Canlyniadau 2020

Mae’n siwr eich bod wedi darllen sawl pennawd yn y wasg am y canlyniadau, felly dyma esboniad ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig gyda Bro Edern o’r sefyllfa gyda’r canlyniadau eleni. 

Yn absenoldeb unrhyw arholiadau, yr hyn sydd gennym eleni yw proses dechnegol, ystadegol, fathemategol er mwyn ceisio ail-greu canlyniadau Cymru gyfan i edrych yn debyg i’r hyn fydden nhw’n edrych mewn unrhyw flwyddyn arall. 

Mewn blwyddyn arferol, nid yw pawb yn pasio. Mae llawer yn pasio, ond nid pawb. Eleni yn yr un modd, ni fydd pawb yng Nghymru’n medru pasio. Petai disgyblion Bro Edern wedi sefyll eu holl arholiadau, ni fyddai pawb wedi pasio, ac yn absenoldeb yr arholiadau, ni fydd pawb yn pasio. Os yw eich plentyn wedi bod ar darged i gael rhes o raddau isel, yna’n anffodus, dyna fydd y sefyllfa o hyd.

Beth oedd angen i ni wneud ym Mro Edern …

Penderfynu ar radd

Yng nghanol y cyfnod clo, gofynnwyd i holl athrawon TGAU a Lefel A Cymru a’r tu hwnt fewnbynnu gradd ddarogan ar gyfer pob disgybl ym mhob pwnc. 

Roedd y graddau hyn (a elwir yn swyddogol yn ‘radd a aseswyd gan y ganolfan’) angen cymryd llwyth o ffactorau i ystyriaeth, megis: 

  • perfformiad blaenorol y disgybl
  • gwaith cwrs a oedd wedi cael ei gwblhau
  • unrhyw fodylau blaenorol (AS, blwyddyn 10) a oedd wedi cael eu cwblhau
  • gwaith ymarferol (os yn berthnasol)
  • canlyniadau ffugbrofion
  • perfformiad yn y dosbarth
  • rhai ystyriaethau eraill

Rancio

Yn ogystal â rhoi gradd i bob disgybl ym mhob pwnc, roedd angen i ni hefyd rancio ein disgyblion ym mhob pwnc – o’r disgybl cryfaf i’r gwannaf yn y flwyddyn. Dyma ble roedd canlyniadau modylau a wnaed ym mlwyddyn 10 a 12 yn allweddol, hefyd y ffugbrofion, gwaith cwrs ayb. Yn amlwg mae canlyniadau blwyddyn 10 a 12 gan CBAC ers y llynedd ac mae hynny’n mynd i fod yn rhan bwysig o’u hystyriaethau nhw ar gyfer blwyddyn 11 a 13.

Fel y gallwch ddychmygu, roedd penderfyniadau anodd i’w gwneud ac fe dreuliodd staff Bro Edern lawer o amser yn ceisio sicrhau fod pob plentyn yn cael tegwch.

Penderfyniadau, penderfyniadau

Fel ym mhob blwyddyn, roedd gennym rai dosbarthiadau lle roedd nifer fawr o ddisgyblion rhwng dwy radd. Fel ym mhob ysgol, mae gennym setiau canol lle gallai pawb gael C ar ddiwrnod da, ond D neu E ar ddiwrnod gwael. Mewn setiau uchel, gallai llawer o ddisgyblion gael A* ac A ar y dydd. Wrth i athrawon benderfynu ar raddau ledled Cymru, bydd dosbarthiadau fel hyn wedi cael y ‘benefit of the doubt‘ gan eu hathrawon, oherwydd ar eu diwrnod fe allai’r disgyblion C/D fod wedi cael C, felly dyma a anfonwyd at CBAC fel gradd ddarogan. Mewn achosion fel hyn, fe gafodd disgyblion Bro Edern hefyd y ‘benefit of the doubt‘. Ein job ni fel athrawon, sy’n nabod ein disgyblion yn dda, oedd sicrhau tegwch iddyn nhw mewn sefyllfa a oedd yn ymddangos, ar sawl lefel, yn un annheg. 

Fodd bynnag, mewn dosbarth llawn disgyblion C/D ffiniol, yn ystadegol, tua hanner y disgyblion hyn fyddai’n debygol o gael C ar y dydd, a dyma fydd y sefyllfa hefyd eleni. Bydd proses modelu ystadegol CBAC a Chymwysterau Cymru ledled Cymru’n troi canlyniadau 2020 i mewn i rywbeth sy’n edrych fel canlyniadau blwyddyn “normal”. Bydd hyn yn ei hanfod yn golygu fod rhai disgyblion yn cael gradd yn uwch na’r disgwyl, a rhai’n derbyn gradd yn is.

Canrannau

Yn ôl CBAC, byddai 25% o ddisgyblion TGAU Cymru wedi derbyn A* neu A petaen nhw wedi derbyn graddau darogan yr ysgolion. Yn 2019 17.9% o ddisgyblion gafodd y graddau hyn. Mewn termau ystadegol, mae 7% yn naid enfawr. Nid oes modd i CBAC ganiatáu naid mor fawr yn y canlyniadau, oherwydd byddai hynny’n dibrisio canlyniadau disgyblion eleni. 

Mae’r gwahaniaethau gyda graddau TGAU A*-C yr un mor fawr. Yn 2019 roedd y graddau A*-C yn 62.4% ledled Cymru. Gyda graddau darogan yr athrawon, byddai wedi bod yn 73.4% eleni. 

O ran Lefel A, yn ôl CBAC, roedd y bwlch rhwng graddau darogan athrawon Cymru a’r canlyniadau arferol yn fwy eto, gyda 40.4% o raddau’r athrawon yn A* ac A, tra bo’r canlyniadau go iawn y llynedd yn 27% A* neu A. Unwaith eto, nid yw CBAC yn gallu cyfiawnhau naid mor fawr, a byddai hyn yn peri trafferthion i’r prifysgolion, gyda chymaint yn derbyn y graddau uchaf yn sydyn. Byddai hefyd yn tanseilio’r broses a gwerth y canlyniadau; byddai hyder y cyhoedd yng nghanlyniadau disgyblion 2020 wedi bod yn broblem am flynyddoedd i ddod.

Disgyblion Blwyddyn 13

Ar gyfer ein disgyblion ym mlwyddyn 13, dyma’r cam olaf iddynt ar eu taith drwy Fro Edern, ac ni fyddai un ohonom wedi dymuno i’r daith orffen fel hyn. Maen nhw wedi fod yn flwyddyn hynod o hoffus a difyr sydd wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad Bro Edern fel yr ail flwyddyn o ddisgyblion fu gennym. Yn academaidd ac yn allgyrsiol, maen nhw wedi cyfrannu cymaint at fywyd ym Mro Edern ac fe fyddwn yn gweld eu heisiau. Mae’n gymaint o drueni fod eu hamser ym Mro Edern yn dod i ben mewn bwrlwm ystadegol.

O’r hyn rydyn ni’n ddeall, ar gyfer disgyblion blwyddyn 13, bydd canlyniadau AS holl ddisgyblion Cymru’n chwarae rôl bwysig wrth ddyfarnu eu graddau. Mae’r graddau AS “yn y bag” gyda CBAC ers y llynedd, fel petai, a bydd y rhain yn ddylanwad mawr ar y graddau terfynol. Yn amlwg, roedd rhai disgyblion blwyddyn 13 yn bwriadu ail-sefyll rhai modylau AS, ac ni fu hyn yn bosibl. Golyga hyn na fyddai unrhyw ailsefyll arfaethedig wedi cael ei ystyried i’r un graddau â’r canlyniadau sydd eisoes wedi cael eu derbyn y llynedd ar gyfer AS. Mae hwn yn drueni mawr a bydd yn destun rhwystredigaeth i rai disgyblion sydd wedi gwneud cymaint o gynnydd yn ystod blwyddyn 13.

Y peth mwyaf pwysig ar gyfer blwyddyn 13, fodd bynnag, yw eu bod yn medru mynd at y cam nesaf yn eu bywyd, ac rydyn ni yma i’w helpu gyda hyn. Mae Miss Land a Mrs Rhys-Roberts ar gael ddydd Gwener ar gyfer y clinig cefnogi.

Canlyniadau Bro Edern eleni

Bydd drysau’r ysgol yn agor i ddisgyblion dderbyn eu canlyniadau ar yr amseroedd isod. Dyma hefyd fydd yr amser y bydd eich plentyn yn derbyn e-bost ysgol gyda’r canlyniadau. Diolch i bawb sydd wedi ymateb i’r holiadur yn barod, er mwyn dewis dod i’r neuadd neu dderbyn e-bost. Bydd disgyblion y Chweched sydd heb ymateb i’r holiadur yn derbyn e-bost, ac mae amlen hefyd yn aros amdanynt yn yr ysgol. A wnaiff y disgyblion TGAU ymateb erbyn diwedd yr wythnos, os gwelwch yn dda? Dyma’r linc unwaith eto: https://forms.gle/DnHbyxEBnM8piRyc6

Lefel A: Dydd Iau 13 Awst 9am

Uwch Gyfrannol (AS): Dydd Iau 13 Awst 10am

TGAU: Dydd Iau 20 Awst 9am

Clinig Cefnogi

Byddwn yn cynnig Clinig Cefnogi yn ôl ein harfer ar y dydd Gwener yn dilyn y ddau ddiwrnod canlyniadau. Rydym yma bob amser i gefnogi’ch plentyn, ac os oes angen cymorth ar gyfer y cam nesaf yna bydd croeso iddynt wneud apwyntiad i ddod i’r ysgol rhwng 10:00 a 12:00. Dilynwch y linc isod er mwyn bwcio apwyntiad gydag aelod o staff. 

Clinic Cefnogi’r Chweched – Dydd Gwener 14 Awst:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wd3SVOTtwIqduUXZ6X3XLScpXPwcn06kWdrqLGEQbP8/edit?usp=sharing

Clinic Cefnogi Disgyblion TGAU – Dydd Gwener 21 Awst

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CBxB4SjF5g-nKEQ1WKQuh9O06VKOTzxVxH_OYjgS-d0/edit?usp=sharing

Sefyllfa Cymru -v- Lloegr

Efallai eich bod wedi darllen fod modd i ddisgyblion Safon Uwch yn Lloegr naill ai dderbyn eu gradd derfynol, dderbyn eu gradd ffug arholiad, neu ail sefyll arholiad yn yr hydref. Ar hyn o bryd nid oes trefniadau tebyg yng Nghymru, ond petai newid yn digwydd yna byddwn yn rhoi gwybod i chi. Yn draddodiadol, mae disgyblion yn gwneud yn llawer gwell yn yr haf nag mewn unrhyw ffugarholiad, felly go brin fod y cynnig o dderbyn canlyniad y ffugbrofion yn mynd i fod yn gynnig deniadol i unrhyw un!

A oes modd apelio?

Mae modd apelio, ond mae’r drefn yn wahanol eleni, am nad oes modd apelio yn erbyn y marciau ar y papur, na’r ffordd mae’r papurau wedi cael eu marcio. 

Rhaid i’r broses apelio ddigwydd drwy’r ysgol, a gall ond fod am ambell reswm penodol, gan gynnwys:

  • CBAC wedi defnyddio’r data anghywir wrth bennu’r radd;
  • y radd a bennwyd wedi’i glustnodi neu’i gyfathrebu’n anghywir;
  • gwall gweithdrefnol arall.

A oes tegwch?

Yr hyn sydd gennym eleni yw system amherffaith ar gyfer 2020 amherffaith. Mae llawer o’r farn fod gofyn i ddisgyblion sefyll arholiad ar ddiwedd cwrs hefyd yn system amherffaith – gyda phopeth yn dibynnu ar berfformiad 2 awr ar ddiwedd cwrs 2 flynedd. Rhaid cofio ein bod yn dal i fod ar ganol pandemig byd-eang, ac na fyddai unrhyw un wedi dymuno cael y sefyllfa yr ydym ynddi. Nôl â ni at air y flwyddyn – mae’r sefyllfa’n ddigynsail, yr unprecedented bondigrybwyll! 

Mae rhai o’r papurau’n sôn am sgandal, eraill yn sôn am downgrading, gyda chanlyniadau athrawon yn cael eu hanwybyddu. Mewn blwyddyn ddigynsail, doedd dim byd yn mynd i fod yn berffaith – mae yna enillwyr (disgyblion sydd yn casáu arholiadau) a chollwyr (disgyblion sydd yn joio gweithio funud olaf). Mae’r holl beth yn rhwystredig a bydd rhai disgyblion yn sicr yn teimlo nad ydynt wedi cael cyfle i ddisgleirio. Mae angen gwahaniaethu, fodd bynnag, rhwng y teimlad o siom, o rwystredigaeth ac o annhegwch. Maen nhw’n bethau gwahanol iawn, mewn blwyddyn a fu’n hynod annheg i gymaint o deuluoedd.

Y cam nesaf

Y peth pwysicaf eleni (yr unig beth pwysig, o bosibl?) yw bod gan ddisgyblion Bro Edern y canlyniadau sy’n eu galluogi i fynd i’r cam nesaf. I’n disgyblion TGAU, mae hynny siwr o fod yn golygu astudiaethau 16+, boed yn y Chweched ym Mro Edern neu mewn sefydliad arall. Ar gyfer blwyddyn 13 mae hynny’n golygu cyrraedd y brifysgol neu gwrs pellach neu swydd o’u dewis nhw. 

Cofiwch am y clinigau cefnogi ar y ddau ddydd Gwener ar ôl y canlyniadau, er mwyn i ni fedru estyn llaw i gynorthwyo pob disgybl a rhiant a hoffai gael sgwrs am y cam nesaf. Mae’n fraint i ni fedru cynorthwyo disgyblion gwych Dwyrain Caerdydd i gyrraedd at eu nod, cyrraedd eu potensial, cyrraedd y cam nesaf, ac yn 2020 mae hynny’n fwy pwysig nag erioed i ni yma ym Mro Edern.

Mae rhan fwyaf ein disgyblion wedi gweithio mor galed drwy gydol eu hamser ym Mro Edern, ac mae’n bwysig eu bod yn deall fod eu cyflawniadau yn 2020 yn ddim llai na rhai disgyblion mewn blynyddoedd eraill. Wedi’r cyfan, nid eu bai nhw yw’r ffaith fod eu harholiadau wedi cael eu canslo. Rydyn ni, a byddwn ni wastad, yn falch iawn ohonynt.

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: