Diwrnodau Canlyniadau 2020 Results’ Days

Helo bawb …

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn ac yn mwynhau’r haf. Fel yr addewais y tro diwethaf i mi gyfathrebu gyda chi cyn gwyliau’r haf, rydym wedi asesu’r trefniadau ar gyfer casglu canlyniadau TGAU a Safon Uwch yr haf hwn.

Rydyn ni’n deall bod pawb bellach yn disgwyl diwrnod canlyniadau rhithiol, ac efallai bod rhai ohonoch wedi trefnu mynd i ffwrdd, neu mae’ch plentyn, o bosibl, bellach yn hoff o’r syniad o dderbyn e-bost ym mhreifatrwydd y cartref. Oherwydd hyn, rydyn ni’n rhoi dewis rhydd i bob disgybl benderfynu sut yr hoffent dderbyn eu canlyniadau eleni – yn neuadd yr ysgol (gan ddilyn rheolau pellhau cymdeithasol) neu drwy e-bost.

O.N. Mae blog pwysig arall i ddilyn erbyn amser cinio dydd Mercher, sy’n esbonio i ddisgyblion a rhieni sut mae CBAC, Cymwysterau Cymru a’r ysgol wedi dyfarnu graddau ein disgyblion eleni.

I hope you’re all well and enjoying the summer. As I promised in my last communication with you before the summer holidays, we have reviewed the arrangements for collecting GCSE and A Level results this year.

We realise that everyone now expects virtual results’ days this year, and therefore some of you may have planned to go away, or maybe your child likes the idea of receiving results in the privacy of their home. For this reason, we are giving every pupil a free choice to decide how they would like to receive their results this year – in the school
hall (following social distancing rules) or by e-mail.

P.S. Another important blog is to follow by Wednesday lunchtime, explaining to pupils and parents how WJEC, Qualifications Wales and the school have awarded grades to pupils this year.

Trefniadau Safon Uwch / A Level Arrangements

Awst 13 August

Bydd modd i ddisgyblion blwyddyn 13 ddod i gasglu’u canlyniadau o neuadd yr ysgol o 9 o’r gloch y bore ymlaen, neu eu derbyn ar e-bost yn unol â’r cynllun gwreiddiol. Bydd blwyddyn 12 yn medru cyrraedd o 10 o’r gloch ymlaen. A wnaiff pob disgybl lenwi’r ffurflen fer, ar y linc isod er mwyn i ni wybod yr hyn hoffech ei wneud, os gwelwch yn dda. Fel hyn, byddwn yn medru amseru’r e-byst a sortio’r amlenni priodol ar gyfer y neuadd, ben bore dydd Iau.

Year 13 will be able to come and collect their results in the school hall from 9am onwards, or receive them by e-mail, as was originally planned. Year 12 are then welcome to arrive from 10am onwards. Please could every pupil fill in the short form from the link below, in order for us to know their preference – it’s in Welsh for pupils to fill in. This will mean that we can schedule our e-mails and sort the necessary envelopes for the hall early on Thursday morning.

Cliciwch yma i ddewis / Click here to choose:

https://forms.gle/7h3UtsjVDSL53CGP9

Trefniadau TGAU / GCSE Arrangements

Awst 20 August

Bydd modd i ddisgyblion blwyddyn 11 ddod i gasglu’u canlyniadau yn neuadd yr ysgol o 9 o’r gloch y bore ar ddydd Iau 20 Awst. Os yw’n well gan eich plentyn dderbyn y canlyniadau drwy e-bost, yna mae hynny’n iawn hefyd. A wnaiff pob disgybl lenwi’r ffurflen fer, ar y linc isod er mwyn i ni gwblhau’r trefniadau, os gwelwch yn dda. Fel hyn, byddwn yn medru amseru’r e-byst a sortio’r amlenni perthnasol ar gyfer y neuadd, ben bore dydd Iau.

Year 11 pupils will be able to collect their results in the school hall from 9am onwards on Thursday morning 20 August. If your child prefers to receive their results by e-mail, then this is also fine. Please could every pupil fill in the short form from the link below, in order for us to know their preference – it’s in Welsh for pupils to fill in. This will mean that we can schedule our e-mails and sort the relevant envelopes for the hall early on Thursday morning.

Cliciwch yma i ddewis / Click here to choose:

https://forms.gle/7h3UtsjVDSL53CGP9

Pob dymuniad da / Best wishes

Iwan Pritchard
Pennaeth / Headteacher

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: