COVID-19: Wedi’r Pasg

A hithau’n ddiwedd y “gwyliau Pasg”, dyma gyfle i ail-gysylltu gyda holl deuluoedd Bro Edern, ar ddechrau’r hyn sy’n swyddogol yn dymor yr haf. Roedd yn Basg rhyfedd i ni gyd eleni, felly gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn ac yn llwyddo i ddod i ben gyda chadw’n saff ac yn iach.

Y ‘normal’ newydd

Yn y blog diwethaf, sonion ni am ddarganfod eich ‘normal’ newydd, beth bynnag yw hynny. Mae’n ddigon posibl fod eich ‘normal’ newydd yn dilyn gwahanol amserlen erbyn hyn. Mae’r clociau wedi newid ers i ni fod dan glo, ac rydym ni wedi gweld ychydig o heulwen ar ôl hirlwm y gaeaf. Efallai fod eich ‘normal’ newydd yn treulio mwy o amser mewn pyjamas, efallai fod eich ‘normal’ newydd yn bwyta’n iachach. Efallai fod eich ‘normal’ newydd yn fwy swnllyd nag erioed o’r blaen, neu’n annisgwyl o dawel. Efallai fod eich ‘normal’ newydd yn ymarfer ar gyfer y Bake Off nesaf (oes blawd gan unrhyw un?!) yn cadw lan da Joe Wicks, neu jyst yn bwyta llawer mwy o siocled. Beth bynnag yw eich ‘normal’ newydd, ceisiwch sicrhau ei fod yn gweithio i chi.
Y cwestiwn yw, a fydd pethau byth yn dychwelyd i ‘normal’ ar ôl hyn?
Go brin. Ac mae’n ddigon posibl na ddylsen nhw fyth fynd nôl i fel oedden nhw.

Diolch. Thanks. Danke, Merci.

Rydym yn gwybod yn iawn fod nifer o’n rhieni wedi bod ar flaen y gad yn brwydro ar ran yr NHS ac fe hoffem ddiolch i chi am eich holl waith yn cadw pawb ohonom yn saff. Mae’r lluniau nosweithiol ar ein sgriniau’n sobreiddiol a dweud y lleiaf. Mae nifer ohonoch wedi gweithio oriau rhyfeddol yng ngwahanol ysbytai a syrjeris yr ardal ac eraill ohonoch wedi bod wrthi mewn cartrefi gofal, neu yn yr Hybiau ar gyfer ysgolion Caerdydd. Diolch i chi i gyd.

Rydyn ni i gyd wedi dysgu llawer o bethau newydd yn y cyfnod rhyfedd hwn. Yn un peth, mae wedi bod yn amser i ddysgu geirfa newydd: o lockdown i furlough, o antibodies i PPE, mae’r cyfan wedi dod yn rhan o’n geirfa newydd beunyddiol. Dyw’r newyddion yn tewi dim, mae’n gybolfa o dristwch a diffyg trefn, ond o leiaf mae Huw Edwards nôl ar ein sgrîn ar ôl ei niwmonia!

Gwyliau’r Pasg

Ynghanol hyn i gyd, mae teuluoedd Bro Edern wedi bod yn ceisio cael eu plant mas o’r gwely, yn ceisio eu cymell i fwyta rhywbeth call (wy Pasg i frecwast, wrth gwrs?!) ac yn ceisio’u cymell i wneud rhywbeth hanner call gyda’u hamser. Efallai fod ambell un wedi bod yn dysgu sgiliau coginio, ambell un yn gofalu am frodyr a chwiorydd iau, neu’n ailgydio mewn hen hobi neu offeryn.

Yn fwriadol, ni osodwyd unrhyw waith i’n disgyblion dros wyliau’r Pasg, oherwydd am unwaith, nid oedd brys gwyllt ar unrhyw un eleni i gwblhau gwaith cyn yr arholiadau, ac roedd pawb – disgyblion, staff a rhieni – angen ychydig o seibiant ar ôl y cyfnod gwallgof cyn y Pasg. Mae’r gair ‘unprecedented‘ dal i’w glywed yn ddyddiol o bob cyfeiriad, ac ydy, heb amheuaeth, mae’r holl beth yn dal i fod yn ‘unprecendented’.

Y tymor newydd

Ond nawr, gyda thymor yr haf ar ein gwarthau, mae angen i ni, ddisgyblion a staff, ailgydio’n gyndyn yn ein gwaith. Mae wastad yn anodd ar ôl pythefnos o wyliau, ond eleni mae’n argoeli i fod yn anos nag arfer. Bydd angen ceisio darganfod rhythm newydd sy’n cynnwys mwy o hunanddisgyblaeth nag arfer, am nad yw siap y diwrnod ysgol yno i’n cefnogi. Fodd bynnag, efallai y bydd nifer ohonoch yn croesawu rhyw fath o batrwm i’r dydd a thasgau i gadw’ch plant yn brysur. Mae’n siwr y buasai’n well gan rai ohonoch ein bod fel ysgol, gyda’n gwaith a’n disgwyliadau, yn cadw mas o’ch ffordd. Mae gofyn, wrth gwrs, i ni osod gwaith i’ch plant, ac rydyn ni’n trio ein gorau i wneud hyn mewn modd call ac ystyrlon.

Cofiwch bob amser ein bod ni fel ysgol yma i’ch cefnogi chi fel teulu ar ddechrau’r tymor newydd. Os yw pethau’n anodd i’ch plentyn yna mae croeso i chi gysylltu â ni drwy gyfrwng Pennaeth Cynnydd a Lles eich plentyn. Mae’r manylion ar waelod y blog hwn.

Holiadur Rhieni

Diolch i’r 227 o rieni a ymatebodd i’r holiadur cyn y Pasg, yn cloriannu’r pythefnos cyntaf o waith a dderbyniodd eich plant yn y cartref. Mae’ch ymatebion wedi ein galluogi ni i fireinio ein darpariaeth ar gyfer yr wythnosau sydd i ddod.

Yn fras iawn: Mae’r mwyafrif yn hapus iawn. Mae mwy eisiau mwy o waith nag sydd eisiau llai o waith.

Daeth ymatebion gan drawsdoriad o rieni i ddisgyblion o bob oed:

Hygyrchedd

Roedd hygyrchedd y gwaith yn sgorio’n uchel iawn ar draws yr ystod oedran, hyd yn oed ym mlwyddyn 7, lle nad oes iPads gan y disgyblion ar hyn o bryd. Nid oeddem wir yn disgwyl problemau mawr gyda disgyblion blynyddoedd 8+:

Amser

Roedd y cwestiwn am faint o amser oedd ein disgyblion yn treulio’n cwblhau eu gwaith yn ddiddorol. Mae’n amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond fel y byddech yn ei ddisgwyl, fwy neu lai mae’r amser a dreulir ar waith yn cynyddu wrth i ddisgyblion fynd lan yr ysgol. Mae 68% o ddisgyblion bl 7 yn treulio dros 2 awr y dydd yn cwblhau gwaith, 64% o ddisgyblion bl 8, 78% o ddisgyblion bl 9, 86% o ddisgyblion bl 10 a 69% o’r Chweched (a’u harholiadau wedi cael eu canslo …)

Mae pethau’n argoeli’n dda: Mae 85% o rieni’n credu bod eu plant yn cwblhau dros 60% o’u gwaith dyddiol, a 67% yn credu bod eu plant yn cwblhau dros 80% o’u gwaith. Nododd nifer o rieni yn yr holiadur fod eu plentyn yn bwriadu cwblhau’r gweddill wrth eu pwysau dros y Pasg.

Ychydig iawn o rieni oedd yn anghytuno gyda faint o waith roedd yr ysgol wedi ei osod cyn y gwyliau. 17.1% yn unig o rieni oedd yn credu fod y gwaith naill ai’n ormod, neu ddim yn ddigon, gydag ychydig yn fwy yn credu nad oedd yn ddigon. Mae’n amlwg, felly, ein bod yn eithaf agos ati gyda swmp y gwaith, ond byddwn yn edrych ar sylwadau’r rhieni nad oedd yn cytuno a cheisio ymateb i’r sylwadau.

Rhy anodd?

O ran anhawster y gwaith, unwaith eto mae’n ymddangos fod ein staff yn agos iawn ati wrth osod tasgau ar gyfer ein gwahanol ddosbarthiadau. Mae’n amlwg fod staff Bro Edern yn adnabod ein disgyblion yn dda. Diolch byth am hynny! 7% yn unig oedd yn anghytuno gydag anhawster y gwaith, gyda mwy yn credu ei fod yn rhy hawdd nag yn rhy anodd. Unwaith eto, byddwn yn edrych ar sylwadau rhieni unigol ac yn ceisio ymateb i’r rhain. Gyda blwyddyn 7 mewn dosbarthiadau gallu cymysg yn gweithio’n annibynnol o gartref, mae’n dipyn o her i ni sicrhau fod y gwaith yn addas i bawb, ond rydym yn ceisio’n gorau i sicrhau bod mynediad gan bawb i’r gwaith, ond ar yr un pryd, fod pawb yn cael eu herio ac yn dysgu pethau newydd.

#joio?

Un peth ddaeth yn amlwg yn yr holiadur oedd y ffaith fod nifer o ddisgyblion ddim yn mwynhau gweithio o gartref, er bod ychydig dros hanner yn #joio. Mae’n amlwg y bydd nifer yn falch i weld Bro Edern yn agor ei drysau unwaith eto, unwaith i’r cyfnod anodd yma ddod i ben. Fodd bynnag, roedd yn ddiddorol fod nifer o rieni wedi nodi bod eu plant yn mwynhau’r rhyddid i weithio wrth eu pwysau eu hunain.

Felly, gyda’n rhieni i bob pwrpas yn hapus iawn gyda’r hyn ddigwyddodd cyn y Pasg, bydd y trefniadau’n para yn yr un modd. Ymddengys fod y mwyafrif helaeth o’n rhieni’n hapus iawn gyda’r trefniadau ac mae’n amlwg fod y mwyafrif helaeth o ddisgyblion yn cwblhau’r mwyafrif helaeth o’u gwaith. Hoffem ddiolch i’n holl rieni am eu cefnogaeth dros y cyfnod anodd hwn, am bob anogaeth i’w plant ac am y negeseuon cadarnhaol sydd wedi dod drwy’r holiadur.

To Zoom or not to Zoom?!

Dywedodd llawer o rieni yn eu sylwadau y buasen nhw’n croesawu dysgu wyneb-yn-wyneb ar gyfer eu plant dros y cyfnod nesaf. Mae llawer wedi awgrymu’r app Zoom, sydd wedi tyfu’n aruthrol yn ei boblogrwydd dros y mis diwethaf. O na fuasai bywyd mor syml â hynny! Yn anffodus, mae nifer o resymau diogelu plant (a staff) pam na allwn ystyried defnyddio’r app hwn ar gyfer ein gwersi ym Mro Edern. Yn hytrach na fi’n ceisio cyfiawnhau hyn, buasai’n haws i chi ddarllen yr erthygl hon o’r Guardian:

https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/02/zoom-technology-security-coronavirus-video-conferencing

Mae rhai aelodau o staff wedi dechrau cynllunio gwersi sy’n cynnwys recordio fideos ymlaen llaw, felly dyma’r cyfaddawd gorau y gallwn ei gynnig i chi. Ni fydd hyn yn digwydd ym mhob gwers, ond byddwn yn trïo ein gorau. Os yw eich plant yn gweld eisiau wynebau siriol staff Bro Edern, yna gobeithio eu bod wedi gweld ein fideo Pasg erbyn hyn:

Fideo Pasg Bro Edern #joio

Ambell newid i’r drefn

Daeth sawl awgrym defnyddiol gan rieni yn yr holiadur, felly byddwn yn ymateb i’r rhain yn syth:

Gwersi yn eu lle ar ddechrau’r dydd

Roedd hwn yn adborth defnyddiol iawn gan nifer ohonoch. Rydym bellach wedi gofyn i athrawon sicrhau fod holl waith y dydd ar gael erbyn dechrau’r dydd fel bod disgyblion yn gallu bwrw ati. Yn amlwg, os oes pwnc yn digwydd gwers 6, nid yw’r wers yn digwydd “yn swyddogol” tan 2:32pm, ond ar gyfer y drefn newydd, dylai pob pwnc fod yn ei le erbyn dechrau’r dydd. Yn amlwg, mae rhai athrawon o dan gryn bwysau’n gofalu am eu plant eu hunain yn y ty tra’n rhedeg eu hamserlen gyfan o’u cegin, ac mae rhai ar ddyletswydd yn yr Hwb yng Nglantaf, felly rydyn ni’n erfyn arnoch am ychydig o hyblygrwydd ac amynedd. Byddwn yn trïo’n gorau!

Hyd gwersi

Mae rhai rhieni wedi nodi fod tasgau rhai gwersi’n para’n hwy na 53 munud, sef hyd gwers yn yr ysgol. Rydyn ni wedi gofyn i staff gadw at y terfyn hwn ar gyfer y tymor newydd fel bod modd i ddisgyblion gwblhau eu tasgau o fewn terfynau’r diwrnod ysgol arferol. Ni fydd “gwaith cartref” yn cael ei osod ar ben yr holl waith o gartref!

Cyfarwyddiadau Dwyieithog

Os ydych chi’n darllen hwn yn y Gymraeg, does dim problem i chi, ond mae nifer o rieni di-Gymraeg wedi gofyn am fwy o gyfarwyddiadau dwyieithog ar gyfer tasgau eu plant. Bydd mwy o gyfarwyddiadau dwyieithog yn ymddangos ar gyfer y tymor newydd, gan gynnwys cyfarwyddyd i rieni ar ba mor hir ddylai tasg gymryd, a thros sawl diwrnod y dylai ambell dasg gael ei gwblhau, gyda deadline cliriach ar gyfer tasgau sydd angen cael eu cyflwyno i Google Classroom.

Disgyblion Blwyddyn 13

Gyda’u hastudiaethau ym Mro Edern i bob pwrpas wedi dod i ben yn sydyn, y peth pwysicaf i fl 13 nawr yw dilyn y datblygiadau gydag UCAS. Maen nhw’n trydar dan yr enw @ucas_online sef https://twitter.com/ucas_online Mae cyhoeddiadau cyson pwysig yn dod ganddynt, fel hwn a gyhoeddwyd y penwythnos hwn: https://twitter.com/ucas_online/status/1251456107488387074?s=20

Disgyblion Blwyddyn 12

Erbyn hyn mae’r trefniadau ar gyfer blwyddyn 12 a’u harholiadau arfaethedig yn ystod blwyddyn 13 wedi cael eu cyhoeddi gan CBAC a Chymwysterau Cymru, a’u trosglwyddo i chi mewn llythyr.

Dyma ein ffowlder llythyrau: https://drive.google.com/drive/folders/1qfG61j7HQFMWVSRPMejdRdqrlgJukA8m

Dyma ddatganiad Cymwysterau Cymru:

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/newyddion/gweinidog-addysg-yn-cyhoeddi-trefniadau-arholi-ar-gyfer-blynyddoedd-10-a-12/

A dyma holl fanylion Cymwysterau Cymru ar gyfer cyfnod y CoronaFeirws:

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/coronafeirws—covid-19/

Dylai blwyddyn 12 barhau hyd orau eu gallu gyda’r gwaith annibynnol a osodir gan eu hathrawon. Mae digonedd o waith angen cael ei wneud i orffen y cyrsiau AS sy’n sail i waith blwyddyn 13, a dechrau hefyd ar waith y flwyddyn nesaf fesul tipyn.

Mae llawer o ddisgyblion blwyddyn 12 bellach yn 17 oed. Un peth pellach y gallai eich plentyn wneud nawr yw dechrau paratoi ar gyfer dysgu gyrru drwy adolygu Rheolau’r Ffordd Fawr (Highway Code – copi ar-lein dim ond ar gael yn Saesneg) a pharatoi ar gyfer yr arholiad theori.

Copi llawn o’r Highway Code

Manylion llawn am y prawf gyrru

Archebu prawf gyrru yn y Gymraeg

Rhywbeth arall y gallai eich plentyn ddysgu ei wneud am fod ychydig o amser sbâr ganddynt yw dysgu cyffyrdd-deipio. Buasai hyn yn sgìl defnyddiol iawn iddynt ar gyfer y dyfodol, beth bynnag fo’u cynlluniau.

Cwrs Cyffyrdd-deipio’r Typing Club

Ras deipio

Cwrs teipio carlam Ratatype

Disgyblion Blwyddyn 11

Erbyn hyn mae’r deadline ar gyfer gwaith Bac eich plentyn wedi pasio (13 Ebrill). Diolch i bawb sydd wedi darparu tipyn o her marcio i Mr George. Mae gan nifer o ddisgyblion waith cwrs mewn gwahanol bynciau sydd angen cael ei gyflwyno. Dylent weithio’n ddiwyd ar y gwaith hwn, gan gyfathrebu’n gyson gyda’u hathrawon pwnc.

Dylsech fod wedi derbyn llythyr am drefniadau mynediad i’r Chweched yn ystod yr wythnos. Mae blwyddyn 11 angen cwblhau eu hopsiynau ar gyfer y Chweched erbyn dydd Mercher (22 Ebrill) ac wedi hynny bydd ganddynt syniad cliriach o’r hyn y maent yn bwriadu ei astudio y flwyddyn nesaf. Nodwch, os gwelwch yn dda fod colofnau opsiwn y Chweched wedi cael eu creu’n seiliedig ar y dewisiadau rhydd a wnaeth bl 11 dro’n ôl.

Dyma gopi o’r llythyr am opsiynau’r Chweched: https://drive.google.com/open?id=1EBi78hhYNfgVmR7JKZOHhsq5wVXQeQYVwMdcr_az4EA

Er mwyn paratoi ar gyfer bywyd yn y Chweched, ac yn absenoldeb yr holl arholiadau, byddwn cyn hir yn dechrau cyflwyno Tasgau Pontio i’r Chweched, er mwyn i flwyddyn 11 droi eu golygon tuag at y flwyddyn nesaf a dechrau paratoi ar gyfer yr her o wynebu cyrsiau Lefel A, sydd bob amser yn sylweddol anos a mwy swmpus na chyrsiau TGAU. Dylai hyn roi ffocws newydd i ddisgyblion blwyddyn 11 a’u paratoi ar gyfer bywyd ar ôl TGAU.

Os yw pen-blwydd eich plentyn yn dod yn fuan yn y flwyddyn ysgol newydd, efallai yr hoffent hefyd baratoi ar gyfer dechrau gyrru – gweler manylion bl 12 uchod. Yn yr un modd, gweler y cysylltiadau ar gyfer gwersi teipio a chyffyrdd-deipio – sgìl handi iawn ar gyfer bywyd a gwaith.

Disgyblion Blwyddyn 10

Rydyn ni’n ymwybodol fod blwyddyn 10 yn gweithio’n ddiwyd ac yn treulio llawer o amser gyda’u gwaith. Nhw sy’n treulio fwyaf o amser gyda’u gwaith ar hyn o bryd, yn ôl yr holiadur. Diolch i’r disgyblion am eu gwaith caled, a sicrhewch eich bod yn eu hannog i barhau i weithio’n gyson.

Disgyblion Blwyddyn 9

Mae blwyddyn 9 wedi cwblhau eu hopsiynau ar gyfer eu cyrsiau TGAU, ond am nawr mae’n rhaid iddynt gwblhau gwaith blwyddyn 9. Erbyn y Sulgwyn mae angen i ni fewnbynnu data terfynol CA3 pob disgybl ym mlwyddyn 9 ar gyfer pob pwnc, ac mae hynny’n golygu bod angen i ni orffen gwaith blwyddyn 9 ym mhob pwnc. Wedi hynny, bydd modd i ddisgyblion blwyddyn 9 ddechrau astudio’u cyrsiau TGAU, sef yr holl bynciau craidd gan gynnwys y Bac a’u pynciau opsiwn.

Yn yr holiadur, mae nifer o rieni blwyddyn 9 wedi holi am lyfrau gosod ar gyfer TGAU, am fod amser gan eu plant ar hyn o bryd i ddarllen mwy na’r arfer. Call iawn! Yn y Gymraeg bydd y disgyblion sydd ar hyn o bryd yn 9a1 a 9b1 (ac yn cael eu rhannu i Set 1 a 2 y flwyddyn nesaf) yn darllen Yn y Gwaed ar gyfer eu cwrs llenyddiaeth. Bydd Set 3 (sef nifer o’r plant sydd ar hyn o bryd yn 9a2 a 9b2) yn darllen Ac Yna Clywodd Swn y Môr neu Llinyn Trôns. Yn Saesneg bydd y mwyafrif yn darllen Of Mice and Men tra bydd Set 1 blwyddyn 10 (sef hanner y disgyblion sydd ar hyn o bryd yn 9a1 a 9b1) siwr o fod yn darllen To Kill a Mockingbird. Mae’r rhain yn glasuron byd-enwog, felly da o beth fyddai i’ch plentyn ddechrau eu darllen nawr. Yr adrannau fydd yn setio disgyblion blwyddyn 9, ac yn eu symud o’u bandiau presennol, a nhw hefyd fydd yn penderfynu ar ba lyfrau gosod y bydd eich plentyn yn eu darllen ar gyfer yr arholiadau. Mae modd prynu’r llyfrau gosod dros y we, neu ar gyfer y llyfrau Saesneg, dyma gopi PDF sydd i’w cael ar y we:

PDF llawn o Of Mice and Men

PDF llawn o To Kill a Mockingbird

Disgyblion Blwyddyn 8

Mae disgyblion blwyddyn 8 wedi dechrau’n effeithiol ar y tasgau yn y cartref a bydd y drefn iddyn nhw’n parhau, gyda’r gwersi’n cael eu cyflwyno drwy wahanol Google Classroom eu pynciau. Byddwn yn edrych ar amseriad gwaith blwyddyn 8 am fod nifer ohonoch wedi gofyn am fwy o waith. Cofiwch fod pob cod ar gyfer Google Classrooms yr ysgol ar y wal: http://wal.broedern.cymru

Disgyblion Blwyddyn 7

Bydd y drefn ar gyfer blwyddyn 7 yn parhau, gyda’r tasgau ar gyfer y dydd i gyd ar un dudalen. Mae’r drefn hon wedi cael derbyniad ffafriol gan rieni blwyddyn 7:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/blwyddyn7broedern/hafan

Mae’r cymysgedd o dasgau pynciol ynghyd â gwahanol dasgau gwylio er mwyn i ddisgyblion gael clywed Cymraeg safonol bob dydd yn eu cartref yn gweithio’n dda, ac mae mwyafrif helaeth y rhieni’n ddiolchgar am hyn. Dywedodd un rhiant “too many videos to watch, which is disappointing”, ond mae’r ffaith fod disgyblion yn gwylio Cymraeg yn y ty’n eu cadw mewn cysylltiad beunyddiol gyda’r iaith, sy’n golygu ein bod yn atgyfnerthu Cymreictod a safon Cymraeg y disgyblion, hyd yn yn oed pan nad ydynt yn medru bod yn yr ysgol.

Ategwyd ein gwaith yn cefnogi Cymreictod ein disgyblion yn y cartref wrth i’n blog diwethaf i chi gael ei ddyfynnu’n helaeth ar wefan y BBC yn ddiweddar: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-52209165

Un newid sydd i waith blwyddyn 7, sef y bydd disgwyl i ddisgyblion anfon tasgau at eu hathrawon er mwyn derbyn adborth arno. Y nod yw bod disgyblion blwyddyn 7 yn anfon un dasg y dydd. Bydd y disgyblion blwyddyn 7 yn anfon eu gwaith drwy un Google Classroom canolog sydd wedi cael ei osod ar gyfer eu dosbarth dysgu (nid eu dosbarth cofrestru).

Dyma ddau fideo, un yn Gymraeg i’r disgyblion ac un yn Saesneg i’r rhieni sydd angen cymorth gyda deall Google Classroom:

Disgyblion yr Uned Drochi

Mae disgyblion yr Uned Drochi, sy’n parhau i ddysgu Cymraeg yn wych o dan yr amodau anodd hyn, yn parhau i dderbyn gwaith yn uniongyrchol gan staff yr Uned Drochi ar gyfer y gwersi hynny pan fyddent fel arfer yn S5. Llongyfarchiadau i’r disgyblion sydd wedi bod yn brysur gyda’r tasgau. Cofiwch – dylsech fod yn y gwely am 3am, ddim yn curo sgoriau ar Quizlet! Mae staff yr Uned Drochi’n derbyn ‘ping’ i ddweud wrthynt am eich camp. Cysgwch, plîs!

Cysylltu gyda’r Pennaeth Blwyddyn

Mae rhai rhieni wedi nodi yn yr holiadur nad ydynt yn gwybod gyda phwy y dylent gysylltu os oes problem gyda gwaith eu plentyn, neu unrhyw fater arall. Cyn i’r ysgol gau, fe dderbyniodd pob plentyn e-bost gyda manylion cyswllt yr Arweinwyr Cynnydd a Lles. Dyma’r manylion eto. Bydd pob un o’r staff yn ceisio’u gorau i ymateb cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl, ond efallai y bydd hi’n anodd i staff ymateb yn syth.

Mae pob cyfeiriad staff ym Mro Edern yn gorffen gyda @ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Blwyddyn 7: Mr Gary Ellis – GEllis@

Blwyddyn 8: Mr Kerry Lerwill – KLerwill@

Blwyddyn 9: Miss Rita Bevan – RBevan@

Blwyddyn 10 ac 11: Mr Huw Voyle – HVoyle@

Chweched: Miss Nia Land – NLand@

Felly, dyna ni, braidd yn hirach na’r bwriad! Diolch am eich amynedd, os ydych chi wedi cyrraedd mor bell â hyn.

Mae’r lockdown presennol yn mynd i bara unwaith eto am leiafswm o dair wythnos bellach, a phwy a wyr beth ddaw wedyn? Gobeithio fod y blog hwn yn esbonio’r hyn sydd o’n blaenau dros yr wythnosau nesaf.

Cymerwch ofal.

A diolch.

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

4 sylw ar “COVID-19: Wedi’r Pasg

  1. Diolch yn fawr am y blog yma. Mae yn amlwg fod llawer o waith wedi mynd mewn i ddadansoddi yr holiadur. Esboniadau manwl a chyfarwyddiadau clir iawn. Diolch am eich ymroddiad.

    Hoffi

  2. Blog cynhwysfawr iawn unwaith eto. Diolch am ddadansoddiad mor fanwl o’r holidadur ac am eich gwaith ddi-flino dros y disgyblion a’u teuluoedd. Deni’n gwerthfawrogi’n fawr.

    Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: