COVID-19: Hanner Tymor Sulgwyn

Co ni off, yn dechrau blog arall wrth sôn am amser. Sori, ond mae’r cysyniad o amser yn parhau i fy rhyfeddu o ddydd i ddydd. Rydyn ni ar lockdown … ers pryd? Pa wythnos yw hi ar yr amserlen? Pa ddiwrnod o’r wythnos yw hi? Pa ddiwrnod mae’r biniau’n cael eu gwacáu yr wythnos hon? A chyda holl gyffro a byrbwylltra gwleidyddol y dyddiau diwethaf, mae’n anodd credu fod Theresa May wedi cyhoeddi ei bod yn ymddiswyddo fel prif weinidog ers blwyddyn. Y 24ain o Fai 2019 oedd hynny. Blwyddyn?! Mae’n teimlo fel ddoe, ac eto mae’n teimlo fel yr oes o’r blaen, ac yn sicr, fel oes wahanol.

Rydyn ni ar ein hail wyliau ysgol ers y lockdown. Sut ddigwyddodd hynny? Mae’r tywydd yn brafio, a daw hyfryd fis Mehefin cyn bo hir. Rwy’n credu mai clywed y gwcw yw’r peth olaf i ni boeni amdano eleni. Roedden ni i fod yn edrych ymlaen yn ein coch, gwyn a gwyrdd at yr Ewros, a oedd i fod i ddechrau ymhen pythefnos. Yr unig obaith ar y gorwel pell yw y bydd Joe Allen, yn ffit eto erbyn y flwyddyn nesaf. Ac i ni athrawon mewn ysgolion Cymraeg – dim rhagbrofion coch, gwyn a gwyrdd yr wythnos hon am 7:45am. Y tro cyntaf yng ngyrfa llawer o athrawon lle mae ganddynt hanner tymor Sulgwyn “rhydd”, ac eto, nid rhyddid yw lockdown i bobl sy’n dilyn y rheolau, yn gwylio’r ystadegau trist dyddiol ac yn ysu am ryw fath o normalrwydd unwaith eto. A phan ddaw, nid normal fydd gennym, ond y normal newydd. Ac ar hyn o bryd, does neb yn sicr sut fydd hynny’n edrych.

#ByddGaredig

Er mwyn cadw mewn cysylltiad gyda’r disgyblion, ac er mwyn eu hannog i ystyried gwahanol bethau a allai gefnogi eu hiechyd meddwl yn ystod y cyfnod dan glo, mae’r staff wedi rhoi fideo at ei gilydd, yn arbennig ar gyfer ein disgyblion. Mae’r staff yn sôn am wahanol bethau y maen nhw wedi bod yn eu gwneud o gartref, ac yn rhoi syniadau i’r disgyblion. Mae’n ddiwedd yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, a’n thema ni yw caredigrwydd, dan yr hashnod #ByddGaredig:

#ByddGaredig

ClassCharts

Cymysg yw’r ymateb i ClassCharts ar hyn o bryd, ond mae mwyafrif sylweddol o rieni’n gweld yr wybodaeth ar yr app yn ddefnyddiol iawn wrth iddyn nhw geisio dirnad beth sydd angen i’w plentyn wneud a cheisio darganfod beth sydd ar goll. Rydyn ni’n deall bod ymddangosiad y coch yn gallu achosi siom a rhwystredigaeth i rai, ond mae’r mwyafrif yn gwerthfawrogi’r diweddariad cyson gan staff. Rydyn ni hefyd yn deall fod dyfodiad y gwyrdd yn destun llawenydd i nifer, ac rydyn ni’n ceisio’n gorau i sicrhau bod disgyblion yn cael eu gwobrwyo gymaint â phosibl gyda phwyntiau gwyrddion.

Nid yw staff yn rhoi pwyntiau cochion yn syth, ond yn hytrach maen nhw’n aros ychydig ddyddiau ar ôl unrhyw ddyddiad cau er mwyn i bawb gael cyfle i gyflwyno’r gwaith heb bwyntiau cochion yn ymddangos. Os ydych chi’n credu bod eich plentyn wedi cael coch ar gam, a bod hynny’n destun rhwystredigaeth yn y tŷ, yna cysylltwch gyda’r pennaeth blwyddyn. Nid gelyniaethu na dala pobl mas yw nod ein defnydd o ClassCharts, dim ond cynnig arweiniad i rieni weld beth yw sefyllfa ddiweddaraf gwaith eu plentyn. Os ydych chi’n hyderus fod eich plentyn wedi gwneud popeth o fewn ei g/allu i gwblhau gwaith yr wythnos, ac wedi gweithio’n gyson, yna nid oes angen poeni. Ar y llaw arall, os yw eich plentyn yn chwarae Fortnite nes yr oriau mân, ac heb fod ar gyfyl unrhyw lyfr ers dyddiau, yna dylai’r wybodaeth eich cynorthwyo i geisio rhoi eich plentyn nôl ar drac.

Dosbarthwyd y codau ClassCharts yn y nosweithiau rhieni yn ystod y flwyddyn. Os hoffech eich cod rhiant ar gyfer ClassCharts unwaith eto, yna cofiwch gysylltu gyda Mr Trystan Williams: TWilliams@

Eisteddfod T

Gyda Eisteddfod yr Urdd wedi’i chanslo ers sbel, mae’r Urdd wedi trefnu Eisteddfod o gartref ar gyfer cystadleuwyr, eisteddfodwyr a chefnogwyr ledled Cymru. Bydd clipiau sydd wedi cael eu ffilmio gartref yn cael eu beirniadu, gyda llawer o gystadlaethau ysgafn dyddiol a llawer o hwyl, gan gynnwys her chwaraeon dyddiol. Pob lwc i’n disgyblion sy’n cystadlu o’r tŷ!

Manylion ar wefan yr Urdd: https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/eisteddfod-t/

Manylion llawn am y rhaglenni: http://s4c.urdd.cymru/cy/

Fideos yr Urdd, gan gynnwys yr Her Chwaraeon: https://www.youtube.com/channel/UCo4eTewLpug0_dyuoWCikag/videos

Trefniadau ar ôl Sulgwyn

Blwyddyn 7 ac 8

Bydd trefniadau blwyddyn 7 ac 8 yn parhau fel y maent ar hyn o bryd.
Mae blwyddyn 7 wedi hen gyfarwyddo gyda’u gwefan ddyddiol a’r dasg ffocws yn Google Classroom. Mae’r drefn yn gweithio’n dda. Un blaenrybudd: bydd tasg ffocws Gwyddoniaeth ar ddydd Mercher 3 Mehefin a bydd disgyblion blwyddyn 7 angen bresychen goch ar gyfer eu harbrawf!
Mae blwyddyn 8 yn dilyn eu hamserlen ac yn ymweld â’r Google Classrooms perthnasol, o wers i wers. Bydd hi’n Wythnos 1 ar ôl hanner tymor.

Tra bod pethau’n parhau fel arfer i flwyddyn 7 ac 8, mae gwahanol newidiadau amserlen, a threfniadau newydd ar gyfer y blynyddoedd canlynol:

Blwyddyn 9

Fel wnaethon ni grybwyll o’r blaen, dyma gadarnhau y bydd blwyddyn 9 yn dechrau ar eu cyrsiau TGAU ar ôl hanner tymor. Golyga hyn na fyddant bellach yn derbyn gwersi yn y pynciau nad ydynt wedi’u dewis.

Gwaith Bac Blwyddyn 9
Drwy’r dydd ar ddydd Llun 1 Mehefin a dydd Mawrth 2 Mehefin bydd disgyblion blwyddyn 9 yn gwneud gwaith Bac er mwyn paratoi a dysgu sgiliau newydd ar gyfer eu Tystysgrif Her Sgiliau. Enw’r gwaith fydd Her y Swistir a bydd disgyblion yn gweithio’n unigol ar hyn o’u cartrefi ac yn dilyn y cyfarwyddiadau manwl a gânt gan Mr George. Bydd y cwbl ar un wefan hylaw er mwyn i ddisgyblion ddilyn y cyfarwyddiadau. Bydd y disgyblion yn dysgu sut i wneud llawer o sgiliau pwysig y Bac, megis sut i wneud dadansoddiad SWOT a sut i farchnata gan ddefnyddio’r 5P. Mae’n hanfodol eu bod yn gwneud dau ddiwrnod llawn gwaith ar yr her ar y dydd Llun a’r dydd Mawrth. Wedi’r deuddydd cyntaf, bydd gwers Bac yn ymddangos ar eu hamserlen.

Iechyd a Lles Blwyddyn 9
Bydd dydd Mercher 3 Mehefin yn ddiwrnod Iechyd a Lles ar gyfer disgyblion blwyddyn 9. Bydd diwrnod o weithgareddau’n cael eu paratoi er mwyn iddyn nhw eu dilyn. Dyma gyfle i ddisgyblion roi iechyd a lles ym mlaen eu meddwl wrth iddyn nhw ddechrau ar eu cyrsiau TGAU.  

Amserlen newydd blwyddyn 9
Bydd disgyblion blwyddyn 9 yn unig yn dechrau dilyn eu hamserlen newydd o ddydd Iau 4 Mehefin ymlaen. Mae’n amserlen wythnosol, nid pythefnosol, ac yn cynnwys 6 gwers y dydd, fel arfer. Bydd y gwersi’n cwympo ar ddiwrnodau gwahanol i’r adegau y ceir y pynciau ar hyn o bryd.

Amserlen newydd blwyddyn 9 o ddydd Iau 4 Mehefin ymlaen

Google Classrooms newydd blwyddyn 9
Mae’r staff wrthi’n creu Google Classrooms newydd ar gyfer holl ddisgyblion blwyddyn 9 ym mhob pwnc. Bydd pawb yn cael eu hychwanegu’n awtomatig gan eu hathrawon, felly pan fydd pawb yn logio i mewn i Google Classroom fore dydd Iau 4 Mehefin i wneud eu diwrnod cyntaf o’u hamserlen newydd, bydd y dosbarthiadau newydd yn ymddangos a bydd pob disgybl wedi cael eu hychwanegu at bob pwnc y maen nhw’n eu hastudio ar gyfer TGAU. Bydd y dosbarthiadau newydd yn ymddangos yn awtomatig yn yr app Google Classroom ar eu iPad, neu ar unrhyw ddyfais neu gyfrifiadur arall lle maen nhw’n logio mewn i Google Classroom drwy ddefnyddio manylion Hwb. Os oes problem, dylai disgyblion logio allan o Hwb cyn logio nôl mewn yn yr app, a sicrhau eu bod wedi rhoi refresh i’r dudalen.

Blwyddyn 10

Mae llawer iawn o ddisgyblion blwyddyn 10 yn parhau i weithio’n galed ac maen nhw’n mwy na haeddu gwyliau hanner tymor. Efallai y bydd yr wythnos yn gyfle i eraill ddal i fyny. Rydyn ni’n gwybod nad yw hi’n hawdd dilyn cyrsiau TGAU o adref, felly dylai unrhyw ddisgyblion sy’n cael anhawster gyda phwnc penodol gysylltu gyda’u hathrawon, a dylai unrhyw rieni sy’n gofidio gysylltu gyda’r pennaeth blwyddyn. Mae Mrs Loader bellach wedi cael ei babi – llongyfarchiadau mawr iddi – ac mae Miss Yapp yn gweithio fel is-bennaeth blwyddyn, ar y cyd gyda Mr Voyle sydd yn parhau i fod yn goruchwylio blwyddyn 10 ac 11 fel o’r blaen.

Blwyddyn 11

Mae disgyblion blwyddyn 11 wedi gwneud dechreuad positif iawn i’w gwaith yn pontio i’r Chweched. Mae llawer o athrawon wedi bod yn canmol ymdrech ac ymroddiad llawer o ddisgyblion. Fel arfer, bydden nhw wedi wynebu wythnos drom o adolygu dros hanner tymor, cyn wynebu gweddill eu harholiadau. Wedi hynny fe fyddent wedi bod yn rhydd i ddathlu haf hir (a braf?!). Oherwydd hynny, ac er tegwch i flwyddyn 11, byddwn yn trefnu bod gwersi pontio blwyddyn 11 yn dod i ben tua’r un pryd â diwedd yr arholiadau sydd wedi cael eu canslo. Byddwn yn cyhoeddi’r union ddyddiad y bydd y gwersi’n dirwyn i ben, ar ôl hanner tymor. Tan hynny, dylai’r disgyblion barhau i weithio’n galed.

Blwyddyn 12

Mae blwyddyn 12 hefyd, ar y cyfan, yn gwneud gwaith ardderchog wrth ddilyn eu cyrsiau AS yn annibynnol o’r tŷ. Rydym yn ymwybodol fod nifer o ddisgyblion wedi gweithio’n ddiflino dros y cyfnod diwethaf, tra bod gan eraill ychydig o waith i’w wneud i ddal lan gyda’r gwaith. Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, byddai disgyblion blwyddyn 12 fel arfer wedi cael hoe estynedig cyn dychwelyd i ddechrau cyrsiau blwyddyn 13 mewn wythnos neu ddwy. Oherwydd hyn, ni fydd unrhyw waith newydd yn cael ei osod i flwyddyn 12 am yr wythnos gyntaf ar ôl hanner tymor. Golyga hyn ddau beth: a) wythnos ychwanegol haeddiannol o wyliau i’r disgyblion sydd wedi cwblhau’u holl waith neu b) wythnos o gyfle i ddal lan gyda’r gwaith ar gyfer y disgyblion sydd angen yr amser i ddal lan gyda gweddill y dosbarth mewn gwahanol bynciau. Bydd gwersi blwyddyn 12 yn ailddechrau, gyda ffocws o’r newydd ar waith blwyddyn 13 ar ddydd Llun 8 Mehefin.

Rhywbeth arall sy’n digwydd yr adeg hon o’r flwyddyn yw ceisiadau i fod yn brif swyddogion. Rydym yn awyddus i barhau gyda’r broses hon, felly bydd angen i ddisgyblion blwyddyn 12 wneud cais drwy anfon fideo llai na 2 funud o hyd at Miss Land erbyn dydd Llun 8 Mehefin. Mae’r holl fanylion, a nifer o bethau eraill, gan gynnwys trafodaeth am UCAS, yn y fideo hwn ar gyfer disgyblion blwyddyn 12:

Fideo Blwyddyn 12 Sulgwyn 2020

Twitter

Rydyn ni’n trydar yn ddyddiol o wahanol gyfrifon ac mae llawer o rieni’n ymateb yn gyson i hyn, gan hoffi neu aildrydar sylwadau. Cofiwch nad oes angen cyfrif Twitter er mwyn darllen trydariadau. Dyma brif gyfrif yr ysgol:

https://twitter.com/BroEdern

Dyma ein cyfrif Iechyd a Lles newydd, sydd bob amser yn cynnwys cysylltiadau iechyd meddwl a llawer o syniadau o ran iechyd a lles:

https://twitter.com/BroEdernIechyd

Pontio

Dyma ein cyfrif pontio, os oes gennych blentyn ym mlwyddyn 6 ar hyn o bryd:

https://twitter.com/PontioBroEdern

A dyma’r fideo pontio sydd newydd gael ei gyhoeddi ar gyfer disgyblion blwyddyn 6:

Fideo Pontio Bro Edern 2020

Rydyn ni’n lwcus iawn gyda’n trefniadau pontio. Mae disgyblion y clwstwr eisoes wedi cael wythnos gyda’i gilydd yn Llangrannog, maen nhw wedi dod i weld perfformiad o Olifyr adeg y Nadolig ac maen nhw wedi cael un diwrnod pontio ar y cyd. Er ei bod yn drist na fydd modd cynnal y diwrnodau pontio eraill, mae’n rhaid cofio bod llawer o ysgolion yn gwneud eu holl bontio yn ystod tymor yr haf, felly dydyn nhw ddim wedi gallu dechrau arni. Cadwch olwg ar y cyfrif pontio ar Twitter am y diweddaraf ac am y fideos o diwtoriaid cofrestru newydd blwyddyn 7 ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cofiwch hefyd am y wefan pontio ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 a’u rhieni: http://pontio.broedern.cymru/

Cant a Mil – Archebu llyfrau

Mae rhai rhieni wedi holi am y posibilrwydd o brynu llyfrau darllen Cymraeg a gwerslyfrau TGAU tra bod popeth ar gau. Y newyddion da yw bod Cant a Mil, ein siop lyfrau Gymraeg leol ar Whitchurch Road, wedi ailddechrau cymryd archebion ac maen nhw’n postio neu gallwch gasglu o’u tŷ, sydd ym Mhenylan. Cyfeiriad eu gwefan yw: https://cantamil.com/ neu mae modd e-bostio: jo@cantamil.com neu anfon negeseuon drwy Twitter: https://twitter.com/siopcantamil

Mae modd prynu rhai e-lyfrau Cymraeg o wefan y Cyngor Llyfrau. Nofelau ydynt yn bennaf. Ewch i: http://www.gwales.com/ebooks/ Noder nad oes modd lawrlwytho’r e-lyfrau hyn ar Kindle. Dyma restrau gan yr adran Gymraeg o lyfrau / e-lyfrau sy’n addas ar gyfer disgyblion CA3 a CA4: https://drive.google.com/open?id=1SmSUn43EF8pRt8e2wn7n7k_bHjWBQq_H

Cysylltu â’r Pennaeth Blwyddyn

Cofiwch fod modd i rieni a disgyblion gysylltu â’r Arweinwyr Cynnydd a Lles ar unrhyw adeg, os oes problem neu ymholiad. Dyma’r manylion unwaith eto. Bydd pob un o’r staff yn ceisio’u gorau i ymateb cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl, ond efallai y bydd hi’n anodd i staff ymateb yn syth, am eu bod yn yr Hwb yng Nglantaf, neu mewn cyfarfodydd ar-lein, ymhlith pethau eraill.

Mae pob cyfeiriad staff ym Mro Edern yn gorffen gyda @ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Blwyddyn 7: Mr Gary Ellis – GEllis@

Blwyddyn 8: Mr Kerry Lerwill – KLerwill@

Blwyddyn 9: Miss Rita Bevan – RBevan@

Blwyddyn 10 ac 11: Mr Huw Voyle – HVoyle@

Chweched: Miss Nia Land – NLand@

Diolch

Unwaith eto, mae angen i ni fel ysgol ddiolch yn swyddogol i chi fel rhieni am eich holl gefnogaeth ar adeg sy’n teimlo’n hollol ddiddiwedd i nifer ohonoch. Mae’r staff yn cael derbyniad gwresog gan rieni ar y ffôn, ac mae’r cydweithio effeithiol rhwng yr ysgol a’n rhieni’n allweddol i lwyddiant y cyfnod yma o ansicrwydd. Y gobaith yw y bydd llacio ar y trefniadau maes o law, ac y cawn ni amserlen o’r hyn sy’n mynd i ddigwydd i ysgolion Cymru. Yn y cyfamser, rydyn ni’n parhau i wylio’r newyddion, yn dilyn trydariadau Kirsty ac yn gobeithio y cawn weld ein disgyblion a’n cydweithwyr cyn hir, pan fydd hi’n saff i ni gyd wneud hynny. Cofiwch fod lockdown Cymru’n parhau, er mwyn lles ac iechyd y genedl fach hon. Mae’r cyfarwyddiadau yng Nghymru, o leiaf, yn glir. Cadwch eich plant tu fewn. Fe ddaw cyfle i chi eu hanfon mas i chwarae rywbryd! Ond ddim eto …

Pob dymuniad da i chi gyd ar gyfer wythnos hanner tymor dawel (ish).

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

One thought on “COVID-19: Hanner Tymor Sulgwyn

  1. Diolch yn fawr am bob blog, fideo a ebost rydym fel rhieni & disgyblion wedi derbyn gan yr ysgol. Mae’r cyfathrebu wedi bod yn hynod effeithiol wrth dawelu pryderon a chynnig cyngor & arweiniad yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Mae heriau a rhwystredigaethau amrywiol gan bob blwyddyn, ond rydych yn llwyddo i gynnwys pawb yn eich gohebiaethau. Diolchwn yn fawr i’r holl staff am eu gwaith a’u gofal.

    Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: