Canlyniadau 2020 – Ymateb

Annwyl Flwyddyn 12, 13 a’ch teuluoedd

Dyma fi’n cysylltu unwaith eto, er mwyn rhoi gwybod i chi a’ch teuluoedd am y diweddaraf o Fro Edern. Mae’n siwr eich bod wedi gweld llawer o adroddiadau yn y wasg ac ar y cyfryngau am y canlyniadau, ac rwy’n awyddus iawn i’ch diweddaru o safbwynt yr ysgol.

Roedd diwrnod canlyniadau’r Chweched yn un chwerwfelys eleni. Ar yr un llaw, cafwyd llwyddiannau niferus, ac mae pawb a oedd eisiau mynd i’r brifysgol eleni wedi cael lle, y rhan fwyaf yn y brifysgol a oedd yn ddewis cyntaf. Mae hynny’n bendant yn achos dathlu, yn ogystal â bod yn dipyn o ryddhad. Ar y llaw arall, mae graddau dros 50% o ganlyniadau pynciau unigol ym mlwyddyn 13 a thros 30% o ganlyniadau unigol ym mlwyddyn 12 wedi cael eu gostwng gan yr algorithmau cenedlaethol. Nid wyf yn barod i adael hwn i fynd, oherwydd mae yma annhegwch pendant sy’n effeithio ar ddisgyblion Bro Edern.

Oherwydd hyn, ar ddydd Gwener 14 Awst, anfonais y llythyr isod at Ian Morgan, Prif Weithredwr CBAC.

Yn ogystal aeth copi o’r llythyr at y canlynol:

 • Cymwysterau Cymru
 • Jenny Rathbone – Aelod Senedd Canol Caerdydd, etholaeth yr ysgol, ac etholaeth hanner ein disgyblion
 • Vaughan Gething – Aelod Senedd De Caerdydd a Phenarth, etholaeth hanner ein disgyblion
 • ASCL – Undeb y Prifathrawon
 • Nick Batchelar – Cyfarwyddwr Addysg Caerdydd
 • Mike Tate – Cyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol Caerdydd
 • Geraint Lewis – Uwch Ymgynghorydd Her Caerdydd, ac Ymgynghorydd Her yr ysgol

Er mwyn celu pwy yw rhai o’r disgyblion dan sylw, rydw i wedi dileu enwau pynciau yn fersiwn y blog o’r llythyr.

Annwyl Ian

Hoffwn fynegi fy rhwystredigaeth a’m siom yn dilyn cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol (UG) eleni. Deallaf yn llwyr ein bod mewn cyfnod tra wahanol i’r arfer a bod Cymwysterau Cymru a CBAC wedi gorfod creu system algorithm er mwyn cynhyrchu canlyniadau sydd yn ei hanfod yn mynd i fod yn golygu fod rhai disgyblion yn colli wrth gynhyrchu eu canlyniadau. Serch hynny mae teimlad clir o annhegwch wedi ei greu gan ganlyniadau eleni sydd yn mynd i fod yn anfanteisiol i’n myfyrwyr am weddill eu hoes. Wedi’r cyfan, criw o unigolion nerfus oedd yn derbyn eu canlyniadau heddiw ac nid cyfres o fodelau mathemategol. 

Mae athrawon wedi treulio amser maith yn penderfynu ar y graddau a asesir gan y ganolfan, fel ag y gofynnwyd i ni ei wneud, ac yna’n rhoi’r disgyblion mewn trefn. Yn ôl y gofyn ystyriwyd canlyniadau arholiadau allanol, gwaith cwrs, gwaith a gyflawnwyd yn y dosbarth, canlyniadau arholiadau mewnol, a nifer o ffactorau eraill wrth bennu’r graddau. Fodd bynnag mae’r canlyniadau fel ag y maent wedi eu cyhoeddi yn ymddangos i fod yn rhoi ychydig iawn o sylw i fewnbwn yr athrawon. Ar ben hyn, mae’r teimlad, o edrych ar ein canlyniadau ni fel ysgol, nad oes unrhyw synnwyr yn y canlyniadau, nac unrhyw ystyriaeth wedi ei roi i sefyllfa unigryw ysgolion penodol. 

Mae gan bob ysgol ei stori, a gwn ei bod yn amhosib edrych ar stori pawb, ond pan nad oes tair blynedd o ganlyniadau gan ysgol i’w cymryd i ystyriaeth, fel sy’n wir yn ein hachos ni, onid oes lle i edrych yn fanylach ar ganlyniadau’r ysgol honno, ac ystyried mewn gwirionedd i ba raddau mae’r algorithm a ddefnyddir gennych yn addas i bwrpas. Rydyn ni’n ysgol gydag un blwyddyn yn unig o ganlyniadau Safon Uwch a Lefel 3, gyda gwahaniaethau enfawr rhwng cohort llynedd a chohort eleni. Mae’n annheg iawn i ddyfarnu graddau disgyblion eleni yn seiliedig ar ganlyniadau un flwyddyn yn unig. Mae cyfanswm graddau Lefel 3 A* i C 2020 Bro Edern 3% yn is na chyfanswm graddau A* – C 2019, sef y flwyddyn gyntaf i dderbyn canlyniadau Lefel 3 yn yr ysgol. Serch hynny, yn 2018 roedd canran y disgyblion lwyddodd i gyrraedd lefel 2+ 10% yn uwch na chyfanswm lefel 2+ y flwyddyn flaenorol, sef yr union ddwy flynedd yma. Mewn cohortiau bychain fel blynyddoedd cyntaf Bro Edern mae gwahaniaethau enfawr yn gallu bod rhwng dwy flynedd fel ag yr amlygwyd yma yn eu canlyniadau TGAU. Yn amlwg felly byddwn ni’n disgwyl cynnydd ac nid gostyngiad, yng nghanlyniadau Lefel 3 2020 o’u cymharu â chanlyniadau 2019, er rydym yn cydnabod ac yn dathlu’r cynnydd sylweddol yn nifer y graddau A* – A eleni.

Mae’r ffaith i 50% o’n graddau lefel 3 a aseswyd gan y ganolfan gael eu gostwng, ambell un gan gymaint â thair gradd yn codi cwestiynau enfawr am y broses eleni. Mae’n rhoi’r argraff, yn gam neu’n gymwys, o broses, fel ag a ddigwyddodd yn yr Alban, nad sy’n edrych ar yr unigolyn ac yn hytrach yn ffafrio ysgolion traddodiadol academaidd. Daw traean ein disgyblion o’r ardaloedd sydd yn cael eu cyfrif ymysg 20% mwyaf difreintiedig Cymru, ac mae’r canlyniadau yma yn awgrymu yn gryf fod ein disgyblion dan gryn anfantais. Nid oes tystiolaeth o edrych ar unigolion unigol yn y canlyniadau hyn er mwyn sicrhau fod y canlyniadau yn synhwyrol.

Rwy’n falch fod y Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y bydd disgyblion yn derbyn gradd sydd yn cyfateb i’w gradd UG, gan fod hynny yn golygu fod rhai o’n disgyblion yn derbyn gradd uwch nag a roddwyd iddynt o fewn y broses eleni. Mae hynny ynddo’i hun yn codi cwestiynau pellach am y broses. Gwyddom fod disgyblion dros y blynyddoedd wedi gwella’n sylweddol ar eu canlyniadau UG ym mlwyddyn 13, ac fe roedd hynny’n amlwg yn ein cohort ni eleni gyda nifer sylweddol wedi eu cofrestru i ail sefyll modylau UG ym mlwyddyn 13. Mae rhesymau amrywiol dros pam nad yw disgyblion yn gwneud mor dda ambell flwyddyn, gan gynnwys ffactorau mewnol fel cyfnodau mamolaeth yn effeithio ar lif yr addysgu, neu fod disgyblion yn ymdrechu llai ym mlwyddyn 12. Byddai’n ddiddorol gwybod faint o sylw roddwyd i’r ffaith fod disgyblion yn ail sefyll wrth bennu eu graddau terfynol.

Dywedodd y Gweinidog, ‘Students in Wales, and prospective employers and universities across the UK, can be assured that their A Level grades reflect their work and externally assessed exams.’ Fodd bynnag, mae’n amlwg nad yw’r canlyniadau yn adlewyrchu’r gwaith ychwanegol wnaeth y disgyblion yma ym Mlwyddyn 13 a’u bod yn cael eu cosbi am ddiffyg cyflawniad ym Mlwyddyn 12, er bod yr athrawon wedi cydnabod y cynnydd wnaed wrth bennu gradd a asesir yn y ganolfan. Roedd yn dorcalonnus gweld myfyrwyr yn eu dagrau bore heddiw wrth dderbyn gradd yr un peth â’u gradd UG a hwythau wedi gweithio mor galed, a chynhyrchu gwaith o safon uchel, drwy gydol blwyddyn 13. 

Mae’r sefyllfa ym mlwyddyn 12 hefyd yn hynod o amrywiol, gyda’n amlwg fod canlyniadau UG y ddwy flynedd diwethaf wedi effeithio ar ganlyniadau eleni. Eto, yn amlwg nid oes tair blynedd o ganlyniadau gennym i’w cymharu yn eu herbyn. Ai dyma sydd i esbonio fod tri disgybl lwyddodd i dderbyn A* yn TGAU wedi derbyn graddau o B a dwy C yn Pwnc1 eleni? Yn fwy na hynny mae anghysondebau enfawr ar draws y cohort ac mae’n amlwg eto nad oedd unrhyw fath o ystyriaeth wedi ei roi i’r disgybl unigol, e.e.

 • Disgybl yn derbyn canlyniad o A yn Pwnc1, B yn Pwnc2, ac U yn Pwnc3, er iddi gael gradd a asesir o fewn y ganolfan o C.
 • Disgybl yn derbyn graddau’r ganolfan C yn Pwnc1, Pwnc2 a Pwnc3, ac yn derbyn graddau heddiw o C a dwy U.
 • Disgybl yn derbyn A yn Pwnc1 ac U yn Pwnc2 gyda gradd canolfan o C.
 • Disgybl yn derbyn gradd B yn Pwnc1, fel ag yr aseswyd gan y ganolfan, ac yna radd U yn Pwnc2 sydd ddwy radd yn is na’r radd a aseswyd gan y ganolfan.

Mae’n edrych fel bod y broses safoni wedi cymryd trefn y disgyblion yn y grwpiau i ystyriaeth, ond heb ystyried y gall disgybl rhif 10 mewn un dosbarth fod o’r un safon â disgybl rhif 1 mewn dosbarth arall gan fod hyn yn dibynnu’n llwyr ar natur a gallu academaidd y disgyblion. Wedi dweud hyn, derbyniodd un disgybl, oedd yn rhif 8 yn y ranc, radd U yn Pwnc1 (ar ôl i’r ganolfan bennu C) tra derbyniodd disgybl rhif 9 radd E.

Mae Arweinydd Celf Bro Edern yn brif arholwr celf a dylunio Safon Uwch gyda CBAC gyda blynyddoedd o brofiad. Mae’n gwybod yn hollol beth yw safon ‘C’ yn ei phwnc, ac eto mae dwy radd wedi eu gostwng o ‘C’ i ‘U’.

Rydym yn y broses o gyflwyno nifer fawr o apeliadau i ganlyniadau eleni a byddwn yn edrych ar ganlyniad yr apeliadau hynny’n ofalus cyn penderfynu ar ein camau nesaf. Wrth i ni fel ysgol gyfathrebu gyda rhieni fe ddywedom ni fod angen gwahaniaethu rhwng rhwystredigaeth, siom ac annhegwch. Yn anffodus mae teimlad mawr o annhegwch i’r disgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac hyderaf y bydd modd edrych yn ofalus ar ddeilliannau eleni fel fod gan holl randdeiliaid y system addysg yng Nghymru hyder yn y deilliannau hynny. 

Yn gywir

Iwan Pritchard
Pennaeth Ysgol Bro Edern

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: