Uned Drochi

Bydd disgyblion blwyddyn 7 yr Uned Drochi Iaith yn dechrau yn yr ysgol ar 7 Medi a disgyblion blwyddyn 8 yr Uned Drochi ar 9 Medi. Byddan nhw’n ymgartrefu yn ein llyfrgell ar ei newydd wedd.

Trefn y Dydd

Mae disgyblion angen cyrraedd erbyn 8:35 fan bellaf a bydd yr ysgol yn gorffen am 3:25pm, fel arfer. Bydd y bysus yn teithio ar yr un adegau ag arfer. Yn y bore gall disgyblion barhau i gyrraedd unrhyw bryd ar ôl 7am a mynd i eistedd yn Caffi Ikea. Bydd angen i’r ychydig ddisgyblion sy’n cyrraedd yn fore iawn eistedd ar wahân i flynyddoedd eraill. Nid ydym yn gallu cael amseroedd dechrau a gorffen gwahanol i wahanol flynyddoedd oherwydd y bysus, a byddai hyn yn gwneud pethau’n fwy cymhleth i rieni. Gall disgyblion eistedd yn Caffi Ikea tan 8am. Wedi 8am, rhaid iddynt ymgynnull mewn mannau penodol fesul blwyddyn.

Ardaloedd y Disgyblion – Cyn Ysgol, Egwyl a Chinio

 • Bl 7 – iard rhwng bloc 2 a 4 – tu fas i Dyniaethau a Maths
  (ond ar y bore cyntaf byddant yn aros ar iard bloc 1 wrth flaen yr ysgol)
 • Bl 11 – iard bloc 1 ochr yr hewl
 • Bl 8 – iard bloc 1 ochr mewn
 • Bl 9 – dan y canopi
 • Bl 10 – y darn tu ôl i’r Bloc Technoleg

Gwisg Ysgol

Ar hyn o bryd, canllawiau Llywodraeth Cymru yw bod angen mynychu’r ysgol mewn dillad glân bob dydd. Byddai hyn yn golygu gorfod prynu 5 set o wisg, neu rieni’n gorfod golchi dillad bob nos. Nid wyf yn bwriadu gofyn i’n rhieni wneud hyn. Rydyn ni wedi penderfynu ers cyn yr haf mai’r diwrnod cyntaf y bydd yn RHAID i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol yw dydd Llun 5 Hydref 2020. Mae hyn yn wir hefyd am y wisg addysg gorfforol, cotiau ac esgidiau ysgol. Nid oeddem am i rieni fod yn hollol ansicr am yr angen i brynu gwisg ar frys ai peidio, felly dylai hyn fod wedi tynnu’r pwysau dros yr haf. Rydyn ni’n deall fod ciwiau YC Sports wedi bod yn anferth dros yr haf, ac yn falch fod rhieni Bro Edern wedi gallu osgoi’r rhain! Fodd bynnag, os hoffai eich plentyn fynychu’r ysgol yn eu gwisg ysgol, a bod modd iddynt wneud hynny’n ddyddiol mewn set glân o ddillad, mae croeso iddynt wneud. 

Os oes unrhyw newid i’r dyddiad o ran gwisgo gwisg ysgol am y tro cyntaf, fe rown wybod i chi’n syth, ond ni fydd cyn 5 Hydref. Unwaith y byddwn nôl yn dilyn y canllawiau gwisg ysgol, gofynnwn i chi barhau i ddilyn ein canllawiau esgidiau’n ofalus, os gwelwch yn dda. Ni chaniateir trainers na dim byd gyda logo, ac mae angen i esgidiau fod yn lledr, neu’n edrych fel lledr. Mae canllawiau llawn a lluniau ar y wefan pontio:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/pontio/gwybodaeth-bwysigimportant-information/gwisg-ysgolschool-uniform

Cofiwch: ar gyfer disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim mae grant gwisg ysgol ar gael os yw’ch plentyn yn cychwyn ym mlwyddyn 7 neu blwyddyn 10.

Offer

Mae canllawiau llym gan y llywodraeth yn esbonio nad yw disgyblion yn cael rhannu unrhyw offer sydd heb ei ddiheintio. Golyga hyn ei bod yn hanfodol fod eich plentyn yn dod â chas pensil i’r ysgol bob dydd. Ar hyn o bryd, buasai hefyd o gymorth petai PrittStick neu debyg ganddynt. Mae’r rhestr offer angenrheidiol ar gyfer y cas pensil yma: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/pontio/gwybodaeth-bwysigimportant-information/offer-angenreidiolschool-equipment

Amserlen

Bydd disgyblion yn medru dilyn eu hamserlen lawn arferol wrth ddychwelyd, gyda’r rhychwant llawn o bynciau ac athrawon pwnc arbenigol, er mwyn cael profiad llawn o’r cwricwlwm ar ôl cymaint o fwlch. Gyda niferoedd yr ysgol dros 900 eleni, a dim ystafelloedd sbâr bellach, yr unig ffordd all yr amserlen weithio yw bod disgyblion yn symud dosbarthiadau rhwng pob gwers, gan fynd at eu hathrawon.  

Mwgwd

Rydym ni wedi penderfynu cyflwyno trefn o wisgo mygydau pan fydd disgyblion yn cerdded y coridorau’n symud rhwng gwersi. Mae’r cyfnod rhwng gwersi, wrth gerdded o un ystafell i’r llall yn cymryd rhyw 5 munud yn unig, ac yna wrth setlo yn eu man eistedd, gall disgyblion dynnu’r mwgwd unwaith eto. Fodd bynnag, mae croeso i ddisgyblion wisgo’u mwgwd drwy’r wers, os ydyn nhw’n dymuno. 

Rydyn ni’n deall fod mygydau wedi bod yn bwnc llosg yn y wasg yn ddiweddar. Yng Nghymru, mae Kirsty Williams wedi rhoi’r cyfrifoldeb o benderfynu ar y defnydd o fwgwd i bob pennaeth ysgol unigol, a hoffwn esbonio pam fy mod wedi dod i’r penderfyniad hwn ar gyfer Bro Edern. Rydw i wedi cael profiad achlysurol o wisgo mwgwd yr haf hwn, a rhaid cyfaddef nad yw bob amser yn brofiad dymunol o gwbl. Fodd bynnag, rwy’n credu bod angen i ni roi dymuniadau personol i’r neilltu am funud wrth ystyried y mater yn ei gyfanrwydd. 

Yn absenoldeb consensws clir o ran y dystiolaeth o effeithiolrwydd masgiau, mae rhai ffeithiau’n codi uwchlaw popeth. Rwy’n credu fod dyletswydd arnom i sicrhau fod pob un o aelodau Teulu Bro Edern yn ddiogel o beryglon y feirws. Rydym yn gwybod nad yw plant a phobl ifainc o reidrwydd yn cael eu heffeithio ryw lawer gan y feirws, nac efallai’n lledaenu’r feirws gymaint ag oedolion, ond dim ond hanner y stori yw hynny. 

Ym Mro Edern mae gennym ddisgyblion:

 • sydd wedi bod yn cysgodi tan 16 Awst oherwydd cyflyrau iechyd
 • sydd yn dioddef o gyflyrau iechyd gwaelodol
 • sydd â brodyr a chwiorydd sydd wedi bod yn cysgodi
 • sydd â rhieni sydd wedi bod yn cysgodi
 • sydd yn byw gyda mam-gu neu dad-cu oedrannus

Ym Mro Edern mae gennym staff:

 • sydd wedi bod yn cysgodi tan 16 Awst oherwydd cyflyrau iechyd
 • sydd yn dioddef o gyflyrrau iechyd gwaelodol
 • sydd â phlant sydd wedi bod yn cysgodi
 • sydd â rhieni, mam-gu neu dad-cu sydd wedi bod yn cysgodi
 • sydd yn byw gyda’u rhieni oedrannus
 • sydd yn gofalu’n ddyddiol am rieni oedrannus

Yn ôl canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) mae “settings where physical distancing cannot be achieved” yn un o’r llefydd lle mae mantais i wisgo mwgwd. Mae coridorau Bro Edern rhwng gwersi’n cwympo i’r categori hwnnw. Rydym yn gwybod mai pellter cymdeithasol a golchi dwylo yw dau o’r prif bethau sydd yn cadw’r feirws draw. Yn ein coridorau rhwng gwersi, mae’n amhosibl i ddisgyblion a staff gadw’r pellter o 2m sydd dal yn angenrheidiol yng Nghymru, a dyna’r rheswm dros y mwgwd. Unwaith i ddisgyblion gyrraedd eu sedd yn y dosbarth, byddant yn diheintio’u dwylo er mwyn tynnu’r masg yn saff, a bydd yr athrawon 2m i ffwrdd ym mlaen y dosbarth. Gyda’u dwylo wedi’u diheintio, gall y disgyblion dynnu’u mwgwd yn saff a’i roi i gadw. Rydyn ni’n gofyn i rieni sicrhau fod bag plastig gan y disgyblion i gadw’u mwgwd yn saff pan nad yw’n cael ei wisgo, ac os ydynt yn gwisgo mwgwd un defnydd, yna bydd angen un bag ar gyfer hen fygydau a bag arall ar gyfer mygydau glân. Bydd angen i ddisgyblion fynd â’u mygydau adref er mwyn eu taflu yn y bin neu eu golchi er mwyn eu defnyddio eto. 

Mae angen mwgwd ar y bysus ysgol, ac ar unrhyw drafnidiaeth gyhoeddus – dyma reolau Cyngor Caerdydd. 

Oddi wrth y sir rydym eisoes wedi derbyn 2 fwgwd yr un i bob disgybl yn yr ysgol. Byddwn yn dosbarthu’r rhain yn syth i ddisgyblion ar y diwrnod cyntaf iddynt ddychwelyd atom. Bydd y disgyblion sy’n teithio ar fws hefyd yn derbyn mwgwd gan NAT. 

Mae croeso i ddisgyblion ddod â’u mwgwd eu hunain, os ydynt yn dymuno. Yn amlwg, mae angen sicrhau fod unrhyw ddelwedd neu eiriau ar fwgwd yn addas ar gyfer yr ysgol. Ni fyddwn yn derbyn lluniau nag iaith anweddus fel rhan o gynllun y mwgwd. 

Visors ar gyfer Staff

Ar yr adegau pan fydd disgyblion yn gwisgo mwgwd, bydd staff yn gwisgo visor. Byddai pellhau cymdeithasol o 2m wrth ddrws y dosbarth ac yn y coridor wrth i ddisgyblion gyrraedd, yn amhosibl. Rydyn ni wedi dewis visor er mwyn i ddisgyblion fedru deall staff yn fwy eglur. Mae diffyg darllen gwefusau’n golygu ei bod yn anodd deall rhywun yn siarad o dan fwgwd.

System Un Ffordd

Fel welsoch chi yn y fideo cyn yr haf, mae’r system un ffordd yn parhau ac mae’n hanfodol ei fod yn cael ei ddilyn gan bawb ar bob achlysur. Ar achlysuron eithriadol, bydd staff angen anwybyddu’r system un ffordd os oes argyfwng meddygol.

Croesawu Blwyddyn 7

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu ein disgyblion blwyddyn 7 newydd i Fro Edern ac yn hyderus y byddant yn setlo i mewn yn gyflym gyda ni. Ar eu diwrnod cyntaf, byddant yn aros ar iard bloc 1, sydd reit ym mlaen yr ysgol ac yna’n cael eu tywys i’w cyfarfod croeso gyda Mr Ellis yn y neuadd chwaraeon, sef gwagle mwyaf yr ysgol.

Lluniau Blwyddyn 7

Ar ddydd Llun 14 Medi bydd blwyddyn 7 yn cael eu lluniau ysgol unigol wedi’u tynnu gan Colorfoto. Blwyddyn 7 fydd yr unig ddisgyblion yn yr ysgol i gael llun wedi tynnu ar yr adeg hon, heblaw am unrhyw ddisgyblion newydd mewn blynyddoedd eraill. Bydd croeso i rieni blwyddyn 7 brynu’r lluniau maes o law a byddant yn anrhegion Nadolig delfrydol. Os hoffech i’ch plentyn gael tynnu llun yn eu gwisg ysgol, yna anfonwch nhw gyda’u crys polo gwyrdd ac fe allant newid eu top ar gyfer y llun yn y tŷ bach. Fel arall, byddant yn cael tynnu eu llun yn eu dillad eu hunain. Does dim gwahaniaeth i ni, ond os hoffech chi gael “llun ysgol” traddodiadol, yna bydd angen gwisg, neu o leiaf ran top y wisg, ar y dydd!

Swigen = Blwyddyn

Erbyn hyn, caniateir i ysgol ddiffinio swigen fel blwyddyn gyfan o ddisgyblion. Dyna fyddwn ni’n ei wneud. Mae hyn yn golygu y gall disgyblion gael gwersi yn eu setiau cywir, a dilyn eu holl byciau opsiwn ar gyfer TGAU a Lefel A. Byddwn ni’n cymryd pob cam posibl i gadw’r blynyddoedd = swigod ar wahân.

Gwersi

Mewn gwersi, bydd disgyblion yn dilyn cynllun eistedd fel ym mhob blwyddyn arall. Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, bydd y cadeiriau mewn rhesi. Bydd o leiaf 2m rhwng desg yr athro a’r disgyblion. Wrth gyrraedd gwers, bydd disgyblion yn diheintio’u dwylo. Mae croeso i ddisgyblion ddod â’u potel eu hunain, os ydyn nhw’n dymuno.

Ar ddiwedd gwersi, bydd disgyblion yn cynorthwyo’u hathrawon drwy fod yn rhan o’r broses o ddiheintio’r gadair a’r bwrdd ble maen nhw wedi bod yn eistedd yn ystod y wers. Dyma yw’r canllawiau ar gyfer disgyblion sy’n newid dosbarthiadau. 

Byddwn yn trefnu dyfeisiau ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8 cyn gynted ag y bo modd. Rydym yn ymwybodol fod prinder dyfeisiau ar hyn o bryd oherwydd fod galw mawr am dechnoleg wedi bod dros y cyfnod diweddar, a’r ffaith fod y ffatrïoedd sy’n cynhyrchu technoleg ddigidol ledled y byd wedi gorfod cau am gyfnod.

O ran gwersi ymarferol, mae’r canllawiau’n parhau i newid, ond ar hyn o bryd gallwn gadarnhau y bydd cynnwys y gwersi ymarferol yn wahanol. Bydd llai o elfennau ymarferol yn y gwersi, a bydd angen i ni werthuso pob gweithgaredd ymarferol er mwyn asesu’r risg o ran iechyd a diogelwch. Er hynny, rydyn ni’n ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw gwersi ymarferol yn amserlen y disgyblion a gallaf eich sicrhau y byddwn yn gwneud popeth a allwn i sicrhau fod yr elfennau ymarferol yn parhau ar ryw wedd. Yn anochel, byddwn yn blaenoriaethu dosbarthiadau arholiad blynyddoedd 10 – 13 yn y lle cyntaf.

Bydd disgyblion yn gallu mynd â’u llyfrau ysgrifennu eu hunain adref gyda nhw a bydd unrhyw daflenni, llungopϊo neu lyfrynnau heb gael eu cyffwrdd gan unrhyw un arall am 72 awr, neu’n cael eu dosbarthu gyda menyg.  

Gwersi Add Gorff

Nid yw hi’n ymarferol bosibl i ddisgyblion newid ar gyfer eu gwersi Add Gorff ar hyn o bryd, ond mae’n bwysig fod ein disgyblion yn cael cyfle i gadw’n heini a chael awyr iach ar ôl y cyfnod clo. Mae iechyd a lles ein disgyblion yn bwysig i ni, ac mae eu cadw’n heini’n flaenoriaeth i’r Adran Addysg Gorfforol. Bydd gwersi’n parhau, felly ar y diwrnodau lle mae Add Gorff gan eich plentyn, a wnewch chi eu hanfon i’r ysgol mewn dillad chwaraeon a trainers i’r ysgol, gyda photel o deodorant yn y bag, os gwelwch yn dda? Gallant wisgo cit Add Gorff yr ysgol neu unrhyw ddillad chwaraeon addas eraill. Bydd mwyafrif y gwersi y tu allan, felly byddai hoodie neu fleece yn syniad da. Efallai y byddai werth i ddisgyblion ddod â dillad sbâr i newid mewn argyfwng, petaent yn mynd yn wlyb neu’n chwyslyd iawn. Bydd disgyblion yn derbyn cyflwyniad llawn i weithgareddau’r tymor yn eu gwers Add Gorff gyntaf. Bydd pawb yn dychwelyd i git swyddogol yr ysgol ar ôl 5 Hydref.

Cwrs CACHE y Chweched

Bydd diwrnod anwytho CACHE blwyddyn 12 ar ddydd Iau 3 Medi, gyda diwrnod blwyddyn 13 ar ddydd Llun 7 Medi. Mae manylion llawn am y lleoliadau i ddilyn. Caiff disgyblion gyfle i archebu crysau polo a hoodies yn ystod y diwrnodau anwytho.

Amser Egwyl

Ar ddiwedd gwers 2 – bydd disgyblion yn gadael eu bagiau ble maen nhw ac yn mynd allan i gael egwyl. 5 munud cyn diwedd egwyl bydd cloch i ddechrau disgyblion ar eu taith i gasglu bagiau o wers 2 a mynd draw i wers 3. Dyw disgyblion o wahanol flynyddoedd ddim yn cael yngynnull yn yr un lle. Mae lleoliadau’r disgyblion o wahanol flynyddoedd uchod. 

Amser Cinio

Fel esboniwyd i chi cyn yr haf, nid yw Cyngor Caerdydd yn agor y ffreutur tan o leiaf 14 Medi. Golyga hyn y bydd angen pecyn bwyd dyddiol ar eich plentyn a bydd angen sicrhau y bydd digon o ddŵr ganddynt am ddiwrnod cyfan. Nid oes unrhyw fwyd na diod ar gael yn yr ysgol. 

Mae’r trefniadau ar gyfer disgyblion sy’n derbyn cinio ysgol am ddim yn parhau. Byddwch yn derbyn arian drwy ParentPay, felly bydd angen i chithau ddarparu pecyn bwyd ar gyfer eich plentyn hefyd.

Ar hyn o bryd mae’r canllawiau’n nodi fod angen amser cinio gwahanol ar gyfer disgyblion, er mwyn lleihau ar y niferoedd sy’n crwydro’r safle. Y bwriad, felly, yw rhannu gwers 4 yn ddau, gyda disgyblion blwyddyn 7,8,9 yn dilyn y drefn gwers 1, 2, 3, cinio, 4, 5, 6, a’r disgyblion hŷn yn dilyn y drefn 1, 2, 3 ,4, cinio, 5, 6.

Cinio 7,8,9

Bydd blwyddyn 7,8,9 yn mynd i wers 4 ar ddiwedd gwers 3 ac yn bwyta cinio’n syth yno ar ddechrau gwers 4, yn stafell gwers 4 gydag athro gwers 4. Wedi hynny, byddant yn mynd allan i’w hardal benodedig, wedi iddyn nhw orffen bwyta. 

Bydd blwyddyn 7,8,9 yn gadael eu bag yn lle maen nhw wedi bwyta, felly bydd y bag yn barod amdanynt ar ôl cinio yng ngwers 4. Bydd eu gwers 4 yn digwydd yn ystod “amser cinio”. 

Os mai lleoliad bwyta unrhyw ddisgyblion 7,8,9 yw eu gwers Add Gorff, yna byddant yn bwyta yn y neuadd. Bydd byrddau’n cael eu gosod yno. 

Cinio 10,11,12,13

Bydd blwyddyn 10,11,12,13 yn aros yng ngwers 4 ar ddechrau amser cinio ac yn bwyta yno gydag athro gwers 4. Bydd disgyblion blwyddyn 10,11,12,13 yn gadael eu bag yn ngwers 4, sef lle maen nhw wedi bwyta, yna bydd cloch cyn diwedd cinio i ddechrau disgyblion ar eu ffordd i gasglu bagiau o wers 4, cyn mynd yn syth draw i wers 5. 

Os mai lleoliad bwyta unrhyw ddisgyblion 10 ac 11 yw eu gwers Add Gorff, yna byddant yn bwyta yn y neuadd. Bydd byrddau’n cael eu gosod yno. 

Cinio’r Chweched

Mae hawl gan y Chweched, fel o’r blaen, i adael y safle amser cinio. Nid yw’r caffi yn Lolfa’r Chweched ar agor. Os oes gwers ganddynt gwers 4, gweler uchod. Os ydyn nhw’n rhydd yn ystod gwers 4, yna byddant yn bwyta yn y lolfa. 

Mae lolfa’r Chweched ar gael yn ystod gwersi rhydd, ond bydd angen rheoli faint o niferoedd fydd yno. Mae’n ddigon posibl y bydd angen rhannu’r niferoedd rhwng y lolfa a Chaffi Ikea. Bydd penderfyniad Miss Land ar hyn yn derfynol.

Symtomau COVID-19

Os yw eich plentyn yn arddangos unrhyw symtomau COVID-19, yna ni ddylent ddod i’r ysgol ar unrhyw gyfrif. Rydyn ni’n gwybod efallai y byddai’n demtasiwn i roi Calpol neu Paracetamol i’ch plentyn a gobeithio am y gorau, ond hoffem eich atgoffa o ddifrifoldeb y sefyllfa os bydd eich plentyn wedyn yn heintio llawer o gyd-ddisgyblion a staff. Dyma eiriad gwefan Cyngor Caerdydd:

Atgoffir teuluoedd na ddylai dysgwyr fynd i’r ysgol dan unrhyw amgylchiadau os byddant yn:

 • ​teimlo’n sâl, ag unrhyw un o’r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas a/neu arogl) neu eu bod wedi profi’n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf
 • byw mewn cartref gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi profi’n bositif i COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Os bydd eich plentyn yn datblygu symtomau COVID-19 yn ystod y dydd, byddant yn cael eu hebrwng i ystafell ynysu ddiogel, lle bydd aelod o staff yn cadw golwg arnynt a bydd galwad gartref yn digwydd yn syth. Byddwn yn gofyn i chi gasglu eich plentyn cyn gynted ag y bo modd. Byddant wedyn angen hunanynysu gyda chi am 14 diwrnod, neu hyd nes iddynt gael prawf negyddol. Os oes plentyn yn dangos symtomau yn yr ysgol, bydd angen i unrhyw frodyr a chwiorydd sy’n byw yn yr un tŷ â nhw adael safle’r ysgol yr un pryd. 

ClassCharts / Disodli Llawlyfrau

Mae llawer ohonoch wedi cael eich profiad cyntaf o ddefnyddio’r app ClassCharts dros y cyfnod clo. Rydyn ni wedi cynllunio i ddefnyddio hyd yn oed mwy ohono eleni, oherwydd ni fydd llawlyfrau gan y disgyblion, fel esboniwyd i chi cyn yr haf. Er mwyn i’r system weithio i’w lawn botensial, ac er mwyn cefnogi pob disgybl yn yr ysgol, rydyn ni’n annog pob rhiant i lawrlwytho’r app ar eu ffôn, ac i fwrw golwg drosto’n ddyddiol. 

Yn absenoldeb gwaith neu ymdrech, am nawr ni fydd athrawon yn gallu cadw unrhyw ddisgyblion i mewn amser cinio, oherwydd bod yr amgylchiadau presennol a’r trefniadau bwyta’n gwneud hynny’n amhosibl. Os oes sefyllfa lle byddai disgybl wedi cael ei gadw i mewn, yna bydd y manylion nawr yn ymddangos ar ClassCharts, gydag esboniad i’r rhieni. 

Bydd codau ClassCharts yn cael eu hailddosbarthu i rieni ar ddechrau’r tymor. Dim ond teitl a dyddiad cau unrhyw waith cartref fydd yn ClassCharts, er mwyn i rieni weld fod gwaith ar y gweill. Bydd manylion llawn i’ch plentyn ddilyn yn Google Classroom, fel yn ystod y cyfnod clo. Am unrhyw ymholiadau gyda’r app ClassCharts, mae croeso i chi gysylltu gyda Mr Gary Ellis. 

Bydd y cytundebau y byddwch fel arfer yn eu llofnodi yn y llawlyfr yn cael eu hanfon atoch drwy ParentPay eleni. Mae’r llythyrau sydd yn cyd-fynd â’r cytundebau yn y ffowlder llythyrau newydd: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1evCYDouXs3MXXPvy3THDBBrW0wf_OKVU

I’r rheini ohonoch a oedd yn parhau i ddefnyddio’r slipiau absenoldeb gwyrdd yn y llawlyfr, bellach bydd yn rhaid cofnodi absenoldeb eich plentyn, fel y gwna’r mwyafrif, drwy ffonio ar ddiwrnod cyntaf salwch eich plentyn. Rhif yr ysgol yw 02920 489445.

Bydd yr wybodaeth ddefnyddiol sydd yng nghefn y llawlyfr bellach yn ymddangos ar ein gwefan newydd o dan y botwm Cymorth. Mae popeth a oedd yn arfer bod yn y llawlyfr wedi ymgartrefu mewn lleoliad digidol newydd, yn barod ar gyfer y flwyddyn newydd. Os ydych chi o’r farn y byddai eich plentyn yn parhau i elwa o gael llyfr neu ddyddiadur i nodi tasgau gwaith cartref, yna mae croeso i chi anfon llyfr yn ddyddiol i’r ysgol gyda’ch plentyn. 

Clwb Gwaith Cartref

Fel arfer, mae’r Clwb Gwaith Cartref ar agor i bawb, bob nos tan 5, heblaw am 4:30 ar nos Wener. Fodd bynnag, nid yw hynny’n bosibl ar hyn o bryd am nad oes modd i ni gymysgu swigod = blynyddoedd. 

Felly un noson yr wythnos i bob blwyddyn 7-11 fydd hi i ddechrau: 

 • nos Lun bl 7 – dechrau 7fed
 • nos Fawrth bl 8 – dechrau 15fed 
 • nos Fercher bl 9 – dechrau 9fed
 • nos Iau bl 10 – dechrau 10fed
 • nos Wener bl 11 tan 4:30 – dechrau 11eg

Ar ôl gweld faint o blant sy’n dod am yr wythnosau cyntaf, gallwn ni asesu sut allwn ni amrywio’r nosweithiau ac adolygu’r cynllun. Mae posibilrwydd o system bwcio wrth i ni fynd mlaen. Gall y Chweched weithio’n dawel yn ystafell waith y Chweched ar ôl ysgol, os ydynt yn dymuno.

Bysiau

Bydd y bysiau ysgol yn rhedeg fel arfer. Dylech fod wedi clywed gan NAT erbyn hyn, os yw eich plentyn yn gymwys i deithio ar y bws. Mae 4 bws eleni, sef 810, 811, 812 ac 815. Mae mapiau o lwybr pob bws reit ar waelod y dudalen ar ein gwefan: https://www.broedern.cymru/
Os oes unrhyw broblem, cysylltwch gydag NAT: feedback@natgroup.co.uk
Eu gwefan yw http://www.natgroup.co.uk
Yn unol â’r rheolau ar gyfer defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, bydd angen mwgwd ar bawb ar y bws.

Gwefan

https://www.broedern.cymru

Rydym yn hynod falch o lawnsio ein gwefan newydd a diolch i Mr Osian George am yr holl waith dros yr haf. Dyma holl wybodaeth yr ysgol i gyd mewn un lle, er hwylustod i ddisgyblion, rhieni a staff fel ei gilydd. Cymerwch amser i archwilio’r wefan – bydd yr atebion i lawer o gwestiynau mwyaf cyffredin ein rhieni bellach ar y wefan!

#HerYrHafBE

Diolch i’r disgyblion sydd wedi bod yn darllen mor frwd drwy’r haf. Rydw i wedi mwynhau gweld y trydariadau gyda lluniau eich llyfrau. Mae darllen er mwyn pleser yn gallu rhoi llawer o lawenydd i unigolion, ac mae’r disgyblion sydd wedi darllen yn gyson drwy’r haf yn sicr wedi elwa’n fawr. Mae darllen yn mynd i fod yn ffocws ysgol-gyfan am y flwyddyn, felly parhewch i annog eich plentyn i ddarllen cymaint â phosibl. Cofiwch gofnodi unrhyw lyfrau #HerYrHafBE a ddarllenwyd erbyn 8pm ar y noson cyn i’ch plentyn ddychwelyd i’r ysgol. Mae’r talebau hufen iâ o Joe’s yn barod i’w dosbarthu! 

Linc ar gyfer cofnodi llyfrau a ddarllenwyd: https://forms.gle/yipz883WGtMzshCK8

Cysylltu

Gyda phawb yn newid blwyddyn, dyma gyfle i’ch atgoffa o sut i gysylltu gyda phennaeth blwyddyn newydd eich plentyn. Mae pob cyfeiriad ym Mro Edern yn gorffen gyda @ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

 • Blwyddyn 7 – Mr Gary Ellis – GEllis@
 • Blwyddyn 8 – Mr Kerry Lerwill – KLerwill@
 • Blwyddyn 9 – Miss Rita Bevan – RBevan@
 • Blwyddyn 10 – Miss Bethan Yapp – BYapp@
 • Blwyddyn 11 – Mr Huw Voyle – HVoyle@
 • Blwyddyn 12 a 13 – Miss Nia Land – NLand@
 • Ymholiadau cyffredinol – post@

Diolch i chi am eich holl amynedd yn darllen yr holl fanylion hyn, ond mae’n siwr eich bod yn cytuno fod iechyd, diogelwch a lles ein disgyblion, a Theulu Bro Edern yn ehangach, yn hollbwysig wrth i ni drefnu dychwelyd i safle’r ysgol gyda’n holl ddisgyblion a staff.

Hoffwn ddiolch i chi hefyd ymlaen llaw am eich holl gefnogaeth fel rhieni i’r drefn newydd arfaethedig a gynlluniwyd mor ofalus. Mae wedi bod yn gyfnod anodd i rai disgyblion a’u euluoedd, ond gyda’n gilydd, gallwn sicrhau fod pawb yn elwa’n llawn o ddychwelyd i’r ysgol.

Dros y cyfnod diweddar, rydyn ni wedi clywed droeon am ba mor bwysig yw ysgolion i ddisgyblion a’u teuluoedd, i gymdeithas yn gyffredinol ac i’r economi, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu disgyblion Bro Edern yn ôl i’r ysgol a’u gweld yn elwa’n llawn o bob cyfle i lwyddo gyda’r addysg wych sydd gennym fel ysgol i’w gynnig iddynt. 

Dymuniadau gorau

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: