COVID-19: Mae’n fis Mai

Helo Bawb.

Mae’n fis Mai …

Sut ar wyneb y ddaear ddigwyddodd hynny?

Mae’r peth yn rhyfedd ac yn rhyfeddol. Yn y byd go iawn, byddai blwyddyn 11 wedi dechrau ar eu harholiadau TGAU yr wythnos hon a byddai pythefnos i fynd tan Steddfod yr Urdd. O leia fe gawsom ŵyl y banc, ond roedd honno hyd yn oed ar ddydd Gwener i’n cymhlethu ni.

Un o’r prif bethau sydd wedi mynd ar chwâl yn ystod y cyfnod yma yw amser. Mae mis Mawrth a’r ysgol bellach yn teimlo fel blynyddoedd yn ôl. Rydyn ni newydd gael y mis Ebrill hiraf erioed. Rydyn ni wedi bod ar lockdown yn hwy na’r gwyliau haf arferol, ac eto mae pob diwrnod yn diflannu dan ein trwynau.

Gwn ei ddyfod, fis y mêl …

Iawn i Eifion Wyn ddweud hynny yn ei gerdd enwog, ond go brin ei fod e wedi ceisio cael plant mas o’r gwely ar ganol lockdown, i wneud back o waith. Mae’r Prifardd Emyr Lewis wedi sôn am “amser amherffaith” yn un o’i gerddi, ac os bu amser amherffaith erioed, dyma fe.

Diolch i bawb am ddal ati, diolch i chi gyd am eich cefnogaeth barhaus i’r ysgol, a diolch am y negeseuon positif yn ein holiadur diweddaraf. Roedd llawer iawn o rieni wedi mynegi eu gwerthfawrogiad o bopeth mae’r ysgol yn ei wneud er mwyn ceisio parhau i addysgu disgyblion Bro Edern yn y tŷ. Ond diolch i chi hefyd. Rydyn ni’n gwybod nad yw hi’n hawdd cymell pobl ifainc yn eu harddegau i weithio drwy’r dydd, ac rydyn ni’n gwerthfawrogi nad yw rhai ohonynt yn hapus i gael “instrycshons ysgol” gan eu rhieni! Daliwch ati.

Cymharu yw lleidr pob llawenydd

Theodore Roosevelt

Mae’r pwysau o ran y cyfryngau cymdeithasol fel petaen nhw hyd yn oed yn fwy dwys o dan lockdown. Cofiwch nad yw’r bywyd honedig berffaith yn y lluniau a welwch ar Facebook, Instagram, Snapchat, yn golygu bod eich ffrindiau a’ch cydnabod o reidrwydd yn fwy hapus na chi, nac yn ymdopi’n well na chi. Mae’r lluniau’n aml yn gwegian dan bwysau sawl ffilter, yn cuddio pob brycheuyn, yn celu’r llwch, ac ar ongl er mwyn osgoi’r mess yn y cefndir. Nid yw’r ffaith fod eich ffrindiau’n postio lluniau perffaith o reidrwydd yn golygu llawenydd di-ddiwedd. Efallai mai dyma eu ffordd nhw o ymdopi ar hyn o bryd. Cofiwch hynny, ac atgoffwch eich plant o hyn yn gyson.

Dilyn Kirsty

@wgmin_education

Fe wyddoch erbyn hyn fod Kirsty Williams, y gweinidog addysg, wedi cyhoeddi na fydd ysgolion Cymru’n ailagor ar ôl y Sulgwyn ar 1 Mehefin, ac ers hynny, mae’r lockdown yng Nghymru wedi cael ei ymestyn am dair wythnos arall gan Mark Drakeford, ein Prif Weinidog. Gyda chynifer o’n negeseuon cyfryngol yn dod o’r tu hwnt i Glawdd Offa, mae’n gallu bod yn dipyn o job dilyn yr hyn sy’n berthnasol i ni yng Nghymru, gan anwybyddu’r rheolau newydd sy’n berthnasol i’n ffrindiau dros y ffin yn unig. Rydyn ni’n gwybod bod cyhoeddiadau Cymru wedi dod fel rhyddhad mawr i nifer ohonoch a oedd yn poeni y byddwch yn cael eich gorfodi i anfon eich plant nôl i’r ysgol a chithau ddim yn credu ei bod yn saff iddynt ddychwelyd. Rydyn ni hefyd yn deall bod hwn yn destun rhwystredigaeth enfawr i eraill ohonoch, sydd ar dân eisiau i’ch plentyn ddychwelyd i Fro Edern er mwyn cael dychwelyd i ryw fath o normalrwydd teuluol a fydd yn eich caniatáu i weithio’n ddilyffethair. Mae’r penderfyniadau hyn y tu hwnt i’n rheolaeth ni, ac rydyn ni, fel chi, yn gwylio darllediadau’r llywodraeth er mwyn cael darganfod y diweddaraf.

Mae bywyd ysgol yn mynd yn ei flaen, felly, mewn rhyw fydysawd paralel amherffaith, ac mae’r athrawon wrthi’n gweithio ddydd a nos y tu ôl i lenni eu cartrefi er mwyn sicrhau parhad mor esmwyth â phosibl i addysg eich plant.

Holiadur Digidol

Diolch i bawb a ymatebodd i’r holiadur rhieni diweddaraf. Cawson ni dros 500 o ymatebion am sefyllfa ddigidol ein teuluoedd, a’r ymateb diweddaraf i’n gwaith. Mae’r wybodaeth am sefyllfa ddigidol ein teuluoedd wedi cael ei anfon ymlaen at y sir, ac rydyn ni eisoes wedi medru helpu rhai teuluoedd gyda mynediad at adnoddau dysgu’r ysgol. Mae Cyngor Caerdydd nawr yn edrych ar y sefyllfa gyda mynediad at y we ar gyfer rhai teuluoedd Bro Edern, a theuluoedd ledled y ddinas.

Mae’r darlun am waith y disgyblion o adref yn debyg iawn i’r sefyllfa adeg ein holiadur blaenorol, gyda’r mwyafrif helaeth o rieni’n hapus gyda’r hyn sydd yn cael ei ddarparu, ac yn gweld ei fod yn hygyrch ar gyfer eu plant. Mae’r sylwadau sydd wedi dod i law wedi bod o gymorth mawr wrth i ni fireinio ein darpariaeth unwaith eto, ac fe ddylech weld rhai o’ch argymhellion ar waith eisoes.

Fel gyda’r holiadur cyntaf, daeth yr ymatebion o drawsdoriad da o flynyddoedd, gan gofio bod llawer mwy o ddisgyblion ar waelod yr ysgol nag sydd ar y top, wrth i ni barhau i dyfu:

Mae hygyrchedd y gwaith yn well na’r tro diwethaf, wrth i bawb ymgyfarwyddo â’r drefn, ac mae nifer o deuluoedd wedi cael cymorth pellach ers hyn:

Mae amseru’r gwaith yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, a rhaid cofio bod nifer o rieni blwyddyn 11 wedi adrodd dim amser o gwbl, neu lai na 30 munud y dydd, wedi i arholiadau eu plant gael eu canslo. Hoffem annog rhieni ar hyd yr ysgol i sicrhau bod eu plant yn gwneud cymaint o waith ag sy’n ymarferol bosibl yn ystod y dydd. Rydym yn deall ei bod yn anodd o dan yr amodau presennol, ond ymdrech a lwydda.

Fel y gwelwch, ychydig iawn o rieni sy’n anghytuno gyda’r amser a gymerir yn ddyddiol i gwblhau’r gwaith, ac mae’r penaethiaid blwyddyn wedi bod mewn cysylltiad gyda rhai rhieni i drafod pwyntiau sy’n codi yn yr holiadur. Fel arfer, byddai eich plentyn yn derbyn dros 5 awr y dydd o addysg yn yr ysgol. Mae rhai rhieni wedi gofyn am fwy o waith, ac rydym eisoes yn edrych ar y cyfleoedd i ddarparu gwaith ychwanegol ar gyfer rhai carfannau o ddisgyblion.

Eto, mae anhawster y gwaith yn addas ar gyfer y mwyafrif helaeth, ac mae’r tasgau newydd sydd wedi’u gwahaniaethu 🥇🥈🥉ar gyfer blwyddyn 7 yn mynd i olygu cwrdd ag ymateb rhai rhieni sy’n dweud bod y gwaith yn rhy hawdd.

Canmolwyd cyfarwyddiadau’r staff gan nifer o rieni yn eu sylwadau, ac rydym wedi derbyn ymateb positif iawn i’r canllawiau Parental Guidance sydd bellach ar dasgau ar gyfer ein rhieni di-Gymraeg ers y Pasg. Fodd bynnag, nid da, lle gellir gwell …

Nid oedd yn syndod i ni nad yw nifer o ddisgyblion Bro Edern yn mwynhau gweithio o gartref. Mae’r nifer sydd ddim yn mwynhau wedi cynyddu ers y tro diwethaf, sydd hefyd ddim yn sioc, wrth i’r lockdown lusgo ymlaen. Fel esboniwyd mewn blog blaenorol, mae diwrnod ysgol yn gymaint mwy na dim ond gwaith. Ar hyn o bryd, mae’r elfennau cymdeithasol ar goll, ac mae’r ymateb, cymorth ac adborth unionsyth gan athrawon yn rhan allweddol o fywyd ysgol eich plentyn. Rydym ni’n ymwybodol fod nifer o ddisgyblion yn gweld eisiau’r cymorth cyson a gânt mewn gwersi, yn ogystal â’r cyfle i gydweithio mewn pâr a grŵp.

Mae rhai rhieni unwaith eto wedi holi am wersi Zoom yn yr holiadur. Yn ogystal â nodi’r ffaith ei fod wedi’i wahardd gan y sir oherwydd rhesymau diogelwch, hoffem eich cyfeirio at yr erthygl hon o’r Guardian a oedd hefyd yn ein blog diwethaf:

https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/02/zoom-technology-security-coronavirus-video-conferencing

Yn ogystal mae’r erthygl newydd hon yn tanlinellu pam fod ysgolion mor bryderus am wersi byw ac yn gyffredinol yn eu hosgoi:

https://www.theguardian.com/society/2020/may/07/zoom-hacker-streams-child-sex-abuse-footage-to-plymouth-children

Mae rheswm arall. Mae gwersi byw yn fyw.

O ran disgyblion Bro Edern, rydym yn ymwybodol y byddai angen i bawb yn y dosbarth fod ar-lein yn union yr un pryd, er mwyn i wersi byw fedru gweithio. I rai disgyblion a’u teuluoedd, nid yw hwn yn ymarferol bosibl, gan fod rhieni hefyd yn cynnal cyfarfodydd ar-lein yn ystod y dydd, ac mae gan rai teuluoedd dri phlentyn mewn gwahanol flynyddoedd ym Mro Edern. Petai pawb angen ffrydio gwahanol wersi ar yr un pryd, byddai hynny’n achosi trafferthion teuluol, heb sôn am strach gyda’r wifi.

Ar ddechrau’r broses fe gymerais ran mewn weminar gyda’r addysgwr amlwg o America, Doug Lemov, awdur Teach Like a Champion, er mwyn gwyntyllu’r opsiynau a sicrhau ein bod yn gwneud y penderfyniadau cywir ar ran disgyblion Bro Edern. Yn ystod y weminar, cawsom flas o wersi byw ar yr un llaw, a gwersi yr oedd disgyblion yn eu dilyn yn eu hamser eu hunain ar y llaw arall. Roedd y dadleuon o blaid ac yn erbyn gwersi synchronous ac asynchronous yn rhai diddorol, ond yn y pen draw, dim ond un ateb oedd yn iawn ar gyfer disgyblion Bro Edern, sef y cyfle a’r rhyddid i bawb weithio yn ei amser ei hunan, pan fo hynny’n gyfleus ar yr aelwyd. Mae digon o gyfleoedd i ddisgyblion adael negeseuon i’w hathrawon yn Google Classroom a thrwy e-bost, er mwyn cael sgwrs neu gymorth. Er eu bod ar eu pennau’u hunain yn y tŷ, nid ydym am i ddisgyblion feddwl eu bod ar eu pennau’u hunain gyda’r gwaith.

Datblygiadau

Mae nifer o bethau ar y gweill, felly dyma’r prif gyhoeddiadau i rieni a disgyblion:

ClassCharts

Fel y gwyddoch, mae’r app ClassCharts yn caniatáu i rieni weld cynnydd ac ymddygiad diweddaraf eu plentyn. Yr unig beth perthnasol ar hyn o bryd yw’r pwyntiau gwyrdd a choch o ran cyflwyno gwaith. Mae llawer o rieni’n gwerthfawrogi’r wybodaeth sy’n ymddangos ar eu app ClassCharts o ran y gweithio o gartref. Dyma sut mae llawer o rieni’n gwybod fod tasgau coll gan eu plentyn, ond hefyd dyma sut maen nhw’n gwybod fod eu plentyn wedi cwblhau gwaith i’w ganmol. Mae’r codau personol ar gyfer yr app wedi cael eu dosbarthu ar bapur i rieni ar hyd y flwyddyn mewn gwahanol nosweithiau rhieni.
Os hoffech gael eich cod unwaith eto, mae croeso i chi e-bostio Mr Trystan Williams, gan nodi enw, cyfenw a dosbarth eich plentyn yn eich neges. Mae modd cofrestru mwy nag un plentyn ar yr un app. Y cyfeiriad e-bost yw: TWilliams@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Ymgynghoriad Cymwysterau Cymru

Mae Cymwysterau Cymru, y corff sy’n goruchwylio holl gymwysterau Cymru, yn rhedeg ymgynghoriad tan ddydd Mercher 13 Mai am 5pm. Dyma gyfle i holl ddisgyblion TGAU, AS a Lefel A eleni a’u rhieni fynegi barn am y trefniadau safoni ac apelio yr haf hwn: https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cymerwch-ran/ymgynghoriadau-ac-arolygon/ymgynghoriad-trefniadau-ar-gyfer-cyfres-arholiadau-haf-2020/

Y Chweched

Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion blwyddyn 12 yn gweithio’n annibynnol ac yn ddiwyd, yn unol â’r disgwyl ar gyfer unrhyw gwrs yn y Chweched. Diolch i bawb sy’n gweithio’n galed. Mae Miss Land ar gael i ymateb i unrhyw ymholiadau ar gyfer y Chweched a dylai’r disgyblion fod mewn cysylltiad cyson gyda’u holl athrawon pwnc.

Mae blwyddyn 13 angen mwynhau eu rhyddid dan glo, tra’n dechrau paratoi ar gyfer y brifysgol. Rydyn ni’n ymwybodol fod nifer o ddisgyblion wedi gofyn am restrau darllen gan eu prifysgolion ac wedi dechrau ar y gwaith darllen. Hefyd mae angen gwirio e-byst yn gyson ar gyfer unrhyw ddatblygiadau gydag UCAS. Mae graddau darogan yr ysgol wedi cael eu paratoi ar gyfer CBAC, ond bydd y graddau terfynol yn cael eu cyhoeddi ar ddiwrnod arferol y canlyniadau ym mis Awst. Gweler manylion pellach isod ym mharagraffau blwyddyn 11.

Blwyddyn 11

Yn ystod yr wythnos, mae blwyddyn 11 wedi derbyn eu hadroddiadau o’r diwedd. Ysgrifennwyd y rhain ychydig cyn y lockdown, ac roedden nhw bron â bod yn barod i’w dosbarthu pan gaewyd yr ysgol ar frys. Dylech fod wedi derbyn yr adroddiad drwy e-bost i gyfrif ysgol eich plentyn. Y prif beth fydd rhieni’n sylweddoli yw eu bod wedi cael eu hysgrifennu cyn i ni gael y cyhoeddiad am ganslo’r arholiadau, felly mae nifer o’r targedau’n amherthnasol, ac eto’n bwysig iawn os yw eich plentyn am barhau gyda’r pwnc yn y Chweched.

Rydyn ni wedi derbyn rhai ymholiadau am yr adroddiadau, gyda rhai ohonoch yn holi ai’r canlyniadau terfynol sydd ar yr adroddiadau. Fel mae’n esbonio yn nodiadau’r adroddiad, nid y canlyniadau terfynol yw’r rhain. Cynhelir diwrnod canlyniadau cenedlaethol ym mis Awst, fel arfer, pan fyddwn yn darganfod beth yw canlyniadau terfynol ein disgyblion. Mae’r ysgol wedi paratoi graddau darogan ar gyfer CBAC, sydd yn adlewyrchiad teg o berfformiad a photensial ein disgyblion ym mhob pwnc. CBAC fydd yn dyfarnu’r canlyniadau terfynol, yn seiliedig ar ystadegau a logarithmau cenedlaethol cymhleth. Fel sy’n digwydd bob blwyddyn, bydd CBAC angen cymryd i ystyriaeth y graddau a fewnbynwyd ar gyfer pob disgybl yng Nghymru ym mhob pwnc. CBAC fydd yn dyfarnu’r graddau terfynol, ac fel y sefyllfa bob haf, fe all y graddau fod yn uwch, yr un peth, neu’n is na’r hyn a ddisgwylir gennym.

Blwyddyn 11 – Chweched Rhithiol

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu disgyblion blwyddyn 11 nôl i’r Chweched ar fore dydd Llun 11 Mai, pan fyddwn yn agor ein Chweched rhithiol. Mae nifer fawr o rieni blwyddyn 11 wedi holi am waith i’w plant, ac wedi gofyn i ni ddarparu gwaith i’w paratoi ar gyfer cyrsiau’r Chweched. Rydyn ni’n fwy na hapus i ddarparu hyn ar gyfer ein disgyblion sydd wedi gweld eu hamser ym mlwyddyn 11 yn dod i ddiweddglo sydyn ac annisgwyl. Mae gwefan newydd yn barod, gyda llwyth o adnoddau ar gyfer paratoi ar gyfer bywyd yn y Chweched a pharatoi ar gyfer bywyd ar ôl y Chweched.

Gwefan y ChWEched

Mae ein hathrawon wedi paratoi darpariaeth mewn Google Classrooms newydd sbon ar gyfer pontio i’r Chweched. Dylai’r disgyblion ymuno â’r Google Classrooms ar gyfer y pynciau y maen nhw’n dymuno eu dilyn yn y Chweched, a chwblhau’r holl waith a ddarperir gan yr athrawon. Mae’n hanfodol fod yr holl ddisgyblion wedi cwblhau’r un faint o waith â gweddill y dosbarth pan fydd y cyrsiau’n dechrau go iawn. Mae’r Google Classrooms yn cynnwys tasgau pontio, manylion am yr arholiadau, rhestrau darllen, ynghyd â llu o adnoddau pwysig.

Cyfrifoldeb disgyblion bl 11 fydd ymuno â Google Classrooms y pynciau y maen nhw eisiau eu hastudio yn y Chweched, a dechrau ar y gwaith. Mae derbyn disgyblion yn ôl ar gyrsiau yn y Chweched yn amodol ar eu canlyniadau TGAU ym mis Awst. Yn y cyfamser, mae’n hollbwysig eu bod yn dechrau ar y gwaith yn y cyrsiau yr hoffent eu dilyn.

Bydd y Chweched Rhithiol yn agor fore Llun am 9am. Bydd y linc yma’n mynd yn fyw bryd hynny: http://chweched.broedern.cymru

Blwyddyn 10

Rydym yn ymwybodol fod llawer iawn o ddisgyblion blwyddyn 10 yn gweithio’n galed iawn o gartref, gyda nifer bellach wedi dod i batrwm effeithiol o weithio o gartref yn annibynnol. I eraill mae’n fwy o her, ond mae’r cyfarwyddiadau manwl i ddisgyblion a’r cyfieithiadau i rieni’n help i bawb gael mynediad llawn at y gwaith. Mae disgyblion blwyddyn 10 yn hen gyfarwydd â’u hathrawon erbyn hyn, ac mae nifer yn cysylltu gydag ymholiadau, ac er mwyn i’w hathrawon eu cynorthwyo gyda’u gwaith.

Rydyn ni’n dymuno pob dymuniad da i Mrs Lowri Loader, is-bennaeth blwyddyn 10, sydd ar fin mynd ar gyfnod mamolaeth. Bydd Miss Bethan Yapp yn cymryd cyfrifoldebau Mrs Loader maes o law, ond yn y cyfamser, dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ar gyfer blwyddyn 10 ac 11 at Mr Huw Voyle.

Blwyddyn 9

Mae llawer o adborth da’n dod gan athrawon am waith blwyddyn 9, er bod ambell un angen ceisio ymateb yn gynt i waith eu hathrawon yn y Google Classrooms pynciol. Gyda phythefnos i fynd tan hanner tymor y Sulgwyn, bydd blwyddyn 9 yn dechrau ar eu cyrsiau TGAU ar ôl yr hanner tymor. Byddant yn parhau gyda’r pynciau craidd fel arfer, ac yn canolbwyntio ar eu tri phwnc opsiwn a’r Bac. Golyga hyn mai dim ond pythefnos sydd ganddynt ar ôl mewn nifer o bynciau, felly mae’n hanfodol fod unrhyw waith sy’n weddill yn cael ei gwblhau’n llawn. Mae’r trefniadau llawn am sut fydd amserlen blwyddyn 9 yn edrych ar ôl hanner tymor i ddilyn yn agosach at y dyddiad.

Blwyddyn 8

Mae llawer o ddisgyblion blwyddyn 8 yn parhau i weithio’n galed a mawr yw’n diolch iddynt am hynny. Fodd bynnag, mae angen i ambell ddisgybl geisio codi o’r gwely ychydig yn gynt ac elwa’n llawn o’r hyn sydd wedi’i ddarparu ar eu cyfer! Cofiwch fod codau Google Classroom ar gyfer pob pwnc a phob blwyddyn ar ein wal: http://wal.broedern.cymru

Mae’r adran gelf wrth eu boddau gyda’r gwaith a ddaeth i law gyda’r prosiect blwyddyn 8 yn seiliedig ar waith y ffotograffydd Gregg Segal. Dyma waith creadigol iawn sy’n rhoi blas i ni o brofiadau rhai o ddisgyblion blwyddyn 8 wrth iddyn nhw weithio o gartref. Dyma flas i chi o dalentau creadigol blwyddyn 8:

Made with Padlet

Blwyddyn 7

Mae blwyddyn 7 yn parhau i fwynhau’r arlwy amrywiol sydd ar gael iddynt yn ddyddiol ar eu gwefan. Mae rhai’n mwynhau’r ymweliad rhithiol dyddiol, y gwersi animeiddio a chadw dyddiadur, tra bo eraill yn joio’r jigso Almaeneg dyddiol. Mae’r dasg ffocws ddyddiol sydd angen ei dychwelyd ar Google Classroom yn ffordd dda i ddisgyblion gadw mewn cyswllt gyda’u hathrawon ac rydyn ni wedi cael sawl neges gan rieni’n esbonio bod eu plant wrth eu bodd yn derbyn adborth gan yr athrawon.

Wrth setlo’r disgyblion i weithio o gartref, ein blaenoriaeth oedd sicrhau bod pawb yn medru cyflawni’r gwaith a oedd o’u blaenau, am fod blwyddyn 7 mewn dosbarthiadau gallu cymysg. Rydyn ni’n hyderus fod y cyfnod hwnnw o setlo bellach ar ben i’r mwyafrif. Yn yr holiadur mae rhai rhieni blwyddyn 7 wedi gofyn am dasgau heriol ychwanegol i’w plant, tra bo eraill yn gweld elfennau o’r gwaith yn anodd, felly ers wythnos rydyn ni wedi lawnsio’r system medalau 🥇🥈🥉 er mwyn rhoi gwahanol lefelau o her i’n disgyblion. Mae’r tasgau Maths bellach i gyd wedi cael eu gwahaniaethu i wahanol lefelau ar Google Forms, yn ogystal â’r rhestrau geirfa wythnosol, y tasgau Almaeneg a rhai tasgau eraill.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at fwy o adborth gan rieni ar sut mae’r system newydd 🥇🥈🥉yn gweithio i’w plant. Dylai olygu tasgau addas i bawb, beth bynnag fo gallu eich plentyn. Cofiwch eu gwthio i’r lefel nesaf, os ydynt yn cael marciau llawn yn gyson ar eu lefel bresennol.

Cofiwch fod holl waith blwyddyn 7 yn dal i fod mewn un lle: https://sites.google.com/hwbcymru.net/blwyddyn7broedern/
ac yn cael ei ddiweddaru fesul diwrnod ar dudalen newydd.

O ran cyflwyno tasg ffocws y dydd, mae’r disgyblion wedi’u cofrestru’n awtomatig yn eu dosbarth, unwaith iddyn nhw logio mewn i Google Classroom (ar gyfrifiadur neu yn yr app) gyda’u login Hwb. Mae fideo cyfarwyddiadau Google Classroom yn ddwyieithog ar ein cyfrif YouTube: https://youtu.be/jU3HPsjadNU (Cymraeg) a https://youtu.be/h-UPqL1VOPA (Saesneg).

Yn ddiweddar, roedd yr adran gelf hefyd wrth eu boddau gydag ymateb blwyddyn 7 i’r dasg ffocws yn seiliedig ar waith y cartwnydd Jon Burgerman. Dyma rai o’r lluniau a ddaeth i law:

Made with Padlet

Ar ôl penwythnos gŵyl y banc, rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed cyfansoddiadau blwyddyn 7, gan ddefnyddio gwydrau a dŵr. Dyma Mrs Awen Thomas yn modelu arfer dda. Croeso i unrhyw deuluoedd heblaw am flwyddyn 7 i drydar eu fideos atom!

Mrs Thomas yn perfformio Migldi Magldi

Cysylltu gyda’r Pennaeth Blwyddyn

Diolch i Mr Gary Ellis am y fideo hyfryd yma ar ddiwedd y gwyliau Pasg, yn atgoffa disgyblion a’u rhieni fod cymorth ar gael bob amser drwy’r Pennaeth Blwyddyn. Mae cyfeiriadau e-bost yr holl benaethiaid blwyddyn yn y fideo:

Cymorth @BroEdern

Beth am ddychwelyd at fis Mai cyn gorffen? Mae Miss Ffion Owen, sy’n gweithio yn yr Hafan a’r Cwtsh gyda’r Adran ADY wedi cynhyrchu calendr hyfryd ar gyfer mis Mai. Dyma gopi i chi, rhag ofn nad ydych wedi’i weld ar gyfrif trydar @BroEdernADY https://twitter.com/broedernady:

Cymerwch ofal a chofiwch fod eich plant angen parhau i ddilyn holl reolau Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau’r pwysau ar ein gwasanaeth iechyd. Mae unrhyw gyhoeddiadau newydd a ddaw o Lundain yn amherthnasol i ni. Golyga hyn na all ein disgyblion fynd allan i gymysgu gyda phlant eraill o hyd.

Diolch eto am eich cefnogaeth barhaus i’r ysgol.

Pob dymuniad da i chi gyd. Cofiwch gysylltu drwy’r Pennaeth Blwyddyn os oes unrhyw beth yn eich poeni.

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: