COVID-19: Croeso Nôl

Croeso nôl

Daeth dydd o brysur bwyso!
Ie, y diwrnod mae llawer ohonoch wedi bod yn aros amdano ers dydd Llun 23 Mawrth, sef y diwrnod y caiff eich plentyn ddychwelyd i Fro Edern o’r diwedd! Rydyn ni’n edrych mlaen yn fawr at eu gweld.
I eraill, rydych chi’n anfon eich plentyn nôl yn betrusgar, a nod y blog hwn, a’r fideos sy’n rhan o’r blog, yw lleddfu eich ofnau ac esbonio beth yn union fydd yn digwydd dros y tair wythnos nesaf cyn gwyliau’r haf, a’r camau y mae’r ysgol wedi’u cymryd er mwyn sicrhau diogelwch pawb.
Mae eraill ohonoch wedi penderfynu peidio ag anfon eich plentyn nôl i’r ysgol cyn yr haf, ac rydyn ni’n deall fod hwn wedi bod yn benderfyniad anodd i chi, ac yn parchu’ch dewis. Yn y blog hwn, fe gewch hefyd y trefniadau dysgu ar-lein am weddill y tymor.

Trwy gydol y cyfnod paratoi rydyn ni wedi dilyn canllawiau Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru’n drwyadl. Mae asesiadau risg gennym yn eu lle, a chynhaliwyd profion statudol gan swyddogion cymwys ar faterion penodol e.e. nwy a dŵr.

Mae’r canllawiau’n nodi mai uchafswm o draean o ddisgyblion yr ysgol sy’n gallu bod yn yr ysgol ar unwaith, ond fod hyn yn ddibynnol ar nifer o ffactorau e.e. maint y lle mewn dosbarthiadau. Er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r firws rydym yn defnyddio hanner yr ysgol ar y tro sy’n rhoi uchafswm i ni o 160 o ddisgyblion i mewn ar unrhyw ddiwrnod, gan ystyried fod uchafswm y disgyblion sy’n gallu bod mewn ystafell ddosbarth bellach yn llai na 10, wrth sicrhau pellhau cymdeithasol. Mae disgyblion yr Hwb a’r Uned Drochi’n ychwanegol at y ffigwr hwn, ac o’u hychwanegu bydd hyd at draean o ddisgyblion yr ysgol yn bresennol bob diwrnod.

Trefn yr Wythnos Gyntaf

Ar gyfer yr wythnos gyntaf, sef dydd Llun 29ain ymlaen, bydd disgyblion yn yr ysgol am hanner diwrnod yn unig. Dylsech fod wedi derbyn neges destun unigol gydag enw eich plentyn, yn esbonio pa ddiwrnod y bydd swigen eich plentyn yn yr ysgol. Bydd disgyblion blwyddyn 7 ac 8 gyda ni yn y bore, ac fe ddylent gyrraedd rhwng 8:30 a 9am. Wrth gyrraedd yr ysgol, bydd aelod o staff ar ddyletswydd a bydd disgyblion yn cael eu hanfon i fynedfa benodol, yn dibynnu ar leoliad eu hystafell a byddant angen golchi eu dwylo’n drwyadl wrth gyrraedd. Bydd disgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn gadael safle’r ysgol fesul tipyn ar ôl 11:30am.

Mae blwyddyn 9 a 10, sef disgyblion sesiwn y prynhawn, angen cyrraedd rhwng 12:30 ac 1pm. Byddant yn cael eu rhyddhau fesul tipyn ar ddiwedd y dydd rhwng 3 a 3:15pm. Bydd disgyblion y prynhawn yn defnyddio ystafelloedd hollol wahanol i ddisgyblion y bore. Drwy gydol y diwrnod bydd staff glanhau’n brysur yn glanhau a diheintio rhannau cyffredin yr adeilad, a bydd yr ystafelloedd dosbarth yn cael eu glanhau’n drwyadl rhwng pob defnydd.

Os oes gennych un plentyn yn sesiwn y bore, a’r llall yn sesiwn y prynhawn yr wythnos hon, mae croeso i chi ollwng plentyn y prynhawn am 11:30 wrth gasglu plentyn y bore. Gallant aros ar iard bloc un nes i ni ddechrau derbyn disgyblion y prynhawn. Bydd angen iddynt gadw pellter o 2m oddi wrth unrhyw un arall ar bob achlysur.

Dechrau a Diwedd y Dydd

Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i barchu’r rheolau pellter cymdeithasol ar bob achlysur. Oherwydd hyn rydym yn gofyn i chi atgoffa’ch plentyn yn rheolaidd o’r angen i sicrhau dau fetr rhwng pob unigolyn. Dyma pam hefyd yr ydym yn gofyn i chi gyrraedd ar adeg penodol ac y byddwn yn gadael y disgyblion o’r adeilad bob yn dipyn ar ddiwedd y dydd. Bydd angen bod yn amyneddgar wrth i ni anfon disgyblion allan fesul tipyn, er mwyn cadw pawb yn saff.

Trefniadau’r Chweched

Rydyn ni wedi gweithio’n galed i sicrhau darpariaeth deilwng i flwyddyn 12 cyn yr haf. Bydd disgyblion yn mynychu’r ysgol am ddiwrnod i bob pwnc opsiwn. Dylai’r trefniadau fod gennych ers dechrau’r wythnos diwethaf.

Wythnos 1:
Cyrraedd drwy’r brif dderbynfa a chofrestru – 9:45 – 10:00am
Sesiwn lles a chyswllt pynciol 10am – 12pm 

Wythnos 2 a 3:
Cyrraedd drwy’r brif dderbynfa a chofrestru 9:15 – 9:30am
Sesiwn pwnc – 9:30am – 1:30pm
Bydd dau egwyl o 10 munud wedi’i amserlennu i bob pwnc

Dyma’r ddogfen a anfonwyd atoch, gyda holl drefniadau’r Chweched. Gwiriwch y ddogfen i weld pa bwnc sydd ar ba ddiwrnod:
https://docs.google.com/document/d/1xVV3faSkRrJn2D2vONZ31W6tPec2B0_MZTU6JqGi_ns/edit?usp=sharing

Rydyn ni yn y broses o drefnu arbrawf dysgu byw ar gyfer ambell wers yn y Chweched yn ystod wythnos 2 a 3. Bydd rhai pynciau’n rhan o’r arbrawf. Yr unig ddisgyblion fydd yn gymwys i fod yn rhan o’r arbrawf yw’r 9 disgybl y mae eu rhieni wedi nodi ar y ffurflen o’r cychwyn na all eu plentyn ddychwelyd cyn yr haf, ac yna dim ond os yw eu pwnc yn rhan o’r arbrawf. Mae ambell aelod o staff yn cysgodi rhwng nawr a’r haf, ac felly gall eu dosbarthiadau nhw, o bosibl, hefyd fod yn rhan o’r arbrawf. Cyn i wersi byw fedru cael eu cynnal, bydd pob disgybl a’u rhieni angen arwyddo cytundeb dysgu byw. Mae manylion a chytundebau i ddilyn yr wythnos hon, er mwyn paratoi ar gyfer wythos 2 a 3.

Yr Hwb – Plant Gweithwyr Allweddol

Mae’r Hwb cyfrwng Cymraeg yng Nglantaf, ar gyfer plant i weithwyr allweddol, wedi cau ddydd Gwener Mehefin 26. Mae’r cyfrifoldeb o redeg Hwb ar gyfer disgyblion Bro Edern bellach wedi cael ei drosglwyddo nôl i ni. Fodd bynnag, mae’r un rheolau’n parhau o ran cael eich derbyn i’r Hwb, sef bod angen i rieni gael eu derbyn gan y sir, cyn i ddisgybl fedru mynychu ein Hwb ni.

Ar gyfer y disgyblion blwyddyn 7,8,9 sydd wedi cael eu derbyn, bydd yr Hwb yn T7 a T8 a bydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8:30am tan 4:30pm. Mae rota o staff gennym yn barod i redeg yr Hwb am y tair wythnos nesaf. Fel man cychwyn bob dydd, bydd disgyblion yn cwblhau eu gwaith dysgu ar-lein a osodir yn ddyddiol iddynt gan eu hathrawon pwnc. Golyga hyn fod angen cas pensil ac iPad ysgol (bl 8 a 9) ar ddisgyblion yr Hwb, bob dydd. Gall blwyddyn 7 ddefnyddio’r cyfrifiaduron sydd ar gael. Bydd y rhain yn cael eu diheintio’n gyson.

Yn wahanol i’r ddarpariaeth yng Nglantaf NID yw Cyngor Caerdydd yn darparu bwyd na diod ar gyfer unrhyw Hwb yn y ddinas o ddydd Llun ymlaen, ac nid yw’r ffreutur ar agor i brynu unrhyw fwyd na diod. Mae’n bwysig iawn felly fod eich plentyn yn dod â digonedd o fwyd a dŵr gyda nhw i’r Hwb o ddydd Llun 29 Mehefin ymlaen.

Swigod -v- Yr Hwb

Ar unrhyw un diwrnod, gall eich plentyn fynychu eu swigen NEU’r Hwb.
Yn unol â’r rheolau, ni all disgybl drosglwyddo rhwng eu swigen blwyddyn a’r Hwb o fewn yr un diwrnod. Os hoffent fynychu eu swigen blwyddyn ar yr un diwrnod penodedig, yna mae croeso iddynt wneud, ond yna bydd angen iddynt adael yr ysgol am 11:30am ar y diwrnod hwnnw, gyda phawb arall, yr wythnos hon. Y diwrnod canlynol, gallant ddychwelyd i’r Hwb am y diwrnod cyfan. Yn ystod wythnos 2 a 3 byddant angen gadael yr ysgol o swigen eu blwyddyn am 3pm gyda phawb arall. Os ydych chi’n gweithio drwy’r dydd a bod angen i’ch plentyn fod yma tan 4 neu 4:30, yna’r Hwb yw’r unig opsiwn iddynt, er mwyn osgoi croes-heintio rhwng swigod a’r Hwb o fewn diwrnod ysgol.

Cynnwys y Sesiynau

Mae’r llywodraeth wedi pwysleisio mai’r ffocws ar gyfer y tair wythnos cyn yr haf yw: check in, catch up, prepare. Dyna fydd yn digwydd yn ein sesiwn yn yr wythnos gyntaf. Rydym wedi cynllunio tasgau gyda ffocws ar waith llafar, fel bod y disgyblion yn dod yn ôl yn syth i’r arfer o siarad Cymraeg â’i gilydd. Bydd disgyblion mewn swigod sy’n grwpiau bychain, ac yn cael cyfle i sôn am y tri mis diwethaf, eu gwaith, eu rhwystredigaethau, eu llwyddiannau, eu dyheadau ac unrhyw anawsterau. Bydd cyfle iddynt drafod unrhyw broblemau technolegol (iPads, Google Classroom, cyfrineiriau) a bydd help wrth law i ddatrys y rheini. O’r hyn a ddywed y disgyblion am eu gwaith, byddwn yn bwrw ymlaen i gynllunio sesiynau wythnos 2 a 3 yn sgil yr adborth, a bydd hyn hefyd yn fodd i ni fireinio ein darpariaeth dysgu ar-lein. Yn sesiwn wythnos 1, bydd cyfle hefyd i ymgyfarwyddo gyda threfn newydd yr adeilad a’r system un ffordd o amgylch yr ysgol. Mae’n debygol y bydd y mesurau newydd yn eu lle am sbel, felly bydd hwn yn fodd o baratoi’r disgyblion ar gyfer mis Medi. Bydd mynedfeydd ac allanfeydd yn cael eu dangos yn glir i’r disgyblion, a byddwn yn trafod y trefniadau ar gyfer larwm dân o dan y system newydd. Bydd y disgyblion gyda’r un athro/awes am y tair wythnos, ac yn yr un ystafell bob tro.

Dysgu ar-lein

Mae’r dysgu ar-lein yn parhau’n llawn yr wythnos hon, sef wythnos 1, gydag athrawon yn gosod tasgau dyddiol i ddisgyblion blwyddyn 7,8,9,10, er y bydd staff hefyd yn treulio 3 diwrnod nôl yn yr ysgol gyda’u swigod. Bydd angen amynedd wrth gysylltu gydag aelodau o staff o hyn allan, oherwydd ni fyddant bellach ar gael drwy’r dydd i ymateb i ymholiadau ac e-byst. Bydd gwersi blwyddyn 12 yr wythnos hon i gyd yn digwydd yn fyw yn yr ysgol.

Bydd blwyddyn 10 yn parhau i dderbyn gwersi pynciol ar-lein am y 4 diwrnod nad ydynt yn yr ysgol yn ystod wythnos 2 a 3, ond bydd disgwyl iddynt gystadlu ym mhrif gystadlaethau’r Eisteddfod. Bydd y tasgau hyn yn cael eu gosod fel eu gwaith cartref arferol o fewn ambell bwnc, er mwyn iddynt gael cyfle teg i gystadlu.

Bydd gwaith newydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan blwyddyn 7 am 4 diwrnod yr wythnos hon, sef dydd Llun i ddydd Iau. Mae hyn er mwyn cymryd i ystyriaeth y ffaith y bydd mwyafrif helaeth y disgyblion yn yr ysgol am yr un diwrnod arall, a gartref am 4 diwrnod, felly dim ond gwaith ar gyfer 4 diwrnod sydd angen. Rydym yn trefnu fel a ganlyn e.e. os yw eich plentyn yn yr ysgol ddydd Llun, yna byddant yn gwneud gwaith gwefan dydd Llun ar ddydd Mawrth, gwaith dydd Mawrth ar ddydd Mercher, gwaith dydd Mercher ar ddydd Iau a gwaith dydd Iau ar ddydd Gwener, oherwydd ni fydd gwaith newydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Gwener. Addaswch y patrwm, yn ôl eich diwrnod!

Trefniadau Wythnos 2 a 3

Pan fydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn ystod wythnos 2 a 3 bydd angen cyrraedd rhwng 8:30 a 9:00am. Bydd yr un drefn yn cael ei dilyn i gael mynediad i’r safle â’r wythnos flaenorol. Bydd dwy egwyl ac amser cinio yn ystod y diwrnod, a bydd pawb o flwyddyn eich plentyn yn cael egwyl a chinio ar yr un amser. Un flwyddyn ar y tro fydd yn cael egwyl yr un pryd, ac mae hwn wedi cael ei amserlennu’n dynn, er mwyn diogelu pawb. Bydd angen bwyta cinio yn yr ystafell ddosbarth, cyn i bawb gael cyfle i fynd allan i gael egwyl fer ar yr iard. Ni chaniateir unrhyw gemau pêl, er mwyn lleihau cyffwrdd a lledaenu’r feirws. Bydd y diwrnod yn gorffen am dri a bydd y disgyblion yn gadael yr adeilad bob yn dipyn rhwng tri a chwarter wedi tri.

Yn ystod wythnos 2, bydd disgyblion blwyddyn 7,8,9 yn cael tasgau Eisteddfod a Mabolgampau Rhithiol i’w cwblhau am y 4 diwrnod y byddant yn gweithio o adref. Bydd disgwyliadau penodol gennym o ran cwblhau tasgau gwaith cartref Eisteddfod a chymryd rhan yn y Mabolgampau, felly disgwylir i bob disgybl ymgymryd â’r tasgau’n llawn. Cyhoeddir y rhestr testunau yr wythnos hon, er mwyn iddynt gynllunio ym mha drefn y byddant yn cwblhau eu tasgau yn wythnos 2. Bydd gwobrau unigol, fesul dosbarth a fesul llys, felly mae pob pwynt yn cyfri. Mae llwyddiant llysol bob blwyddyn yn ddibynnol ar faint o blant mewn llys sydd wedi cystadlu ar y gwaith cartref, a bydd eleni’n ddim gwahanol. Mae pwyntiau’n cael eu dyfarnu ar gyfer pob tasg safonol a gyflwynir i bob cystadleuaeth, a marciau sylweddol ar gyfer y 1af, 2il a’r 3ydd ym mhob cystadleuaeth. Bydd y prif gystadlaethau e.e. y Gadair a’r Tlws Saesneg ar agor i bob disgybl, o flwyddyn 7 hyd 10 a 12, a byddant yn cael eu dyfarnu’n fyw ar-lein yn yr wythnos olaf, er mwyn i’r disgyblion fod yn rhan o’r seremoni rithiol a chlywed y feirniadaeth.

Yn ystod wythnos 3, sef wythnos olaf y tymor, byddwn yn cynnal wythnos iechyd a lles ar gyfer disgyblion blwyddyn 7,8,9 er mwyn iddynt gael cyfle i ymgymryd â gwahanol dasgau sy’n helpu eu hiechyd a’u lles ac yn eu haddysgu am yr agwedd bwysig hon o’u bywyd. Bydd tasgau penodol yn cael eu cyhoeddi er mwyn i’r disgyblion eu dilyn.

Yr Uned Drochi

Y Ganolfan Ddysgu fydd y lleoliad ar gyfer disgyblion yr Uned Drochi am y tair wythnos nesaf. Os yn berthnasol i chi, dylech fod wedi derbyn gwybodaeth gan Miss Rhian James ynglŷn â’r diwrnod y bydd eich plentyn yn mynychu’r Uned Drochi. Bydd y disgyblion yn yr Uned Drochi o 9:30am tan 3pm. Oherwydd hyn, bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn.

Bwyd a Diod

Ar gyfer yr wythnos gyntaf, ar wahân i ddisgyblion yr Uned Drochi, ni fydd y disgyblion yn yr ysgol yn ddigon hir i fod angen pryd o fwyd, ond dylent ddod â snac a digon o ddŵr gyda nhw. Nid yw Cyngor Caerdydd yn agor y ffreutur, ac oherwydd hyn ni fydd peiriannau bwyd a diod yr ysgol yn gweithio. Ni chawn, chwaith, ddarparu dŵr ar gyfer disgyblion. Golyga hyn ar gyfer yr ail a’r drydedd wythnos, y bydd angen digon o fwyd a diod ar gyfer y diwrnod cyfan ar ddisgyblion.

Bysus

Yn yr holiadur am ddychwelyd i’r ysgol rai wythnosau’n ôl, gofynnwyd i chi nodi os mai’r bws ysgol oedd yr unig ffordd i’ch plentyn fedru dychwelyd i’r ysgol. Diolch i’r rhieni a wnaeth hynny, ac o’r herwydd, mae llefydd wedi cael eu cadw i’ch plentyn ar y bws priodol. Fel nodwyd yn yr holiadur, ychydig iawn o ddisgyblion all deithio ar fysiau ysgol ar hyn o bryd, oherwydd rhesymau pellhau cymdeithasol: tua 8 ar fws 52 sedd a 14 disgybl ar fws deulawr 70 sedd. Rydyn ni wedi gorfod darparu rhestr enwau i NAT o enwau’r disgyblion sydd â llefydd cadw, ac felly dim ond y disgyblion hyn fydd yn cael teithio ar y bws. Os oes unrhyw ymholiadau am fysus dros y cyfnod yma, plîs cysylltwch gyda Mr Alan Williams drwy e-bost: AWilliams@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Yn ystod yr wythnos gyntaf bydd y bysiau’n cludo disgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn y bore ac yn mynd â nhw adref am 11:30am. Yn anffodus, ni fydd y bysiau’n rhedeg yn y prynhawn yn ystod wythnos 1. Yn ystod wythnos 2 a 3 bydd y bysiau yn cludo disgyblion sydd wedi gwneud cais am le ar y bws i’r ysgol yn y bore, ac adref yn y prynhawn.

Gwisg Ysgol

Mae’r Llywodraeth yn argymell ein bod ni’n golchi ein dillad bob tro, ar ôl bod mewn cysylltiad gyda phobl eraill. Hefyd mae’n bosib y bydd nifer o ddisgyblion wedi tyfu allan o’u gwisg bresennol ac ni fu’n bosib i chi brynu eitemau newydd tra bod y siopau ar gau. Oherwydd hyn ni fydd angen i’ch plentyn wisgo gwisg ysgol yn ystod wythnosau olaf y tymor, ond mae angen dod i’r ysgol mewn dillad glân bob tro.

Nodwch, os gwelwch yn dda, fod rhai ardaloedd o’r ysgol yn grasboeth yr adeg hon o’r flwyddyn, felly dylai eich plentyn wisgo dillad ysgafn. Dylent hefyd ddod ag eli haul i’r ysgol gyda nhw ar gyfer amser cinio.

Offer

Mae’n bosib i’r firws fyw ar arwynebau gwrthrychau, ond mae astudiaethau o firysau tebyg i COVID-19 yn dangos bod y risg o ddal y firws oddi ar arwyneb sydd wedi’i heintio yn lleihau’n sylweddol ar ôl 72 awr. Er mwyn lleihau’r siawns o ddal y firws nid yw’n bosibl rhannu unrhyw offer gyda disgyblion eraill. Mae hynny’n cynnwys cadeiriau a desgiau. Bydd cadeiriau wedi eu gosod gyda bylchau o ddau fetr rhyngddynt a bydd yn rhaid i’ch plentyn aros yn ei sedd trwy gydol y sesiynau. Bydd angen cofio cas pensil ac iPad ysgol bob tro y byddant yn mynychu’r ysgol. Bydd unrhyw lungopïo gan staff yn cael ei wneud o leiaf 72 awr cyn y sesiwn.

Masgiau

Am ein bod ni wedi rhoi mesurau yn eu lle i sicrhau pellter o 2m ar bob achlysur, a’n bod yn disgwyl i ddisgyblion gadw at hyn, mae’r sir yn dweud nad oes rheidrwydd ar ddisgyblion na staff i wisgo masg yn yr ysgol. Os yw’ch plentyn yn teithio i’r ysgol ar fws cyhoeddus, ac felly’n methu â chadw at y rheol dau fetr, bydd eich plentyn angen gwisgo masg wrth deithio.
Fodd bynnag, os hoffech i’ch plentyn wisgo masg yn yr ysgol, mae croeso iddynt wneud hynny ar bob achlysur.

Iechyd a Diogelwch

Mae swyddog iechyd a diogelwch y sir wedi ymweld â’r ysgol dair gwaith mewn tair wythnos, er mwyn cydgynllunio asesiad risg ar gyfer y cyfnod. Mae’r ysgol hefyd wedi cael ei phrofi i sicrhau fod y nwy a’r dŵr yn iawn cyn i ni ailagor.

Mae’r holl gynllunio ar gyfer ailagor yr ysgol wedi cael ei ganoli ar bellhau cymdeithasol a’r rheol allweddol o 2m o bellter rhwng pob unigolyn. Mae hyn wedi bod yn dipyn o her, fel y gwelwch yn ein fideo isod. Rhaid pwysleisio bod y rheol o 2m yn parhau i fod mewn grym yng Nghymru, ac mai Lloegr yn unig sy’n trefnu lleihau hwn i 1m yn y dyfodol agos.

Nid yw bywyd ysgol yn edrych fel y bu, ac oherwydd hyn, rydyn ni wedi cynhyrchu fideo er mwyn i rieni wylio gyda’u plant, cyn dychwelyd:

Fideo Dychwelyd i Fro Edern

Mae fersiwn Saesneg ar gyfer rhieni di-Gymraeg yma:

Returning to Bro Edern video

Parchu Disgwyliadau

Yn amlwg, mae llu o reolau a disgwyliadau newydd wedi ymddangos dros nos, wrth i ni gydweithio i geisio lleihau lledaenu’r feirws COVID-19. Erbyn hyn, dylai pawb fod yn gyfarwydd â nhw. Mae’r rhain yn ychwanegol at ddisgwyliadau arferol yr ysgol. Fel gydag unrhyw sefydliad, mae angen i ni gael cyfres o ddisgwyliadau sydd yn cadw trefn a chadw pawb yn ddiogel, ac ar hyn o bryd mae hyn yn fwy pwysig nag erioed.

Mae’r rheolau am barch, tegwch a Chymreictod yr un mor bwysig ag erioed, ond yn ogystal, yn sgil y rheoliadau newydd, bydd unrhyw ddisgybl sydd yn fwriadol yn cyfaddawdu diogelwch pobl ar safle’r ysgol, boed yn gyd-ddisgyblion neu’n staff, yn gorfod gadael y safle.

Dangos Symtomau

Os ydy’ch plentyn yn dangos unrhyw symtomau COVID-19, mae’n rhaid iddynt aros gartref a dilyn y camau: Profi, Olrhain, Amddiffyn. Unwaith iddynt dderbyn prawf am y firws a chael canlyniad negatif, gallant ddychwelyd i’r ysgol.
Os yw canlyniad y prawf yn bositif, mae’n rhaid i’ch plentyn barhau i hunan ynysu am o leiaf saith niwrnod o’r adeg pan ddechreuodd y symtomau. Mae’n rhaid i bawb sy’n byw yn y cartref, ond sydd heb ddangos unrhyw symtomau eto, hunanynysu am 14 diwrnod o’r diwrnod y dechreuodd y symptomau. Os yw canlyniad eich plentyn yn aneglur neu’n amhendant, bydd angen i chi drefnu prawf arall a pharhau i hunanynysu.

Os bydd eich plentyn yn dangos symtomau yn yr ysgol, byddwn yn gwneud trefniadau i’w hanfon adref cyn gynted â phosibl gan ddilyn y canllawiau perthnasol.

Derbynfa’r Ysgol

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, nid yw hi bellach yn bosibl i rieni ddod i dderbynfa’r ysgol heb rybudd. Gofynnwn i chi gysylltu dros y ffôn, neu drwy e-bost, yn y man cyntaf. Os nad ydych yn sicr at bwy i anfon eich ymholiad, gyrrwch e-bost i gyfeiriad canolog yr ysgol: post@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
Cofiwch ystyried y bydd llawer o staff nawr yn dysgu drwy’r dydd unwaith eto.

Os ydych wedi gwneud trefniadau i ddod i ymweld ag aelod o staff yn yr ysgol bydd angen i chi ddod i dderbynfa’r ysgol, a defnyddio’r diheintydd sydd wrth y fynedfa cyn mynd ymhellach. Os oes pobl eisoes yn y dderbynfa, bydd angen i chi giwio y tu allan.

Croeso Nôl

Mae wedi bod yn amser hir ers i ni weld ein disgyblion diwethaf, ac er gwaethaf pawb a phopeth, mae’r holl staff yn edrych ymlaen at groesawu pawb nôl i’r ysgol yn ddiogel. Dyma fideo’r staff ar gyfer eich plant:

Croeso Nôl

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i’r staff, am eu holl ymdrechion wrth gadw Bro Edern i fynd dros y tri mis diwethaf. Mae swmp a sylwedd y gwaith a gyflawnwyd gan y staff wedi bod yn dipyn o gamp, ac rwy’n credu y gallwn ni fod yn falch iawn o’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni ar ran ein disgyblion.

Ond hefyd, i gloi, mae diolch enfawr i chi fel rhieni am barhau i’n cefnogi ni fel ysgol. Rwy’n deall nad yw hi bob amser wedi bod yn hawdd, a hoffwn ddiolch i chi’n ddiffuant am ddyfalbarhau, ac am eich cefnogiaeth lwyr i ni fel ysgol dros y cyfnod yma. Pwy fyddai wedi meddwl, ar ddydd Gwener yr ugeinfed o Fawrth, pan welson ni eich plant ddiwethaf, y bydden nhw’n cael tri mis o addysg o gartref, cyn i ni eu gweld nhw eto? Mae wedi bod yn gyfnod rhyfedd ar y naw.

Dymuniadau gorau

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: