COVID-19: Nôl Cyn yr Haf

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn dan yr amgylchiadau a diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth barhaus i’ch plant ac i’r ysgol wrth i ni barhau gyda’r dysgu dan glo. 

Mae’n siŵr eich bod i gyd yn ymwybodol o gyhoeddiad y gweinidog addysg, Kirsty Williams, ynglŷn ag ail agor ysgolion, a’ch bod yn meddwl sut fydd hynny’n edrych ym Mro Edern. Rydym wedi derbyn canllawiau gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru ac mae’n cynlluniau yn seiliedig ar y canllawiau hynny. Serch hynny, mae’r sefyllfa’n parhau i esblygu a gofynnaf am eich amynedd a’ch dealltwriaeth wrth i ni barhau i drefnu i ail agor yr ysgol yn raddol, ac addasu’r trefniadau hynny yn sgil unrhyw ddatblygiad pellach.

Beth yw bwriad agor ysgolion?

Mae’r dywediad ‘check-in, catch-up (gyda’n gilydd) and prepare’ bellach yn ymadrodd dyddiol yn y proffesiwn addysg, a dyna yn union yw bwriad ail agor yr ysgol. Mae’n gyfle i’ch plant ddod i’r arfer â’r drefn newydd yn yr ysgol, i ddod i weld rhai o’u cyfoedion ac i baratoi at fis Medi. Mae neges glir wedi dod gan y llywodraeth a chan y Cyfarwyddwr Addysg mai nid bwriad y cyfnod yma yw darparu sesiynau dwys o ddysgu i ddisgyblion. Ar gyfer ysgolion Cymraeg, mae hwn yn gyfle allweddol i ddisgyblion gael cyfle i siarad Cymraeg ac ailsefydlu eu Cymreictod – i rai disgyblion, y cyfle cyntaf ers amser maith. Bydd Bro Edern yn ail agor i ddisgyblion blwyddyn 7,8,9,10 a 12. Erbyn yr adeg hon o’r flwyddyn, mae bl 11 a 13 wedi gorffen yn swyddogol ar gyfer yr haf.

Beth fydd yn digwydd i’r Hybiau?

Mae’r hybiau’n gorffen yn eu ffurf bresennol ar 26 Mehefin. O 29 Mehefin ymlaen bydd unrhyw ddisgybl oedd yn mynychu’r Hwb yng Nglantaf, ac sy’n ddisgybl ym Mro Edern, yn gallu cael mynediad i Fro Edern bum niwrnod yr wythnos. Os ydych yn weithiwr allweddol ac yn dymuno gwneud cais am le i’ch plentyn ym Mro Edern o 29 Mehefin ymlaen bydd angen gwneud hynny drwy’r system ganolog. Cyngor Caerdydd ac nid yr ysgol fydd yn penderfynu pwy sydd yn gallu cael mynediad i Fro Edern bum niwrnod yr wythnos. O Fehefin 29 ymlaen bydd pob hwb yng Nghaerdydd yn agored rhwng 8:30am a 4:30pm.

Beth fydd yn digwydd i’r gwersi ar-lein?

Byddwn yn parhau i ddarparu gwersi ar-lein rhwng nawr a diwedd y tymor. Serch hynny, o 29 Mehefin ymlaen bydd natur ac amlder y gwaith a osodir yn newid ychydig gan y bydd yn amhosib i athrawon gynllunio gwersi digidol a chynnal sesiynau yn yr ysgol ar yr un pryd. Gofynnwn am eich dealltwriaeth gyda hyn, ac fe wnawn ein gorau i sicrhau bod y dysgu digidol yn parhau i fod yn berthnasol a diddorol.

Pa fesurau diogelwch ydyn ni’n eu cymryd?

Rydym yn dilyn canllawiau Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru ar gyfer mesurau diogelwch. Fe fydd llwybr un ffordd drwy’r ysgol a bydd disgwyl i ddisgyblion a staff ddilyn y llwybr. Bydd disgwyl i bob disgybl ac aelod o staff gadw pellter o ddwy fetr oddi wrth ei gilydd drwy’r adeg (onibai fod rheswm meddygol yn rhwystr i hynny). Bydd arwyddion drwy’r ysgol yn atgoffa disgyblion a staff o’r gofynion hyn. Bydd gorsafoedd hylendid dwylo’n cael eu gosod gan Gaerdydd a bydd yn rhaid i ddisgyblion olchi eu dwylo gyda sebon yn rheolaidd. Bydd system giwio ar gyfer defnyddio’r tai bach a bydd aelodau o staff yn goruchwylio’r ciw. 

Pa mor aml fydd ardaloedd yn cael eu glanhau?

Pan gaeodd yr ysgol i ddisgyblion ym mis Mawrth fe lanhawyd pob ardal yn drylwyr, a bydd pob ardal yn cael ei glanhau eto cyn i ddisgyblion a staff ddychwelyd. Bydd pob ardal a ddefnyddir yn yr ysgol o 29 Mehefin ymlaen yn cael ei glanhau’n drylwyr ar ddiwedd y sesiwn. Os oes unrhyw ardal yn cael ei defnyddio gan ddau grŵp o ddisgblion yn ystod y dydd, bydd yr ardal yn cael ei glanhau’n drylwyr rhwng sesiynau. Y bwriad yw defnyddio gwahanol rannau o’r ysgol ar sail rota fel y gallwn adael cyn hwyed o amser ag sy’n bosib rhwng bob defnydd. Byddwn yn derbyn canllawiau ychwanegol ar lanhau gan Gyngor Caerdydd dros y dyddiau nesaf ac yn gosod unrhyw fesurau ychwanegol yn eu lle.

Swigod

Bydd pob disgybl angen bod mewn ‘swigen’ (bubble) am y cyfnod y maent yn yr ysgol. Ystyr ‘swigen’ yw grŵp o ddisgyblion ac athrawon a fydd yn mynychu’r un ardal o’r ysgol ar yr un adeg. Hyd yn oed o fewn yr un swigen, bydd gofynion pellhau cymdeithasol yn parhau. Pwrpas hyn yw rhwystro lledaenu’r feirws COVID-19. Oherwydd hyn, byddant yn mynychu’r ysgol ar yr un pryd â disgyblion eraill sydd o fewn eu swigen. Bydd disgyblion gweithwyr allweddol yn ffurfio un swigen ar wahân a byddant angen aros o fewn y swigen hon yn yr ysgol. Ni fydd disgyblion sydd yn swigen plant y gweithwyr allweddol yn cymysgu gyda swigod eraill yr ysgol ar y gwahanol ddiwrnodau. Gobeithiwn yn fawr sicrhau bod brodyr a chwiorydd yn yr un swigen, ac felly’n gallu dod i’r ysgol ar yr un diwrnod er mwyn ceisio lleihau’r posibilrwydd o draws-heintio. 

Pwy fydd yn swigen fy mhlentyn?

Mae trefniadau a logistics trefnu’r swigod yn gymhleth iawn, felly nid oes manylion gennym am hyn eto. Fel y crybwyllwyd uchod, byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod brodyr a chwiorydd yn yr un swigen, ac felly’n mynychu Bro Edern ar yr un diwrnod. O fewn pob swigen, bydd y disgyblion yn cael eu rhannu fesul blwyddyn mewn i grwpiau bach ar gyfer gweithgareddau’r dydd. Yr ysgol sy’n penderfynu ar y swigod, ac oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, ni fydd hi’n bosibl i ddisgyblion fynychu ar ddiwrnodau heblaw diwrnod eu swigen. 

Beth fydd y strwythur ar gyfer y disgyblion?

Mae angen ystyried llawer iawn o ffactorau wrth bwyso a mesur pryd bydd eich plentyn yn gallu dod i’r ysgol. Un ffactor amlwg yw mai uchafswm o 33% o ddisgyblion yr ysgol sy’n gallu bod yn bresennol ar unrhyw adeg. Unwaith y byddwn yn gwybod faint o ddisgyblion sy’n bwriadu dychwelyd cyn yr haf fe fyddaf yn cysylltu eto gydag amser cychwyn a gorffen y diwrnod. Fe fydd yn wahanol i’r amseroedd arferol gan y bydd angen i ni sicrhau nad yw pawb yn cyrraedd nac yn gadael ar yr un adeg.

Beth fydd yn digwydd ar yr wythnos yn dechrau 29 Mehefin?

Os yw’ch plentyn yn mynychu darpariaeth gweithiwr allweddol yn yr ysgol yna bydd ef/hi yn gallu dod mewn drwy’r wythnos.

I bawb arall, y bwriad yw cael grwpiau o ddisgyblion i mewn am hanner diwrnod yr un yn ystod yr wythnos gyntaf i ymgyfarwyddo â’r drefn newydd, i gynnal gweithgareddau lles, ac i rannu gwybodaeth gyda staff am unrhyw ddarn/au penodol o waith oedd yn peri trafferth yn ystod y cyfnod dan glo. Ar gyfer hyn byddwn yn defnyddio gwahanol rannau o’r ysgol er mwyn lleihau’r risg o ledaenu unrhyw haint e.e. coridor Cymraeg fore Llun, coridor dyniaethau bnawn Llun; coridor cerdd a drama fore Mawrth, coridor Saesneg bnawn Mawrth ayb os yw’r grwpiau’n ddigon bychan.

Beth fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos yn dechrau 6 Gorffennaf?

Byddwn yn derbyn dau, neu ragor o grwpiau, y dydd am ddiwrnod cyfan yn ystod yr wythnos hon. Byddwn yn parhau â’r cyfnodau ymgyfarwyddo a chynnal gweithgareddau lles, a bydd cyfle i’ch plentyn gael cyfnod gydag athrawon pynciol yn mynd dros unrhyw waith nad ydynt wedi ei ddeall. Fel y dywedais eisoes, nid cyfnod o ddysgu dwys yw hwn; yn hytrach mae’n gyfle i’ch plentyn deimlo ei b/fod yn gallu cael cefnogaeth bynciol os oes unrhyw beth nad yw’n ei ddeall. Y tebyg yw na fydd eich plentyn yn cael sesiynau gyda’u hathrawon pwnc arferol, oherwydd fe fyddan nhw, fel y disgyblion, hefyd yn perthyn i swigen. 

Beth fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos yn dechrau 13 Gorffennaf?

Bydd strwythur wythnos 13 Gorffennaf yr un peth â strwythur wythnos 6 Gorffennaf.

Beth fydd yn digwydd wythnos yn dechrau 20 Gorffennaf?

Mae hon yn wythnos sydd newydd gael ei hychwanegu at dymor yr haf. Ar hyn o bryd mae’r trefniadau ar gyfer yr wythnos yma i’w cadarnhau, ac yn ddibynnol ar yr hyn y llwyddwn i’w gwblhau yn y tair wythnos flaenorol. Bydd yr ysgol nawr yn cau ar gyfer yr haf ar 24 Gorffennaf, nid 17 Gorffennaf fel y cynllun gwreiddiol. 

A fydd modd rhannu offer?

Ni fydd modd rhannu unrhyw offer a dylai’ch plentyn ddod â’r holl offer angenrheidiol gydag ef/hi i’r ysgol. Bydd hyn yn cynnwys offer ysgrifennu e.e. peniau a phensiliau, ac iPad wedi ei wefru’n llawn (blynyddoedd 8 – 10). 

A ddarperir bwyd a diod yn ystod y cyfnod hwn?

Cyngor Caerdydd sydd yn gyfrifol am ddarparu bwyd a diod i’r ysgol, ac ni fydd y Cyngor yn darparu bwyd na diod yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys o’r peiriannau. Bydd angen i’ch plentyn ddod â digon o fwyd a diod gydag ef/hi i’r ysgol felly. Ni ellir ail-lenwi poteli dŵr ar hyn o bryd oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, felly bydd angen i’ch plentyn ddod â digon o ddŵr am y diwrnod. Mae’r system ar gyfer cinio rhad ac am ddim yn parhau ble mae’r cyngor yn talu arian yn uniongyrchol i’ch cyfrifon trwy ParentPay.

A fydd angen gwisgo gwisg ysgol?

Ni fydd angen i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol swyddogol ar gyfer y cyfnod hwn. Serch hynny, mae gofyniad penodol fod eich plant yn gwisgo dillad sydd yn lân y diwrnod hwnnw, i’r ysgol. Mae hyn yn holl bwysig er mwyn ceisio lleihau lledaeniad yr haint. 

Sut ddylai fy mhlentyn gyrraedd yr ysgol?

Am fod hwn yn gyfnod mor wahanol, mae’r Cyngor yn annog disgyblion i gerdded neu feicio i’r ysgol yn ystod pedair wythnos olaf y tymor, ond rydyn ni’n deall nad yw hyn yn ymarferol bosibl i bawb oherwydd pellteroedd. Mae croeso i rieni ollwng eu plant wrth ymyl yr ysgol. Rydyn ni’n parhau i aros am gadarnhad am y bysus ysgol. Er ei bod yn bosib y bydd bysiau ysgol yn gallu rhedeg yn y cyfnod hwn, ni fydd modd iddynt ond cludo nifer fechan iawn o ddisgyblion i’r ysgol oherwydd rhesymau pellter cymdeithasol.

Beth sydd angen ei wneud nesaf?

Mae holiadur i chi ei lenwi er mwyn i ni weld faint ohonoch sydd am yrru’ch plant yn ôl i’r ysgol cyn yr haf a faint ohonoch sy’n bwriadu gwneud cais i Gyngor Caerdydd am le dyddiol fel gweithwyr allweddol. Bydd cael gwybod y wybodaeth yma yn ein galluogi i orffen y trefniadau grwpiau ar gyfer y pedair wythnos. Ni allwn wneud unrhyw flaengynllunio pellach o ran amserlen, rota a staffio nes i ni wybod faint o ddisgyblion sydd yn bwriadu mynychu’r ysgol. Oherwydd hyn, gofynnwn yn garedig i chi lenwi’r holiadur erbyn 10am fore dydd Mawrth, sef 16 Mehefin. 

Linc i’r holiadur: https://forms.gle/gsk4WagBCfxVTGps8

Rwy’n siŵr fod gennych lawer o gwestiynau sydd heb eu hateb yn y blog hwn. Mae hynny, fwy na thebyg, am na wyddwn yr ateb iddynt eto. Nid yw’r dyddiad, er enghraifft, ar gyfer yr wythnos ychwanegol o wyliau yn hanner tymor yr hydref wedi ei gadarnhau. Mae blwch sylwadau ar ddiwedd yr holiadur os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau penodol.

Unwaith y bydd gennyf ddiweddariad o’r sefyllfa fe fyddaf yn cysylltu gyda chi eto.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth barhaus.

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: