Gwreiddiau ac Adenydd – Roots and Wings

English Below …

Fe welwch mai dyfyniad gan y bardd a’r heddychwr Waldo Williams ar dudalen flaen ein blog. Daw’r dyfyniad o’i gerdd enwog Pa Beth yw Dyn? ac mae’r gerdd fel petai wedi dod yn arwyddair dros yr hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni yng Nghlwstwr Bro Edern. Mae’r gerdd yn cael ei dyfynnu gan Mererid Hopwood yn ei blog gwych i’r llywodraeth: Yr Hyn sy’n Bwysig Go Iawn. Wrth ystyried y Cwricwlwm i Gymru, rydyn ni wedi canolbwyntio ar ddau ddyfyniad sydd ar ddechrau’r gerdd oesol hon. A dyma fi’n esbonio cyn mynd ymhellach: Mererid oedd fy nhiwtor Almaeneg hoff ac annwyl ym Mhrifysgol Abertawe. Hi, felly, sy’n gyfrifol am y ffaith fy mod yn treulio cynifer o fy ngwyliau yn yr Almaen.

Wrth ymweld â Chastell Neuschwanstein yn yr haf, cerddais heibio i wreiddiau trawiadol o dan coedlan fechan. Rhaid oedd tynnu llun, wrth gwrs, er mwyn rhannu gyda’r clwstwr. Roeddem eisoes wedi trafod gwreiddiau, a’r ffaith fod angen gwreiddio cwricwlwm Clwstwr Bro Edern yn ddwfn yn nhiroedd dwyrain Caerdydd, gan roi i’n disgyblion yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau angenrheidiol er mwyn iddynt ddod yn ddinasyddion gwybodus a medrus yn eu milltir sgwâr. Law yn llaw â hynny, byddai angen persbectif cenedlaethol a rhyngwladol arnynt er mwyn iddynt elwa’n llawn o’r cwricwlwm newydd.

Castell Neuschwanstein a Ludwig II – yn ysbrydoliaeth ac yn rhybudd i’r clwstwr i gyd wrth ystyried y Cwricwlwm i Gymru

Wrth gyrraedd y castell, dyna ni’n gweld mai ond hanner awr oedd y daith dywys o amgylch y castell anferth hwn. Hanner awr i weld castell mor fawr?! Yn fuan daeth hi’n amlwg pam oedd y daith mor fyr. Ychydig iawn o ystafelloedd a gafodd eu cwblhau, ychydig iawn ohonynt sydd wedi cael eu harddurno a’u dodfrefnu. A dyma ni’n symud at ddyfyniad y “Neuadd fawr rhwng cyfyng furiau” yng ngherdd Waldo. Mae’r Cwricwlwm i Gymru‘n fframwaith a gyflwynir i’n hysgolion, i’n hathrawon, yn “gyfyng furiau”, fel petai. Yr her a wynebir bellach yw creu’r “neuadd fawr” honno, drwy droi’r “cyfyng furiau” yn y datganiadau “Hyn sy’n Bwysig” a’r Camau Cynnydd yn neuadd fawr sy’n ysbrydoli, annog ac yn cyfoethogi bywydau academaidd y disgyblion yn ein dosbarthiadau.

Er mor ymddangosiadol hardd yw Castell Neuschwanstein, anorffenedig yw’r “neuadd fawr”, am fod canran fechan o ystafelloedd yn gymhlethdod o liw a phatrwm, tra bod eraill yn wag, ac yn cael eu cau i ffwrdd o lygaid y cyhoedd. Dyna’r perygl hefyd gyda’r cwricwlwm hwn. Mae rhyddid eithafol i ysgolion ac athrawon greu eu “neuadd fawr”, ond rhaid gochel rhag creu rhywbeth gorgymhleth nad yw’n gynaliadwy ar draws yr ysgol ac ar draws yr ystod oedran. Gwae ni rhag diweddu gydag ystafelloedd gweigion, diaddurn yn ein cwricwlwm ni ar yr un llaw, am ein bod wedi dechrau gyda chynlluniau gorgymhleth ar y llaw arall. Mae angen dechrau yn y gwaelod, gosod sylfeini cadarn – ond rhaid i’r sylfeini gynnal cynlluniau sy’n ymarferol bosibl.

Gosod sylfeini cadarn ar gyfer unrhyw adeilad, fel gosod sylfeini’r cwricwlwm
Sylfeini’r Cwricwlwm i Gymru

Yr ail fardd a ddyfynir gan Mererid yn ei blog yw’r Almaenwr enwog Johann Wolfgang von Goethe, un o feirdd mawr yr Almaen.

Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen:
Wurzeln und Flügel.

Dau beth ddylai plant gael gan eu rhieni: Gwreiddiau ac adenydd.

Gellir dadlau hefyd mai dyma hefyd yw pwrpas y Cwricwlwm i Gymru, fel petai’r cwricwlwm yn rhiant ar blant y genedl. Mae angen sicrhau bod y cwricwlwm yn gwreiddio ein disgyblion yn eu milltir sgwâr, tra’n eu galluogi i baratoi i hedfan y nyth a’u paratoi ar gyfer bywyd ar ôl ysgol. Mae’r Dalai Lama wedi ymestyn y dyfyniad ymhellach:

Give the ones you love wings to fly,
roots to come back and reasons to stay.

Dalai Lama

Rhaid dychwelyd dro ar ôl tro i’r ffaith mai Cwricwlwm i Gymru yw hwn. Braf gweld fod y maes Dyniaethau wedi sicrhau fod y gair Cynefin yn ymddangos yn y cwricwlwm. Mae cenedlaethau o ddisgyblion Cymru wedi cael cam wrth gael eu hamddifadu o unrhyw wybodaeth am Gymru yn eu gwersi Hanes, ac felly heb ddysgu dim am eu milltir sgwâr na’u treftadaeth genedlaethol. Dylai’r cwricwlwm hwn unioni’r cam hwnnw o’r diwedd, gan roi’r cyfoeth o wybodaeth a phrofiadau i blant Cymru sydd ynghlwm wrth y genedl fach hon.

Gan ein bod ni wedi edrych ar Gastell Neuschwanstein fel model anaddas ar gyfer ein cwricwlwm, beth yw’r model sydd angen arnom? Dyma fi’n digwydd dod ar draws y llun hwn o Lyfrgell Genedlaethol Gwlad Groeg yn Athen:

Llyfrgell Genedlaethol Gwlad Groeg, Athen

Roedd y llun yn apelio o’r cychwyn. Sylweddolais mai dyma oedd fy nelfryd ar gyfer ein cwricwlwm. Fe’m trawyd yn syth gan dryloywder yr adeilad, y gofod agored, a’r goleuni’n tywynnu drwy’r ffenestri. Mae’r grisiau’n amlwg i bawb, mae eu cyfeiriad yn glir er mwyn dringo’r adeilad. Ond y peth mwyaf apelgar i fi yw’r gefnlen o lyfrau ar ochr chwith y llun. Dyma sydd angen gydag unrhyw gwricwlwm ysgol, cyfleoedd a phrofiadau niferus i ddisgyblion ddarllen a gwella’u sgiliau darllen. Mewn pob ysgol brif-ffrwd mae’n hanfodol fod darllen yn sail i’r cwricwlwm newydd, fel y bydd yn sail i bob cwricwlwm a fu ac a fydd. Dyma fydd ein nod wrth i ni osod cwricwlwm Clwstwr Bro Edern at ei gilydd.

Roots and Wings …

A quote by famous poet and pacifist Waldo Williams is featured at the top of this blog. It comes from his famous poem “Pa Beth yw Dyn?” (What is Man?) [Full details of the poem and an English translation by former Archbishop of Canterbury, Rowan Williams can be seen here.] The poem has become something of a motto for us in the Bro Edern Cluster. The poem is quoted in Mererid Hopwood’s fantastic blog for the government: What Really Does Matter. As a cluster, we have concentrated on two quotes from the beginning of this timeless poem. And here I need to explain before going any further: Mererid was my German tutor at Swansea University, so she is the one responsible for the fact that I spend so many of my holidays in Germany!

While visiting Neuschwanstein Castle in southern Germany in the summer, I walked past some striking roots under a group of trees. I had to stop to take some photos, obviously, in order to share at our next cluster inset day. We had already discussed roots, and the fact that the Bro Edern Cluster curriculum needs to be rooted deeply in the east of Cardiff, giving our pupils the necessary knowledge, skills and experiences in order for them to become informed and able pupils. As well as their roots in Cardiff, our pupils would require a national and international perspective in order to benefit fully from the new curriculum.

Neuschwanstein Castle and Ludwig II – inspiration and warnings for the Curriculum for Wales

Arriving at the castle, we noted that the guided tour was a mere half hour. Half an hour, to discover such a large castle?! Quickly, it became apparent why the tour was so short. Only a small number of the rooms have been completed. Only a few were ever decorated and furnished. And here we are reminded of the “Neuadd fawr rhwng cyfyng furiau” quote from Waldo’s poem, translated as “The broad hall found between narrow walls” by Rowan Williams. We have regarded the Curriculum for Wales as a framework presented to schools, to teachers, as our “narrow walls”. The challenge for us as teachers is to create that “broad hall”, by turning the narrow walls encapsulated in the “What Matters” statements and the Progression Steps into a “broad hall” which inspires, encourages, and enriches the lives of pupils in our classes.

Despite Neuschwanstein’s superficial beauty, the “broad hall” is unfinished, because despite some rooms being ornately and lavishly decorated, others are completely empty, away from the public’s prying eyes. And this is also the danger with our new curriculum. We have an unprecedented level of freedom for schools and teachers to create their own “broad hall”, but we must beware of creating something so intensely complicated which is not sustainable across the school and across the age ranges. We must ensure that we do not end up with plain, empty rooms in our curriculum on the one hand, and overly complicated unfinished plans on the other hand.

Solid foundations for a new curriculum

The second poet quoted in the Blog by Mererid is the famous German Johann Wolfgang von Goethe.

Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen:
Wurzeln und Flügel.

Two things that children should receive from their parents: Roots and wings.

It could also be argued that this is the purpose of the Curriculum for Wales, to exist as surrogate parents for the nation’s children. We need to ensure that the curriculum roots our pupils in their locality, while enabling them to flee the nest, preparing them for life beyond school. The Dalai Lama has added to this famous quote:

Give the ones you love wings to fly,
roots to come back and reasons to stay.

Dalai Lama

Time and time again, we must return to the fact that this is a Curriculum for Wales. It is great to see that the Humanities AoLE has ensured that the word Cynefin has appeared in the curriculum. Generations of Welsh pupils have been deprived of any knowledge about Wales in their History lessons, therefore they have not learnt anything about their locality nor their national heritage. The hope is that this curriculum will ensure that this scenario will not be repeated for current and future generations in Wales.

Having looked at Neuschwanstein Castle as an unsuitable model for our curriculum, I happened to come across this picture of the National Library of Greece in Athens:

National Library of Greece, Athens

I realised that this was my vision for our curriculum: I was struck by the building’s transparency, the open space with the natural daylight shining through the glass. The stairs are an integral part of the building – there is no doubt of the direction you need to take in order to progress up the building. However, the most appealing aspect for me is the backdrop of books on the left hand side of the photo. This is what’s required in any school curriculum, numerous opportunities and experiences for pupils to read and improve their reading skills. In every mainstream school, reading must be the at the heart of the new Curriculum for Wales, as it should have been in every past curriculum and will be in any future curricula. This is our aim as we start putting a suitable curriculum together for the pupils in the Bro Edern Cluster.

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: