Canlyniadau TGAU 2020

Helo eto!

Maen nhw’n dweud fod wythnos yn amser hir mewn gwleidyddiaeth. Wel, mae hefyd yn amser hir mewn ysgol ym mis Awst! Dyma fi’n ysgrifennu atoch unwaith eto gyda’r diweddaraf o Fro Edern, ac yn yr ychydig ddyddiau ers i fi ysgrifennu atoch ddiwethaf, mae llawer wedi digwydd a llawer wedi newid. 

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i chi gyd am y gefnogaeth dwymgalon i’r llythyr a ysgrifennais at Ian Morgan, Prif Weithredwr CBAC, yn dilyn canlyniadau’r Chweched. Mae’r ymateb oddi wrth rieni wedi bod yn hynod o gadarnhaol, ac mae’n debyg mai’r llu o lythyrau tebyg a ysgrifennwyd gan benaethiaid eraill ledled Cymru, ynghyd â’r brotest ym Mae Caerdydd, sydd wedi arwain at y tro pedol gan y llywodraeth yr wythnos hon. Mae’n rhyddhad fod gan y Chweched bellach eu graddau haeddiannol. Diolch i chi i gyd. 

CAGs

Fel y gwyddoch bellach, bydd canlyniadau TGAU eleni’n raddau sydd wedi cael eu pennu gan athrawon Bro Edern. Eu henw swyddogol yw’r Graddau a Aseswyd gan y Ganolfan (Centre Assessed Grades – CAGs). 

Mae’r CAGs yma wedi cael eu hanfon gan athrawon pwnc disgyblion blwyddyn 11 at CBAC yn ystod y cyfnod clo. Cymerodd hi rai wythnosau i athrawon ledled Cymru gyfrifo’r CAGs hyn, oherwydd roedd angen cymryd cymaint o wahanol ffactorau i ystyriaeth ar gyfer pob disgybl ym mhob pwnc:

  • perfformiad blaenorol y disgybl
  • gwaith cwrs a oedd wedi cael ei gwblhau
  • unrhyw fodylau blaenorol (arholiadau CBAC blwyddyn 10 a rhifedd Tachwedd blwyddyn 11)
  • gwaith ymarferol (os yn berthnasol i’r pwnc)
  • asesiadau llafar (os yn berthnasol i’r pwnc)
  • canlyniadau ffugbrofion
  • perfformiad yn y dosbarth
  • rhai ystyriaethau eraill

Os oedd gan ddisgyblion hawl i amser ychwanegol ar gyfer eu harholiadau, neu hawl i ysgrifennydd, darllenydd, neu sefyll arholiad mewn ystafell fach, cymerwyd yr holl bethau hyn i ystyriaeth wrth i ni bennu’r CAGs terfynol ar gyfer CBAC. Fel y gallwch ddychmygu, roedd penderfyniadau anodd i’w gwneud ac fe dreuliodd staff Bro Edern lawer o amser yn ceisio sicrhau fod pob plentyn yn cael tegwch. Yn ogystal â thrafodaethau adrannol ar gyfer pob pwnc, cafwyd hefyd drafodaethau gyda rheolwr llinell pob adran yn y broses o safoni’r graddau ar draws yr ysgol. 

Dychwelyd iPads a llyfrau

Fel esboniwyd i chi rai misoedd yn ôl, bydd angen i’ch plentyn ddychwelyd eu iPad ysgol ac unrhyw lyfrau sy’n eiddo i’r ysgol (nofelau Cymraeg, Saesneg ayb), a’u cyfnewid am eu canlyniadau. Dylent ddod â nhw i’r ysgol ddydd Iau mewn bag plastig, gyda’u henw’n glir ar y bag. Mae angen dychwelyd y gwefrydd a’r cêbl hefyd. Byddant yn cael eu hynysu am 72 awr cyn i staff ymdrin â nhw. Mae llawer o gyllid yr ysgol ynghlwm wrth yr iPads a’r llyfrau sydd gan flwyddyn 11, ac mae’n hanfodol fod holl eiddo’r ysgol yn cael ei ddychwelyd. 

Mae angen i ddisgyblion sydd yn derbyn eu canlyniadau drwy e-bost drefnu gyda Mr Voyle i ddychwelyd eiddo’r ysgol cyn gynted ag y bo modd. 

Diwrnod Canlyniadau TGAU

Bydd drysau’r ysgol yn agor i ddisgyblion blwyddyn 11 dderbyn eu canlyniadau am 9am ddydd Iau. Dyma hefyd fydd yr amser y bydd y disgyblion sydd wedi dewis derbyn e-bost yn cael eu canlyniadau. Mae mwyafrif helaeth disgyblion y flwyddyn wedi dewis dod i’r ysgol, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at gael diwrnod canlyniadau lled “normal” i ddathlu llwyddiannau blwyddyn 11, er y bydd angen diheintio dwylo wrth gyrraedd, pellhau’n gymdeithasol a dilyn y system un ffordd mewn a mas o’r neuadd. Os yw eich plentyn yn newid eu meddwl, ac eisiau dod i’r ysgol wedi’r cwbl yn hytrach na derbyn e-bost, yna bydd amlen a chroeso mawr ar eu cyfer. Mae nifer o ddisgyblion wedi gweithio mor galed yn ystod eu cyrsiau TGAU ac maen nhw’n llawn haeddu dathlu, er gwaethaf amgylchiadau rhyfedd 2020. 

Gall disgyblion blwyddyn 12 a 13 hefyd ddod i gasglu’u canlyniadau newydd, sydd bellach wedi cyrraedd gan CBAC, rhwng 10:30 a 11:30am.

Dychwelyd i’r Chweched

Rydym yn hynod o falch fod cymaint o ddisgyblion blwyddyn 11 wedi dewis dychwelyd i Chweched Bro Edern. Maen nhw’n flwyddyn hoffus iawn, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu cefnogi drwy’r cam nesaf a chael eu cwmni am ddwy flynedd arall. Er mwyn dychwelyd i’r Chweched, bydd angen cael o leiaf 5 gradd C, neu’r hyn sy’n cyfateb i C, gan gynnwys gradd C yn y pynciau y maen nhw’n bwriadu eu hastudio yn y Chweched, onibai eu bod yn dilyn cwrs newydd. Os oes unrhyw gwestiynau am y camau nesaf, yna dewch i’r Clinig Cefnogi am sgwrs. 

Clinig Cefnogi

Ddydd Gwener byddwn yn cynnig Clinig Cefnogi yn ôl ein harfer, sef y diwrnod ar ôl y canlyniadau. Rydym yma bob amser i gefnogi’ch plentyn, ac os oes angen cymorth ar gyfer y cam nesaf yna bydd croeso iddynt wneud apwyntiad i ddod i’r ysgol rhwng 10:00 a 12:00. Dilynwch y linc isod er mwyn bwcio apwyntiad gydag aelod o staff. 

Clinic Cefnogi Disgyblion TGAU – Dydd Gwener 21 Awst

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CBxB4SjF5g-nKEQ1WKQuh9O06VKOTzxVxH_OYjgS-d0/edit?usp=sharing

Mewn blwyddyn arferol, nid yw pawb yn pasio. Mae llawer yn pasio, ond nid pawb. Eleni yn yr un modd, ni fydd pawb ym Mro Edern yn pasio’u cyrsiau TGAU. Petai disgyblion Bro Edern wedi sefyll eu holl arholiadau, ni fyddai pawb wedi pasio, ac yn absenoldeb yr arholiadau, ni fydd pawb yn pasio. Os yw eich plentyn wedi bod ar darged i gael rhes o raddau isel, yna’n anffodus, dyna fydd y sefyllfa o hyd. 

Byddwch chi fel rhieni a disgyblion yn hollol ymwybodol o’r cynnydd academaidd a wnaed yn ystod y cwrs TGAU o ganlyniad i’r nosweithiau rhieni a’r 4 adroddiad rydych chi wedi’u derbyn tra bod eich plentyn ym mlwyddyn 10 ac 11. Mae ein hathrawon yn nabod ein disgyblion yn dda iawn ac maen nhw wedi bod yn hynod o broffesiynol yn y broses o gyfrifo’r holl CAGs.  Rydyn ni’n ddiolchgar iddynt am eu gwaith. 

Mae fy ngeiriau ar gyfer y Chweched yr wythnos diwethaf yr un mor berthnasol ar gyfer ein disgyblion TGAU yr wythnos hon: Mae rhan fwyaf ein disgyblion wedi gweithio mor galed drwy gydol eu hamser ym Mro Edern, ac mae’n bwysig eu bod yn deall fod eu cyflawniadau yn 2020 yn ddim llai na rhai disgyblion mewn blynyddoedd eraill. Wedi’r cyfan, nid eu bai nhw yw’r ffaith fod eu harholiadau wedi cael eu canslo. Rydyn ni, a byddwn ni wastad, yn falch iawn ohonynt.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn hynod o ryfedd, gyda phob math o her yn ein hwynebu ni gyd, a gallaf ond diolch i chi unwaith eto fel rhieni am eich cefnogaeth lwyr o’r ysgol. 

Pob dymuniad da i chi

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: