COVID-19: Diwedd Tymor yr Haf

Diwedd Tymor o’r Diwedd!

O’r diwedd, mae’n ddiwedd tymor, ar ddiwedd y flwyddyn fwyaf hynod yn fy ngyrfa’n dysgu. Yn un o’r blogiau ar ddechrau’r cyfnod clo, soniodd Miss James am y ffaith nad oedden ni fel staff wedi astudio’r modiwl pandemic fel rhan o’n cwrs ymarfer dysgu … Fodd bynnag, rwy bellach yn teimlo fel fy mod wedi graddio yn y pwnc. Mae’r ffon fesur 2 fetr a minnau’n dipyn o ffrindiau erbyn hyn!

Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni am eich holl gymorth a’ch cefnogaeth dros y misoedd diwethaf – yn cefnogi’ch plant o gartref, yn eu hannog, eu hargyhoeddi a’u bygwth i wneud gwaith. Rwy’n sylweddoli ei bod wedi bod yn gyfnod heriol i nifer. Ond mae’n edrych fel bod y feirws yn llacio’i afael ac yn byddwn, rywdro yn y dyfodol agos, yn medru dychwelyd i fywyd Bro Edern, fel o’r blaen.

Check in, catch up …

Diolch i’r rheini ohonoch sydd wedi anfon eich plant nôl i’r ysgol cyn yr haf. Mae wedi bod yn hyfryd cael disgyblion ar hyd y lle unwaith eto ac mae wedi rhoi blas i ni gyd o’r heriau a’r logistics diddorol sydd o’n blaenau ym mis Medi. Mae gennym gyfnod amhenodol o’n blaenau lle bydd pethau’n dal i fod yn wahanol. Bydd angen i ni barhau i gymryd camau pendant i amddiffyn disgyblion a staff fel ei gilydd ac rwy’n diolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth yn paratoi a chefnogi eich plant a’r ysgol gyda hyn.

Dros y tair wythnos diwethaf, mae disgyblion wedi cael cyfle i wneud yr hyn a elwir gan y llywodraeth yn “check in, catch up, prepare” ac mae hynny wedi bod yn werthfawr i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r broses. Roedd canllawiau’r llywodraeth yn bendant nad oedd disgyblion i gael gwersi arferol. Mae hyn wedi ein galluogi i edrych ar agweddau o les ein disgyblion ar ôl cyfnod mor hir i ffwrdd o’r ysgol. Mae hefyd wedi rhoi cyfle i ni arfarnu ein darpariaeth dysgu o bell, ac mae’r disgyblion wedi rhoi llawer o wybodaeth ddefnyddiol i ni am eu hoff adnoddau, eu hoff dasgau a’r tasgau sy’n caniatáu iddynt wneud y mwyaf o gynnydd. Maent hefyd wedi creu rhestr o 10 top tip ar gyfer athrawon Bro Edern er mwyn cloriannu’r cyfnod o ddysgu o gartref. Byddwn yn pori drwy adborth ein disgyblion ac yn rhoi llawer o’u hawgrymiadau ar waith wrth i ni ddatblygu dysgu digidol a dysgu cyfunol yr ysgol ymhellach.

Eisteddfod a Mabolgampau

Diolch i chi hefyd am gefnogi eich plentyn gyda chystadlaethau’r Eisteddfod a’r Mabolgampau rhithiol yr wythnos diwethaf. Gwelwyd rhai canlyniadau syfrdanol megis bechgyn bl 10 yn seiclo dros 100km a gwelwyd amseroedd arbennig o dda yn nifer o’r rasys rhedeg. O ran yr Eisteddfod, llongyfarchiadau i enillwyr y prif wobrau llenyddol: Y Gadair – Alys Grant, Y Tlws Saesneg – Eos Jones a’r Tlws Drama – Lleucu Evans. Llongyfarchiadau hefyd i bawb ddaeth i’r brig yn y cystadlaethau gwaith cartref a’r cystadlaethau perfformio. Mae digon o dalent ym Mro Edern mewn cymaint o wahanol gyfeiriadau – rydym yn ffodus iawn o’n disgyblion. Llongyfarchiadau i bawb! Dyma rai o’r buddugwyr:

Cymreictod

Un peth calonogol iawn dros y tair wythnos diwethaf oedd parodrwydd y disgyblion i siarad Cymraeg a’r ffaith eu bod yn parhau i wneud hynny’n rhugl ac yn hyderus. Efallai fod ambell un ychydig yn rhydlyd, ond gyda’r holl waith llafar wnaethpwyd dros y tair wythnos diwethaf, rydyn ni’n gallu gweld bod Cymraeg ein disgyblion gystal ag erioed. Mae’n bwysig eu bod yn parhau i ymarfer eu Cymraeg a gwylio rhaglenni S4C yn gyson dros yr haf. Dylsent achub ar bob cyfle i glywed Cymraeg a defnyddio’r iaith. Rydyn ni’n eich annog i wrando ar eiriau’r Athro Enlli Môn Thomas o Brifysgol Bangor, a ddylai fod yn hwb i chi i gyd fel rhieni:

#HerYrHafBE

Eleni rydyn ni’n lawnsio Her yr Haf ar gyfer disgyblion Bro Edern. Nid ydym yn gosod gwaith cartref ffurfiol, ond rydym ni am i ddisgyblion ddarllen cymaint â phosibl dros yr haf, a mwynhau darllen llyfrau o’u dewis nhw. Gallant ddarllen yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cofiwch drydar lluniau i @BroEdern gyda’r hashnod #HerYrHafBE er mwyn i ni weld yr amrywiaeth o lyfrau a lleoliadau darllen. Bydd y staff yn gwneud yr un peth!

Pan fydd eich plentyn yn gorffen darllen llyfr, llenwch y ffurflen hon fel y gallwn ddathlu holl lwyddiannau darllen ein disgyblion ym mis Medi.

https://forms.gle/yipz883WGtMzshCK8

Ym mis Medi, byddwn yn rhoi talebau hufen iâ Joe’s i’n darllenwyr mwyaf brwd. Rydyn ni wedi cynnwys y disgyblion sy’n gadael blwyddyn 6 yn yr her hefyd.

Diolch i’r staff

A hithau’n ddiwedd y flwyddyn, mae’n rhaid i mi ddiolch yn gyhoeddus i staff Bro Edern i gyd am eu holl waith eleni. Dyw hi ddim wedi bod yn hawdd, ond mae’r ymdrechion o bob cyfeiriad wedi bod yn arwrol. Mae Danny a Carl, sy’n gyfrifol am y safle, ynghyd â’r staff glanhau, wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau ein bod wedi medru ail-agor yn ddiogel. Gyda’r holl reoliadau newydd a ymddangosodd dros nos, mae wedi bod yn dipyn o gamp. Mae staff y swyddfa hefyd wedi bod yn gefn cyson i ni drwy’r misoedd diwethaf, ac mae’r holl staff dysgu a chefnogi wedi gweithio rownd y cloc i sicrhau bod disgyblion Bro Edern yn cael y cyfleoedd gorau posibl i lwyddo o gartref.

Ym mis Mehefin, pan gyhoeddwyd adroddiad Prifysgol UCL, Llundain yn honni bod disgyblion Cymru wedi cael cam gwag dros y cyfnod clo, aeth y staff ati i gasglu ystadegau’r lockdown ym Mro Edern, ac mae’r cwbl wedi dod ynghyd mewn un fideo i ddathlu’r holl waith sydd wedi cael ei gyflawni ar gyfnod mor heriol. Mae’r ystadegau’n eithaf syfrdanol – mwynhewch y fideo:

Prif Ddisgyblion Newydd

Ynghanol bwrlwm yr wythnos olaf yn yr ysgol, rydyn ni wedi cael holl ganlyniadau’r Eisteddfod, y Mabolgampau a nawr etholiad ein prif ddisgyblion. Derbyniodd pawb yn yr ysgol y linc er mwyn pleidleisio ddydd Llun a dydd Mawrth yr wythnos olaf, a diolch i bawb a wyliodd fideos y chwe ymgeisydd cyn bwrw eu pleidlais.

Mae’n bleser cyhoeddi mai ein prif swyddogion ar gyfer y flwyddyn nesaf fydd Lleucu Evans, Ffion Hodder a Bobbi Kerfoot. Y dirprwyon fydd Carys Fox, Chloe Lewis a Chloe Thomas.

Rydyn ni’n dymuno’n dda iddyn nhw wrth iddyn nhw ddechrau ar eu gwaith. Llongyfarchiadau i chi i gyd!

Staff sy’n gadael

Ar ddiwedd tymor fel hyn, mae’n anochel y bydd yna ychydig o fynd a dod, ac mae’n drueni nad oes modd i’r disgyblion ffarwelio’n swyddogol gyda staff sy’n ein gadael eleni.

Pob dymuniad da i Mr Tom Hancock (Add Gorff) yn Ysgol Dyffryn Aman, i Miss Catrin Thomas (Celf) yn Ysgol Bryn Tawe, i Mrs Rhian Borde-Davies (Add Gref) yn Ysgol Bro Morgannwg, Mr Trystan Williams (ADY) yn Ysgol Plasmawr, Mr Ceri Morris (Add Gorff) yn Ysgol Glantaf, i Mr Wayne O’Leary (Maths) nôl yn ardal Caerfyrddin, Mr Evan Wynne (Saesneg) ym Manceinion ac i Mrs Rhian Booth (Gwyddoniaeth) sy’n sefydlu busnes, ond yn aros yn lleol! Dymunwn yn dda hefyd i Mrs Siân Muliro (ADY) sy’n mynd i gychwyn cwrs ymarfer dysgu, ac i Mr Joseph Peace (ADY) sy’n mynd i gychwyn ar yrfa newydd fel peiriannydd cynnyrch.

Diolch iddyn nhw i gyd am eu cyfraniad i fywyd Bro Edern dros y blynyddoedd diwethaf.

Staff newydd

Gyda’r ysgol yn parhau i dyfu’n flynyddol, a chyda llawer mwy o ddisgyblion yn dechrau ym mlwyddyn 7 nag sy’n gadael blwyddyn 11, byddwn yn croesawu llawer o staff newydd ym mis Medi eleni. Mawr yw’r edrych ymlaen at eu croesawu i Fro Edern:

 • Miss Elin Lloyd (Cymraeg) – a gychwynnodd ar Fehefin 1af
 • Miss Megan Rose (Saesneg)
 • Mr Gruffydd Davies (Maths)
 • Miss Victoria Edwards (Maths a Dyniaethau)
 • Miss Enid Evans (Gwyddoniaeth)
 • Mrs Lowri Jones (ITM / Cymraeg)
 • Miss Elain Ainsworth (ITM / Cymraeg)
 • Mr Eurfryn Lewis (Celf)
 • Mr Hywel Williams (DT)
 • Mr Jordan Bishop (Add Gorff)
 • Miss Amy Nicholls (Add Gorff)
 • Miss Grace Goode (Add Gref)
 • Miss Ashleigh Gibbons-Green (Add Gref)
 • Miss Ela Rowlands (Daearyddiaeth)
 • Mrs Meriel Powell (Cydlynydd ADY)

Yn ogystal, byddwn yn croesawu Mrs Tirion Jones (Saesneg) nôl o’i chyfnod mamolaeth a Miss Lisa Ladd (Maths) nôl o’i blwyddyn sabothol yn Awstralia.

Diwrnodau Canlyniadau

Os oes gennych blentyn ym mlwyddyn 11, 12 neu 13, dylsech fod wedi derbyn neges destun gan yr ysgol yn esbonio y bydd diwrnodau’r canlyniadau eleni’n rhai rhithiol. Dyna yw’r cyfarwyddyd diweddaraf a dderbyniwyd gan y llywodraeth a’r sir, oherwydd rhesymau pellhau cymdeithasol a’r ffaith nad oes modd i ni drosglwyddo amlenni i ddwylo disgyblion. Bydd y canlyniadau’n cael eu rhyddhau i ddisgyblion drwy eu e-bost @ysgolbroedern, fel esboniwyd i chi eisoes. Os oes unrhyw broblem gyda mynediad i e-bost ysgol eich plentyn, yna dylsech fod wedi cysylltu eisoes gyda’r technegydd, sef: technegydd@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Petai’r canllawiau yn newid yn ystod tair wythnos gyntaf gwyliau’r haf, a bod opsiwn i chi ddod i gasglu’r canlyniadau o’r ysgol, yna fe gysylltwn gyda chi yn nodi hyn. Os oes unrhyw fodd i ni drefnu diwrnod canlyniadau ‘normal’ yna’n sicr fe wnawn hynny.

13 Awst yw diwrnod canlyniadau’r Chweched, 20 Awst yw’r canlyniadau TGAU.

Gyda diwrnod canlyniadau rhithiol, mae hyn yn rhoi problem i ni gyda chasglu iPads disgyblion blwyddyn 11 sy’n gadael ac hefyd casglu’r holl lyfrau a fenthycwyd i’ch plentyn ac sy’n eiddo i’r ysgol. Byddwn yn paratoi holiadur a fydd yn gofyn i chi ddewis adeg cyfleus i’ch plentyn ddychwelyd eiddo’r ysgol yn ystod y cyfnod rhwng Awst 14 ac Awst 21. Gofynnir i chi roi’r cyfan mewn bag plastig neu bapur er mwyn eu dychwelyd a bydd modd i ni wedyn roi’r eiddo mewn cwarantîn cyn ei ddosbarthu nôl i adrannau penodol. Os oes modd i ni gael diwrnod canlyniadau ‘normal’ yna byddwch angen dychwelyd holl eiddo’r ysgol er mwyn derbyn y canlyniadau, fel esboniwyd i’r disgyblion cyn i’r ysgol gau.

Clinig Cefnogi

Y bwriad yw cynnal clinig cefnogi, fel arfer, ar y diwrnod ar ôl y canlyniadau ar gyfer disgyblion sydd angen cymorth a chyngor wrth benderfynu ar y cam nesaf, neu wneud unrhyw drefniadau. Y dyddiadau fydd 14 Awst (Chweched) a 21 Awst (bl 11). Rydym yn aros i glywed beth fydd patrwm y diwrnodau hyn. Bydd yn dibynnu ar y cyngor meddygol. Ar hyn o bryd y bwriad yw cynnal sesiynau yn yr ysgol, ble bydd angen i chi fwcio slot, neu efallai y bydd angen i ni eu cynnal yn rhithiol. Byddwn yn rhoi gwybod i chi maes o law, ond bydd y gefnogaeth arferol yn sicr ar gael i’n disgyblion.

Trefniadau mis Medi

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at fis Medi, pan fydd yr ysgol yn dechrau dychwelyd i ryw fath o drefn arferol. Fodd bynnag, mae’r canllawiau ar gyfer ysgolion yn newid yn gyson, ac mae llawer o’r manylion ar gyfer mis Medi’n dal i fod yn aneglur ar hyn o bryd. Gallai codi cyfyngiadau’r lockdown dros yr haf olygu cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19, ac fe allai hynny olygu newid llwyr yn y canllawiau cyn mis Medi.

Fodd bynnag, mae gennym ein prif gynlluniau yn eu lle, a dyma sut y maen nhw’n edrych ar hyn o bryd. Oherwydd yr holl newidiadau, y rheolau’n newid drwy’r amser a’r ffaith y bydd gennym gymaint o staff newydd, byddwn angen 2 ddiwrnod dechreuol ar gychwyn y flwyddyn. Ac am ein bod yn disgwyl y bydd angen parhau i bellhau’n gymdeithasol, byddwn yn croesawu ein blwyddyn 7 newydd yn gyntaf nôl i’r safle, ynghyd â blwyddyn 12, sydd angen ymgartrefu i’r Chweched a gwneud y penderfyniadau terfynol am eu cyrsiau Lefel A.

 • Dydd Mawrth 1 Medi – Diwrnod Dechreuol – dim ysgol i’r disgyblion
 • Dydd Mercher 2 Medi – Diwrnod Dechreuol – dim ysgol i’r disgyblion
 • Dydd Iau 3 Medi – Diwrnod Pontio Blwyddyn 7 a 12
 • Dydd Gwener 4 Medi – Diwrnod Pontio Blwyddyn 7, 11 a 12
 • Dydd Llun 7 Medi – Blwyddyn 7, 10, 11, 12 a 13 yn unig
 • Dydd Mawrth 8 Medi – Blwyddyn 7, 9, 10, 11, 12 a 13 yn unig
 • Dydd Mercher 9 Medi – Pawb
 • Dydd Iau 10 Medi – Pawb
 • Dydd Gwener 11 Medi – Pawb

Yr Uned Drochi Iaith

Bydd disgyblion blwyddyn 7 yr Uned Drochi Iaith yn dechrau yn yr ysgol ar 7 Medi a disgyblion blwyddyn 8 yr Uned Drochi ar 9 Medi.

Gwisg Ysgol ym mis Medi

Ar hyn o bryd, canllawiau Llywodraeth Cymru yw nad oes angen gwisgo gwisg ysgol oherwydd mae angen mynychu’r ysgol mewn dillad glân bob dydd. Byddai hyn yn golygu gorfod prynu 5 set o wisg, neu rieni’n gorfod golchi dillad bob nos. Nid wyf yn bwriadu gofyn i’n rhieni wneud hyn. Felly, ym Mro Edern mae disgyblion wedi dychwelyd ers 29 Mehefin yn eu dillad eu hunain. Gallai’r canllawiau newid dros yr haf, ond er mwyn darparu sicrwydd i ddisgyblion a rhieni rydyn ni wedi penderfynu mai’r diwrnod cyntaf y bydd angen i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol yw dydd Llun 5 Hydref 2020. Mae hyn yn wir hefyd am y wisg addysg gorfforol. Nid oeddem am i rieni fod yn hollol ansicr am yr angen i brynu gwisg ar frys ai peidio, felly dylai hyn dynnu’r pwysau am nawr. Golyga hyn na fydd angen i chi frysio i YC Sports dros yr haf na sefyll mewn ciwiau esgidiau ysgol yn y dref.

Unwaith y byddwn yn ôl yn dilyn y canllawiau gwisg ysgol gofynnwch i chi barhau i ddilyn ein canllawiau esgidiau’n ofalus, os gwelwch yn dda. Ni chaniateir trainers na dim byd gyda logo, ac mae angen i esgidiau fod yn lledr, neu’n edrych fel lledr. Mae canllawiau llawn a lluniau ar y wefan pontio:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/pontio/gwybodaeth-bwysigimportant-information/gwisg-ysgolschool-uniform

Byddwn yn cysylltu gyda chi ddechrau Medi ynglŷn ag unrhyw newid ddaw i rym o 5 Hydref ymlaen.

Ar gyfer disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim mae grant gwisg ysgol ar gael os yw’ch pentyn yn cychwyn ym mlwyddyn 7 neu blwyddyn 10:

Croesawu Blwyddyn 7 newydd

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ein blwyddyn 7 newydd atom ym mis Medi. Rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith nad yw’r disgyblion wedi gorffen eu cyfnod yn yr ysgol gynradd yn y ffordd arferol, gyda llawer o’r profiadau cyffrous sy’n gysylltiedig â diwedd y cyfnod yn y cynradd yn hollol amhosibl eleni. Mae gennym gysylltiadau clòs iawn fel clwstwr, felly rydyn ni’n hyderus y caiff y disgyblion gyfleoedd i weld eu hathrawon cynradd hyd yn oed wedi iddynt ddechrau ym Mro Edern. Mae’n siomedig iawn na fydd modd i ddisgyblion blwyddyn 6 a 7 fynychu Llangrannog eleni, ond rydym yn gobeithio y bydd disgyblion blwyddyn 7 yn medru ymweld â Glan-llyn pan fyddan nhw ym mlwyddyn 8.

Rydych eisoes wedi derbyn llythyr sy’n esbonio fod disgyblion wedi cael eu clustnodi i wahanol ddosbarthiadau a llysoedd ar gyfer mis Medi, sef:

 • 7 Hafren 1 – Mr Paul Thomas (Gwyddoniaeth)
 • 7 Hafren 2 – Miss Catrin Francis (ITM)
 • 7 Rhymni 1 – Miss Elain Ainsworth (ITM / Cymraeg)
 • 7 Rhymni 2 – Mr Steffan Jones (Add Gorff)
 • 7 Taf 1 – Miss Elin Lloyd (Cymraeg)
 • 7 Taf 2 – Miss Enid Evans (Gwyddoniaeth)

Pennaeth Blwyddyn 7 yw Mr Gary Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Oherwydd rheoliadau GDPR, fe ddeallwch nad yw hi’n bosibl i ni rannu rhestrau dosbarth gyda chi. Diolch i’r rhieni sydd wedi cysylltu gyda Mr Ellis cyn diwedd y tymor er mwyn darganfod ym mha ddosbarth y bydd eu plentyn, yn unol â’r llythyr a anfonwyd atoch.

Trefniadau Dysgu mis Medi

Mae’r cyfnod diweddar wedi bod yn un heriol ond cyffrous wrth i ni ddatblygu gwahanol strategaethau addysgu ar lein. Er y bydd dysgu wyneb i wyneb yn digwydd o fis Medi ymlaen, dydyn ni ddim eisiau colli’r momentwm o ran yr elfennau o ddysgu rhithiol sydd wedi profi’n llwyddiannus. O’r herwydd byddwn yn parhau gydag elfennau o ddysgu rhithiol a fydd yn cefnogi’r dysgu wyneb yn wyneb yn y dosbarth fel bod eich plentyn yn cael y gorau o’r ddau fyd.

Byddwn yn trefnu dyfeisiau ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8 cyn gynted ag y bo modd yn y flwyddyn academaidd newydd. Rydym yn ymwybodol fod prinder dyfeisiau ar hyn o bryd oherwydd fod galw mawr am dechnoleg wedi bod dros y cyfnod diweddar, a’r ffaith fod y ffatrïoedd sy’n cynhyrchu technoleg ddigidol ledled y byd wedi gorfod cau am gyfnod.

O ran gwersi ymarferol, mae’r canllawiau eto yn parhau i newid, ond ar hyn o bryd gallwn gadarnhau y bydd cynnwys y gwersi ymarferol yn wahanol. Bydd llai o elfennau ymarferol yn y gwersi, a bydd angen i ni werthuso pob gweithgaredd ymarferol er mwyn asesu’r risg o ran iechyd a diogelwch. Er hynny, rydyn ni’n ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw gwersi ymarferol yn amserlen y disgyblion a gallaf eich sicrhau y byddwn yn gwneud popeth a allwn i sicrhau fod yr elfennau ymarferol yn parhau ar ryw wedd. Yn anochel, byddwn yn blaenoriaethu disgyblion blynyddoedd 10 – 13.

Bysiau ym mis Medi

Ar hyn o bryd, nid oes gennym unrhyw gadarnhad am drefniadau’r bysiau ym mis Medi. Rydym yn gwybod y byddant yn teithio, ond nid oes cadarnhad eto o faint o ddisgyblion sy’n gallu teithio ar y bysiau ar yr un pryd. Unwaith i’r sefyllfa fod yn gliriach ym mis Awst, byddwn yn cysylltu gyda chi.

Ffreutur ym mis Medi

Mae Cyngor Sir Caerdydd wedi cadarnhau nad oes unrhyw ffreutur yn agor yn y sir ar ddechrau mis Medi. Golyga hyn y bydd angen pecyn bwyd dyddiol ar eich plentyn a bydd angen sicrhau y bydd digon a ddŵr ganddynt am ddiwrnod cyfan.

Mae’r trefniadau ar gyfer disgyblion sy’n derbyn cinio ysgol am ddim fel y maent ar hyn o bryd. Byddwch yn parhau i dderbyn talebau, felly bydd angen i chithau ddarparu pecyn bwyd ar gyfer eich plentyn hefyd.

Ar hyn o bryd bwriad y sir yw y bydd y ffreutur yn ail agor ar 14 Medi. Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r sir hefyd yn manteisio ar y cyfle i wneud rhai newidiadau i’n ffreutur fydd yn golygu, gobeithio, llai o amser ciwio i ddisgyblion.

Ar hyn o bryd mae’r canllawiau yn nodi fod angen amser cinio gwahanol ar gyfer disgyblion, felly y bwriad yw rhannu gwers 4 yn ddau, gyda rhai disgyblion yn dilyn y drefn gwers 1, 2, 3, cinio, 4, 5, 6, a’r gweddill yn dilyn y drefn 1, 2, 3 ,4, cinio, 5, 6

Blwyddyn 13 ac UCAS

Ydy’ch plentyn yn ail-feddwl eu cynlluniau am fynd i’r brifysgol y flwyddyn nesaf? Ydyn nhw’n meddwl gohirio am flwyddyn? Ydyn nhw’n ystyried gwneud cais o’r newydd ar gyfer Hydref 2021? Yn amlwg does dim ateb cywir nac anghywir fan hyn, ond yr awgrym ar hyn o bryd yw y bydd nifer o fyfyrywyr blwyddyn 13 yn ail ystyried eu dewis gwreiddiol ar gyfer Hydref 2020. Os ydy’ch plentyn felly’n ystyried mynd i’r brifysgol eleni yna y cyngor yw i dderbyn, neu ohirio, y lle am flwyddyn, ond i beidio canslo’r lle er mwyn gwneud cais o’r newydd. Mae hyn oherwydd bod disgwyl i lawer mwy o fyfyrwyr wneud cais am le mewn prifysgol yn Hydref 2021.

Trefniadau Blwyddyn 12 >> 13

Rydym yn hynod o falch ein bod wedi medru trefnu i flwyddyn 12 ddychwelyd i’r ysgol am dridiau ar gyfer pob un o’u pynciau Lefel A cyn yr haf. Mae’r staff yn dweud bod hyn wedi bod yn werthfawr iawn i gael cyswllt uniongyrchol gyda’r disgyblion cyn y gwyliau. Mae angen i’r disgyblion nad oedd wedi medru mynychu gysylltu gydag aelodau eraill eu dosbarthiadau er mwyn dal lan gyda’r gwaith cyn mis Medi.

Mae’r argymhellion ar gyfer arholiadau Lefel A disgyblion blwyddyn 12 y flwyddyn nesaf, pan fyddant ym mlwyddyn 13, bellach wedi cael eu cyhoeddi gan CBAC a Chymwysterau Cymru. O edrych ar y drafft cyntaf, mae braidd dim newid i’r arholiadau, felly mae’n edrych y bydd ein disgyblion yn cael eu harholi ym mhob agwedd o’u cyrsiau, yn unol â’r fanyleb wreiddiol. Mae rhai mân newidiadau mewn ambell i bwnc, ond i bob pwrpas, mae’r cymwysterau’n aros yn union yr un fath. Rydym yn aros am gadarnhad terfynol.

O ran y cwrs Bac ar gyfer blwyddyn 12, mae’r holl waith sydd wedi cael ei gwblhau yn ystod y cyfnod clo’n dasgau sydd angen eu hanfon at CBAC. Cyn i’r ysgol gau, roedd yr Her Dinasyddiaeth yn barod i’w hanfon at CBAC a bydd yr Her hon yn cael ei hanfon yn syth pan fydd y ffenestr nesaf yn agor ar gyfer cyflwyno gwaith.
Dylai’r elfen Cyflogadwyedd o’r Her Menter fod wedi cael ei gwblhau yn ystod y cyfnod clo – mae mwyafrif y disgyblion wedi gorffen hwn. Mae’r elfen Cynnig Arloesol ar gyfer yr Her Menter hefyd wedi cael ei ddechrau a bydd y gwaith yn parhau ar hwn ym mis Medi.

Mae ambell i newid wedi cael ei gyhoeddi i’r gofynion Bac ar gyfer blwyddyn 12. Mae CBAC yn caniatáu i bawb ollwng un her oherwydd yr amser a gollwyd. Mae hyn yn golygu y bydd angen i ni nawr anfon NAILL AI’r Her Dinasyddiaeth NEU’r Her Gymunedol at CBAC. Mae’r Menter a’r Prosiect yn parhau’n orfodol. Golyga hyn nad oes angen i ddisgyblion gwblhau eu horiau cymunedol (a fydd braidd yn amhosibl o dan yr amodau presennol), os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, oherwydd gallant anfon eu Her Dinasyddiaeth yn lle. Ar gyfer y disgyblion sydd wedi cwblhau’r ddwy her yn llawn, byddwn – ar y cyd gyda’r disgyblion unigol – yn dewis yr her orau, gyda’r marc uchaf, er mwyn ei hanfon at CBAC.
Y prif dasg Bac ym mlwyddyn 13 yw’r prosiect unigol a bydd disgyblion yn cael cyfarwyddyd llawn am y ffordd orau ymlaen gyda hwn ym mis Medi.

Yn Google Classroom blwyddyn 12 mae Miss Land wedi llwytho 7 dogfen sy’n gysylltiedig gyda threfniadau UCAS er mwyn gwneud cais prifysgol. Fel arfer, byddem wedi cynnal noson gyflwyno UCAS i rieni cyn y gwyliau haf, ond yn hytrach mae’r holl wybodaeth yn y dogfennau i chi. Dylai’r rhain ateb yr holl ymholiadau sydd gennych. Os hoffech drafod y peth ymhellach, bydd croeso i chi drefnu cyfarfod gyda Miss Land neu Mrs Rhys Roberts ym mis Medi.

Trefniadau Blwyddyn 10 >> 11

Mae’r canllawiau ar gyfer arholiadau TGAU 2021 hefyd wedi cael eu cyhoeddi mewn drafft ac mae staff yr ysgol wedi bod yn brysur yn ymateb i’r ymgynghoriad a oedd ar agor am 6 diwrnod. Mae rhai mân newidiadau ar y gweill i rai cyrsiau TGAU, gydag ambell elfen ar fin cael ei hepgor neu ei haddasu. Yn sgil yr ymgynghoriad rydyn ni’n aros i glywed beth fydd y penderfyniad terfynol yn y gwahanol bynciau a byddwn ni’n trosglwyddo’r wybodaeth hon i’ch plentyn yn fuan ym mis Medi, unwaith i ni dderbyn cadarnhad.

Adroddiadau

Rydyn ni bellach wedi anfon adroddiad at bawb yn yr ysgol, fesul blwyddyn, dros fisoedd diwethaf y cyfnod clo. Maen nhw wedi cael eu hanfon i e-bost ysgol @ysgolbroedern eich plentyn, heblaw am ddisgyblion blwyddyn 7, sydd yn derbyn eu hadroddiadau drwy app ClassCharts eu rhieni. Mae’r adroddiad yn ymddangos yn adran ‘Announcements’ yr app.

Disodli llawlyfrau

Ym mis Medi byddwn yn dechrau ar system newydd o gofnodi gwaith cartref gan ddefnyddio’r app Classcharts. Os nad ydych wedi lawrlwytho’r app eto, yna cofiwch wneud hynny dros yr haf. Byddwch angen cofio defnyddio’r cod penodol sydd wedi cael ei yrru atoch yn barod, er mwyn i chi allu gweld y gwaith cartref sydd gan eich plentyn. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r cod yna cysylltwch â Mr Gary Ellis: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
Bydd rhieni blwyddyn 7 yn derbyn codau ym mis Medi.

Bydd y cytundebau y byddwch fel arfer yn eu llofnodi yn cael eu gyrru atoch drwy ParentPay o fis Medi ymlaen.

I’r rheini ohonoch a oedd yn parhau i ddefnyddio’r slipiau absenoldeb gwyrdd yn y llawlyfr, bellach bydd yn rhaid cofnodi absenoldeb eich plentyn, fel y gwna’r mwyafrif, drwy ffonio ar ddiwrnod cyntaf salwch eich plentyn.

Bydd yr wybodaeth ddefnyddiol sydd yng nghefn y llawlyfr bellach yn ymddangos ar Wal Bro Edern a chewch fynediad ato hefyd o’n gwefan newydd. Bydd popeth a oedd yn arfer bod yn y llawlyfr yn ymgartrefu mewn lleoliad digidol newydd, yn barod i rannu gyda disgyblion ym mis Medi. Os ydych chi o’r farn y byddai eich plentyn yn parhau i elwa o gael llyfr neu ddyddiadur i nodi tasgau gwaith cartref, yna mae croeso i chi anfon llyfr yn ddyddiol i’r ysgol gyda’ch plentyn.

Gwefan Newydd

Rydym yn hynod falch o lawnsio ein gwefan newydd ar ddiwedd y tymor fel hyn, yn barod ar gyfer mis Medi. Diolch i Mr George am yr holl waith. Dyma holl wybodaeth yr ysgol i gyd mewn un lle, er hwylustod i ddisgyblion, rhieni a staff fel ei gilydd. Y cyfeiriad fydd broedern.cymru a bydd yn datblygu dros y misoedd nesaf i fod yn gyrchfan hygyrch a defnyddiol i bawb.

Cymerwch amser i archwilio’r wefan – bydd yr atebion i lawer o gwestiynau mwyaf cyffredin ein rhieni bellach ar y wefan!

A dyna ni. Blwyddyn arall ar ben! Ac mae’r llith yma ar ben, am y tro. Byddwn yn anfon unrhyw ddiweddariadau mawr cyn mis Medi.

Hoffwn ddymuno pob dymuniad da i chi a’ch teuluoedd dros yr haf. Cymerwch ofal.

Yn gywir

Iwan Pritchard
Pennaeth

2 sylw ar “COVID-19: Diwedd Tymor yr Haf

 1. Diolch am eich holl waith yn ystod y cyfnod ansicr yma. Rydym ni fel rhienu yn teimlo’n ffodus iawn I gael y fath cefnogaeth wrth yr athrawon. Diolch

  Hoffi

 2. Diolch yn fawr am y gwybodaeth manwl. Rwy mor ddiolchgar o’r holl chi di neud i’r plant yn ystod yr amser hynod anodd ma. Mae pawb di bod yn wych👏👏.

  Gobeithio na fydd byth rhaid mynd nôl i amser tebyg i’r misoedd diwethaf byth eto! Er pa mor dda ma Rhys fel petai di ymdopi, mae di colli mas ar llawer mwy nac addysg ffurfiol. Rwy’n siwr fydd effaith yr amser ma ar bawb yn mynd i hela amser hir i ddatrus ond rwy’n ffyddiog bod e yn yr ysgol gorau i weithio trwy popeth a ddaw! Diolch bawb!

  Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: